Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב בניסן תשפ״ד | 20 אפריל 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא נב

האם ניתן להשתמש במטבעות שפחת ערכם? באיזה אחוז זה ייחשב לאונאה ואפשר לדרוש בחזרה את הסכום שנתאנה בו בגלל פחיתת ערך המטבע? יש מחלוקת בין רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון. מדוע זה שונה מאונאת בבגדים שם אין מחלוקת? כשמטבע פחת ליותר ממחצית ערכו, יש להשמיד את המטבע. מדוע? יש מחלוקת אם צריך להשמיד את המטבע מפחת של אחוז אונאה ועד למחצית ערכו או רק כשפחת יותר ממחצית ערכו. שתי קושיות מועלות נגד רב הונא שהחזיק באפשרות הראשונה. מהו פרק הזמן שהוקצב להחזר הכסף שנפחת ערכו? האם הוא זהה לזמן שהוקצב להחזיר חפצי אונאה? המשנה מזכירה חריג לכלל – מקרה שבו ניתן להחזיר אף אחרי יותר משנה. כיצד מבין רב חסדא מקרה זה?

שמונה פונדיונות שני פונדיונות לדינר

עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני בכפרים עד ערבי שבתות אם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חדש מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת

ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה

גמ׳ ורמינהי עד כמה תהא הסלע חסירה ויהיה בה אונאה

אמר רב פפא לא קשיא תנא דידן קא חשיב ממטה למעלה תנא ברא קא חשיב מלמעלה למטה

מאי שנא בסלע דפליגי ומאי שנא בטלית דלא פליגי

אמר רבא מאן תנא טלית רבי שמעון היא אביי אמר טלית עד שתות מחיל איניש דאמרי אינשי עשיק לגביך ושוי לכרסיך סלע כיון דלא סגי ליה לא מחיל

גופא עד כמה תהא הסלע חסירה ויהא בה אונאה רבי מאיר אומר ארבעה איסרות איסר לדינר רבי יהודה אומר ארבעה פונדיונות פונדיון לדינר רבי שמעון אומר שמונה פונדיונות שני פונדיון לדינר יתר על כן מוכרה בשויה

עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה בסלע עד שקל בדינר עד רובע פחות מכן איסר אסור להוציאה הרי זה לא ימכרנה לא לתגר ולא לחרם ולא להרג מפני שמרמין בה את אחרים אלא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו

אמר מר בסלע עד שקל בדינר עד רובע מאי שנא בסלע עד שקל ומאי שנא בדינר עד רובע

אמר אביי מאי רובע דקתני נמי רובע שקל אמר רבא דיקא נמי דקא תני רובע ולא קתני רביע שמע מינה

למה ליה למתלייה לדינר בשקל מלתא אגב אורחיה קא משמע לן דאיכא דינר דאתי משקל

מסייע ליה לרבי אמי דאמר רבי אמי דינר הבא משקל מותר לקיימו דינר הבא מסלע אסור לקיימו

פחות מכן איסר אסור להוציאה מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר פחתה סלע יותר מכדי אונאה איסר אסור אמר ליה רבא אי הכי אפילו משהו נמי אלא אמר רבא פחתה סלע איסר לדינר אסור וסתמא כרבי מאיר

תנן התם סלע שנפסלה והתקינה שיהא שוקל בה משקלות טמאה עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה לסלע שני דינרים פחות מכן יקוץ

יתר על כן מאי אמר רב הונא פחות מכן יקוץ יתר על כן יקוץ רבי אמי אמר פחות מכן יקוץ יתר על כן יקיים

מיתיבי


יתר על כן מוכרה בשויה מאי לאו שפחתה יותר מכדי אונאתה לא יתירה דאכתי לא פחתה בכדי אונאתה מוכרה בשויה

מתיבי עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה בסלע עד שקל מאי לאו דפחית פורתא פורתא לא דנפיל לנורא ואפחות בחדא זימנא

אמר מר יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו ורמינהו לא יעשנה משקל בין משקלותיו ולא יזרקנה בין גרוטותיו ולא יקבנה ויתלנה בצואר בנו ובצואר בתו אלא או ישחוק או יתוך או יקוץ או יוליך לים המלח

אמר רבי אלעזר ואמרי לה רב הונא אמר רבי אלעזר לא קשיא כאן באמצע כאן מן הצד

עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד שיראה לשולחני בכפרים עד ערבי שבתות מאי שנא בסלע דמפליג ומאי שנא בטלית דלא מפליג

אמר אביי כי תנן נמי מתניתין בטלית בכרכין תנן רבא אמר טלית כל איניש קים ליה בגוה סלע כיון דלאו כל איניש קים ליה בגוה אלא שולחני הלכך בכרכים דאיכא שולחני עד שיראה לשולחני בכפרים דליכא שולחני עד ערבי שבתות דסלקין לשוקא

ואם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חדש כו׳ היכא אי בכרכין הא אמרת עד שיראה לשולחני אי בכפרים הא אמרת עד ערבי שבתות

אמר רב חסדא מידת חסידות שנו כאן אי הכי אימא סיפא אין לו עליו אלא תרעומת למאן אי לחסיד לא קבולי ליקבלה מיניה ולא תרעומת תיהוי ליה ואלא להאיך דקבלה מיניה ולבתר דמקבלה מיניה תרעומת תיהוי ליה

הכי קאמר הא אחר אף על פי שאין מקבלה הימנו אין לו עליו אלא תרעומת

ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה אמר רב פפא שמע מינה האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעה והני מילי הוא דסגי להו

מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה בא לפורטה פורטה בשויה בא לחללה מחללה ביפה

