Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בניסן תשפ״ד | 21 אפריל 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא נג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י לין קסוטו לע"נ אמה, חנה בת משה והנה.

הדף היום מוקדש לע"נ אניטה דינרשטיין מילדיה ונכדותיה.

הדף היום מוקדש ע"י מונה ודוד שוורץ לע"נ מרים אתל בת אהרון הלוי ומירל.

חזקיה אומר שפירות מעשר שני שערכה פחות משווי פרוטה, ניתן לגאול אותה על מטבע שכבר שימשה בעבר לפדיון מעשר שני, מכיוון שכשפדה מקודם על המטבע, אנו מניחים שלקח מטבע שהיה יותר גדול מערכם של הפירות ונשאר עליו מקום לפדות את הפירות שפחות משווה פרוטה, כי אנשים אינם מדויקים בחישוביהם ולרוב משתמשים במטבע גדולה יותר מהנדרש. הגמרא מערערת על כך על ידי הבאת משנה שאפשר להבין ממנה שמעשר שני שנתערב בפירות שאינם מעשר שני בטל ברוב. אם חזקיה צודק, אז מעשר שני שאין בו שווה פרוטה אינו בטל ברוב מאחר ששניתן לתקן זאת על ידי פדיון, כהצעתו של חזקיה, ולכן נחשב לדבר שיש לו מתירין שלעולם אינו בטל. הגמרא מנסה לענות על שאלה זו. ברייתא המצוטטת בדיון מזכירה שני מקרים של מעשר שני שבטלים ברוב – פחות משווה פרוטה, ומעשר שני שנכנס לירושלים ויצא. מדוע מעשר שני שהובא לירושלים ויצא אינו בר פדיון (ולכן בטל ברוב)? לאחר שמביאים תשובה אחת לשאלה זו, רב הונא בר יהודה מציע הבנה אחרת של הברייתא. ישנה מחלוקת אמוראים לגבי ההנחה של פסק דינו של חזקיה שמעשר שני שערכו פחות מפרוטה אינו ניתן לפדיון – האם זה כאשר הקרן פחותה מפרוטה או כאשר החומש פחות מפרוטה? בכלל, כיצד מחשבים את תשלום החומש – חומש מהקרן או חומש מהסך הכולל לאחר תוספת החומש (רבע)?

ואסורים לזרים והן נכסי כהן ועולים באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה ובכורים מה שאין כן במעשר

מאי מה שאין כן במעשר לאו מכלל דמעשר בטיל ברובא ואם איתא דחזקיה הוה ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל

וממאי דמה שאין כן במעשר דבטיל ברובא דלמא לא בטיל כלל לא מצית אמרת הכי דלגבי תרומה חומרי דתרומה קתני קולי דתרומה לא קתני והא קא תני והן נכסי כהן

לא סלקא דעתך דתניא בהדיא מעשר שני בטיל ברובא ובאיזה מעשר שני אמרו במעשר שאין בו שוה פרוטה ושנכנס לירושלים ויצא ואם איתא לדחזקיה ליעבד ליה לדחזקיה וניחל ליה על מעות הראשונות דלא פריק

וניתי מעשר דאית ליה ונצטרפינהו דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי

וניתי דמאי דלמא אתי לאתויי ודאי

וניתי שתי פרוטות ונחלל עלייהו מעשר בפרוטה ומחצה ונחלל האי על היאך יתירא מי סברת פרוטה ומחצה תפסה שתי פרוטות לא פרוטה תפסה פרוטה וחצי פרוטה לא תפסה הדר הויא ליה דאורייתא ודרבנן ודאורייתא ודרבנן לא מצטרפי

וניתי איסר דלמא אתי לאתויי פרוטות

ושנכנס לירושלים ויצא ואמאי וליהדר ונעייליה בשנטמא ונפרקיה דאמר רבי אלעזר מנין למעשר שני שנטמא שפודין אותו


אפילו בירושלים שנאמר כי לא תוכל שאתו ואין שאת אלא אכילה שנאמר וישא משאת מאת פניו

אלא בלקוח בכסף מעשר שני לקוח בכסף מעשר נמי ליפרקיה דתנן הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא יפדה כרבי יהודה דאמר יקבר

אי רבי יהודה מאי איריא יצא אפילו לא יצא נמי אלא לעולם בטהור ומאי יצא דנפול מחיצות

והאמר רבא מחיצה לאכול דאורייתא מחיצות לקלוט דרבנן וכי גזרו דרבנן כי איתנהו למחיצות כי ליתנהו למחיצות לא גזרו רבנן לא פלוג רבנן בין איתנהו למחיצות בין ליתנהו למחיצות

רב הונא בר יהודה אמר רב ששת חדא קתני מעשר שני שאין בו שוה פרוטה שנכנס לירושלים ויצא אמאי וניהדר ונעייליה וניכליה דנפול מחיצות

ונפרקיה האמר רבא מחיצה לאכול דאורייתא מחיצה לקלוט דרבנן וכי גזרו רבנן כי איתנהו למחיצות כי ליתנהו למחיצות לא גזרו רבנן לא פלוג רבנן

