Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א במרחשוון תשפ״ד | 5 נובמבר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ג

הדף היום מוקדש ע"י ליסה מליק לע"נ אביה דויד בן אהרן צבי הרש ושיינדל.

מהן תולדות של כל אב נזיקין? לאיזה מהם התכוון רב פפא כשאמר שאין התולדות חמורות כמו האבות. בסופו של דבר, לאחר שעברו על כל האפשרויות, המסקנה היא שהוא התכוון לדין צרורות שנתזו על ידי הבהמה – במקרה זה משלמים רק חצי נזק. לרב ושמואל יש שתי מחלוקות בסיסיות – האחד לגבי פריט שנותר ברשות הרבים – באילו נסיבות הוא נחשב/לא נחשב כבור? עוד מחלוקת בהסבר האב מבעה – האם זה שן בהמה או נזק שאדם עושה.

הגלל עד תמו

אמר מר ושלח זו הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור טעמא דכתב רחמנא משלחי רגל השור והחמור הא לאו הכי במאי מוקמת לה

אי קרן כתיב אי שן כתיב

אצטריך סלקא דעתך אמינא אידי ואידי אשן והא דמכליא קרנא הא דלא מכליא קרנא קא משמע לן

והשתא דאוקימנא ארגל שן דלא מכליא קרנא מנלן

דומיא דרגל מה רגל לא שנא מכליא קרנא ולא שנא לא מכליא קרנא אף שן לא שנא מכליא קרנא ולא שנא לא מכליא קרנא

אמר מר ובער זו השן וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תמו טעמא דכתב רחמנא כאשר יבער הגלל עד תמו הא לאו הכי במאי אוקימנא לה

אי קרן כתיב אי רגל כתיב איצטריך סלקא דעתך אמינא אידי ואידי ארגל הא דאזיל ממילא הא דשלח שלוחי קא משמע לן

והשתא דאוקי אשן רגל דאזלה ממילא מנלן

דומיא דשן מה שן לא שנא שלחה שלוחי לא שנא דאזל ממילא אף רגל לא שנא שלחה שלוחי לא שנא אזלה ממילא

ולכתוב רחמנא ושלח ולא בעי ובער דמשמע רגל ומשמע שן משמע רגל דכתיב משלחי רגל השור והחמור ומשמע שן דכתיב ושן בהמת אשלח בם

אי לאו קרא יתירה הוה אמינא או הא או הא או רגל דהזיקו מצוי או שן דיש הנאה להזיקו

מכדי שקולין הן ויבאו שניהם דהי מנייהו מפקת איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי היכי דשלח שלוחי אבל אזלא ממילא לא קא משמע לן

תולדה דשן מאי היא נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה

מאי שנא שן דיש הנאה להזיקו וממונך ושמירתו עליך הני נמי יש הנאה להזיקן וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דשן כשן וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל

תולדה דרגל מאי היא הזיקה בגופה דרך הילוכה בשערה דרך הילוכה בשליף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה

מאי שנא רגל דהזיקו מצוי וממונך ושמירתו עליך הני נמי הזיקן מצוי וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דרגל כרגל וכי קאמר רב פפא אתולדה דבור

תולדה דבור מאי ניהו אילימא אב עשרה ותולדה תשעה לא תשעה כתיבי ולא עשרה כתיבי

הא לא קשיא והמת יהיה לו אמר רחמנא וקים להו לרבנן עשרה עבדן מיתה תשעה נזיקין עבדי מיתה לא עבדי

סוף סוף זה אב למיתה וזה אב לנזקין

אלא אאבנו סכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והזיקו

היכי דמי אי דאפקרינהו בין לרב ובין לשמואל היינו בור


ואי דלא אפקרינהו אי לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור ואי לרב דאמר כולם משורו למדנו היינו שור

מאי שנא בור שכן תחלת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך הני נמי תחלת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דבור כבור וכי קאמר רב פפא אתולדה דמבעה

מאי ניהו אי לשמואל דאמר מבעה זו שן הא אוקימנא תולדה דשן כשן אי לרב דאמר מבעה זה אדם מאי אבות ומאי תולדות אית ביה

וכי תימא אב ניעור תולדה ישן והתנן אדם מועד לעולם בין ער בין ישן

אלא אכיחו וניעו היכי דמי אי בהדי דאזלי קמזקי כחו הוה אי בתר דנייח בין לרב בין לשמואל היינו בור אלא תולדה דמבעה כמבעה וכי קאמר רב פפא אתולדה דאש

תולדה דאש מאי ניהו אילימא אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו היכי דמי אי בהדי דאזלו קא מזקי היינו אש

מאי שנא אש דכח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתו עליך הני נמי כח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דאש כאש וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל

רגל הא אוקימנא תולדה דרגל כרגל בחצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה

ואמאי קרי לה תולדה דרגל לשלם מן העלייה

והא מבעיא בעי רבא דבעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם או מן העלייה משלם

לרבא מבעיא ליה לרב פפא פשיטא ליה

לרבא דמבעיא ליה אמאי קרי לה תולדה דרגל לפוטרה ברשות הרבים

המבעה וההבער כו׳ מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה זה השן

רב אמר מבעה זה אדם דכתיב אמר שמר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו

ושמואל אמר מבעה זה השן דכתיב איך נחפשו עשו נבעו מצפניו מאי משמע כדמתרגם רב יוסף איכדין איתבליש עשו אתגלין מטמרוהי

ורב מאי טעמא לא אמר כשמואל אמר לך מי קתני נבעה

ושמואל מאי טעמא לא אמר כרב אמר לך מי קתני בועה

מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי רב מאי טעמא לא אמר כשמואל תנא שור וכל מילי דשור

