Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג במרחשוון תשפ״ד | 7 נובמבר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ה

רבי אושעיא מנה שלוש עשרה קטגוריות של נזקים ולרבי חייא היו עשרים וארבע. מדוע רבי אושעיא לא כלל את כל הקטגוריות שרבי חייא כלל? המשנה, רבי אושעיא ורבי חייא פירטו כל אחד כמה קטגוריות עיקריות יש (4, 13, 24). ההנחה היא שכאשר מציינים מספר הוא שם כדי לחלוק על מי שחושב שיש יותר. מה בא כל אחד למעט בזה שהוסיף מספר לרשימתו? מדוע התייחסו רבי אושעיא ורבי חייא לקטיגוריות כאבות אם אין להם תולדות כמו האבות במשנה? האם הזכירה המשנה את כל ההבדלים בין האבות כדי להראות מדוע אנו צריכים למנות כל אחד, שכן לא יכולנו ללמוד אחד מהשני? או שכן היה אפשר להפיק אותם כולם מאב אחד או שניים? אם אפשר היה, אז למה הזכירו את ההבדלים בין כל אחד מהם? כי יש לכל אחד הלכות מיוחדות שאין לשאר.

עדים זוממין דממונא הוא ליתני סבר לה כרבי עקיבא דאמר אין משלמין על פי עצמן

אי סבר ליה כרבי עקיבא ליתני תרי גווני שור ליתני שור דאזיק שור וליתני שור דאזיק אדם

דתנן רבי עקיבא אומר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם

הא תבריה רבי עקיבא לגזיזיה דתניא רבי עקיבא אומר יכול אף תם שחבל באדם ישלם מן העלייה תלמוד לומר יעשה לו מגופו משלם ואינו משלם מן העלייה

האונס והמפתה והמוציא שם רע דממונא הוא ליתני

מה נפשך אי נזק תנא ליה אי צער תנא ליה אי בשת תנא ליה אי פגם היינו נזק מה אית לך למימר קנסא בקנסא לא קמיירי

המטמא והמדמע והמנסך דממונא הוא ליתני

מה נפשך אי היזק שאינו ניכר שמיה היזק הא תנא ליה נזק אי היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק הוה ליה קנסא ובקנסא לא קמיירי

לימא קסבר רבי חייא היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק דאי שמיה היזק הא תנא ליה נזק תנא היזקא דמינכרא ותנא היזקא דלא מינכרא

בשלמא לתנא דידן תנא מניינא למעוטי דרבי אושעיא ורבי אושעיא תנא מניינא למעוטי דרבי חייא אלא מניינא דרבי חייא למעוטי מאי

למעוטי מוסר ומפגל

וליתני בשלמא מפגל בקדשים לא קמיירי אלא מוסר מאי טעמא לא תני שאני מוסר דדיבורא ובדיבורא לא קמיירי

והא מוציא שם רע דדיבורא הוא וקתני דיבורא דאית ביה מעשה הוא

והא עדים זוממין דיבורא דלית ביה מעשה הוא וקתני התם אף על גב דלית ביה מעשה רחמנא קרייה מעשה דכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו

בשלמא לתנא דידן תנא אבות מכלל דאיכא תולדות אלא לרבי חייא ורבי אושעיא אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן מאי ניהו

אמר רבי אבהו כולן כאבות לשלם ממיטב

מאי טעמא אתיא תחת נתינה ישלם כסף

לא הרי השור כהרי המבעה מאי קאמר אמר רב זביד משמיה דרבא הכי קאמר לכתוב רחמנא חדא ותיתי אידך מיניה הדר אמר חדא מחדא לא אתיא

ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים מאי קאמר אמר רב משרשיא משמיה דרבא הכי קאמר


לכתוב רחמנא תרתי ותיתי אידך מינייהו הדר אמר חדא מתרתי לא אתי

אמר רבא וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא כולהו במה הצד לבר מקרן משום דאיכא למיפרך מה לכולהו שכן מועדין מתחילתן