אי הכי מאי איריא אין בו שוה פרוטה אפילו יש בו נמי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא יש בו דקלטן ליה מחיצות אבל אין בו אימא לא קלטו ליה מחיצות קא משמע לן

תנו רבנן אם גאל יגאל איש ממעשרו ממעשרו ולא כל מעשרו פרט למעשר שני שאין בו שוה פרוטה איתמר רב אמי אמר אין בו רב אסי אמר אין בחומשו רבי יוחנן אמר אין בו רבי שמעון בן לקיש אמר אין בחומשו

מיתיבי מעשר שני שאין בו שוה פרוטה דיו שיאמר הוא וחומשו מחולל על מעות ראשונות

בשלמא למאן דאמר אין בחומשו היינו דקתני דיו דאף על גב דבדידיה אית ביה כיון דבחומשיה ליכא שפיר אלא למאן דאמר אין בו מאי דיו קשיא

איבעיא להו חומשא מלגיו או חומשא מלבר אמר רבינא תא שמע הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים הבעלים קודמין מפני שמוסיפין חומש אמר אחד הרי עלי בעשרים ואחד  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא נג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא נג

ואסורים לזרים והן נכסי כהן ועולים באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה ובכורים מה שאין כן במעשר

מאי מה שאין כן במעשר לאו מכלל דמעשר בטיל ברובא ואם איתא דחזקיה הוה ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל

וממאי דמה שאין כן במעשר דבטיל ברובא דלמא לא בטיל כלל לא מצית אמרת הכי דלגבי תרומה חומרי דתרומה קתני קולי דתרומה לא קתני והא קא תני והן נכסי כהן

לא סלקא דעתך דתניא בהדיא מעשר שני בטיל ברובא ובאיזה מעשר שני אמרו במעשר שאין בו שוה פרוטה ושנכנס לירושלים ויצא ואם איתא לדחזקיה ליעבד ליה לדחזקיה וניחל ליה על מעות הראשונות דלא פריק

וניתי מעשר דאית ליה ונצטרפינהו דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי

וניתי דמאי דלמא אתי לאתויי ודאי

וניתי שתי פרוטות ונחלל עלייהו מעשר בפרוטה ומחצה ונחלל האי על היאך יתירא מי סברת פרוטה ומחצה תפסה שתי פרוטות לא פרוטה תפסה פרוטה וחצי פרוטה לא תפסה הדר הויא ליה דאורייתא ודרבנן ודאורייתא ודרבנן לא מצטרפי

וניתי איסר דלמא אתי לאתויי פרוטות

ושנכנס לירושלים ויצא ואמאי וליהדר ונעייליה בשנטמא ונפרקיה דאמר רבי אלעזר מנין למעשר שני שנטמא שפודין אותו


אפילו בירושלים שנאמר כי לא תוכל שאתו ואין שאת אלא אכילה שנאמר וישא משאת מאת פניו

אלא בלקוח בכסף מעשר שני לקוח בכסף מעשר נמי ליפרקיה דתנן הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא יפדה כרבי יהודה דאמר יקבר

אי רבי יהודה מאי איריא יצא אפילו לא יצא נמי אלא לעולם בטהור ומאי יצא דנפול מחיצות

והאמר רבא מחיצה לאכול דאורייתא מחיצות לקלוט דרבנן וכי גזרו דרבנן כי איתנהו למחיצות כי ליתנהו למחיצות לא גזרו רבנן לא פלוג רבנן בין איתנהו למחיצות בין ליתנהו למחיצות

רב הונא בר יהודה אמר רב ששת חדא קתני מעשר שני שאין בו שוה פרוטה שנכנס לירושלים ויצא אמאי וניהדר ונעייליה וניכליה דנפול מחיצות

ונפרקיה האמר רבא מחיצה לאכול דאורייתא מחיצה לקלוט דרבנן וכי גזרו רבנן כי איתנהו למחיצות כי ליתנהו למחיצות לא גזרו רבנן לא פלוג רבנן

אי הכי מאי איריא אין בו שוה פרוטה אפילו יש בו נמי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא יש בו דקלטן ליה מחיצות אבל אין בו אימא לא קלטו ליה מחיצות קא משמע לן

תנו רבנן אם גאל יגאל איש ממעשרו ממעשרו ולא כל מעשרו פרט למעשר שני שאין בו שוה פרוטה איתמר רב אמי אמר אין בו רב אסי אמר אין בחומשו רבי יוחנן אמר אין בו רבי שמעון בן לקיש אמר אין בחומשו

מיתיבי מעשר שני שאין בו שוה פרוטה דיו שיאמר הוא וחומשו מחולל על מעות ראשונות

בשלמא למאן דאמר אין בחומשו היינו דקתני דיו דאף על גב דבדידיה אית ביה כיון דבחומשיה ליכא שפיר אלא למאן דאמר אין בו מאי דיו קשיא

איבעיא להו חומשא מלגיו או חומשא מלבר אמר רבינא תא שמע הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים הבעלים קודמין מפני שמוסיפין חומש אמר אחד הרי עלי בעשרים ואחד


גלול כלפי מעלה