Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ באדר ב׳ תשפ״ד | 19 מרץ 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא כ

ברייתא קובעת שאם נמצאה קבלה (שובר) שבה רשום שהבעל (או יורשיו) שילם לגרושתו את כסף כתובתה, אנו מחזירים אותו לבעל כהוכחה ששילם, אם האשה מסכימה. מדוע איננו חוששים שאולי הקבלה מעולם לא נוצלה (הכסף לא הוחזר באותו תאריך) ובני הזוג זוממים להחזיר את הכתובה שהיא מכרה לאחר התאריך הכתוב בקבלה, ולפני שבאמת קיבלה את כספי הכתובה? רבא ואביי מציעים כל אחד תשובות. המשנה מפרטת סוגי מסמכים שאם מוצאים אותם ברחוב ניתן להחזירם כיוון שאין חשש שאפשר לגבות כסף שלא מגיע להם. הרשימה כוללת אגרות שום, מסמכי הערכת קרקע של חייב שייתפסו על ידי נושה, התחייבות של בעל לשלם עבור מזון בת אשתו, מסמכים המעידים על ביצוע חליצה ​​או מיון ועוד. אם מסמכים נצברו יחד או נמצאו באופן שניתן לתבוע אותם על ידי הצעת סימנים מזוהים (סימנים), ניתן לאחזר אותם גם כן. אם נמצאה קבלה של תשלומים, אפילו על ידי הנושה, היא ניתנת לחייב כהוכחת תשלום. רב הונא לא התיר להשתמש בגט שנמצא ברחוב מכיוון שהוא חשש שאולי הוא שייך לאנשים בעלי אותם שמות שגרים בעיר עם אותו שם כמו שכתוב בגט. רבא חלק על רב הונא על סמך משנתנו המתירה החזרת מסמכים שאושררו על ידי בית הדין ואינו חושש שהמסמכים שייכים לאנשים אחרים. זה הוביל לוויכוח בין רבא לעמרם שהגיבו בזלזול כלפי השני, מה שגרם אז לשבירת עמוד בבית המדרש של רב. הגמרא מגדירה חבורה מהחפצים המוזכרים במשנה – חפיסה, דלוסקמא ומסמכים שהם כרוכין ואגודים. מי שמוצא צרור של מסמכים יחד מודיע שהוא/היא מצא מסמכים ומי שאיבד אותם יכול לאחזר אותם על ידי זיהוי כמה ואיך הם כרוכים. רב קבע כי אם נמצאה קבלה המעידה על תשלום הלוואה עם מסמכי הנושה, אין אנו יכולים להניח ששולמה שכן ייתכן שהנושה כתב אותה כך שכאשר הלווה מוכן לשלם, הקבלה תהיה מוכנה. אולם הדבר סותר פסיקה במשנתנו לפיה סימפון (קבלת תשלום) המצוי בניירות הנושה מוחזר לחייב. כדי לפתור זאת הם מביאים בידול שעשה הרב ספרא לגבי מקור אחר שתלוי אם הוא נמצא עם מסמכים קרועים של הנושה או עם מסמכים רגילים של הנושה. שתי משניות נוספות מובאות להעלות את אותו סוג של קושי נגד אמירה זו של הרב וכולן נפתרות באותו אופן. קושי נוסף מועלה מברייתא ונפתר.

שמע מינה איתא לדשמואל דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל

אביי אמר אפילו תימא ליתיה לדשמואל הכא במאי עסקינן בששטר כתובה יוצא מתחת ידה ורבא אמר אי משום שטר כתובה חיישינן לשתי כתובות

ואביי אמר חדא לשתי כתובות לא חיישינן ועוד שובר בזמנו טריף אביי לטעמיה דאמר עדיו בחתומיו זכין לו

מתני׳ מצא איגרות שום ואיגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר

מצא בחפיסה או בדלוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר וכמה אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה שלשה הלוין מן האחד יחזיר למלוה

מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבוא אליהו אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות

גמ׳ מאי שטרי בירורין הכא תרגמו שטרי טענתא רבי ירמיה אמר זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד

וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה בשוירי מתא דעל רכיס נהרא אמר רב הונא


חיישינן לשני שוירי אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק ואשכח דתנן כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר

אמר ליה רב עמרם לרבה היכי פשיט מר איסורא מממונא אמר ליה תרדא שטרי חליצה ומיאונין תנן

פקע ארזא דבי רב מר אמר משום לתאי דידי פקע ומר אמר משום לתאי דידי פקע

מצא בחפיסה או בדלוסקמא מאי חפיסה אמר רבה בר בר חנה חמת קטנה מאי דלוסקמא אמר רבה בר שמואל טליקא דסבי

תכריך של שטרות או אגודה של שטרות וכו׳ תנו רבנן כמה הוא תכריך של שטרות שלשה כרוכין זה בזה וכמה היא אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה

