Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד בניסן תשפ״ד | 22 אפריל 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא נד

הדף היום מוקדש ע"י לורי סטארק לע"נ חמותה, שרה שפירא ואביה, נחמיה סוסוביץ.

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן מלונג' איילנד לכבוד הולדת הנכד ללאה בריק.

כאשר פודים מעשר שני, הבעלים צריכים להוסיף חומש על הקרן. האם חומש זה הוא רבע מהסכום של הקרן או חומש מהסכום הכולל לאחר הוספת החומש (רבע מהסכום של הקרן)? לאחר הוכחה ממקור תנאי שזה רבע מהסכום, מצוטטת ברייתא המראה שיש מחלוקת תנאי כיצד לחשב את החומש. אם אחד לא מוסיף את החומש, האם הפירות פדויים – האם החומש מעכב? לאחר מענה לשאלה זו ממקור תנאי המוכיח שהחומש אינו מעכב והפירות פדויים גם ללא הוספת החומש, הגמרא מציעה שאולי זה מחלוקת תנאי. עם זאת, הצעה זו נדחית כיוון שכולם מסכימים שזה לא הכרחי אך החכמים דנים אם אפשר לאכול את הפירות על פי דין דרבנן אם החומש לא הוסף כדרך למנוע פשיעה, שישכחו לשלם את החומש. לגבי פדיון הקדש, חפצים מקודשים, אין חשש לרשלנות כיוון שהגזברים גובים את תשלום החומש. עדיין זה לא נחשב לפדוי עד שחומש מתווסף, אבל אם זה היה שבת, אפשר היה לאכול את ההקדש הפדוי בגלל מצוות עונג שבת. רמי בר חמא מונה שלוש כללים הקשורים לתשלום חומש בהקדש, תרומה ומעשר – האם חלים אותם כללים לתשלום החומש כמו לקרן- אם הקדש, האם ניתן לפדותו על קרקע, אם לתרומה שגנבו, האם יש צורך לשלם בפירות (חולין), ואם למעשר, האם ניתן לפדותו על אסימון? מי שגנב והכחיש או מי שלא כהן שאכל תרומה, יכול להיות מצב שישלם חומש על תשלום חומש. האם אותו הדבר נכון גם למעשר והקדש? האם יש קשר בין סוגיה זו להצהרתו של רבי יהושע בן לוי שהתוספת של החומש אינה מתווספת אם פודים הקדש שני, פריט שהוקדש מפריט שכבר היה מקודש (דרך התפסה)?

הבעלים נותנין עשרים ושש עשרים ושנים הבעלים נותנין עשרים ושבע בעשרים ושלש הבעלים נותנין עשרים ושמונה בעשרים וארבע הבעלים נותנין עשרים ותשע

עשרים וחמש הבעלים נותנין שלשים לפי שאין מוסיפין חומש על עילוי של זה שמע מינה חומשא מלבר שמע מינה

כתנאי ויסף חמשתו עליו שיהא הוא וחומשו חמשה דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר חמישיתו חומשו של קרן

איבעיא להו חומש מעכב או אינו מעכב ארבעה בארבעה פריק ואכנפשיה מוסיף חומש אלמא חומש לא מעכב או דלמא ארבעה בחמשה פריק וחומש מעכב

אמר רבינא תא שמע הדמאי אין לו חומש ואין לו ביעור

הא קרן יש לו מאי טעמא קרן דמעכב בדאורייתא איתא בדרבנן חומש דלא מעכב בדאורייתא ליתא בדרבנן

לימא כתנאי נתן את הקרן ולא נתן את החומש רבי אליעזר אומר יאכל רבי יהושע אומר לא יאכל אמר רבי נראין דברי רבי אליעזר בשבת ודברי רבי יהושע בחול

מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בשבת מכלל דפליגי אפילו בחול מדאמר נראין דברי רבי יהושע בחול מכלל דפליגי אפילו בשבת

מאי לאו בהא סברא קמיפלגי דרבי אליעזר סבר חומש לא מעכב ורבי יהושע סבר חומש מעכב

אמר רב פפא לא דכולי עלמא חומש לא מעכב והכא בחיישינן לפשיעותא קמיפלגי מר סבר חיישינן לפשיעותא ומר סבר לא חיישינן לפשיעותא

אמר רבי יוחנן הכל מודים בהקדש שחילל הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק

ובהקדש לא פליגי והתניא נתן את הקרן ולא נתן לו את החומש רבי אליעזר אומר חילל וחכמים אומרים לא חילל אמר רבי נראין דברי רבי אליעזר בהקדש ודברי חכמים במעשר

מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בהקדש מכלל דפליג אפילו במעשר מדקאמר נראין דברי חכמים במעשר מכלל דאינהו פליגי אפילו בהקדש

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רבי יוחנן הכל מודים בשבת בהקדש שחילל חדא דכתיב וקראת לשבת ענג ועוד הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק

