Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ בסיון תשפ״ד | 14 יוני 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא קז

אם חוכר קיבל שדה לזרוע משהו מסוים, האם החוכר יכול לשנות ולזרוע משהו אחר? השאלה הזו תלויה בכך אם השינוי יזיק לשדה לטווח הארוך. רבן שמעון בן גמליאל חולק על החכמים ואוסר כל שינוי. הגמרא מציעה הסברים אפשריים לדעתו. ההסבר הראשון נדחה אך השני מתקבל. רב יהודה מלמד את רבין שלוש הלכות/עצות בנוגע לשדות. ניתן לגנוב שחלות הצומחות בין צמחי הפשתן, מפני שהיא פוגעת בצמיחת הפשתן. הוראה אחרת עוסקת בעצים הצומחים על גבול בין שני שכנים, ומבהירה למי הזכות לאכול את הפירות ובמה זה תלוי. בנוסף, הוא ממליץ שלא לקנות שדה קרובה לעיר. ישנן מקורות סותרים לגבי עניין זה – אם עדיף לקנות שדה קרוב לעיר או לא. מקור אחד אומר שזה יביא עין הרע, כי הקירבה לעיר עלולה למשוך קנאה. מקור אחר טוען שזה עדיף מכיוון שזה נוח, ומאפשר גישה קלה יותר. הפשרה בין המקורות תלויה בכך אם אדם הקים חומה סביב השדה, שמונעת מאנשים לראות את השדה. פסוקים מדברים כח:ג',ו' בדבר הברכות שיבואו על האדם בעיר, בשדה, בבואו ובצאתו, נדרשים לעצות והמלצות שונות. חמישה הסברים מובאים לפסוק בדברים ז:טו "והסיר ה' ממך כל חולי" על מנת לפרש את משמעות המילים "כל חולי". רב אומר שזה מתייחס לעין הרע. שמואל אומר שזה רוח שנכנסת לגוף. רבי חנינא אומר שזה הקור. רבי יוסי בר' חנינא אומר שזה צואת האף והאוזן. רבי אליעזר אומר שזה כיס המרה. אכילת לחם ומים בבוקר מונעת מחלות של כיס המרה. מייחסים שלוש עשרה דברים טובים שקורים למי שאוכל לחם בבוקר, דבר שממחיש את חשיבות הנוהג הזה לשמירה על הבריאות. ניתנת עצות לגבי אלו שמודדים קרקעות. יש להיות מדויק, מכיוון שכל חלקת קרקע, גם קטנה, ניתן לנצלה לשתילת דבר חשוב כמו כרכום. יש להשאיר ארבע אמות של קרקע בלי לזורעה ליד אמת המים, אך מכיוון שזה רק לשימוש של אינדבידואלים, ניתן למדוד על פי השערה, ואפילו פאם יש פחות מארבע אמות. עם זאת, בקצה השדה הסמוך לצידו של הנהר, יש להשאיר ארבע אמות של שטח לשימוש הרבים ולשער זאת בנדיבות. בעלי קרקעות הסמוכים לנהר צריכים לכרות את כל העצים לאורך גדות הנהר כדי לאפשר לאלו שמושכים את הסירות שטח לעבוד.

מיקל

אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר דאמר מר האי מאן דניחא ליה דתתבור ארעיה ליזרעה שתא חטי ושתא שערי שתא שתי ושתא ערב

ולא אמרן אלא דלא כריב ותני אבל כריב ותני לית לן בה

תבואה לא יזרענה קטנית [וכו׳] מתני ליה רב יהודה לרבין תבואה יזרענה קטנית אמר ליה והא אנן תנן תבואה לא יזרענה קטנית אמר ליה לא קשיא הא לן והא להו

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין אחי הני תחלי דבי כתנא אין בהן משום גזל עומדות על גבולין יש בהן משום גזל

ואם הוקשו לזרע אפילו דבי כתנא נמי יש בהם משום גזל מאי טעמא מאי דאפסיד אפסיד

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין אחי הני דילי דילך ודילך דילי נהוג בני מצרא אילן הנוטה לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן

דאיתמר אילן העומד על המיצר אמר רב הנוטה לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן ושמואל אמר חולקין

מיתיבי אילן העומד על המיצר יחלוקו תיובתא דרב תרגמא שמואל אליבא דרב בממלא כל המיצר כולו

