Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג באדר ב׳ תשפ״ד | 23 מרץ 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא כד'

שמואל מנה שלושה תחומים שבהם אנו יכולים להניח שתלמידי חכמים עלולים לשקר. למה? האם אנו יכולים להניח שהם אמינים בכל שאר התחומים? רבי שמעון בן אלעזר אומר שאם מוצאים אבידה במקום ציבורי, אפשר להניח שהבעלים התייאש והמוצא יכול לקחת את החפץ. הגמרא שואלת האם הוא התכוון לכך רק במקום שרוב האנשים אינם יהודים או אפילו במקום שרובם יהודים. אם הוא כלל גם מקום שבו הרוב יהודים, האם חכמים מסכימים איתו, או האם חולקים איתו על שניהם, או רק במקרה שבו הרוב הם יהודים? האם אנו פוסקים כרבי שמעון בן אלעזר ואם כן בשני המקרים או רק במקרה שהרוב הם אינם יהודים? הגמרא מנסה לענות על שאלות אלו על ידי הבאת מקורות תנאיים ומקרים שונים מתקופת האמוראים, אך רוב הניסיונות לענות על השאלות אינם מוצלחים.

ובאושפיזא מאי נפקא מינה אמר מר זוטרא לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא אי ידעינן ביה דלא משני אלא בהני תלת מהדרינן ליה ואי משני במילי אחריני לא מהדרינן ליה

מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא חזיא לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה אמר היינו האי דלא איכפת ליה אממונא דחבריה כפתיה ואודי

תניא מודה רבי שמעון בן אלעזר בכלים חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז ואלו הן כלים חדשים שלא שבעתן העין שאינו חייב להכריז כגון בדי מחטין וצינוריות ומחרוזות של קרדומות כל אלו שאמרו אימתי מותרים בזמן שמצאן אחד אחד אבל מצאן שנים שנים חייב להכריז

מאי בדי שוכי ואמאי קרו ליה בדי דבר דתלו ביה מידי בד קרו ליה כי ההוא דתנן התם עלה אחד בבד אחד

וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר המוצא בסרטיא ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן

איבעיא להו כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים אבל ברוב ישראל לא או דלמא אפילו ברוב ישראל נמי אמר

אם תמצא לומר אפילו ברוב ישראל נמי אמר פליגי רבנן עליה או לא פליגי

ואם תמצא לומר פליגי ברוב ישראל ודאי פליגי ברוב נכרים פליגי או לא פליגי

ואם תמצא לומר פליגי אפילו ברוב נכרים הלכה כמותו או אין הלכה כמותו

אם תמצא לומר הלכה כמותו דוקא ברוב נכרים או אפילו ברוב ישראל

תא שמע המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא רבי שמעון בן אלעזר שמעת מינה אפילו ברוב ישראל נמי

הכא במאי עסקינן במפוזרין אי במפוזרין מאי אריא מקום שהרבים מצויין שם אפילו אין הרבים מצויין שם

אלא לעולם בצרורין והכא במאי עסקינן בבתי כנסיות של נכרים בתי מדרשות מאי איכא למימר בתי מדרשות דידן דיתבי בהו נכרים השתא דאתית להכי בתי כנסיות נמי דידן דיתבי בהו נכרים

תא שמע מצא בה אבידה אם רוב ישראל חייב להכריז אם רוב נכרים אינו חייב להכריז מאן שמעת ליה דאמר אזלינן בתר רובא רבי שמעון בן אלעזר שמעת מינה כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים אבל ברוב ישראל לא

הא מני רבנן היא תפשוט מינה דמודו ליה רבנן לרבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים

אלא לעולם רבי שמעון בן אלעזר היא ואפילו ברוב ישראל נמי והכא במאי עסקינן בטמון אי בטמון מאי עבידתיה גביה והתנן מצא כלי באשפה מכוסה לא יגע בו מגולה נוטל ומכריז

כדאמר רב פפא באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה הכא נמי באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה


ואיבעית אימא לעולם רבנן מי קתני הן שלו אינו חייב להכריז קתני ויניח וייתי ישראל ויהיב ביה סימנא ושקיל

תא שמע דאמר רב אסי מצא חבית יין בעיר שרובה נכרים מותרת משום מציאה ואסורה בהנאה בא ישראל ונתן בה סימן מותרת בשתיה למוצאה