אמר רמי בר חמא הרי אמרו הקדש אינו מתחלל על הקרקע דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו חומשו מהו שיתחלל על הקרקע

תרומה אינה משתלמת אלא מן החולין דרחמנא אמר ונתן לכהן את הקדש דבר הראוי להיות קדש חומשה מהו שישתלם שלא מן החולין

מעשר אין מתחלל על האסימון דרחמנא אמר וצרת הכסף בידך לרבות כל דבר שיש עליו צורה חומשו מהו שיתחלל על האסימון

אתגלגל מלתא ומטא לקמיה דרבא אמר להו אמר קרא עליו לרבות חומשו כמותו

אמר רבינא אף אנן נמי תנינא הגונב תרומה ולא אכלה משלם תשלומי כפל דמי תרומה אכלה משלם שני קרנים וחומש קרן וחומש מן החולין והקרן דמי תרומה


שמע מינה חומשו כמותו שמע מינה

אמר רבא גבי גזל כתיב וחמשתיו יסף עליו ותנן נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש הרי זה מוסיף חומש על חומש עד שיתמעט הקרן פחות משוה פרוטה

גבי תרומה כתיב איש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ותנן האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש אחד האוכל ואחד השותה ואחד הסך אחד תרומה טהורה ואחד תרומה טמאה משלם חומשה וחומשא דחומשא ואילו גבי מעשר לא מכתב כתיב ולא מיתנא תנא ולא איבעויי איבעיא לן

גבי הקדש כתיב ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך ותנן הפודה את הקדשו מוסיף חומש חומשא תנן חומשא דחומשא לא תנן מאי גבי תרומה כתיב ויסף גבי קדש נמי הא כתיב ויסף

או דלמא גבי תרומה כתיב ויסף אי שקלת ליה לויו דויסף ושדית ליה על חמשיתו הוה ליה חמישיתיו גבי הקדש כתיב ויסף חמישית אף על גב דכי שקלת ליה לויו דויסף ושדית ליה על חמישית סוף סוף הוה ליה חמשתו

ותיפוק ליה דהוה ליה הקדש שני ואמר רבי יהושע בן לוי אהקדש ראשון מוסיף חומש על הקדש שני אין מוסיף חומש אמר ליה רב פפי לרבינא הכי אמר רבא חומש כתחילת הקדש דמי

מאי הוה עלה אמר רב טביומי משמיה דאביי אמר קרא ויסף חמישית כסף ערכך מקיש חומשו לכסף ערכו מה כסף ערכו מוסיף חומש אף כסף חומשו נמי מוסיף חומש

גופא אמר רבי יהושע בן לוי על הקדש ראשון מוסיף חומש ועל הקדש שני אין מוסיף חומש אמר רבא מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי אמר קרא ואם המקדיש יגאל את ביתו המקדיש ולא המתפיס

תני תנא קמיה דרבי אלעזר ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך מה בהמה טמאה מיוחדת שתחילתה הקדש וכולה לשמים ומועלין בה אף כל שתחילתה הקדש וכולה לשמים מועלין בה

אמר ליה רבי אלעזר לתנא בשלמא כולה לשמים למעוטי קדשים קלים כיון דאית להו לבעלים בגוייהו לית בהו מעילה אלא תחילת הקדש למעוטי מאי תחילת הקדש הוא דאית ביה מעילה סוף הקדש לית ביה מעילה דלמא לענין חומש קאמרת וכרבי יהושע בן לוי אמר ליה אין הכי קאמינא

אמר ליה רב אשי לרבינא בהמה טמאה בתחילת הקדש איתא  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא נד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא נד

הבעלים נותנין עשרים ושש עשרים ושנים הבעלים נותנין עשרים ושבע בעשרים ושלש הבעלים נותנין עשרים ושמונה בעשרים וארבע הבעלים נותנין עשרים ותשע

עשרים וחמש הבעלים נותנין שלשים לפי שאין מוסיפין חומש על עילוי של זה שמע מינה חומשא מלבר שמע מינה

כתנאי ויסף חמשתו עליו שיהא הוא וחומשו חמשה דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר חמישיתו חומשו של קרן

איבעיא להו חומש מעכב או אינו מעכב ארבעה בארבעה פריק ואכנפשיה מוסיף חומש אלמא חומש לא מעכב או דלמא ארבעה בחמשה פריק וחומש מעכב

אמר רבינא תא שמע הדמאי אין לו חומש ואין לו ביעור

הא קרן יש לו מאי טעמא קרן דמעכב בדאורייתא איתא בדרבנן חומש דלא מעכב בדאורייתא ליתא בדרבנן

לימא כתנאי נתן את הקרן ולא נתן את החומש רבי אליעזר אומר יאכל רבי יהושע אומר לא יאכל אמר רבי נראין דברי רבי אליעזר בשבת ודברי רבי יהושע בחול

מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בשבת מכלל דפליגי אפילו בחול מדאמר נראין דברי רבי יהושע בחול מכלל דפליגי אפילו בשבת

מאי לאו בהא סברא קמיפלגי דרבי אליעזר סבר חומש לא מעכב ורבי יהושע סבר חומש מעכב

אמר רב פפא לא דכולי עלמא חומש לא מעכב והכא בחיישינן לפשיעותא קמיפלגי מר סבר חיישינן לפשיעותא ומר סבר לא חיישינן לפשיעותא

אמר רבי יוחנן הכל מודים בהקדש שחילל הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק

ובהקדש לא פליגי והתניא נתן את הקרן ולא נתן לו את החומש רבי אליעזר אומר חילל וחכמים אומרים לא חילל אמר רבי נראין דברי רבי אליעזר בהקדש ודברי חכמים במעשר

מדאמר נראין דברי רבי אליעזר בהקדש מכלל דפליג אפילו במעשר מדקאמר נראין דברי חכמים במעשר מכלל דאינהו פליגי אפילו בהקדש

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רבי יוחנן הכל מודים בשבת בהקדש שחילל חדא דכתיב וקראת לשבת ענג ועוד הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק

אמר רמי בר חמא הרי אמרו הקדש אינו מתחלל על הקרקע דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו חומשו מהו שיתחלל על הקרקע

תרומה אינה משתלמת אלא מן החולין דרחמנא אמר ונתן לכהן את הקדש דבר הראוי להיות קדש חומשה מהו שישתלם שלא מן החולין

מעשר אין מתחלל על האסימון דרחמנא אמר וצרת הכסף בידך לרבות כל דבר שיש עליו צורה חומשו מהו שיתחלל על האסימון

אתגלגל מלתא ומטא לקמיה דרבא אמר להו אמר קרא עליו לרבות חומשו כמותו

אמר רבינא אף אנן נמי תנינא הגונב תרומה ולא אכלה משלם תשלומי כפל דמי תרומה אכלה משלם שני קרנים וחומש קרן וחומש מן החולין והקרן דמי תרומה


שמע מינה חומשו כמותו שמע מינה

אמר רבא גבי גזל כתיב וחמשתיו יסף עליו ותנן נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש הרי זה מוסיף חומש על חומש עד שיתמעט הקרן פחות משוה פרוטה

גבי תרומה כתיב איש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ותנן האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש אחד האוכל ואחד השותה ואחד הסך אחד תרומה טהורה ואחד תרומה טמאה משלם חומשה וחומשא דחומשא ואילו גבי מעשר לא מכתב כתיב ולא מיתנא תנא ולא איבעויי איבעיא לן

גבי הקדש כתיב ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך ותנן הפודה את הקדשו מוסיף חומש חומשא תנן חומשא דחומשא לא תנן מאי גבי תרומה כתיב ויסף גבי קדש נמי הא כתיב ויסף

או דלמא גבי תרומה כתיב ויסף אי שקלת ליה לויו דויסף ושדית ליה על חמשיתו הוה ליה חמישיתיו גבי הקדש כתיב ויסף חמישית אף על גב דכי שקלת ליה לויו דויסף ושדית ליה על חמישית סוף סוף הוה ליה חמשתו

ותיפוק ליה דהוה ליה הקדש שני ואמר רבי יהושע בן לוי אהקדש ראשון מוסיף חומש על הקדש שני אין מוסיף חומש אמר ליה רב פפי לרבינא הכי אמר רבא חומש כתחילת הקדש דמי

מאי הוה עלה אמר רב טביומי משמיה דאביי אמר קרא ויסף חמישית כסף ערכך מקיש חומשו לכסף ערכו מה כסף ערכו מוסיף חומש אף כסף חומשו נמי מוסיף חומש

גופא אמר רבי יהושע בן לוי על הקדש ראשון מוסיף חומש ועל הקדש שני אין מוסיף חומש אמר רבא מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי אמר קרא ואם המקדיש יגאל את ביתו המקדיש ולא המתפיס

תני תנא קמיה דרבי אלעזר ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך מה בהמה טמאה מיוחדת שתחילתה הקדש וכולה לשמים ומועלין בה אף כל שתחילתה הקדש וכולה לשמים מועלין בה

אמר ליה רבי אלעזר לתנא בשלמא כולה לשמים למעוטי קדשים קלים כיון דאית להו לבעלים בגוייהו לית בהו מעילה אלא תחילת הקדש למעוטי מאי תחילת הקדש הוא דאית ביה מעילה סוף הקדש לית ביה מעילה דלמא לענין חומש קאמרת וכרבי יהושע בן לוי אמר ליה אין הכי קאמינא

אמר ליה רב אשי לרבינא בהמה טמאה בתחילת הקדש איתא


גלול כלפי מעלה