אי הכי מאי למימרא לא צריכא דתלי טוניה לחד גיסא ואכתי מאי למימרא מהו דתימא דאמר ליה פלוג הכי קא משמע לן דאמר ליה מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין אחי לא תזבין ארעא דסמיכא למתא דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה

איני והא אשכחינהו רבי אבא לתלמידיה דרב אמר להו מאי אמר רב בהני קראי ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך

ואמרו ליה הכי אמר רב ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך קרובים לעיר ברוך אתה בבאך שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך ברוך אתה בצאתך שיהו צאצאי מעיך כמותך

ואמר להו רבי יוחנן לא אמר הכי אלא ברוך אתה בעיר שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך אבל בית הכנסת לא ורבי יוחנן לטעמיה דאמר שכר פסיעות יש

ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא


לא קשיא הא דמהדר ליה שורא ורתקא הא דלא מהדר ליה שורא ורתקא

והסיר ה׳ ממך כל חלי אמר רב זו עין רב לטעמיה דרב סליק לבי קברי עבד מאי דעבד אמר תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ

ושמואל אמר זה הרוח שמואל לטעמיה דאמר שמואל הכל ברוח ולשמואל הא איכא הרוגי מלכות הנך נמי אי לאו זיקא עבדי להו סמא וחיי

רבי חנינא אמר זו צינה דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם

רבי יוסי בר חנינא אמר זו צואה דאמר מר צואת החוטם וצואת האוזן רובן קשה ומיעוטן יפה

רבי אלעזר אמר זו מרה תניא נמי הכי מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה שהיא מחלה כל גופו של אדם דבר אחר מחלה ששמונים ושלשה חלאים תלוין במרה וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן

תנו רבנן שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה ומן הזיקין ומן המזיקין ומחכימת פתי וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו

ואין בשרו מעלה הבל ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת והורגת כינה שבבני מעים ויש אומרים אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה

אמר ליה רבה לרבא בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי שיתין רהיטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך ואמרו רבנן השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה

אמר ליה דכתיב לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש לא יכם שרב ושמש כיון דלא ירעבו ולא יצמאו

אמר ליה את אמרת לי מהתם ואנא אמינא לך מהכא ועבדתם את ה׳ אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך ועבדתם את ה׳ אלהיכם זו קריאת שמע ותפלה וברך את לחמך ואת מימיך זו פת במלח וקיתון של מים מכאן ואילך והסרתי מחלה מקרבך

אמר ליה רב יהודה לרב אדא משוחאה לא תזלזל במשחתא דכל פורתא ופורתא חזי לכורכמא רישקא אמר ליה רב יהודה לרב אדא משוחאה ארבע אמות דאניגרא זלזל בהו דאנהרא לא תמשחנהו כלל

רב יהודה לטעמיה דאמר רב יהודה ארבע אמות דאניגרא לבני אניגרא דאנהרא דכולי עלמא

מכריז רבי אמי מלא כתפי נגדי בתרי עברי נהרא קוצו רב נתן בר הושעיא קץ שיתסר אמתא אתו עליה בני משרוניא דפנוהו הוא סבר כרשות הרבים ולא היא התם בעינן כולי האי הכא משום אמתוחי אשליהן הוא כמלא כתפי נגדי סגי

רבה בר רב הונא הוה ליה ההוא אבא אגודא דנהרא אמרו ליה ניקוץ מר אמר להו קוצו עילאי ותתאי והדר ניקוץ אנא היכי עביד הכי והכתיב התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים

התם אבא דבי פרזק רופילא הוה ואמר אי קייצו קייצנא ואי לא קייצו אמאי איקוץ דאי ממתחי להו אשלייהו מסתגי להו  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא קז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא קז

מיקל

אמר אביי טעמא דרבן שמעון כדמר דאמר מר האי מאן דניחא ליה דתתבור ארעיה ליזרעה שתא חטי ושתא שערי שתא שתי ושתא ערב

ולא אמרן אלא דלא כריב ותני אבל כריב ותני לית לן בה

תבואה לא יזרענה קטנית [וכו׳] מתני ליה רב יהודה לרבין תבואה יזרענה קטנית אמר ליה והא אנן תנן תבואה לא יזרענה קטנית אמר ליה לא קשיא הא לן והא להו

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין אחי הני תחלי דבי כתנא אין בהן משום גזל עומדות על גבולין יש בהן משום גזל

