Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בטבת תשפ״ד | 5 ינואר 2024
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא סד

הדף היום מוקדש ע"י ליסה מליק ועדי ויינר לכבוד הולדת נכדם הראשון, עזריאל דוד.

הדף היום מוקדש ע"י הריאט הרטמן לע"נ נכדה, אפריים יכמן ז"ל שנפל במלחמה. הוא למד דף יומי כל יום בשירותו בצבאי (עם רש"י ותוספות), אפילו בנמר שלו."

הדף היום מוקדש לרפואת עז ברוך בן רבקה שנפצע אתמול בעזה. 

מאיזה פסוק וכיצד נוכל להסיק שגנב משלם כפל על גניבת חפצי מטלטלין שגופן ממון? הגמרא מביאה ברייתא מבית חזקיה להסבר המקור משמות כב:ג. לאחר שהועלה קושי נגד הברייתא, מביא רבא הסבר חלופי של הברייתא. בגירסת רבא, הברייתא מסתיימת בקושי: לשם מה דרושות המילים "אם המצא תמצא"? הגמרא עונה על שאלה זו בכך שהיא מסבירה כי מילים אלו עומדות בבסיסה של כלל, פרט כללי, שממנה אנו דורשים דין כפל  על מיטלטלין שגופן ממון. עם זאת, גם זה נדחה ובמקום זאת משתמשים בדרשת ריבוי מיעוט ריבוי, תוך שימוש ב"אם המצא תמצא". ברייתא אחרת שראינו בבא קמא סג, דורשת תשלום כפל מפסוק אחר – לפי גישה זאת, מה דורשים מהמילים "אם המצא תמצא"?

כשהוא אומר שה הרי שה אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר שור שה וגניבה והכל בכלל אילו כך הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה אף כל דבר הקדוש בבכורה

מה יש לך להביא חמור כשהוא אומר חמור הרי חמור אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר שור וחמור שה וגניבה והכל בכלל אילו כך הייתי אומר מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים

מה יש לך להביא שאר בעלי חיים כשהוא אומר חיים הרי חיים אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

אמר מר יאמר שור וגניבה מי כתיב שור וגניבה גניבה ושור הוא דכתיב

וכי תימא אילו נאמר קאמר אילו נאמר שור וגניבה ומי מצית אמרת מה הפרט מפורש הוה שור פרט וגניבה כלל פרט וכלל נעשה כלל מוסיף על הפרט ואיתרבו להו כל מילי

אלא כדכתיב קאמרי גניבה ושור מי מצית אמרת הכל בכלל או מה הפרט מפורש הוה ליה גניבה כלל ושור פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט שור אין מידי אחרינא לא

אמר רבא תנא אחיים קא סמיך ליה וכלל ופרט וכלל קאמר ליה

והא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא הא תנא דבי רבי ישמעאל הוא דכהאי גוונא דריש כללי ופרטי

והכי קא קשיא ליה אם המצא תמצא למה לי יאמר שור וגניבה וחיים והכל בכלל

אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מזבח אף כל הקרב לגבי מזבח מה יש להביא שה כשהוא אומר שה הרי שה אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר גניבה ושור ושה וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה אף כל דבר הקדוש בבכורה

מה יש לך להביא חמור [כשהוא אומר חמור] הרי חמור אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים

מה יש לך להביא שאר בעלי חיים כשהוא אומר חיים הרי חיים אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר אם המצא תמצא למה לי


אי הכי שפיר קשיא ליה

משום דאית ליה פירכא לרבות כל דבר מהיכא קמייתי ליה מכלל בתרא כללא גופיה חיים כתיב ביה

כלל ופרט וכלל מאי קא מהני ליה אי לאתויי כל דבר הא חיים כתיב בעלי חיים אין מידי אחרינא לא משום הכא איצטריך אם המצא

אמרי והא שני כללות דסמיכי אהדדי נינהו אמר רבינא כדאמרי במערבא כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט

שדי שור בין המצא לתמצא לאתויי מאי אי לאתויי בעלי חיים מחיים נפקא אלא לאתויי דבר שאין בעלי חיים ודרוש הכי מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

ותו שדי חמור בין המצא לתמצא לאתויי מאי אי לאתויי דבר שאין בעלי חיים משור נפקא אלא לאתויי דבר מסויים

אי הכי שה למה לי אלא ריבה ומיעט וריבה הוא כדתנא דבי רבי ישמעאל

דתנא דבי רבי ישמעאל במים במים שתי פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל

מאי רבי רבי כל מילי אי הכי כל הני פרטי למה לי חד למעוטי קרקע וחד למעוטי עבדים וחד למעוטי שטרות גניבה וחיים לכדרב דאמר אחייה לקרן כעין שגנב

ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב וגנב עצמו נפקא ליה מאם ימצא הגנב האי אם המצא תמצא מאי דריש ביה

מבעי ליה לכדרבא בר אהילאי דאמר רבא בר אהילאי מאי טעמא דרב דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור דכתיב אם המצא תמצא אם המצא בעדים תמצא בדיינים פרט למרשיע את עצמו

ולמאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב דהאי אם המצא תמצא מפיק ליה לגנב עצמו מרשיע עצמו מנלן מאשר ירשיען אלהים ולא המרשיע את עצמו

ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דאייתי ליה מהמצא תמצא למרשיע את עצמו האי אשר ירשיען מאי דריש ביה אמר לך ההוא מיבעי ליה למודה בקנס דפטור

ומאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב קסבר מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב

ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דנפקא ליה גנב מהתם בשלמא אם המצא תמצא לכדרבא בר אהילאי אבל כל הני פרטי למה לי

כדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה

ואימא גנב עצמו בשבועה

לא סלקא דעתך דתניא רבי יעקב אומר שנים ישלם שלא בשבועה אתה אומר שלא בשבועה או אינו אלא בשבועה אמרת לא כך היה

מאי לא כך היה אמר אביי לא לכתוב רחמנא שנים ישלם בגנב וליתי בקל וחומר מטוען טענת גנב ומה טוען טענת גנב דבהיתירא אתא לידיה אמר קרא לישלם תרי גנב עצמו דבאיסורא אתא לידיה לא כל שכן

אלא שנים ישלם דכתב רחמנא בגנב עצמו למה לי דאפילו שלא בשבועה

והאי אם המצא להכי הוא דאתא הא מיבעי ליה לכדתניא ידו


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא סד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא סד

כשהוא אומר שה הרי שה אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר שור שה וגניבה והכל בכלל אילו כך הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה אף כל דבר הקדוש בבכורה

מה יש לך להביא חמור כשהוא אומר חמור הרי חמור אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר שור וחמור שה וגניבה והכל בכלל אילו כך הייתי אומר מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים

מה יש לך להביא שאר בעלי חיים כשהוא אומר חיים הרי חיים אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

אמר מר יאמר שור וגניבה מי כתיב שור וגניבה גניבה ושור הוא דכתיב

וכי תימא אילו נאמר קאמר אילו נאמר שור וגניבה ומי מצית אמרת מה הפרט מפורש הוה שור פרט וגניבה כלל פרט וכלל נעשה כלל מוסיף על הפרט ואיתרבו להו כל מילי

אלא כדכתיב קאמרי גניבה ושור מי מצית אמרת הכל בכלל או מה הפרט מפורש הוה ליה גניבה כלל ושור פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט שור אין מידי אחרינא לא

אמר רבא תנא אחיים קא סמיך ליה וכלל ופרט וכלל קאמר ליה

והא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא הא תנא דבי רבי ישמעאל הוא דכהאי גוונא דריש כללי ופרטי

והכי קא קשיא ליה אם המצא תמצא למה לי יאמר שור וגניבה וחיים והכל בכלל

אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מזבח אף כל הקרב לגבי מזבח מה יש להביא שה כשהוא אומר שה הרי שה אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר גניבה ושור ושה וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה אף כל דבר הקדוש בבכורה

מה יש לך להביא חמור [כשהוא אומר חמור] הרי חמור אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר

יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים

מה יש לך להביא שאר בעלי חיים כשהוא אומר חיים הרי חיים אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר אם המצא תמצא למה לי


אי הכי שפיר קשיא ליה

משום דאית ליה פירכא לרבות כל דבר מהיכא קמייתי ליה מכלל בתרא כללא גופיה חיים כתיב ביה

כלל ופרט וכלל מאי קא מהני ליה אי לאתויי כל דבר הא חיים כתיב בעלי חיים אין מידי אחרינא לא משום הכא איצטריך אם המצא

אמרי והא שני כללות דסמיכי אהדדי נינהו אמר רבינא כדאמרי במערבא כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט

שדי שור בין המצא לתמצא לאתויי מאי אי לאתויי בעלי חיים מחיים נפקא אלא לאתויי דבר שאין בעלי חיים ודרוש הכי מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

ותו שדי חמור בין המצא לתמצא לאתויי מאי אי לאתויי דבר שאין בעלי חיים משור נפקא אלא לאתויי דבר מסויים

אי הכי שה למה לי אלא ריבה ומיעט וריבה הוא כדתנא דבי רבי ישמעאל

דתנא דבי רבי ישמעאל במים במים שתי פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל

מאי רבי רבי כל מילי אי הכי כל הני פרטי למה לי חד למעוטי קרקע וחד למעוטי עבדים וחד למעוטי שטרות גניבה וחיים לכדרב דאמר אחייה לקרן כעין שגנב

ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב וגנב עצמו נפקא ליה מאם ימצא הגנב האי אם המצא תמצא מאי דריש ביה

מבעי ליה לכדרבא בר אהילאי דאמר רבא בר אהילאי מאי טעמא דרב דאמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור דכתיב אם המצא תמצא אם המצא בעדים תמצא בדיינים פרט למרשיע את עצמו

ולמאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב דהאי אם המצא תמצא מפיק ליה לגנב עצמו מרשיע עצמו מנלן מאשר ירשיען אלהים ולא המרשיע את עצמו

ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דאייתי ליה מהמצא תמצא למרשיע את עצמו האי אשר ירשיען מאי דריש ביה אמר לך ההוא מיבעי ליה למודה בקנס דפטור

ומאן דאמר תרוייהו בטוען טענת גנב קסבר מודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב

ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דנפקא ליה גנב מהתם בשלמא אם המצא תמצא לכדרבא בר אהילאי אבל כל הני פרטי למה לי

כדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה

ואימא גנב עצמו בשבועה

לא סלקא דעתך דתניא רבי יעקב אומר שנים ישלם שלא בשבועה אתה אומר שלא בשבועה או אינו אלא בשבועה אמרת לא כך היה

מאי לא כך היה אמר אביי לא לכתוב רחמנא שנים ישלם בגנב וליתי בקל וחומר מטוען טענת גנב ומה טוען טענת גנב דבהיתירא אתא לידיה אמר קרא לישלם תרי גנב עצמו דבאיסורא אתא לידיה לא כל שכן

אלא שנים ישלם דכתב רחמנא בגנב עצמו למה לי דאפילו שלא בשבועה

והאי אם המצא להכי הוא דאתא הא מיבעי ליה לכדתניא ידו


גלול כלפי מעלה