שמעת מינה קשר סימן

הא תני רבי חייא שלשה כרוכין זה בזה

אי הכי היינו תכריך תכריך כל חד וחד בראשה דחבריה אגודה דרמו אהדדי וכרוכות

מאי מכריז מנין

מאי אריא תלתא אפילו תרין נמי

אלא כדאמר רבינא טבעא מכריז הכא נמי שטרי מכריז

רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה וכו׳ דאי סלקא דעתך דמלוין נינהו מאי בעו גבי הדדי

דלמא לקיומינהו אזלי דמקיימי

דלמא מידא דספרא נפיל לא משהי איניש קיומיה בידא דספרא

שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה וכו׳ דאי סלקא דעתך דלוין נינהו מאי בעו גבי הדדי

דלמא למכתבנהו אזלי דכתיבי בתלת ידי ספרי

ודלמא לקיומינהו אזלי מלוה מקיים שטריה לוה לא מקיים שטריה

אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב סמפון היוצא מתחת ידי מלוה אף על פי שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול

לא מבעיא כתוב בכתב יד סופר דאיכא למימר ספרא אתרמי ליה וכתב אלא אפילו כתוב בכתב ידו פסול סבר דלמא מתרמי ואתי בין השמשות וקא פרע לי דאי לא יהיבנא ליה לא יהיב לי זוזי אכתוב אנא דכי אייתי לי זוזי אתן ליה

תנן אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות

כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין הכא נמי שמצאו בין שטרות קרועין

תא שמע נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהם פרועין

כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין הכא נמי שנמצא בין שטרות קרועין

תא שמע שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע

אמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין

תא שמע סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו אימא יתקיים מחותמיו  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא כ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא כ

שמע מינה איתא לדשמואל דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל

אביי אמר אפילו תימא ליתיה לדשמואל הכא במאי עסקינן בששטר כתובה יוצא מתחת ידה ורבא אמר אי משום שטר כתובה חיישינן לשתי כתובות

ואביי אמר חדא לשתי כתובות לא חיישינן ועוד שובר בזמנו טריף אביי לטעמיה דאמר עדיו בחתומיו זכין לו

מתני׳ מצא איגרות שום ואיגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר

מצא בחפיסה או בדלוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר וכמה אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה שלשה הלוין מן האחד יחזיר למלוה

מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבוא אליהו אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות

גמ׳ מאי שטרי בירורין הכא תרגמו שטרי טענתא רבי ירמיה אמר זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד

וכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה בשוירי מתא דעל רכיס נהרא אמר רב הונא


חיישינן לשני שוירי אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק ואשכח דתנן כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר

אמר ליה רב עמרם לרבה היכי פשיט מר איסורא מממונא אמר ליה תרדא שטרי חליצה ומיאונין תנן

פקע ארזא דבי רב מר אמר משום לתאי דידי פקע ומר אמר משום לתאי דידי פקע

מצא בחפיסה או בדלוסקמא מאי חפיסה אמר רבה בר בר חנה חמת קטנה מאי דלוסקמא אמר רבה בר שמואל טליקא דסבי

תכריך של שטרות או אגודה של שטרות וכו׳ תנו רבנן כמה הוא תכריך של שטרות שלשה כרוכין זה בזה וכמה היא אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה

שמעת מינה קשר סימן

הא תני רבי חייא שלשה כרוכין זה בזה

אי הכי היינו תכריך תכריך כל חד וחד בראשה דחבריה אגודה דרמו אהדדי וכרוכות

מאי מכריז מנין

מאי אריא תלתא אפילו תרין נמי

אלא כדאמר רבינא טבעא מכריז הכא נמי שטרי מכריז

רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד הלוה משלשה יחזיר ללוה וכו׳ דאי סלקא דעתך דמלוין נינהו מאי בעו גבי הדדי

דלמא לקיומינהו אזלי דמקיימי

דלמא מידא דספרא נפיל לא משהי איניש קיומיה בידא דספרא

שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה וכו׳ דאי סלקא דעתך דלוין נינהו מאי בעו גבי הדדי

דלמא למכתבנהו אזלי דכתיבי בתלת ידי ספרי

ודלמא לקיומינהו אזלי מלוה מקיים שטריה לוה לא מקיים שטריה

אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב סמפון היוצא מתחת ידי מלוה אף על פי שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול

לא מבעיא כתוב בכתב יד סופר דאיכא למימר ספרא אתרמי ליה וכתב אלא אפילו כתוב בכתב ידו פסול סבר דלמא מתרמי ואתי בין השמשות וקא פרע לי דאי לא יהיבנא ליה לא יהיב לי זוזי אכתוב אנא דכי אייתי לי זוזי אתן ליה

תנן אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות

כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין הכא נמי שמצאו בין שטרות קרועין

תא שמע נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהם פרועין

כדאמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין הכא נמי שנמצא בין שטרות קרועין

תא שמע שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצאנו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע

אמר רב ספרא שנמצא בין שטרות קרועין

תא שמע סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו אימא יתקיים מחותמיו


גלול כלפי מעלה