כמאן כרבי שמעון בן אלעזר שמע מינה כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים אבל ברוב ישראל לא לעולם אימא לך רבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל נמי קאמר ורב אסי סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא

וכי מאחר דאסירא בהנאה מותרת משום מציאה למאי הלכתא אמר רב אשי לקנקנה

ההוא גברא דאשכח ארבעה זוזי דציירי בסדינא ושדו בנהר בירן אתא לקמיה דרב יהודה אמר ליה זיל אכריז והא זוטו של ים הוא שאני נהר בירן כיון דמתקיל לא מיאש והא רובא נכרים נינהו שמע מינה אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב נכרים שאני נהר בירן דישראל סכרו ליה וישראל כרו ליה כיון דישראל סכרו ליה אימור מישראל נפל וכיון דישראל כרו ליה לא מיאש

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו אמר ליה הרי אלו שלו בא ישראל ונתן בה סימן מהו אמר ליה חייב להחזיר תרתי אמר ליה לפנים משורת הדין כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדין

רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דרב נחמן בשוקא דגלדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו אמר ליה הרי אלו שלו בא ישראל ונתן בה סימן מהו אמר ליה הרי אלו שלו והלא עומד וצווח נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים

ההוא דיו דשקיל בשרא בשוקא ושדיה בצנייתא דבי בר מריון אתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל שקול לנפשך והא רובא דישראל נינהו שמעת מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל שאני דיו דכזוטו של ים דמי והא אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור בעומד ורואהו

רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי והתירוהו לו אמר רבי אמי התירוהו לו משום מציאה כרבי שמעון בן אלעזר משום שחיטה כרבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי דתניא הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו הלך ומצאן שחוטין רבי יהודה אוסר ורבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר

אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשמצאן באשפה ודברי רבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי כשמצאן בבית מדהתירוהו לו משום שחיטה רובא ישראל נינהו שמעת מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל אמר רבא רוב נכרים ורוב טבחי ישראל

רבי אמי אשכח פרגיות שחוטות בין טבריא לציפורי אתא לקמיה דרבי אסי ואמרי לה לקמיה דרבי יוחנן ואמרי לה בי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול לנפשך רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאזלי ביה אזלויי אתא לקמיה דרבי יוחנן ואמרי לה בבי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול לנפשך

מתני׳ ואלו חייב להכריז מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא מעות בכיס או כיס כמות שהוא צבורי פירות צבורי מעות  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא כד'

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא כד'

ובאושפיזא מאי נפקא מינה אמר מר זוטרא לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא אי ידעינן ביה דלא משני אלא בהני תלת מהדרינן ליה ואי משני במילי אחריני לא מהדרינן ליה

מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא חזיא לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה אמר היינו האי דלא איכפת ליה אממונא דחבריה כפתיה ואודי

תניא מודה רבי שמעון בן אלעזר בכלים חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז ואלו הן כלים חדשים שלא שבעתן העין שאינו חייב להכריז כגון בדי מחטין וצינוריות ומחרוזות של קרדומות כל אלו שאמרו אימתי מותרים בזמן שמצאן אחד אחד אבל מצאן שנים שנים חייב להכריז

מאי בדי שוכי ואמאי קרו ליה בדי דבר דתלו ביה מידי בד קרו ליה כי ההוא דתנן התם עלה אחד בבד אחד

וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר המוצא בסרטיא ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן

איבעיא להו כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים אבל ברוב ישראל לא או דלמא אפילו ברוב ישראל נמי אמר

אם תמצא לומר אפילו ברוב ישראל נמי אמר פליגי רבנן עליה או לא פליגי

ואם תמצא לומר פליגי ברוב ישראל ודאי פליגי ברוב נכרים פליגי או לא פליגי

ואם תמצא לומר פליגי אפילו ברוב נכרים הלכה כמותו או אין הלכה כמותו

אם תמצא לומר הלכה כמותו דוקא ברוב נכרים או אפילו ברוב ישראל

תא שמע המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא רבי שמעון בן אלעזר שמעת מינה אפילו ברוב ישראל נמי

