Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בניסן תשפ״ד | 23 אפריל 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא נה

אם מישהו עשה שימוש בשגגה ברכוש הקדש, עליו לשלם את ערך הרכוש בתוספת תשלום חומש. רבי יהושע בן לוי סבר שלא משלמים את החומש אם מדובר בהקדש שני, פריט שהתקדש מפריט של הקדש (על ידי התפסה). הגמרא מקשה על משפט שהיה בברייתא שהובאה כדי לתמוך בדעת רבי יהושע בן לוי ופותרת את הקושי. ברייתא נוספת מובאת לתמוך בדברי רבי יהושע בן לוי. המשנה מונה סכום מינימלי של כסף לאונאה ומודה במקצת. היא גם מונה חמש הלכות שבהן הסכום המינימלי הוא פרוטה. ללוי יש רשימה שונה של מה הן חמש ההלכות שבהם צריך שיהיה שווה פרוטה והגמרא דנה מדוע היו שתי רשימות שונות. המשנה מונה חמישה מקרים שבהם יש להוסיף חומש. אחד מהדינים הוא זר שאכל תרומת מעשר של דמאי. מאחר שהחובה להפריש תרומת מעשר מדמאי הוא מדרבנן (כי דמאי זה מקרה שיש לחשוש שאולי הבעלים לא הפרישו מעשר), רבי אלעזר שואל מדוע חכמים קבעו שיש להוסיף חומש –  מדוע יחמירו כדין תורה? רב נחמן אומר בשם שמואל שהמשנה היא לפי גישתו של רבי מאיר שהחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, כפי שניתן ללמוד מדבריו בהלכות גיטין במקרה שלא אמרו בפני נכתב ובפני נחתם. אך מעלים קושי על ההנחה שר' מאיר סובר שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה.

באמצע הקדש ליתא אמר ליה לפי שאינה בסוף הקדש

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא באמצע הקדש מיהא איתא ולוסיף נמי חומש אמר ליה הרי הוא כסוף הקדש מה סוף הקדש אינו מוסיף חומש אף אמצע הקדש אינו מוסיף חומש

אמר ליה רב זוטרא בריה דרב מרי לרבינא מאי חזית דמדמית ליה לסוף הקדש נדמייה לתחילת הקדש אמר ליה מסתברא לסוף הקדש הוה ליה לדמויי שכן נתפס מנתפס אדרבה לתחילת הקדש הוה ליה לדמויי שכן דבר שיש אחריו קדושה מדבר שיש אחריו קדושה

כדאמר רבא העלה עולה ראשונה הכי נמי הטמאה טמאה ראשונה

תניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי פרה זו תחת פרה של הקדש טלית זו תחת טלית של הקדש הקדשו פדוי ויד הקדש על העליונה

פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש הקדשו פדוי על הקדש ראשון מוסיף חומש על הקדש שני אין מוסיף חומש

מתני׳ האונאה ארבעה כסף והטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה

חמש פרוטות הן ההודאה שוה פרוטה והאשה מתקדשת בשוה פרוטה והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדש מעל והמוצא שוה פרוטה חייב להכריז והגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי

גמ׳ תנינא חדא זימנא האונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע שתות למקח הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה אצטריכא ליה

הא נמי תנינא שבועת הדיינין הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה סיפא אצטריכא ליה דקתני חמש פרוטות הן

חמש פרוטות הן כו׳ וליתני נמי האונאה פרוטה אמר רב כהנא זאת אומרת אין אונאה לפרוטות

ולוי אמר יש אונאה לפרוטות וכן תני לוי במתניתיה חמש פרוטות הן האונאה פרוטה וההודאה פרוטה וקדושי אשה בפרוטה וגזל בפרוטה וישיבת הדיינין בפרוטה

ותנא דידן מאי טעמא לא קתני ישיבת הדיינין תנא ליה גזל

ומי לא תני גזל וקתני אבידה הנך אצטריכא ליה גזל הגוזל מחבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו ואפילו למדי אבידה המוצא אבידה שוה פרוטה חייב להכריז ואף על גב דזל

ולוי מאי טעמא לא תני אבידה בפרוטה תנא ליה גזל

ומי לא קתני גזל וקתני ישיבת הדיינין ישיבת הדיינין אצטריכא ליה לאפוקי מדרב קטינא דאמר רב קטינא בית דין נזקקין אפילו לפחות משוה פרוטה

ולוי מאי טעמא לא קתני הקדש בחולין קמיירי בקדשים לא קמיירי

אלא תנא דידן דקא מיירי בקדשים נתני מעשר בפרוטה כמאן דאמר אין בחומשו פרוטה וליתני חומש מעשר בפרוטה בקרנא קא מיירי בחומש לא קא מיירי

גופא אמר רב קטינא בית דין נזקקין אפילו לפחות משוה פרוטה מתיב רבא ואת אשר חטא מן הקדש ישלם


לרבות פחות משוה פרוטה להישבון לקדש אין אבל להדיוט לא

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רב קטינא אם הוזקקו בית דין לשוה פרוטה גומרין אפילו לפחות משוה פרוטה תחילת הדין בעינן פרוטה גמר הדין לא בעינן פרוטה

מתני׳ חמשה חומשין הן אלו הן האוכל תרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והבכורים מוסיף חומש והפודה נטע רבעי ומעשר שני שלו מוסיף חומש הפודה את הקדשו מוסיף חומש הנהנה שוה פרוטה מן ההקדש מוסיף חומש והגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו מוסיף חומש