ולמאן דאמר אדרבה קרן עדיפא שכוונתו להזיק אפילו קרן נמי אתיא

אלא למאי הלכתא כתבינהו רחמנא להלכותיהן

קרן לחלק בין תמה למועדת

שן ורגל לפוטרן ברשות הרבים

בור לפטור בו את הכלים ולרבי יהודה דמחייב על נזקי כלים בבור לפטור בו את האדם

אדם לחייבו בארבעה דברים

אש לפטור בו את הטמון ולרבי יהודה דמחייב על נזקי טמון באש לאתויי מאי


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ה

עדים זוממין דממונא הוא ליתני סבר לה כרבי עקיבא דאמר אין משלמין על פי עצמן

אי סבר ליה כרבי עקיבא ליתני תרי גווני שור ליתני שור דאזיק שור וליתני שור דאזיק אדם

דתנן רבי עקיבא אומר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם

הא תבריה רבי עקיבא לגזיזיה דתניא רבי עקיבא אומר יכול אף תם שחבל באדם ישלם מן העלייה תלמוד לומר יעשה לו מגופו משלם ואינו משלם מן העלייה

האונס והמפתה והמוציא שם רע דממונא הוא ליתני

מה נפשך אי נזק תנא ליה אי צער תנא ליה אי בשת תנא ליה אי פגם היינו נזק מה אית לך למימר קנסא בקנסא לא קמיירי

המטמא והמדמע והמנסך דממונא הוא ליתני

מה נפשך אי היזק שאינו ניכר שמיה היזק הא תנא ליה נזק אי היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק הוה ליה קנסא ובקנסא לא קמיירי

לימא קסבר רבי חייא היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק דאי שמיה היזק הא תנא ליה נזק תנא היזקא דמינכרא ותנא היזקא דלא מינכרא

בשלמא לתנא דידן תנא מניינא למעוטי דרבי אושעיא ורבי אושעיא תנא מניינא למעוטי דרבי חייא אלא מניינא דרבי חייא למעוטי מאי

למעוטי מוסר ומפגל

וליתני בשלמא מפגל בקדשים לא קמיירי אלא מוסר מאי טעמא לא תני שאני מוסר דדיבורא ובדיבורא לא קמיירי

והא מוציא שם רע דדיבורא הוא וקתני דיבורא דאית ביה מעשה הוא

והא עדים זוממין דיבורא דלית ביה מעשה הוא וקתני התם אף על גב דלית ביה מעשה רחמנא קרייה מעשה דכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו

בשלמא לתנא דידן תנא אבות מכלל דאיכא תולדות אלא לרבי חייא ורבי אושעיא אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן מאי ניהו

אמר רבי אבהו כולן כאבות לשלם ממיטב

מאי טעמא אתיא תחת נתינה ישלם כסף

לא הרי השור כהרי המבעה מאי קאמר אמר רב זביד משמיה דרבא הכי קאמר לכתוב רחמנא חדא ותיתי אידך מיניה הדר אמר חדא מחדא לא אתיא

ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים מאי קאמר אמר רב משרשיא משמיה דרבא הכי קאמר


לכתוב רחמנא תרתי ותיתי אידך מינייהו הדר אמר חדא מתרתי לא אתי

אמר רבא וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא כולהו במה הצד לבר מקרן משום דאיכא למיפרך מה לכולהו שכן מועדין מתחילתן

ולמאן דאמר אדרבה קרן עדיפא שכוונתו להזיק אפילו קרן נמי אתיא

אלא למאי הלכתא כתבינהו רחמנא להלכותיהן

קרן לחלק בין תמה למועדת

שן ורגל לפוטרן ברשות הרבים

בור לפטור בו את הכלים ולרבי יהודה דמחייב על נזקי כלים בבור לפטור בו את האדם

אדם לחייבו בארבעה דברים

אש לפטור בו את הטמון ולרבי יהודה דמחייב על נזקי טמון באש לאתויי מאי


גלול כלפי מעלה