Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ בשבט תשפ״ד | 12 ינואר 2024
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא עא

הדף היום מוקדש ע"י קרן בלום לכבוד עליזה גבריאלה בציון חמש שנה לבת המצווה שלך בפרשת וארא. "אנחנו גאים בך ומאוד מעריכים מחוייבותך ללימוד הדף היומי."

המשנה מחייבת מי שנגב וטבל ביום הכיפורים. הגמרא מעמידה את המשנה כשיטת ר' מאיר הסובר שאדם לוקה ומשלם. אבל אם כן, איך אפשר להסביר את המשנה הבאה כשיטתו שאין אדם מת ומשלם? כנראה ר' מאיר מחלק בין מלקות ומוות – בעונש מוות ותשלומים יש דין קים ליה בדרבה מיניה אבל במלקות ותשלומין אין. אבל איך זה מסתדר עם משנה ששם ר' מאיר מחייב על גנב וטבח בשבת? מקימים את הברייתא במקרה שמישהו אחר טבח. אבל אםמישהו אחר טבח, הרי איך אפשר לחייב את הגנב בטביחה ומכירה, הרי אין שליח לדבר עבירה?! מסבירים שכאן יש יוצא מן הכלל ומחייבים לשלם על טביחה על ידי שליח. הגמרא דנה בשאר חלקי הברייתא – למה חכמים פוטרים בשלושת המקרים ולמה ר' מאיר מחייב בשני המקרים האחרים (שור הנסקל ושור הנשחט לעבודה זרה. רבא שואל את רב נחמן האם יש תשלום חלקי בגניבה וטביחה כגון, אם טבח שור של שני שותפים והודה לאחד מהם.

אפילו הכי כיון דקא מקני ליה בהכי הויא מכירה

גנב וטבח ביום הכפורים וכו׳ אמרי אמאי נהי דקטלא ליכא מלקות מיהא איכא וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם

אמרי הא מני רבי מאיר היא דאמר לוקה ומשלם

אי רבי מאיר אפילו טבח בשבת וכי תימא לוקה ומשלם אית ליה מת ומשלם לית ליה

ולא והתניא גנב וטבח בשבת גנב וטבח לעבודה זרה גנב שור הנסקל וטבחו משלם ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין

אמרי בר מינה דההיא דהא אתמר עלה אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש רבי אבין ורבי אלעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן אמרי בטובח על ידי אחר

וכי זה חוטא וזה מתחייב

אמר רבא שאני הכא דאמר קרא וטבחו ומכרו מה מכירה על ידי אחר אף טביחה על ידי אחר

דבי רבי ישמעאל תנא או לרבות את השליח דבי חזקיה תנא תחת לרבות את השליח

מתקיף לה מר זוטרא מי איכא מידי דאילו עביד איהו לא מיחייב ועביד שליח ומיחייב

אמר ליה רב אשי התם לאו משום דלא מיחייב הוא אלא דקם ליה בדרבה מיניה

ואי בטובח על ידי אחר מאי טעמא דרבנן דפטרי

אמרי מאן חכמים רבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה

אמרי בשלמא עבודה זרה ושור הנסקל שחיטה שאינה ראויה היא אלא שבת שחיטה ראויה היא דתנן השוחט בשבת וביום הכפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשירה

אמרי סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר

דתנן המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשוגג יאכל במוצאי שבת במזיד לא יאכל עולמית

רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים

מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיאה ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מה קדש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורין באכילה

אי מה קדש אסור בהנאה אף מעשה שבת אסור בהנאה תלמוד לומר לכם שלכם יהא

יכול אפילו בשוגג תלמוד לומר מחלליה מות יומת במזיד אמרתי לך ולא בשוגג

פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה שבת דאורייתא וחד אמר מעשה שבת דרבנן

מאן דאמר דאורייתא כדאמרן ומאן דאמר דרבנן אמר קרא קדש הוא הוא קדש ואין מעשיו קדש

בשלמא למאן דאמר דאורייתא אמטו


להכי פטרי רבנן אלא למאן דאמר דרבנן אמאי פטרי רבנן

אשארא אעבודה זרה ושור הנסקל

ורבי מאיר אמאי מחייב שוחט לעבודה זרה

כיון דשחט בה פורתא אסרה אידך איסורי הנאה הוא ולא דמריה קא טבח ולא דידיה קא טבח

אמר רבא באומר בגמר זביחה הוא עובדה

שור הנסקל איסורי הנאה נינהו לאו דמריה קא טבח ולאו דידיה קא טבח

אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שמסרו לשומר והזיק בבית שומר והועד בבית שומר ונגמר דינו בבית שומר ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב וסבר לה כרבי שמעון

סבר לה כרבי יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעלים מוחזר

וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי

דתנן רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן חייב אלמא דבר הגורם לממון כממון דמי

אמר רב כהנא אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא מי מצית מוקמת מתניתין כרבי מאיר ולא כרבי שמעון והא קתני סיפא רבי שמעון פוטר בשני אלו מכלל דבכולה מתניתין מודה

אמר ליה לא מכלל דמודה בטבח ומכר לרפואה ולכלבים

גנב משל אביו וטבח ומכר וכו׳ בעא מיניה רבא מרב נחמן גנב שור של שני שותפין וטבחו והודה לאחד מהן מהו

חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר או דלמא חמשה בקר אמר רחמנא ואפילו חמשה חצאי בקר אמר ליה חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר

איתיביה גנב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו משלם תשלומי ארבעה וחמשה והא הכא כיון דמת אביו כמו שקדם והודה לאחד מהן דמי וקתני משלם תשלומי ארבעה וחמשה

אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שעמד אביו בדין

אבל לא עמד בדין מאי אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה אי הכי אדתני סיפא גנב משל אביו ומת ואחר כך טבח ומכר אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה ניפלוג בדידיה במה דברים אמורים כשעמד בדין אבל לא עמד בדין אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

אמר ליה הכי נמי איידי דנסיב רישא גנב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו נסיב סיפא נמי גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר

לצפרא אמר ליה חמשה בקר אמר רחמנא ואפילו חמשה חצאי בקר והאי דלא אמרי לך באורתא


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא עא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא עא

אפילו הכי כיון דקא מקני ליה בהכי הויא מכירה

גנב וטבח ביום הכפורים וכו׳ אמרי אמאי נהי דקטלא ליכא מלקות מיהא איכא וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם

אמרי הא מני רבי מאיר היא דאמר לוקה ומשלם

אי רבי מאיר אפילו טבח בשבת וכי תימא לוקה ומשלם אית ליה מת ומשלם לית ליה

ולא והתניא גנב וטבח בשבת גנב וטבח לעבודה זרה גנב שור הנסקל וטבחו משלם ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין

אמרי בר מינה דההיא דהא אתמר עלה אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש רבי אבין ורבי אלעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן אמרי בטובח על ידי אחר

וכי זה חוטא וזה מתחייב

אמר רבא שאני הכא דאמר קרא וטבחו ומכרו מה מכירה על ידי אחר אף טביחה על ידי אחר

דבי רבי ישמעאל תנא או לרבות את השליח דבי חזקיה תנא תחת לרבות את השליח

מתקיף לה מר זוטרא מי איכא מידי דאילו עביד איהו לא מיחייב ועביד שליח ומיחייב

אמר ליה רב אשי התם לאו משום דלא מיחייב הוא אלא דקם ליה בדרבה מיניה

ואי בטובח על ידי אחר מאי טעמא דרבנן דפטרי

אמרי מאן חכמים רבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה

אמרי בשלמא עבודה זרה ושור הנסקל שחיטה שאינה ראויה היא אלא שבת שחיטה ראויה היא דתנן השוחט בשבת וביום הכפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשירה

אמרי סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר

דתנן המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשוגג יאכל במוצאי שבת במזיד לא יאכל עולמית

רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים

מאי טעמא דרבי יוחנן הסנדלר כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיאה ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מה קדש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורין באכילה

אי מה קדש אסור בהנאה אף מעשה שבת אסור בהנאה תלמוד לומר לכם שלכם יהא

יכול אפילו בשוגג תלמוד לומר מחלליה מות יומת במזיד אמרתי לך ולא בשוגג

פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה שבת דאורייתא וחד אמר מעשה שבת דרבנן

מאן דאמר דאורייתא כדאמרן ומאן דאמר דרבנן אמר קרא קדש הוא הוא קדש ואין מעשיו קדש

בשלמא למאן דאמר דאורייתא אמטו


להכי פטרי רבנן אלא למאן דאמר דרבנן אמאי פטרי רבנן

אשארא אעבודה זרה ושור הנסקל

ורבי מאיר אמאי מחייב שוחט לעבודה זרה

כיון דשחט בה פורתא אסרה אידך איסורי הנאה הוא ולא דמריה קא טבח ולא דידיה קא טבח

אמר רבא באומר בגמר זביחה הוא עובדה

שור הנסקל איסורי הנאה נינהו לאו דמריה קא טבח ולאו דידיה קא טבח

אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שמסרו לשומר והזיק בבית שומר והועד בבית שומר ונגמר דינו בבית שומר ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב וסבר לה כרבי שמעון

סבר לה כרבי יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעלים מוחזר

וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי

דתנן רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן חייב אלמא דבר הגורם לממון כממון דמי

אמר רב כהנא אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא מי מצית מוקמת מתניתין כרבי מאיר ולא כרבי שמעון והא קתני סיפא רבי שמעון פוטר בשני אלו מכלל דבכולה מתניתין מודה

אמר ליה לא מכלל דמודה בטבח ומכר לרפואה ולכלבים

גנב משל אביו וטבח ומכר וכו׳ בעא מיניה רבא מרב נחמן גנב שור של שני שותפין וטבחו והודה לאחד מהן מהו

חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר או דלמא חמשה בקר אמר רחמנא ואפילו חמשה חצאי בקר אמר ליה חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר

איתיביה גנב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו משלם תשלומי ארבעה וחמשה והא הכא כיון דמת אביו כמו שקדם והודה לאחד מהן דמי וקתני משלם תשלומי ארבעה וחמשה

אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שעמד אביו בדין

אבל לא עמד בדין מאי אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה אי הכי אדתני סיפא גנב משל אביו ומת ואחר כך טבח ומכר אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה ניפלוג בדידיה במה דברים אמורים כשעמד בדין אבל לא עמד בדין אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

אמר ליה הכי נמי איידי דנסיב רישא גנב משל אביו וטבח ומכר ואחר כך מת אביו נסיב סיפא נמי גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר

לצפרא אמר ליה חמשה בקר אמר רחמנא ואפילו חמשה חצאי בקר והאי דלא אמרי לך באורתא


גלול כלפי מעלה