Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח בטבת תשפ״ד | 30 דצמבר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא נח

המשנה קובעת שאם נפלה בהמה לרשותו של אחר באונס ונהנית, הבעלים משלם על ההנאה אך לא על הנזק שנגרם. באיזה סוג הנאה דנה המשנה – אכילה, נפילה על הפירות, או שניהם? אםם זה נפילה על הפירות, במה זה שונה ממי שמבריח אריה מהשמדת רכושו של אחר, שאליו לא מגיע שום פיצוי? אם הבהמה עברה לערוגה אחרת ואכלה שם (לאחר שנפל שם באונס), האם הבעלים עדיין פטור הנזיקין ומשלם רק מה שנהנית או משם גם מה שהזיקה? ישנן מספר דעות שונות לגבי השלב שבו הבעלים הופך להיות אחראי לנזקים. כיצד מעריכים את התשלום עבור נזקים של פירות הגדלים בשדה? דעה אחת היא שהיא מוערכת על סמך התוצרת שנמצאת בשדה של בית סאה שנמצא בשדה שיכול להכיל שישים סאה. אחרים סוברים גם שיש צורך בששים אבל עושים את החישוב בצורה אחרת. מעלים שאלה האם שיטת הערכת נזקים בצורה כזאת משמשת גם לאדם המזיק או רק אם בהמתו מזיקה.

לא מבעיא קאמר לא מבעיא אכלה דמשלמת מה שנהנית אבל נחבטה אימא מבריח ארי מנכסי חבירו הוא ומה שנהנית נמי לא משלם קא משמע לן

ואימא הכי נמי

מבריח ארי מנכסי חבירו מדעתו הוא האי לאו מדעתו אי נמי מבריח ארי מנכסי חבירו לית ליה פסידא האי אית ליה פסידא

היכי נפל רב כהנא אמר שהוחלקה במימי רגליה רבא אמר שדחפתה חברתה

מאן דאמר שדחפתה חברתה כל שכן שהוחלקה במימי רגליה ומאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה שהזיקה דאמר ליה איבעי לך עבורי חדא חדא

אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה ורבי יוחנן אמר אפילו מערוגה לערוגה ואפילו כל היום כולו עד שתצא ותחזור לדעת

אמר רב פפא לא תימא עד שתצא לדעת ותחזור לדעת אלא כיון שיצתה לדעת אף על פי שחזרה שלא לדעת מאי טעמא דאמר ליה כיון דילפא כל אימת דמשתמטא להתם רהטא

ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה בעי רבי ירמיה ירדה כדרכה והזיקה במי לידה מהו

אליבא דמאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב לא תיבעי לך כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור מאי

מי אמרינן כיון דתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור או דלמא הכא כולה בפשיעה הוא דכיון דקא חזי דקריבה לה למילד איבעי ליה לנטורה


ולאסתמורי בגוה תיקו

כיצד משלמת מה שהזיקה וכו׳ מנא הני מילי

אמר רב מתנה דאמר קרא ובער בשדה אחר מלמד ששמין על גב שדה אחר

האי ובער בשדה אחר מבעי ליה לאפוקי רשות הרבים

אם כן לכתוב רחמנא ובער בשדה חבירו אי נמי שדה אחר מאי בשדה אחר ששמין על גב שדה אחר

ואימא כוליה להכי הוא דאתא לאפוקי רשות הרבים מנלן

אם כן לכתביה רחמנא גבי תשלומין מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר למה לי דכתביה רחמנא גבי ובער שמע מינה תרתי

היכי שיימינן אמר רבי יוסי בר חנינא סאה בששים סאין רבי ינאי אמר תרקב בששים תרקבים חזקיה אמר קלח בששים קלחים

מיתיבי אכלה קב או קביים אין אומרים תשלם דמיהן אלא רואין אותה כאילו היא ערוגה קטנה ומשערים אותה מאי לאו בפני עצמה

לא בששים

תנו רבנן אין שמין קב מפני שמשביחו ולא בית כור מפני שפוגמו

מאי קאמר אמר רב פפא הכי קאמר אין שמין קב בששים קבים מפני שמשביח מזיק ולא כור בששים כורין מפני שפוגם מזיק

מתקיף לה רב הונא בר מנוח האי ולא בית כור ולא כור מבעי ליה

אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא הכי קתני אין שמין קב בפני עצמו מפני שמשביח ניזק ולא קב בבית כור מפני שפוגם ניזק אלא בששים

ההוא גברא דקץ קשבא מחבריה אתא לקמיה דריש גלותא אמר ליה לדידי חזי לי ותלתא תאלתא בקינא הוו קיימי והוו שוו מאה זוזי זיל הב ליה תלתין ותלתא ותילתא אמר גבי ריש גלותא דדאין דינא דפרסאה למה לי אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה בששים

