Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בטבת תשפ״ד | 29 דצמבר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא נז

הדף היום מוקדש ע"י שריל ואבי סביצקי לע"נ אביה של שריל, שמעון פייבוש בן ישראל יצחק.

אם מישהו מצא חפץ אבוד שהוא מחויב להחזיר, מהי רמת התחייבות כלפי החפץ? האם הוא נחשב כשומר בחינם או כשומר שכר? רבה ורב יוסף חולקים על כך. רב יוסף מעלה שתי קושיות על רבה. רבה ואביי כל אחד מעלה קושי נגד רב יוסף. את הקושי השני, פותרים על ידי תירוץ מבוססת על כך שליסטים מזויין נחשב כאונס לעניין שמירה אך לעניין כפל דינו כגנב. על טיעון זה מעלים שתי קושיות ופותרים אותם. ומנסים גם לחזק טיעון זה על ידי מקור תנאי אך גם זה נדחית בכמה דרכים.

החזירה למקום שיראנה אינו חייב לטפל בה נגנבה או אבדה חייב באחריותה

מאי נגנבה או אבדה לאו נגנבה מביתו ואבדה מביתו

לא ממקום שהחזירה

והא קתני אינו חייב ליטפל בה

אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שהחזירה בצהרים

ותרתי קתני והכי קתני החזירה שחרית למקום שיראנה ושכיח דעייל ונפיק וחזי לה אינו חייב ליטפל בה החזירה בצהרים למקום שיראנה דלא שכיח דעייל ונפיק דלא חזי לה ונגנבה או אבדה חייב באחריותה

איתיביה לעולם הוא חייב עד שיחזירנה לרשותו מאי לעולם לאו אפילו מביתו שמע מינה כשומר שכר דמי

אמר ליה מודינא לך בבעלי חיים דכיון דנקטי להו ניגרא ברייתא בעי נטירותא יתירתא

איתיביה רבה לרב יוסף השב אין לי אלא בביתו לגינתו ולחורבתו מנין תלמוד לומר תשיבם מכל מקום

מאי לגינתו ולחורבתו אילימא לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת היינו ביתו אלא פשיטא לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת שמע מינה כשומר חנם דמי

אמר ליה לעולם לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת ודקא קשיא לך היינו ביתו הא קא משמע לן דלא בעינן דעת בעלים כדרבי אלעזר

דאמר רבי אלעזר הכל צריכין דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה שהרי ריבתה בו תורה השבות הרבה

אמר ליה אביי לרב יוסף ואת לא תסברא דשומר אבידה כשומר חנם דמי והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל ואי סלקא דעתך שומר שכר הוי אמאי משלם תשלומי כפל קרנא בעי שלומי

אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שטוען טענת לסטים מזויין

אמר ליה ליסטים מזויין גזלן הוא

אמר ליה שאני אומר לסטים מזויין כיון דמיטמר מאינשי גנב הוא

איתיביה


לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל

ואי סלקא דעתך לסטים מזויין גנב הוא נמצא בשומר שכר משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזויין

אמר ליה הכי קאמר לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל אלא בטוען טענת לסטים מזויין

איתיביה ונשבר או מת אין לי אלא שבורה ומתה גניבה ואבידה מנין אמרת קל וחומר ומה שומר שכר שפטר בו שבורה ומתה חייב בגניבה ואבידה שואל שחייב בשבורה ומתה אינו דין שחייב בגניבה ואבידה וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה

ואי סלקא דעתך לסטים מזויין גנב הוא אמאי אין עליו תשובה איכא למפרך מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזויין

אמר ליה קסבר האי תנא קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה

לימא מסייע ליה השוכר פרה מחבירו ונגנבה ואמר הלה הריני משלם ואיני נשבע ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר

סברוה כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי ומדקתני ואמר הריני משלם ואיני נשבע מכלל דאי בעי פטר ליה נפשיה בשבועה

היכי דמי כגון דקא טעין טענת לסטים מזויין וקתני ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר שמע מינה לסטים מזויין גנב הוא

אמרי מי סברת כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי דלמא כרבי מאיר סבירא ליה דאמר שוכר כשומר חנם דמי

איבעית אימא כדמחליף רבה בר אבוה ותני שוכר כיצד משלם רבי מאיר אומר כשומר שכר רבי יהודה אומר כשומר חנם

רבי זירא אמר הכא במאי עסקינן בטוען טענת לסטים מזויין ונמצא לסטים שאינו מזויין

נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית אמר רב בנחבטה

אבל אכלה אפילו מה שנהנית אינה משלמת לימא רב לטעמיה דאמר רב היה לה שלא תאכל

אמרי הכי השתא אימור דאמר רב התם היה לה שלא תאכל היכא דאיתזקא היא דמצי אמר ליה מריה דפירי לא משלמנא היה לה שלא תאכל לאזוקי היא אחריני דפטירה לשלומי מי אמר