גמ׳ אמר רבא קשיא ליה לרבי אלעזר תרומת מעשר של דמאי וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה

אמר רב נחמן אמר שמואל הא מני רבי מאיר היא דאמר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה דתניא המביא גט ממדינת הים נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר לה בפני נכתב ובפני נחתם

ולרבי מאיר משום דלא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר אין רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר

מתיב רב ששת מחללין אותו כסף על כסף נחושת על נחושת כסף על נחושת ונחושת על הפירות ויחזור ויפדה את הפירות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יעלו פירות ויאכלו בירושלים

ומי מחללינן כסף על נחושת והא תנן סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואומר כל מקום שישנה סלע של מעשר שני מחוללת על מעות הללו ובורר את היפה שבהן ומחללו עליה  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא נה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא נה

באמצע הקדש ליתא אמר ליה לפי שאינה בסוף הקדש

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא באמצע הקדש מיהא איתא ולוסיף נמי חומש אמר ליה הרי הוא כסוף הקדש מה סוף הקדש אינו מוסיף חומש אף אמצע הקדש אינו מוסיף חומש

אמר ליה רב זוטרא בריה דרב מרי לרבינא מאי חזית דמדמית ליה לסוף הקדש נדמייה לתחילת הקדש אמר ליה מסתברא לסוף הקדש הוה ליה לדמויי שכן נתפס מנתפס אדרבה לתחילת הקדש הוה ליה לדמויי שכן דבר שיש אחריו קדושה מדבר שיש אחריו קדושה

כדאמר רבא העלה עולה ראשונה הכי נמי הטמאה טמאה ראשונה

תניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי פרה זו תחת פרה של הקדש טלית זו תחת טלית של הקדש הקדשו פדוי ויד הקדש על העליונה

פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש הקדשו פדוי על הקדש ראשון מוסיף חומש על הקדש שני אין מוסיף חומש

מתני׳ האונאה ארבעה כסף והטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה

חמש פרוטות הן ההודאה שוה פרוטה והאשה מתקדשת בשוה פרוטה והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדש מעל והמוצא שוה פרוטה חייב להכריז והגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי

גמ׳ תנינא חדא זימנא האונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע שתות למקח הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה אצטריכא ליה

הא נמי תנינא שבועת הדיינין הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה סיפא אצטריכא ליה דקתני חמש פרוטות הן

חמש פרוטות הן כו׳ וליתני נמי האונאה פרוטה אמר רב כהנא זאת אומרת אין אונאה לפרוטות

ולוי אמר יש אונאה לפרוטות וכן תני לוי במתניתיה חמש פרוטות הן האונאה פרוטה וההודאה פרוטה וקדושי אשה בפרוטה וגזל בפרוטה וישיבת הדיינין בפרוטה

ותנא דידן מאי טעמא לא קתני ישיבת הדיינין תנא ליה גזל

ומי לא תני גזל וקתני אבידה הנך אצטריכא ליה גזל הגוזל מחבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו ואפילו למדי אבידה המוצא אבידה שוה פרוטה חייב להכריז ואף על גב דזל

ולוי מאי טעמא לא תני אבידה בפרוטה תנא ליה גזל

ומי לא קתני גזל וקתני ישיבת הדיינין ישיבת הדיינין אצטריכא ליה לאפוקי מדרב קטינא דאמר רב קטינא בית דין נזקקין אפילו לפחות משוה פרוטה

ולוי מאי טעמא לא קתני הקדש בחולין קמיירי בקדשים לא קמיירי

אלא תנא דידן דקא מיירי בקדשים נתני מעשר בפרוטה כמאן דאמר אין בחומשו פרוטה וליתני חומש מעשר בפרוטה בקרנא קא מיירי בחומש לא קא מיירי

גופא אמר רב קטינא בית דין נזקקין אפילו לפחות משוה פרוטה מתיב רבא ואת אשר חטא מן הקדש ישלם


לרבות פחות משוה פרוטה להישבון לקדש אין אבל להדיוט לא

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רב קטינא אם הוזקקו בית דין לשוה פרוטה גומרין אפילו לפחות משוה פרוטה תחילת הדין בעינן פרוטה גמר הדין לא בעינן פרוטה

מתני׳ חמשה חומשין הן אלו הן האוכל תרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והבכורים מוסיף חומש והפודה נטע רבעי ומעשר שני שלו מוסיף חומש הפודה את הקדשו מוסיף חומש הנהנה שוה פרוטה מן ההקדש מוסיף חומש והגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו מוסיף חומש

גמ׳ אמר רבא קשיא ליה לרבי אלעזר תרומת מעשר של דמאי וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה

אמר רב נחמן אמר שמואל הא מני רבי מאיר היא דאמר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה דתניא המביא גט ממדינת הים נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר לה בפני נכתב ובפני נחתם

ולרבי מאיר משום דלא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר אין רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר

מתיב רב ששת מחללין אותו כסף על כסף נחושת על נחושת כסף על נחושת ונחושת על הפירות ויחזור ויפדה את הפירות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יעלו פירות ויאכלו בירושלים

ומי מחללינן כסף על נחושת והא תנן סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואומר כל מקום שישנה סלע של מעשר שני מחוללת על מעות הללו ובורר את היפה שבהן ומחללו עליה


גלול כלפי מעלה