Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בכסלו תשפ״ד | 3 דצמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא לא

הלימוד השבוע מוקדש ע"י טובה ודוד קסטנבאום לכבוד הולדת נכדיהם צורי עמיעד, בן לאיתן ומירה קסטנבאום, ויהודה שלום, בן לדניאלה ועמית ניסטפובר. שיגלדם לתורה, לחופה ולמעשים טובים. וששמחתם תהיה ברכה לעם ישראל

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן בלונג אילנד לכבוד דורה חנה הר ולבתה, איוי, שסיימה טיפולי כימוטרפיה. אנו מאחלות רפואה שלמה לאיוי ולכל חולי ישראל, ושכל החטופים יחזרו בשלום במהרה!

המשנה פוסקת שאם שני קדרים הולכים זה אחר זה ברחוב, אוחזים בקדירות, והראשון נתקל ונופל והשני מתנגש בראשון, חייב הראשון בנזקים שנגרמו לאדם השני. רבי יוחנן ורב נחמן בר יצחק מסכימים שניהם שניתן להסביר זאת גם לפי חכמים הסוברים שנתקל אינו פושע, אך חייב כאן כי האדם היה צריך לקום. עם זאת, הם חלוקים במקרה שלא היה לו זמן לעמוד –  האם מצפים מאדם שטרוד בנפילתו שלפחות יזהיר את האחר, ואם לא עשה כן, נחייבו על הנזק שנגרם. או האם אומרים שאדם הטרוד בנפילתו גם לא יוכל להזהיר ואם כן, פטור. שני מקורות תנאיים מובאים להוכחת עמדתו של רב נחמן בר יצחק לפיה האדם היה צריך להזהיר את האחר. אבל אפשר להסביר את שניהם גם לפי רבי יוחנן. אם אדם אחד נפל והזיק אדם שני שנתקל בו, ואז אדם שלישי הוזק על ידי השני, שניהם אחראים לנזקים שגרמו, לפי התנאים. אולם רבא מבחין בין הנזק שנגרם מהראשון לבין הנזק שנגרם מהשני. הגמרא מנסה להבין בדיוק את ההבחנה שעושה רבא ומדוע.

סליקוסתא

בשלמא רב אדא בר אהבה כשמעתיה אלא רב הונא לימא הדר ביה

הנהו מותרין הוו

מתני׳ שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון הראשון חייב בנזקי שני

גמ׳ אמר רבי יוחנן לא תימא מתניתין רבי מאיר היא דאמר נתקל פושע הוא וחייב אלא אפילו לרבנן דאמרי אנוס הוא ופטור הכא חייב שהיה לו לעמוד ולא עמד

רב נחמן בר יצחק אמר אפילו תימא לא היה לו לעמוד היה לו להזהיר ולא הזהיר

ורבי יוחנן אמר כיון דלא היה לו לעמוד לא היה לו להזהיר דטריד

תנן היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור ואם עמד בעל קורה חייב

מאי לאו שעמד לכתף דאורחיה הוא וקתני חייב דהוה ליה להזהיר

לא כשעמד לפוש

אבל עמד לכתף מאי פטור אדתני סיפא ואם אמר לו לבעל חבית עמוד פטור לפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים כשעמד לפוש אבל עמד לכתף פטור

הא קא משמע לן דאף על גב דעמד לפוש כי קאמר לו לבעל חבית עמוד פטור

תא שמע הקדרין והזגגין שהיו מהלכין זה אחר זה נתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון והשלישי בשני ראשון חייב בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי ואם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב בנזקי כולם ואם הזהירו זה את זה פטורין מאי לאו שלא היה להן לעמוד

לא שהיה להן לעמוד

אבל לא היה להם לעמוד מאי פטור אי הכי אדתני סיפא אם הזהירו זה את זה פטור לפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים שהיה להן לעמוד אבל לא היה להן לעמוד פטורין

הא קא משמע לן דאף על גב דהיה להן לעמוד כי הזהירו זה את זה פטורין

אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו

ממה נפשך אי נתקל פושע הוא שני נמי ליחייב אי נתקל לאו פושע הוא אפילו ראשון נמי ליפטר


ראשון ודאי פושע הוא שני אגופו מחייב דהוה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דאמר ליה האי בירא לאו אנא כריתיה

מיתיבי כולן חייבין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן מאי לאו אפילו ראשון