אלא


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

רעיונות מהדף היומי נשים מדברות גמרא

הגישות השונות לתורה (בבא קמא נה)

בבא קמא נה ע"א נתקלנו בסוגיה מפתיעה, שהיא בעיני אבן יסוד בהבנת הגישות השונות לתורה. להקלת העניין לא נזכיר שמות, כי זה קשה לעקוב. הגמרא מספרת שרב א' פונה לרב ב' ושואל אותו: "מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדברות האחרונות תלמוד נאמר בהם טוב?" רב ב' עונה לו: "עד שאתה שואלני למה…

בבא קמא נז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא נז

החזירה למקום שיראנה אינו חייב לטפל בה נגנבה או אבדה חייב באחריותה

מאי נגנבה או אבדה לאו נגנבה מביתו ואבדה מביתו

לא ממקום שהחזירה

והא קתני אינו חייב ליטפל בה

אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שהחזירה בצהרים

ותרתי קתני והכי קתני החזירה שחרית למקום שיראנה ושכיח דעייל ונפיק וחזי לה אינו חייב ליטפל בה החזירה בצהרים למקום שיראנה דלא שכיח דעייל ונפיק דלא חזי לה ונגנבה או אבדה חייב באחריותה

איתיביה לעולם הוא חייב עד שיחזירנה לרשותו מאי לעולם לאו אפילו מביתו שמע מינה כשומר שכר דמי

אמר ליה מודינא לך בבעלי חיים דכיון דנקטי להו ניגרא ברייתא בעי נטירותא יתירתא

איתיביה רבה לרב יוסף השב אין לי אלא בביתו לגינתו ולחורבתו מנין תלמוד לומר תשיבם מכל מקום

מאי לגינתו ולחורבתו אילימא לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת היינו ביתו אלא פשיטא לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת שמע מינה כשומר חנם דמי

אמר ליה לעולם לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת ודקא קשיא לך היינו ביתו הא קא משמע לן דלא בעינן דעת בעלים כדרבי אלעזר

דאמר רבי אלעזר הכל צריכין דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה שהרי ריבתה בו תורה השבות הרבה

אמר ליה אביי לרב יוסף ואת לא תסברא דשומר אבידה כשומר חנם דמי והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל ואי סלקא דעתך שומר שכר הוי אמאי משלם תשלומי כפל קרנא בעי שלומי

אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שטוען טענת לסטים מזויין

אמר ליה ליסטים מזויין גזלן הוא

אמר ליה שאני אומר לסטים מזויין כיון דמיטמר מאינשי גנב הוא

איתיביה


לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל

ואי סלקא דעתך לסטים מזויין גנב הוא נמצא בשומר שכר משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזויין

אמר ליה הכי קאמר לא אם אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל אלא בטוען טענת לסטים מזויין

איתיביה ונשבר או מת אין לי אלא שבורה ומתה גניבה ואבידה מנין אמרת קל וחומר ומה שומר שכר שפטר בו שבורה ומתה חייב בגניבה ואבידה שואל שחייב בשבורה ומתה אינו דין שחייב בגניבה ואבידה וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה

ואי סלקא דעתך לסטים מזויין גנב הוא אמאי אין עליו תשובה איכא למפרך מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזויין

אמר ליה קסבר האי תנא קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה

לימא מסייע ליה השוכר פרה מחבירו ונגנבה ואמר הלה הריני משלם ואיני נשבע ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר

סברוה כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי ומדקתני ואמר הריני משלם ואיני נשבע מכלל דאי בעי פטר ליה נפשיה בשבועה

היכי דמי כגון דקא טעין טענת לסטים מזויין וקתני ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר שמע מינה לסטים מזויין גנב הוא

אמרי מי סברת כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי דלמא כרבי מאיר סבירא ליה דאמר שוכר כשומר חנם דמי

איבעית אימא כדמחליף רבה בר אבוה ותני שוכר כיצד משלם רבי מאיר אומר כשומר שכר רבי יהודה אומר כשומר חנם

רבי זירא אמר הכא במאי עסקינן בטוען טענת לסטים מזויין ונמצא לסטים שאינו מזויין

נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית אמר רב בנחבטה

אבל אכלה אפילו מה שנהנית אינה משלמת לימא רב לטעמיה דאמר רב היה לה שלא תאכל

אמרי הכי השתא אימור דאמר רב התם היה לה שלא תאכל היכא דאיתזקא היא דמצי אמר ליה מריה דפירי לא משלמנא היה לה שלא תאכל לאזוקי היא אחריני דפטירה לשלומי מי אמר

אלא


גלול כלפי מעלה