מאי קאמר הכי קאמר אף על פי כשבא לפורטה פורטה בשויה כשהוא מחללה מחללה ביפה

למימרא דסבר חזקיה דמזלזלינן במעשר שני והאמר חזקיה מעשר שני שאין בו שוה פרוטה אומר הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מעותיו

מאי ביפה בתורת יפה דתרי זילי לא מזלזלינן ביה

גופא אמר חזקיה מעשר שני שאין בו שוה פרוטה אומר הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מעותיו

מיתיבי התרומה והביכורים חייבין עליהן מיתה וחומש  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא נב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא נב

שמונה פונדיונות שני פונדיונות לדינר

עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני בכפרים עד ערבי שבתות אם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חדש מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת

ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה

גמ׳ ורמינהי עד כמה תהא הסלע חסירה ויהיה בה אונאה

אמר רב פפא לא קשיא תנא דידן קא חשיב ממטה למעלה תנא ברא קא חשיב מלמעלה למטה

מאי שנא בסלע דפליגי ומאי שנא בטלית דלא פליגי

אמר רבא מאן תנא טלית רבי שמעון היא אביי אמר טלית עד שתות מחיל איניש דאמרי אינשי עשיק לגביך ושוי לכרסיך סלע כיון דלא סגי ליה לא מחיל

גופא עד כמה תהא הסלע חסירה ויהא בה אונאה רבי מאיר אומר ארבעה איסרות איסר לדינר רבי יהודה אומר ארבעה פונדיונות פונדיון לדינר רבי שמעון אומר שמונה פונדיונות שני פונדיון לדינר יתר על כן מוכרה בשויה

עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה בסלע עד שקל בדינר עד רובע פחות מכן איסר אסור להוציאה הרי זה לא ימכרנה לא לתגר ולא לחרם ולא להרג מפני שמרמין בה את אחרים אלא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו

אמר מר בסלע עד שקל בדינר עד רובע מאי שנא בסלע עד שקל ומאי שנא בדינר עד רובע

אמר אביי מאי רובע דקתני נמי רובע שקל אמר רבא דיקא נמי דקא תני רובע ולא קתני רביע שמע מינה

למה ליה למתלייה לדינר בשקל מלתא אגב אורחיה קא משמע לן דאיכא דינר דאתי משקל

מסייע ליה לרבי אמי דאמר רבי אמי דינר הבא משקל מותר לקיימו דינר הבא מסלע אסור לקיימו

פחות מכן איסר אסור להוציאה מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר פחתה סלע יותר מכדי אונאה איסר אסור אמר ליה רבא אי הכי אפילו משהו נמי אלא אמר רבא פחתה סלע איסר לדינר אסור וסתמא כרבי מאיר

תנן התם סלע שנפסלה והתקינה שיהא שוקל בה משקלות טמאה עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה לסלע שני דינרים פחות מכן יקוץ

יתר על כן מאי אמר רב הונא פחות מכן יקוץ יתר על כן יקוץ רבי אמי אמר פחות מכן יקוץ יתר על כן יקיים

מיתיבי


יתר על כן מוכרה בשויה מאי לאו שפחתה יותר מכדי אונאתה לא יתירה דאכתי לא פחתה בכדי אונאתה מוכרה בשויה

מתיבי עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה בסלע עד שקל מאי לאו דפחית פורתא פורתא לא דנפיל לנורא ואפחות בחדא זימנא

אמר מר יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו ורמינהו לא יעשנה משקל בין משקלותיו ולא יזרקנה בין גרוטותיו ולא יקבנה ויתלנה בצואר בנו ובצואר בתו אלא או ישחוק או יתוך או יקוץ או יוליך לים המלח

אמר רבי אלעזר ואמרי לה רב הונא אמר רבי אלעזר לא קשיא כאן באמצע כאן מן הצד

עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד שיראה לשולחני בכפרים עד ערבי שבתות מאי שנא בסלע דמפליג ומאי שנא בטלית דלא מפליג

אמר אביי כי תנן נמי מתניתין בטלית בכרכין תנן רבא אמר טלית כל איניש קים ליה בגוה סלע כיון דלאו כל איניש קים ליה בגוה אלא שולחני הלכך בכרכים דאיכא שולחני עד שיראה לשולחני בכפרים דליכא שולחני עד ערבי שבתות דסלקין לשוקא

ואם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חדש כו׳ היכא אי בכרכין הא אמרת עד שיראה לשולחני אי בכפרים הא אמרת עד ערבי שבתות

אמר רב חסדא מידת חסידות שנו כאן אי הכי אימא סיפא אין לו עליו אלא תרעומת למאן אי לחסיד לא קבולי ליקבלה מיניה ולא תרעומת תיהוי ליה ואלא להאיך דקבלה מיניה ולבתר דמקבלה מיניה תרעומת תיהוי ליה

הכי קאמר הא אחר אף על פי שאין מקבלה הימנו אין לו עליו אלא תרעומת

ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה אמר רב פפא שמע מינה האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעה והני מילי הוא דסגי להו

מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה בא לפורטה פורטה בשויה בא לחללה מחללה ביפה

מאי קאמר הכי קאמר אף על פי כשבא לפורטה פורטה בשויה כשהוא מחללה מחללה ביפה

למימרא דסבר חזקיה דמזלזלינן במעשר שני והאמר חזקיה מעשר שני שאין בו שוה פרוטה אומר הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מעותיו

מאי ביפה בתורת יפה דתרי זילי לא מזלזלינן ביה

גופא אמר חזקיה מעשר שני שאין בו שוה פרוטה אומר הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מעותיו

מיתיבי התרומה והביכורים חייבין עליהן מיתה וחומש


גלול כלפי מעלה