לא לבר מראשון והא כולם קתני אמר רב אדא בר אהבה כולן הניזקין

האי מאי אי אמרת בשלמא אפילו ראשון היינו דקתני כולן אלא אי אמרת לבר מראשון מאי כולן ליתני הניזקין

אלא אמר רבא ראשון חייב בין בנזקי גופו דשני בין בנזקי ממונו דשני ושני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו מאי טעמא דהוה ליה בור ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים

הניחא לשמואל דאמר כל תקלה בור הוא אלא לרב דאמר אי אפקריה אין אי לא לא מאי איכא למימר

לעולם כדאמר מעיקרא ודקשיא לך כולן חייבין תרגמה רב אדא בר מניומי קמיה דרבינא שהוזקו כלים בכלים

אמר מר אם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב בנזקי כולם מחמת ראשון היכי נפיל רב פפא אמר דפסקה לאורחיה כשלדא רב זביד אמר כחוטרא דסמיותא

מתני׳ זה בא בחביתו וזה בא בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך

היה בעל הקורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור בעל הקורה


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא לא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא לא

סליקוסתא

בשלמא רב אדא בר אהבה כשמעתיה אלא רב הונא לימא הדר ביה

הנהו מותרין הוו

מתני׳ שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון הראשון חייב בנזקי שני

גמ׳ אמר רבי יוחנן לא תימא מתניתין רבי מאיר היא דאמר נתקל פושע הוא וחייב אלא אפילו לרבנן דאמרי אנוס הוא ופטור הכא חייב שהיה לו לעמוד ולא עמד

רב נחמן בר יצחק אמר אפילו תימא לא היה לו לעמוד היה לו להזהיר ולא הזהיר

ורבי יוחנן אמר כיון דלא היה לו לעמוד לא היה לו להזהיר דטריד

תנן היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור ואם עמד בעל קורה חייב

מאי לאו שעמד לכתף דאורחיה הוא וקתני חייב דהוה ליה להזהיר

לא כשעמד לפוש

אבל עמד לכתף מאי פטור אדתני סיפא ואם אמר לו לבעל חבית עמוד פטור לפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים כשעמד לפוש אבל עמד לכתף פטור

הא קא משמע לן דאף על גב דעמד לפוש כי קאמר לו לבעל חבית עמוד פטור

תא שמע הקדרין והזגגין שהיו מהלכין זה אחר זה נתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון והשלישי בשני ראשון חייב בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי ואם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב בנזקי כולם ואם הזהירו זה את זה פטורין מאי לאו שלא היה להן לעמוד

לא שהיה להן לעמוד

אבל לא היה להם לעמוד מאי פטור אי הכי אדתני סיפא אם הזהירו זה את זה פטור לפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים שהיה להן לעמוד אבל לא היה להן לעמוד פטורין

הא קא משמע לן דאף על גב דהיה להן לעמוד כי הזהירו זה את זה פטורין

אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו

ממה נפשך אי נתקל פושע הוא שני נמי ליחייב אי נתקל לאו פושע הוא אפילו ראשון נמי ליפטר


ראשון ודאי פושע הוא שני אגופו מחייב דהוה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דאמר ליה האי בירא לאו אנא כריתיה

מיתיבי כולן חייבין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן מאי לאו אפילו ראשון

לא לבר מראשון והא כולם קתני אמר רב אדא בר אהבה כולן הניזקין

האי מאי אי אמרת בשלמא אפילו ראשון היינו דקתני כולן אלא אי אמרת לבר מראשון מאי כולן ליתני הניזקין

אלא אמר רבא ראשון חייב בין בנזקי גופו דשני בין בנזקי ממונו דשני ושני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו מאי טעמא דהוה ליה בור ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים

הניחא לשמואל דאמר כל תקלה בור הוא אלא לרב דאמר אי אפקריה אין אי לא לא מאי איכא למימר

לעולם כדאמר מעיקרא ודקשיא לך כולן חייבין תרגמה רב אדא בר מניומי קמיה דרבינא שהוזקו כלים בכלים

אמר מר אם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב בנזקי כולם מחמת ראשון היכי נפיל רב פפא אמר דפסקה לאורחיה כשלדא רב זביד אמר כחוטרא דסמיותא

מתני׳ זה בא בחביתו וזה בא בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך

היה בעל הקורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור בעל הקורה


גלול כלפי מעלה