Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בניסן תשפ״ד | 25 אפריל 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא נז

למרות שיש קטגוריות שונות הפטורות מדיני אונאה, האם הם גם פטורים במקרה שבו מישהו הונה את חברו בשיעור גבוה יותר משישית (ביטול מקח)? רבי יונה ורבי ירמיה מציעים כל אחד תשובות שונות בשם רבי יוחנן. קושיה מועלית נגד דעתו של רבי ירמיה מעמדתו של רבי יוחנן במקום אחר. מובאות מספר תשובות אפשרויות. מאיפה דורשים שקטיגוריות אלו גם פטורים מדיני כפל ושמירה?

מהו למינקט ומיכל מינייהו כמאן דשדיין בכדא דמי ושרינהו עומר או דלמא בטלינהו אגב ארעא תיקו

אמר רבא אמר רב חסא בעי רבי אמי אונאה אין להם ביטול מקח יש להם או אין להן אמר רב נחמן הדר אמר רב חסא פשיט רבי אמי אונאה אין להם ביטול מקח יש להם רבי יונה אמר אהקדשות רבי ירמיה אמר אקרקעות ותרוייהו משמיה דרבי יוחנן אמרו אונאה אין להם ביטול מקח יש להן

מאן דאמר אהקדשות כל שכן אקרקעות מאן דאמר אקרקעות אבל אהקדשות לא כדשמואל דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל

תנן התם אם היה קודש בעל מום יצא לחולין וצריך לעשות לו דמים אמר רבי יוחנן יצא לחולין דבר תורה וצריך לעשות לו דמים מדבריהם וריש לקיש אמר אף צריך לעשות לו דמים מן התורה

במאי עסקינן אילימא בכדי אונאה בהא לימא ריש לקיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה והתנן אלו דברים שאין להם אונאה הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות

אלא ביטול מקח בהא לימא רבי יוחנן צריך לעשות לו דמים מדבריהם והאמר רבי יונה אהקדשות ורבי ירמיה אמר אקרקעות ותרוייהו משמיה דרבי יוחנן אמרי אונאה אין להם ביטול מקח יש להם לעולם בביטול מקח ואיפוך דרבי יוחנן לריש לקיש ודריש לקיש לרבי יוחנן

במאי קמיפלגי בדשמואל דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל מר אית ליה דשמואל ומר לית ליה דשמואל

איבעית אימא דכולי עלמא אית להו דשמואל והכא בהא קמיפלגי מר סבר שחיללו אין לכתחילה לא ומר סבר אפילו לכתחלה

איבעית אימא לעולם בכדי אונאה ולא תיפוך ובדרב חסדא קמיפלגי דאמר מאי אין להם אונאה אינן בתורת אונאה


דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר

מיתיבי רבית ואונאה להדיוט ואין רבית ואונאה להקדש מי אלימא ממתניתין דאוקימנא בתורת אונאה הכי נמי רבית ודין אונאה להדיוט ואין רבית ודין אונאה להקדש

אי הכי היינו דקתני סיפא זה חומר בהדיוט מבהקדש ארבית ליתני נמי זה חומר בהקדש מבהדיוט אאונאה

הכי השתא בשלמא זה חומר בהדיוט מבהקדש ותו לא אלא הקדש זה חומר ותו לא

רבית דהקדש היכי דמי אילימא דאוזפיה גזבר מאה במאה ועשרים והלא מעל הגזבר וכיון שמעל הגזבר יצאו מעותיו לחולין והוו להו דהדיוט

אמר רב הושעיא הכא במאי עסקינן כגון שקיבל עליו לספק סלתות מארבע ועמדו משלש כדתניא המקבל עליו לספק סלתות מארבע ועמדו משלש מספק מארבע משלש ועמדו מארבע מספק מארבע שיד הקדש על העליונה

רב פפא אמר הכא באבני בנין המסורות לגזבר עסקינן כדשמואל דאמר שמואל בונין בחול ואחר כך מקדישין

אין בהן תשלומי כפל וכו׳ מנהני מילי דתנו רבנן על כל דבר פשע כלל על שור על חמור על שה על שלמה פרט על כל אבדה אשר יאמר חזר וכלל

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון הקדשות אמר קרא רעהו רעהו ולא הקדש

ולא תשלומי ארבעה וחמשה וכו׳ מאי טעמא תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא תשלומי שלשה וארבעה

שומר חנם אינו נשבע וכו׳ מנהני מילי דתנו רבנן כי יתן איש אל רעהו כלל כסף או כלים פרט וגנב מבית האיש חזר וכלל

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון הקדשות אמר קרא רעהו רעהו ולא של הקדש