אמר ליה רבא אם אמרו בנזקי ממונו יאמרו בנזקי גופו

אמר ליה אביי לרבא בנזקי גופו מאי דעתיך דתניא המבכיר כרמו של חבירו סמדר רואין אותו כמה היתה יפה קודם לכן וכמה היא יפה לאחר מכאן ואילו בששים לא קתני

אטו גבי בהמתו נמי מי לא תניא כי האי גוונא דתניא קטמה נטיעה רבי יוסי אומר גוזרי גזירות שבירושלים אומרים נטיעה בת שנתה שתי כסף בת שתי שנים ארבעה כסף אכלה חזיז רבי יוסי הגלילי אומר נידון במשוייר שבו וחכמים אומרים רואין אותה כמה היתה יפה וכמה היא יפה


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא נח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא נח

לא מבעיא קאמר לא מבעיא אכלה דמשלמת מה שנהנית אבל נחבטה אימא מבריח ארי מנכסי חבירו הוא ומה שנהנית נמי לא משלם קא משמע לן

ואימא הכי נמי

מבריח ארי מנכסי חבירו מדעתו הוא האי לאו מדעתו אי נמי מבריח ארי מנכסי חבירו לית ליה פסידא האי אית ליה פסידא

היכי נפל רב כהנא אמר שהוחלקה במימי רגליה רבא אמר שדחפתה חברתה

מאן דאמר שדחפתה חברתה כל שכן שהוחלקה במימי רגליה ומאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה שהזיקה דאמר ליה איבעי לך עבורי חדא חדא

אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה ורבי יוחנן אמר אפילו מערוגה לערוגה ואפילו כל היום כולו עד שתצא ותחזור לדעת

אמר רב פפא לא תימא עד שתצא לדעת ותחזור לדעת אלא כיון שיצתה לדעת אף על פי שחזרה שלא לדעת מאי טעמא דאמר ליה כיון דילפא כל אימת דמשתמטא להתם רהטא

ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה בעי רבי ירמיה ירדה כדרכה והזיקה במי לידה מהו

אליבא דמאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב לא תיבעי לך כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור מאי

מי אמרינן כיון דתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור או דלמא הכא כולה בפשיעה הוא דכיון דקא חזי דקריבה לה למילד איבעי ליה לנטורה


ולאסתמורי בגוה תיקו

כיצד משלמת מה שהזיקה וכו׳ מנא הני מילי

אמר רב מתנה דאמר קרא ובער בשדה אחר מלמד ששמין על גב שדה אחר

האי ובער בשדה אחר מבעי ליה לאפוקי רשות הרבים

אם כן לכתוב רחמנא ובער בשדה חבירו אי נמי שדה אחר מאי בשדה אחר ששמין על גב שדה אחר

ואימא כוליה להכי הוא דאתא לאפוקי רשות הרבים מנלן

אם כן לכתביה רחמנא גבי תשלומין מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר למה לי דכתביה רחמנא גבי ובער שמע מינה תרתי

היכי שיימינן אמר רבי יוסי בר חנינא סאה בששים סאין רבי ינאי אמר תרקב בששים תרקבים חזקיה אמר קלח בששים קלחים

מיתיבי אכלה קב או קביים אין אומרים תשלם דמיהן אלא רואין אותה כאילו היא ערוגה קטנה ומשערים אותה מאי לאו בפני עצמה

לא בששים

תנו רבנן אין שמין קב מפני שמשביחו ולא בית כור מפני שפוגמו

מאי קאמר אמר רב פפא הכי קאמר אין שמין קב בששים קבים מפני שמשביח מזיק ולא כור בששים כורין מפני שפוגם מזיק

מתקיף לה רב הונא בר מנוח האי ולא בית כור ולא כור מבעי ליה

אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא הכי קתני אין שמין קב בפני עצמו מפני שמשביח ניזק ולא קב בבית כור מפני שפוגם ניזק אלא בששים

ההוא גברא דקץ קשבא מחבריה אתא לקמיה דריש גלותא אמר ליה לדידי חזי לי ותלתא תאלתא בקינא הוו קיימי והוו שוו מאה זוזי זיל הב ליה תלתין ותלתא ותילתא אמר גבי ריש גלותא דדאין דינא דפרסאה למה לי אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה בששים

אמר ליה רבא אם אמרו בנזקי ממונו יאמרו בנזקי גופו

אמר ליה אביי לרבא בנזקי גופו מאי דעתיך דתניא המבכיר כרמו של חבירו סמדר רואין אותו כמה היתה יפה קודם לכן וכמה היא יפה לאחר מכאן ואילו בששים לא קתני

אטו גבי בהמתו נמי מי לא תניא כי האי גוונא דתניא קטמה נטיעה רבי יוסי אומר גוזרי גזירות שבירושלים אומרים נטיעה בת שנתה שתי כסף בת שתי שנים ארבעה כסף אכלה חזיז רבי יוסי הגלילי אומר נידון במשוייר שבו וחכמים אומרים רואין אותה כמה היתה יפה וכמה היא יפה


גלול כלפי מעלה