Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בטבת תשפ״ד | 8 ינואר 2024
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא סז

הדף היום מוקדש ע"י נעמי ואדם פרזיגר לכבוד הולדת נכדתם, סלביה איילה, בת לבנציון ואמילי, אחות לעקיבא. 

לאחר שמסיימים לענות על הקושי הראשון נגד שיטת רב יוסף הסובר שייאוש לבד לא קונה לגנב, הגמרא מביאה קושי שני נגד שיטתו ומתרצו. האם ר' יונתן חולק על דברי רבה שסבר ששינוי קונה. יש שתי גירסאות שונות בדברי ר' יונתן. עולא ורבא מסכימים עם דברי רב יוסף שייאוש לא קונה ומביאים הוכחות לדבר ממקורות. למה תשלומי ארבעה וחמישה רק חלים על מי שגנב שור ושה ולא לומדים מגזירה שווה משבת ששור כולל כל בהמות, חיות ועופות? הסיבה היא שכתוב שור ושה פעמיים בפסוק להדגיש שהדין תקף רק בשור ושה. איזה אזכור בפסוק של שור ושה מיותר? הגונב אחר הגנב לא משלם כפל. רב מצמצם דין זה למקרה שגנב לפני שהיה ייאוש בעלים. רב ששת מקשה על דבריו.

הא לאו הכי הדר בעיניה אמר רב יוסף מריש שמו עליו דתניא צלעות הבית אלו המלטטין והעבים אלו המרישות

רבי זירא אמר שינוי החוזר לברייתו בשינוי השם לא הוי שינוי

ושינוי השם שאינו חוזר לברייתו מי הוי שינוי והרי צינור דמעיקרא קציצתא והשתא צינורא ותניא צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה

קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה

ואי אמרת שינוי השם מילתא היא אפילו קבעו ולבסוף חקקו נמי ליפסל

שאני שאיבה דמדרבנן היא אי הכי אפילו דרישא נמי התם איכא תורת כלי עליו בתלוש הכא אין תורת כלי עליו בתלוש

מיתיבי הגנב והגזלן והאנס הקדישן הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר

אמרי התם איכא שינוי השם דמעיקרא טיבלא והשתא תרומה הקדש מעיקרא חולין והשתא הקדש

אמר רב חסדא אמר רבי יונתן מניין לשנוי שהוא קונה שנאמר והשיב את הגזלה מה תלמוד לומר אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי

האי אשר גזל מיבעי למעוטי גזל אביו שאינו מוסיף חומש על גזל אביו

אם כן ניכתוב רחמנא והשיב את גזילו אשר גזל למה לי למכתב שמע מינה תרתי

ואיכא דאמרי אמר רב חסדא אמר רבי יונתן מניין לשנויי שאינו קונה שנאמר והשיב את הגזילה מכל מקום והא כתיב אשר גזל ההוא מיבעי ליה על גזילו שלו מוסיף חומש ואין מוסיף חומש על גזל אביו

אמר עולא מניין ליאוש שאינו קונה שנאמר והבאתם גזול את הפסח ואת החולה גזול דומיא דפסח מה פסח דלית ליה תקנתא כלל


אף גזול דלית ליה תקנתא לא שנא לפני יאוש ולא שנא אחר יאוש

רבא אמר מהכא קרבנו ולא הגזול אימת אילימא לפני יאוש פשיטא למה לי קרא

אלא לאו לאחר יאוש ושמע מינה יאוש לא קני שמע מינה

והא רבא הוא דאמר דגזל קרבן דחבריה איבעית אימא הדר ביה ואיבעית אימא חד מינייהו רב פפא אמרה

ומדת תשלומי ארבעה וחמשה וכו׳

ואמאי נילף שור שור משבת מה להלן חיה ועוף כיוצא בהן אף כאן חיה ועוף כיוצא בהן

אמר רבא אמר קרא שור ושה שור ושה שני פעמים שור ושה אין מידי אחרינא לא

אמרי הי מייתר אילימא שור ושה דסיפא מייתר דניכתוב רחמנא כי יגנב שור או שה וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחתיו אי כתב רחמנא הכי הוה אמינא בעי שלומי תשעה לכל אחד ואחד

וכי תימא הא כתיב תחתיו תחתיו חד תחתיו מייתר

ההוא מיבעי ליה לדרשה אחרינא דתניא יכול גנב שור שוה מנה ישלם תחתיו נגידין תלמוד לומר תחתיו תחתיו

אלא שור ושה דרישא מיותר דנכתוב רחמנא כי יגנב איש וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

אי כתב רחמנא הכי הוה אמינא עד דגניב תרי וטבח להו וטבחו כתיב לחד

ואימא עד דגניב תרוייהו ומזבין להו ומכרו כתיב לחד

ואימא הוה אמינא עד דגניב תרי וטבח חד ומזבין חד או מכרו כתיב

ואכתי הוה אמינא עד דגניב תרוייהו וטבח חד ומשייר חד או מזבין חד ומשייר חד

אלא שור דסיפא ושה דרישא מייתר דניכתוב רחמנא כי יגנב איש שור וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה שור דסיפא ושה דרישא למה לי שמע מינה שור ושה אין מידי אחרינא לא

אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל אמר רב לא שנו אלא לפני יאוש אבל לאחר יאוש קנאו גנב ראשון וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון

אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא דתניא אמר רבי עקיבא מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה מפני שנשתרש בחטא אימת אילימא לפני יאוש


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

מחשבה יוצרת מציאות – במחשבה שניה

מחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר דף מקורות בבא קמא סו להאזנה: לצפייה: מקורות: מחשבה מטמאה   בבא קמא סו אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: עוֹרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת – מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן. וְשֶׁל עַבְּדָן – אֵין מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן. שֶׁל גַּנָּב – מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן, שֶׁל גַּזְלָן – אֵין…

בבא קמא סז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא סז

הא לאו הכי הדר בעיניה אמר רב יוסף מריש שמו עליו דתניא צלעות הבית אלו המלטטין והעבים אלו המרישות

רבי זירא אמר שינוי החוזר לברייתו בשינוי השם לא הוי שינוי

ושינוי השם שאינו חוזר לברייתו מי הוי שינוי והרי צינור דמעיקרא קציצתא והשתא צינורא ותניא צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה

קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה

ואי אמרת שינוי השם מילתא היא אפילו קבעו ולבסוף חקקו נמי ליפסל

שאני שאיבה דמדרבנן היא אי הכי אפילו דרישא נמי התם איכא תורת כלי עליו בתלוש הכא אין תורת כלי עליו בתלוש

מיתיבי הגנב והגזלן והאנס הקדישן הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר

אמרי התם איכא שינוי השם דמעיקרא טיבלא והשתא תרומה הקדש מעיקרא חולין והשתא הקדש

אמר רב חסדא אמר רבי יונתן מניין לשנוי שהוא קונה שנאמר והשיב את הגזלה מה תלמוד לומר אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי

האי אשר גזל מיבעי למעוטי גזל אביו שאינו מוסיף חומש על גזל אביו

אם כן ניכתוב רחמנא והשיב את גזילו אשר גזל למה לי למכתב שמע מינה תרתי

ואיכא דאמרי אמר רב חסדא אמר רבי יונתן מניין לשנויי שאינו קונה שנאמר והשיב את הגזילה מכל מקום והא כתיב אשר גזל ההוא מיבעי ליה על גזילו שלו מוסיף חומש ואין מוסיף חומש על גזל אביו

אמר עולא מניין ליאוש שאינו קונה שנאמר והבאתם גזול את הפסח ואת החולה גזול דומיא דפסח מה פסח דלית ליה תקנתא כלל


אף גזול דלית ליה תקנתא לא שנא לפני יאוש ולא שנא אחר יאוש

רבא אמר מהכא קרבנו ולא הגזול אימת אילימא לפני יאוש פשיטא למה לי קרא

אלא לאו לאחר יאוש ושמע מינה יאוש לא קני שמע מינה

והא רבא הוא דאמר דגזל קרבן דחבריה איבעית אימא הדר ביה ואיבעית אימא חד מינייהו רב פפא אמרה

ומדת תשלומי ארבעה וחמשה וכו׳

ואמאי נילף שור שור משבת מה להלן חיה ועוף כיוצא בהן אף כאן חיה ועוף כיוצא בהן

אמר רבא אמר קרא שור ושה שור ושה שני פעמים שור ושה אין מידי אחרינא לא

אמרי הי מייתר אילימא שור ושה דסיפא מייתר דניכתוב רחמנא כי יגנב שור או שה וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחתיו אי כתב רחמנא הכי הוה אמינא בעי שלומי תשעה לכל אחד ואחד

וכי תימא הא כתיב תחתיו תחתיו חד תחתיו מייתר

ההוא מיבעי ליה לדרשה אחרינא דתניא יכול גנב שור שוה מנה ישלם תחתיו נגידין תלמוד לומר תחתיו תחתיו

אלא שור ושה דרישא מיותר דנכתוב רחמנא כי יגנב איש וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה

אי כתב רחמנא הכי הוה אמינא עד דגניב תרי וטבח להו וטבחו כתיב לחד

ואימא עד דגניב תרוייהו ומזבין להו ומכרו כתיב לחד

ואימא הוה אמינא עד דגניב תרי וטבח חד ומזבין חד או מכרו כתיב

ואכתי הוה אמינא עד דגניב תרוייהו וטבח חד ומשייר חד או מזבין חד ומשייר חד

אלא שור דסיפא ושה דרישא מייתר דניכתוב רחמנא כי יגנב איש שור וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה שור דסיפא ושה דרישא למה לי שמע מינה שור ושה אין מידי אחרינא לא

אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל אמר רב לא שנו אלא לפני יאוש אבל לאחר יאוש קנאו גנב ראשון וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון

אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא דתניא אמר רבי עקיבא מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה מפני שנשתרש בחטא אימת אילימא לפני יאוש


גלול כלפי מעלה