Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה במרחשוון תשפ״ד | 9 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא ז

הדף היום מוקדש ע"י איימי רובין לע"נ עידית והירב רובין.

למה התכוון רבי עקיבא ב"קל וחומר להקדש". כיצד נוכל להיות בטוחים שרבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל בשאלה האם ה-מיטב שדהו מוערכת על פי הניזק או המזיק? אביי מעלה סתירה – מצד אחד ברור שצריך לשלם ממיטב הקרקע. מצד שני יש ברייתא הקובעת שאפשר אפילו לשלם מסובין. מובאות ארבע תשובות אפשריות – שלוש הראשונות נדחות. לדברי רבי עקיבא, אנו מעריכים לפי מיטב שדהו של המזיק. האם זה אובייקטיבי (מבוסס על העידית בעולם בכלל) או סובייקטיבי (מבוסס על עידית המזיק)?

ובעל חוב בבינונית

וכי תימא סבר רבי עקיבא בעל חוב נמי בעידית איכא למיפרך מה לבעל חוב שכן יפה כחו בנזקין תאמר בהקדש שהורע כחו בנזקין

לעולם דנגח תורא דידן לתורא דהקדש ודקא קשיא לך שור רעהו אמר רחמנא ולא שור של הקדש רבי עקיבא סבר לה כרבי שמעון בן מנסיא

דתניא רבי שמעון בן מנסיא אומר שור של הקדש שנגח שור של הדיוט פטור שור של הדיוט שנגח שור של הקדש בין תם בין מועד משלם נזק שלם

אי הכי רבי ישמעאל ורבי עקיבא ממאי דבעידית דניזק וזיבורית דמזיק פליגי דלמא דכולי עלמא בדניזק שיימינן והכא בפלוגתא דרבי שמעון בן מנסיא ורבנן קמפלגי

רבי עקיבא סבר כרבי שמעון בן מנסיא ורבי ישמעאל סבר כרבנן

אם כן מאי לא בא הכתוב

ועוד מאי קל וחומר להקדש

ועוד הא אמר רב אשי תניא בהדיא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק

רמי ליה אביי לרבא כתיב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב אין מידי אחרינא לא

והתניא ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סובין

לא קשיא כאן מדעתו כאן בעל כרחו

אמר עולא בריה דרב עילאי דיקא נמי דכתיב ישלם בעל כרחו

אמר ליה אביי מי כתיב ישולם ישלם כתיב מדעתו משמע

אלא אמר אביי כדמר דתניא הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים ואינו מוצא למוכרן מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה

והוי בה מר היכי דמי אי הוזל ארעתא דכולי עלמא ודידיה נמי זל בהדייהו אפילו טובא נמי ליספי ליה דהא זול דכולי עלמא נמי

אלא דאוקיר ארעתא דכולי עלמא ודידיה איידי דעייל ונפיק אזוזי זל ארעיה


אפילו פורתא נמי לא ליספו ליה

ואמר מר עלה לא צריכא דביומי ניסן יקרא ארעתא וביומי תשרי זל ארעתא

דכולי עלמא נטרי עד ניסן ומזבני והאי הואיל ואצטריכא ליה זוזי זבין כדהשתא עד פלגא אורחיה למיזל טפי לאו אורחיה למיזל

והכא נמי גבי נזקין דיניה בעידית

ואי אמר ליה איהו הב לי בינונית טפי פורתא אמר ליה אי שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקיל כי יוקרא דלקמיה

מתקיף לה רב אחא בר יעקב אם כן הורעת כחן של נזקין אצל בינונית וזיבורית דרחמנא אמר ממיטב ואת אמרת מבינונית וזיבורית נמי לא

אלא אמר רב אחא בר יעקב אי איכא לדמויי לבעל חוב מדמינן ליה בעל חוב דיניה בבינונית ואי אמר ליה הב לי זיבורית טפי פורתא אמר ליה אי שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקיל כי יוקרא דלקמיה

מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא אם כן נעלת דלת בפני לוין דאמר ליה אילו הוו לי זוזי הוה שקלי כדהשתא השתא דזוזי גבך אשקול כיוקרא דלקמיה

אלא אמר רב אחא בריה דרב איקא אי איכא לדמויי לכתובת אשה מדמינן דהא כתובת אשה דינה בזיבורית ואי אמרה ליה איהי הב לי בינונית בציר פורתא אמר לה אי שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקלי כיוקרא דלקמיה

מכל מקום קשיא

אמר רבא כל דיהיב ליה ממיטב ליתיב ליה

והא מיטב שדהו כתיב

אלא כי אתא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע מבי רב פרשוה כל מילי מיטב הוא דאי לא מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתי לבר מארעא דליתיב ליה ממיטב כי היכי דלקפוץ עלה זבינא

בעא מיניה רב שמואל בר אבא מאקרוניא מרבי אבא כשהן שמין בשלו הן שמין או בשל עולם הן שמין

אליבא דרבי ישמעאל לא תבעי לך דאמר בדניזק שיימינן

כי תבעי לך אליבא דרבי עקיבא דאמר בדמזיק שיימינן

מאי מיטב שדהו אמר רחמנא למעוטי דניזק או דלמא למעוטי דעלמא נמי

אמר ליה רחמנא אמר מיטב שדהו ואת אמרת בשל עולם הן שמין

איתיביה אין לו אלא עידית כולם גובין מן העידית בינונית כולם גובין בינונית זיבורית כולם גובין זיבורית