ואם הוקשו לזרע אפילו דבי כתנא נמי יש בהם משום גזל מאי טעמא מאי דאפסיד אפסיד

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין אחי הני דילי דילך ודילך דילי נהוג בני מצרא אילן הנוטה לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן

דאיתמר אילן העומד על המיצר אמר רב הנוטה לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן ושמואל אמר חולקין

מיתיבי אילן העומד על המיצר יחלוקו תיובתא דרב תרגמא שמואל אליבא דרב בממלא כל המיצר כולו

אי הכי מאי למימרא לא צריכא דתלי טוניה לחד גיסא ואכתי מאי למימרא מהו דתימא דאמר ליה פלוג הכי קא משמע לן דאמר ליה מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי

אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן רבין אחי לא תזבין ארעא דסמיכא למתא דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה

איני והא אשכחינהו רבי אבא לתלמידיה דרב אמר להו מאי אמר רב בהני קראי ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך

ואמרו ליה הכי אמר רב ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך קרובים לעיר ברוך אתה בבאך שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעת ביאתך מן הדרך ברוך אתה בצאתך שיהו צאצאי מעיך כמותך

ואמר להו רבי יוחנן לא אמר הכי אלא ברוך אתה בעיר שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך אבל בית הכנסת לא ורבי יוחנן לטעמיה דאמר שכר פסיעות יש

ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא


לא קשיא הא דמהדר ליה שורא ורתקא הא דלא מהדר ליה שורא ורתקא

והסיר ה׳ ממך כל חלי אמר רב זו עין רב לטעמיה דרב סליק לבי קברי עבד מאי דעבד אמר תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ

ושמואל אמר זה הרוח שמואל לטעמיה דאמר שמואל הכל ברוח ולשמואל הא איכא הרוגי מלכות הנך נמי אי לאו זיקא עבדי להו סמא וחיי

רבי חנינא אמר זו צינה דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם

רבי יוסי בר חנינא אמר זו צואה דאמר מר צואת החוטם וצואת האוזן רובן קשה ומיעוטן יפה

רבי אלעזר אמר זו מרה תניא נמי הכי מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה שהיא מחלה כל גופו של אדם דבר אחר מחלה ששמונים ושלשה חלאים תלוין במרה וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן

תנו רבנן שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה ומן הזיקין ומן המזיקין ומחכימת פתי וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין ותלמודו מתקיים בידו

ואין בשרו מעלה הבל ונזקק לאשתו ואינו מתאוה לאשה אחרת והורגת כינה שבבני מעים ויש אומרים אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה

אמר ליה רבה לרבא בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי שיתין רהיטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך ואמרו רבנן השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה

אמר ליה דכתיב לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש לא יכם שרב ושמש כיון דלא ירעבו ולא יצמאו

אמר ליה את אמרת לי מהתם ואנא אמינא לך מהכא ועבדתם את ה׳ אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך ועבדתם את ה׳ אלהיכם זו קריאת שמע ותפלה וברך את לחמך ואת מימיך זו פת במלח וקיתון של מים מכאן ואילך והסרתי מחלה מקרבך

אמר ליה רב יהודה לרב אדא משוחאה לא תזלזל במשחתא דכל פורתא ופורתא חזי לכורכמא רישקא אמר ליה רב יהודה לרב אדא משוחאה ארבע אמות דאניגרא זלזל בהו דאנהרא לא תמשחנהו כלל

רב יהודה לטעמיה דאמר רב יהודה ארבע אמות דאניגרא לבני אניגרא דאנהרא דכולי עלמא

מכריז רבי אמי מלא כתפי נגדי בתרי עברי נהרא קוצו רב נתן בר הושעיא קץ שיתסר אמתא אתו עליה בני משרוניא דפנוהו הוא סבר כרשות הרבים ולא היא התם בעינן כולי האי הכא משום אמתוחי אשליהן הוא כמלא כתפי נגדי סגי

רבה בר רב הונא הוה ליה ההוא אבא אגודא דנהרא אמרו ליה ניקוץ מר אמר להו קוצו עילאי ותתאי והדר ניקוץ אנא היכי עביד הכי והכתיב התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים

התם אבא דבי פרזק רופילא הוה ואמר אי קייצו קייצנא ואי לא קייצו אמאי איקוץ דאי ממתחי להו אשלייהו מסתגי להו


גלול כלפי מעלה