הכא במאי עסקינן במפוזרין אי במפוזרין מאי אריא מקום שהרבים מצויין שם אפילו אין הרבים מצויין שם

אלא לעולם בצרורין והכא במאי עסקינן בבתי כנסיות של נכרים בתי מדרשות מאי איכא למימר בתי מדרשות דידן דיתבי בהו נכרים השתא דאתית להכי בתי כנסיות נמי דידן דיתבי בהו נכרים

תא שמע מצא בה אבידה אם רוב ישראל חייב להכריז אם רוב נכרים אינו חייב להכריז מאן שמעת ליה דאמר אזלינן בתר רובא רבי שמעון בן אלעזר שמעת מינה כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים אבל ברוב ישראל לא

הא מני רבנן היא תפשוט מינה דמודו ליה רבנן לרבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים

אלא לעולם רבי שמעון בן אלעזר היא ואפילו ברוב ישראל נמי והכא במאי עסקינן בטמון אי בטמון מאי עבידתיה גביה והתנן מצא כלי באשפה מכוסה לא יגע בו מגולה נוטל ומכריז

כדאמר רב פפא באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה הכא נמי באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה


ואיבעית אימא לעולם רבנן מי קתני הן שלו אינו חייב להכריז קתני ויניח וייתי ישראל ויהיב ביה סימנא ושקיל

תא שמע דאמר רב אסי מצא חבית יין בעיר שרובה נכרים מותרת משום מציאה ואסורה בהנאה בא ישראל ונתן בה סימן מותרת בשתיה למוצאה

כמאן כרבי שמעון בן אלעזר שמע מינה כי קאמר רבי שמעון בן אלעזר ברוב נכרים אבל ברוב ישראל לא לעולם אימא לך רבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל נמי קאמר ורב אסי סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא

וכי מאחר דאסירא בהנאה מותרת משום מציאה למאי הלכתא אמר רב אשי לקנקנה

ההוא גברא דאשכח ארבעה זוזי דציירי בסדינא ושדו בנהר בירן אתא לקמיה דרב יהודה אמר ליה זיל אכריז והא זוטו של ים הוא שאני נהר בירן כיון דמתקיל לא מיאש והא רובא נכרים נינהו שמע מינה אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב נכרים שאני נהר בירן דישראל סכרו ליה וישראל כרו ליה כיון דישראל סכרו ליה אימור מישראל נפל וכיון דישראל כרו ליה לא מיאש

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו אמר ליה הרי אלו שלו בא ישראל ונתן בה סימן מהו אמר ליה חייב להחזיר תרתי אמר ליה לפנים משורת הדין כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדין

רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דרב נחמן בשוקא דגלדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן אמר ליה מצא כאן ארנקי מהו אמר ליה הרי אלו שלו בא ישראל ונתן בה סימן מהו אמר ליה הרי אלו שלו והלא עומד וצווח נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים

ההוא דיו דשקיל בשרא בשוקא ושדיה בצנייתא דבי בר מריון אתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל שקול לנפשך והא רובא דישראל נינהו שמעת מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל שאני דיו דכזוטו של ים דמי והא אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור בעומד ורואהו

רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי והתירוהו לו אמר רבי אמי התירוהו לו משום מציאה כרבי שמעון בן אלעזר משום שחיטה כרבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי דתניא הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו הלך ומצאן שחוטין רבי יהודה אוסר ורבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר

אמר רבי נראין דברי רבי יהודה כשמצאן באשפה ודברי רבי חנניא בנו של רבי יוסי הגלילי כשמצאן בבית מדהתירוהו לו משום שחיטה רובא ישראל נינהו שמעת מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל אמר רבא רוב נכרים ורוב טבחי ישראל

רבי אמי אשכח פרגיות שחוטות בין טבריא לציפורי אתא לקמיה דרבי אסי ואמרי לה לקמיה דרבי יוחנן ואמרי לה בי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול לנפשך רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאזלי ביה אזלויי אתא לקמיה דרבי יוחנן ואמרי לה בבי מדרשא ואמרו ליה זיל שקול לנפשך

מתני׳ ואלו חייב להכריז מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא מעות בכיס או כיס כמות שהוא צבורי פירות צבורי מעות


גלול כלפי מעלה