היו לו עידית ובינונית וזיבורית נזקין בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית עידית ובינונית נזקין בעידית בעל חוב וכתובת אשה בבינונית בינונית וזיבורית נזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

siyum shas hanna thumb

ערכו של סדר נזיקין

הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום הש"ס לנשים

ayelet he BAVA KAMMA

הקדמה למסכת בבא קמא

להאזנה להקדמה למסכת בבא קמא: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroBavaKammaHeb.mp3  

בבא קמא ז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא ז

ובעל חוב בבינונית

וכי תימא סבר רבי עקיבא בעל חוב נמי בעידית איכא למיפרך מה לבעל חוב שכן יפה כחו בנזקין תאמר בהקדש שהורע כחו בנזקין

לעולם דנגח תורא דידן לתורא דהקדש ודקא קשיא לך שור רעהו אמר רחמנא ולא שור של הקדש רבי עקיבא סבר לה כרבי שמעון בן מנסיא

דתניא רבי שמעון בן מנסיא אומר שור של הקדש שנגח שור של הדיוט פטור שור של הדיוט שנגח שור של הקדש בין תם בין מועד משלם נזק שלם

אי הכי רבי ישמעאל ורבי עקיבא ממאי דבעידית דניזק וזיבורית דמזיק פליגי דלמא דכולי עלמא בדניזק שיימינן והכא בפלוגתא דרבי שמעון בן מנסיא ורבנן קמפלגי

רבי עקיבא סבר כרבי שמעון בן מנסיא ורבי ישמעאל סבר כרבנן

אם כן מאי לא בא הכתוב

ועוד מאי קל וחומר להקדש

ועוד הא אמר רב אשי תניא בהדיא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק

רמי ליה אביי לרבא כתיב מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב אין מידי אחרינא לא

והתניא ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סובין

לא קשיא כאן מדעתו כאן בעל כרחו

אמר עולא בריה דרב עילאי דיקא נמי דכתיב ישלם בעל כרחו

אמר ליה אביי מי כתיב ישולם ישלם כתיב מדעתו משמע

אלא אמר אביי כדמר דתניא הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים ואינו מוצא למוכרן מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה

והוי בה מר היכי דמי אי הוזל ארעתא דכולי עלמא ודידיה נמי זל בהדייהו אפילו טובא נמי ליספי ליה דהא זול דכולי עלמא נמי

אלא דאוקיר ארעתא דכולי עלמא ודידיה איידי דעייל ונפיק אזוזי זל ארעיה


אפילו פורתא נמי לא ליספו ליה

ואמר מר עלה לא צריכא דביומי ניסן יקרא ארעתא וביומי תשרי זל ארעתא

דכולי עלמא נטרי עד ניסן ומזבני והאי הואיל ואצטריכא ליה זוזי זבין כדהשתא עד פלגא אורחיה למיזל טפי לאו אורחיה למיזל

והכא נמי גבי נזקין דיניה בעידית

ואי אמר ליה איהו הב לי בינונית טפי פורתא אמר ליה אי שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקיל כי יוקרא דלקמיה

מתקיף לה רב אחא בר יעקב אם כן הורעת כחן של נזקין אצל בינונית וזיבורית דרחמנא אמר ממיטב ואת אמרת מבינונית וזיבורית נמי לא

אלא אמר רב אחא בר יעקב אי איכא לדמויי לבעל חוב מדמינן ליה בעל חוב דיניה בבינונית ואי אמר ליה הב לי זיבורית טפי פורתא אמר ליה אי שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקיל כי יוקרא דלקמיה

מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא אם כן נעלת דלת בפני לוין דאמר ליה אילו הוו לי זוזי הוה שקלי כדהשתא השתא דזוזי גבך אשקול כיוקרא דלקמיה

אלא אמר רב אחא בריה דרב איקא אי איכא לדמויי לכתובת אשה מדמינן דהא כתובת אשה דינה בזיבורית ואי אמרה ליה איהי הב לי בינונית בציר פורתא אמר לה אי שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקלי כיוקרא דלקמיה

מכל מקום קשיא

אמר רבא כל דיהיב ליה ממיטב ליתיב ליה

והא מיטב שדהו כתיב

אלא כי אתא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע מבי רב פרשוה כל מילי מיטב הוא דאי לא מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתי לבר מארעא דליתיב ליה ממיטב כי היכי דלקפוץ עלה זבינא

בעא מיניה רב שמואל בר אבא מאקרוניא מרבי אבא כשהן שמין בשלו הן שמין או בשל עולם הן שמין

אליבא דרבי ישמעאל לא תבעי לך דאמר בדניזק שיימינן

כי תבעי לך אליבא דרבי עקיבא דאמר בדמזיק שיימינן

מאי מיטב שדהו אמר רחמנא למעוטי דניזק או דלמא למעוטי דעלמא נמי

אמר ליה רחמנא אמר מיטב שדהו ואת אמרת בשל עולם הן שמין

איתיביה אין לו אלא עידית כולם גובין מן העידית בינונית כולם גובין בינונית זיבורית כולם גובין זיבורית

היו לו עידית ובינונית וזיבורית נזקין בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית עידית ובינונית נזקין בעידית בעל חוב וכתובת אשה בבינונית בינונית וזיבורית נזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית


גלול כלפי מעלה