Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט במרחשוון תשפ״ד | 3 נובמבר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ב

סימניה למסכת בבא קמא

הדף היום מוקדש על ידי קרוליין בן ארי לכבוד יום הולדתה. 

המשנה מונה ארבע קטגוריות (אבות) עיקריות של נזקים – שור, בור, מבעה (או נזק על ידי בנאדם או שן של בהמתו), ואש. המשנה עושה כמה הבחנות בין הקטגוריות. הרעיון שיש אבות מרמז שיש גם תת קטגוריות, תולדות. זאת בדומה להלכות שבת וטומאה שבהן יש גם קטגוריות ותתי-קטגוריות. אולם לגבי השבת, חומרת התולדות בדיוק כמו האבות, ואילו לגבי טומאה הן מקלות יותר. מה לגבי תולדות של נזקים – האם הן חמורות או קלות יותר מהאבות? רב פפא מסביר שיש מהן כאלה ויש מהם כאלה, אבל לא הבהיר איזה מהם ככה ואיזה ככה. כדי לענות על שאלה זו, הגמרא מביאה ברייתא עם הקטגוריות העיקריות של נזקים של שור – קרן, שן ורגל. מה המקור לקרן ומהן תולדות שלו? לאחר שעוברים על כל אחת מארבע תולדות של קרן, הם מסיקים שיש להם אותם קריטריונים כמו האב עצמו, קרן, ולכן, הם חייבים להיות בקטיגוריה של תולדותיהם כיוצא בהן (כמו האבות) ושן ורגל כנראה תולדותיהם לאו כיוצא בהן.

מתני׳ ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער

לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים

ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק

הצד השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

גמ׳ מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן

גבי שבת תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת אבות מכלל דאיכא תולדות

תולדותיהן כיוצא בהן לא שנא אב חטאת ולא שנא תולדה חטאת לא שנא אב סקילה ולא שנא תולדה סקילה

ומאי איכא בין אב לתולדה נפקא מינה דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא

ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי לה תולדה הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדה

גבי טומאות תנן אבות הטומאות השרץ והשכבת זרע


וטמא מת תולדותיהן לאו כיוצא בהן דאילו אב מטמא אדם וכלים ואילו תולדות אוכלין ומשקין מטמא אדם וכלים לא מטמא

הכא מאי אמר רב פפא יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן

תנו רבנן שלשה אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגל

קרן מנלן דתנו רבנן כי יגח אין נגיחה אלא קרן שנאמר ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר ה׳ באלה תנגח את ארם וגו׳ ואומר בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח

מאי ואומר וכי תימא דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן תא שמע בכור שורו הדר לו

והאי מילף הוא גילוי מילתא בעלמא הוא דנגיחה בקרן הוא

אלא מהו דתימא כי פליג רחמנא בין תם למועד הני מילי בתלושה אבל במחוברת אימא כולה מועדת היא

תא שמע בכור שורו הדר לו וגו׳

תולדה דקרן מאי היא נגיפה נשיכה רביצה ובעיטה

מאי שנא נגיחה דקרי לה אב דכתיב כי יגח נגיפה נמי כתיב כי יגף האי נגיפה נגיחה היא דתניא פתח בנגיפה וסיים בנגיחה לומר לך זו היא נגיפה זו היא נגיחה

מאי שנא גבי אדם דכתיב כי יגח ומאי שנא גבי בהמה דכתיב כי יגף

אדם דאית ליה מזלא כתיב כי יגח בהמה דלית לה מזלא כתיב כי יגף

ומלתא אגב אורחיה קא משמע לן דמועד לאדם הוי מועד לבהמה ומועד לבהמה לא הוי מועד לאדם

נשיכה תולדה דשן היא לא שן יש הנאה להזיקה הא אין הנאה להזיקה

רביצה ובעיטה תולדה דרגל היא לא רגל הזיקה מצוי הני אין הזיקן מצוי

אלא תולדותיהן לאו כיוצא בהן דאמר רב פפא אהייא

אילימא אהני מאי שנא קרן דכוונתו להזיק וממונך ושמירתו עליך הני נמי כוונתן להזיק וממונך ושמירתן עליך

אלא תולדה דקרן כקרן וכי קאמר רב פפא אשן ורגל

שן ורגל היכא כתיבי דתניא ושלח זה הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור

ובער זו השן וכן הוא אומר כאשר יבער


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ב

מתני׳ ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער

לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים

ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק

הצד השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ

גמ׳ מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן

גבי שבת תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת אבות מכלל דאיכא תולדות

תולדותיהן כיוצא בהן לא שנא אב חטאת ולא שנא תולדה חטאת לא שנא אב סקילה ולא שנא תולדה סקילה

ומאי איכא בין אב לתולדה נפקא מינה דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא

ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי לה תולדה הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדה

גבי טומאות תנן אבות הטומאות השרץ והשכבת זרע


וטמא מת תולדותיהן לאו כיוצא בהן דאילו אב מטמא אדם וכלים ואילו תולדות אוכלין ומשקין מטמא אדם וכלים לא מטמא

הכא מאי אמר רב פפא יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן

תנו רבנן שלשה אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגל

קרן מנלן דתנו רבנן כי יגח אין נגיחה אלא קרן שנאמר ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר ה׳ באלה תנגח את ארם וגו׳ ואומר בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח

מאי ואומר וכי תימא דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן תא שמע בכור שורו הדר לו

והאי מילף הוא גילוי מילתא בעלמא הוא דנגיחה בקרן הוא

אלא מהו דתימא כי פליג רחמנא בין תם למועד הני מילי בתלושה אבל במחוברת אימא כולה מועדת היא

תא שמע בכור שורו הדר לו וגו׳

תולדה דקרן מאי היא נגיפה נשיכה רביצה ובעיטה

מאי שנא נגיחה דקרי לה אב דכתיב כי יגח נגיפה נמי כתיב כי יגף האי נגיפה נגיחה היא דתניא פתח בנגיפה וסיים בנגיחה לומר לך זו היא נגיפה זו היא נגיחה

מאי שנא גבי אדם דכתיב כי יגח ומאי שנא גבי בהמה דכתיב כי יגף

אדם דאית ליה מזלא כתיב כי יגח בהמה דלית לה מזלא כתיב כי יגף

ומלתא אגב אורחיה קא משמע לן דמועד לאדם הוי מועד לבהמה ומועד לבהמה לא הוי מועד לאדם

נשיכה תולדה דשן היא לא שן יש הנאה להזיקה הא אין הנאה להזיקה

רביצה ובעיטה תולדה דרגל היא לא רגל הזיקה מצוי הני אין הזיקן מצוי

אלא תולדותיהן לאו כיוצא בהן דאמר רב פפא אהייא

אילימא אהני מאי שנא קרן דכוונתו להזיק וממונך ושמירתו עליך הני נמי כוונתן להזיק וממונך ושמירתן עליך

אלא תולדה דקרן כקרן וכי קאמר רב פפא אשן ורגל

שן ורגל היכא כתיבי דתניא ושלח זה הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור

ובער זו השן וכן הוא אומר כאשר יבער


גלול כלפי מעלה