נושא שכר אינו משלם וכו׳ מנהני מילי דתנו רבנן כי יתן איש אל רעהו כלל חמור או שור או שה פרט וכל בהמה לשמור חזר וכלל

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון הקדשות אמר קרא רעהו רעהו ולא של הקדש

שומר חנם אינו נשבע וכו׳ ורמינהו בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו

אם משנתרמה התרומה  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא נז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא נז

מהו למינקט ומיכל מינייהו כמאן דשדיין בכדא דמי ושרינהו עומר או דלמא בטלינהו אגב ארעא תיקו

אמר רבא אמר רב חסא בעי רבי אמי אונאה אין להם ביטול מקח יש להם או אין להן אמר רב נחמן הדר אמר רב חסא פשיט רבי אמי אונאה אין להם ביטול מקח יש להם רבי יונה אמר אהקדשות רבי ירמיה אמר אקרקעות ותרוייהו משמיה דרבי יוחנן אמרו אונאה אין להם ביטול מקח יש להן

מאן דאמר אהקדשות כל שכן אקרקעות מאן דאמר אקרקעות אבל אהקדשות לא כדשמואל דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל

תנן התם אם היה קודש בעל מום יצא לחולין וצריך לעשות לו דמים אמר רבי יוחנן יצא לחולין דבר תורה וצריך לעשות לו דמים מדבריהם וריש לקיש אמר אף צריך לעשות לו דמים מן התורה

במאי עסקינן אילימא בכדי אונאה בהא לימא ריש לקיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה והתנן אלו דברים שאין להם אונאה הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות

אלא ביטול מקח בהא לימא רבי יוחנן צריך לעשות לו דמים מדבריהם והאמר רבי יונה אהקדשות ורבי ירמיה אמר אקרקעות ותרוייהו משמיה דרבי יוחנן אמרי אונאה אין להם ביטול מקח יש להם לעולם בביטול מקח ואיפוך דרבי יוחנן לריש לקיש ודריש לקיש לרבי יוחנן

במאי קמיפלגי בדשמואל דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל מר אית ליה דשמואל ומר לית ליה דשמואל

איבעית אימא דכולי עלמא אית להו דשמואל והכא בהא קמיפלגי מר סבר שחיללו אין לכתחילה לא ומר סבר אפילו לכתחלה

איבעית אימא לעולם בכדי אונאה ולא תיפוך ובדרב חסדא קמיפלגי דאמר מאי אין להם אונאה אינן בתורת אונאה


דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר

מיתיבי רבית ואונאה להדיוט ואין רבית ואונאה להקדש מי אלימא ממתניתין דאוקימנא בתורת אונאה הכי נמי רבית ודין אונאה להדיוט ואין רבית ודין אונאה להקדש

אי הכי היינו דקתני סיפא זה חומר בהדיוט מבהקדש ארבית ליתני נמי זה חומר בהקדש מבהדיוט אאונאה

הכי השתא בשלמא זה חומר בהדיוט מבהקדש ותו לא אלא הקדש זה חומר ותו לא

רבית דהקדש היכי דמי אילימא דאוזפיה גזבר מאה במאה ועשרים והלא מעל הגזבר וכיון שמעל הגזבר יצאו מעותיו לחולין והוו להו דהדיוט

אמר רב הושעיא הכא במאי עסקינן כגון שקיבל עליו לספק סלתות מארבע ועמדו משלש כדתניא המקבל עליו לספק סלתות מארבע ועמדו משלש מספק מארבע משלש ועמדו מארבע מספק מארבע שיד הקדש על העליונה

רב פפא אמר הכא באבני בנין המסורות לגזבר עסקינן כדשמואל דאמר שמואל בונין בחול ואחר כך מקדישין

אין בהן תשלומי כפל וכו׳ מנהני מילי דתנו רבנן על כל דבר פשע כלל על שור על חמור על שה על שלמה פרט על כל אבדה אשר יאמר חזר וכלל

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון הקדשות אמר קרא רעהו רעהו ולא הקדש

ולא תשלומי ארבעה וחמשה וכו׳ מאי טעמא תשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא תשלומי שלשה וארבעה

שומר חנם אינו נשבע וכו׳ מנהני מילי דתנו רבנן כי יתן איש אל רעהו כלל כסף או כלים פרט וגנב מבית האיש חזר וכלל

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון הקדשות אמר קרא רעהו רעהו ולא של הקדש

נושא שכר אינו משלם וכו׳ מנהני מילי דתנו רבנן כי יתן איש אל רעהו כלל חמור או שור או שה פרט וכל בהמה לשמור חזר וכלל

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן ממון הקדשות אמר קרא רעהו רעהו ולא של הקדש

שומר חנם אינו נשבע וכו׳ ורמינהו בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו

אם משנתרמה התרומה


גלול כלפי מעלה