ושמואל נמי הא תנא ליה שור אמר רב יהודה תנא שור לקרנו ומבעה לשינו והכי קאמר לא ראי הקרן שאין הנאה להזיקו כראי השן שיש הנאה להזיקה


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ג

הגלל עד תמו

אמר מר ושלח זו הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור טעמא דכתב רחמנא משלחי רגל השור והחמור הא לאו הכי במאי מוקמת לה

אי קרן כתיב אי שן כתיב

אצטריך סלקא דעתך אמינא אידי ואידי אשן והא דמכליא קרנא הא דלא מכליא קרנא קא משמע לן

והשתא דאוקימנא ארגל שן דלא מכליא קרנא מנלן

דומיא דרגל מה רגל לא שנא מכליא קרנא ולא שנא לא מכליא קרנא אף שן לא שנא מכליא קרנא ולא שנא לא מכליא קרנא

אמר מר ובער זו השן וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תמו טעמא דכתב רחמנא כאשר יבער הגלל עד תמו הא לאו הכי במאי אוקימנא לה

אי קרן כתיב אי רגל כתיב איצטריך סלקא דעתך אמינא אידי ואידי ארגל הא דאזיל ממילא הא דשלח שלוחי קא משמע לן

והשתא דאוקי אשן רגל דאזלה ממילא מנלן

דומיא דשן מה שן לא שנא שלחה שלוחי לא שנא דאזל ממילא אף רגל לא שנא שלחה שלוחי לא שנא אזלה ממילא

ולכתוב רחמנא ושלח ולא בעי ובער דמשמע רגל ומשמע שן משמע רגל דכתיב משלחי רגל השור והחמור ומשמע שן דכתיב ושן בהמת אשלח בם

אי לאו קרא יתירה הוה אמינא או הא או הא או רגל דהזיקו מצוי או שן דיש הנאה להזיקו

מכדי שקולין הן ויבאו שניהם דהי מנייהו מפקת איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי היכי דשלח שלוחי אבל אזלא ממילא לא קא משמע לן

תולדה דשן מאי היא נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה

מאי שנא שן דיש הנאה להזיקו וממונך ושמירתו עליך הני נמי יש הנאה להזיקן וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דשן כשן וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל

תולדה דרגל מאי היא הזיקה בגופה דרך הילוכה בשערה דרך הילוכה בשליף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה

מאי שנא רגל דהזיקו מצוי וממונך ושמירתו עליך הני נמי הזיקן מצוי וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דרגל כרגל וכי קאמר רב פפא אתולדה דבור

תולדה דבור מאי ניהו אילימא אב עשרה ותולדה תשעה לא תשעה כתיבי ולא עשרה כתיבי

הא לא קשיא והמת יהיה לו אמר רחמנא וקים להו לרבנן עשרה עבדן מיתה תשעה נזיקין עבדי מיתה לא עבדי

סוף סוף זה אב למיתה וזה אב לנזקין

אלא אאבנו סכינו ומשאו שהניחן ברשות הרבים והזיקו

היכי דמי אי דאפקרינהו בין לרב ובין לשמואל היינו בור


ואי דלא אפקרינהו אי לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו היינו בור ואי לרב דאמר כולם משורו למדנו היינו שור

מאי שנא בור שכן תחלת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך הני נמי תחלת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דבור כבור וכי קאמר רב פפא אתולדה דמבעה

מאי ניהו אי לשמואל דאמר מבעה זו שן הא אוקימנא תולדה דשן כשן אי לרב דאמר מבעה זה אדם מאי אבות ומאי תולדות אית ביה

וכי תימא אב ניעור תולדה ישן והתנן אדם מועד לעולם בין ער בין ישן

אלא אכיחו וניעו היכי דמי אי בהדי דאזלי קמזקי כחו הוה אי בתר דנייח בין לרב בין לשמואל היינו בור אלא תולדה דמבעה כמבעה וכי קאמר רב פפא אתולדה דאש

תולדה דאש מאי ניהו אילימא אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו היכי דמי אי בהדי דאזלו קא מזקי היינו אש

מאי שנא אש דכח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתו עליך הני נמי כח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתן עליך אלא תולדה דאש כאש וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל

רגל הא אוקימנא תולדה דרגל כרגל בחצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה

ואמאי קרי לה תולדה דרגל לשלם מן העלייה

והא מבעיא בעי רבא דבעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם או מן העלייה משלם

לרבא מבעיא ליה לרב פפא פשיטא ליה

לרבא דמבעיא ליה אמאי קרי לה תולדה דרגל לפוטרה ברשות הרבים

המבעה וההבער כו׳ מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה זה השן

רב אמר מבעה זה אדם דכתיב אמר שמר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו

ושמואל אמר מבעה זה השן דכתיב איך נחפשו עשו נבעו מצפניו מאי משמע כדמתרגם רב יוסף איכדין איתבליש עשו אתגלין מטמרוהי

ורב מאי טעמא לא אמר כשמואל אמר לך מי קתני נבעה

ושמואל מאי טעמא לא אמר כרב אמר לך מי קתני בועה

מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי רב מאי טעמא לא אמר כשמואל תנא שור וכל מילי דשור

ושמואל נמי הא תנא ליה שור אמר רב יהודה תנא שור לקרנו ומבעה לשינו והכי קאמר לא ראי הקרן שאין הנאה להזיקו כראי השן שיש הנאה להזיקה


גלול כלפי מעלה