Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג בניסן תשפ״ד | 1 מאי 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא סג

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן בלונג איילנד לע"נ ג'ון ברמן, אמה של חברתינו, מרכי ברמן פארל.

לאחר שתי נסיונות לא מוצלחים להבין את המקרה במשנה שבו ריבית אסורה מדרבנן, רבא מביא הסבר לפי הברייתא של רבי אושעיא ולפי דעתו של רבי ינאי – שאפשר להפוך הלוואה של כסף להלוואה של תבואה ואם הלווה מחזיק את הפריט ברשותו, אפילו אם המחיר עולה, אין חשש לריבית. רב חולק על רבי ינאי וסבור שאין להפוך הלוואה על פריט לערך של אותו פריט ולהחזיר את הערך בכסף כיוון שזה נראה כמו ריבית. כיצד רב יכול להסביר את הברייתא של רבי אושעיא בהתאם לדעתו? ניתנות שתי הסברים – או שהברייתא מתייחסת למקרה שבו הלווה ייעד פינה ושם את התבואה שם, או שהיא הולכת אחרי הדעה של רבי יהודה שעסקה שיש בה פוטנציאל לריבית אך לא ברור שתהיה תשלום ריבית היא מותרת, כי אולי המחירים יישארו אותו הדבר או יירדו והמלווה לא יקבל יותר. רבא לומד מעמדתו של רבי ינאי מדוע מותר לשלם מראש עבור תבואה ולקבל אותה מאוחר יותר, אפילו אם למוכר אין אותה עדיין ברשותו. מכיוון שלמוכר יש את הכסף והוא יכול לקנות תבואה עם הכסף הזה, זה נחשב כאילו למוכר יש את התבואה. עם זאת, זה יעבוד רק במכירה ולא בהלוואה. רבה ורב יוסף נותנים סיבה שונה מדוע מכירה מסוג זה עובדת אפילו אם המחיר עולה והקונה יקבל את התבואה מאוחר יותר בערך גבוה יותר. ההטבה של קבלת תבואה בערך הגבוה יותר אינה הטבה כיוון שהקונה יכול לומר "אם לא הייתי נותן את הכסף למוכר (כדי לקבל את התבואה במועד מאוחר יותר), יכולתי לקנות תבואה ממוכר אחר באותו הזמן והיא הייתה גדלה בערך ברשותי." מועלות שתי קושיות על רבה ורב יוסף. מדוע טענה זו לא תתיר להלוות סאה של תבואה תמורת סאה של תבואה? והאם זו לא הטבה לקונה שלא היה צורך לשלם תוספת עבור סוחר ביניים? שתי הקושיות מתורצות. רבה ורב יוסף דורשים מקונה המשלם מראש כדי לקבל תבואה במועד מאוחר יותר, במחיר הנוכחי, לפגוש את המוכר בגורן. למה? רב נחמן מלמד שכל מקרה של קבלת תשלום עבור ההמתנה נחשב לריבית והוא מביא דוגמה של מי שמוריד את המחיר כדי לקבל את הכסף מראש. זה יהיה מותר רק אם למוכר יש את הפריטים ברשותו.

דמתרצנא מתניתין כוותיה

דתני רבי אושעיא הרי שהיה נושה בחבירו מנה והלך ועמד על גורנו ואמר תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהן חטין ואמר לו חטין יש לי שאני נותן לך צא ועשאן עלי כשער של עכשיו הגיע זמן חטין למכור אמר לו תן לי חטין שאני רוצה למוכרן וליקח בהן יין אמר לו יש לי יין שאני נותן לך צא ועשאן עלי כשער של עכשיו

הגיע זמן יין למכור ואמר לו תן לי ייני שאני רוצה למוכרו וליקח בו שמן אמר לו שמן יש לי שאני נותן לך צא ועשהו עלי כשער של עכשיו כולם אם יש לו מותר אין לו אסור ומאי לקח לקח בהלואתו

אמר רבא שמע מינה מדרבי אושעיא תלת שמע מינה דמעמידין מלוה על גבי פירות ולא אמרינן דלא כאיסרו הבא לידו הוא ושמע מינה הוא דיש לו ושמע מינה איתא לדרבי ינאי

דאמר רבי ינאי מה לי הן מה לי דמיהן

דאתמר רב אמר עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה בדמים ורבי ינאי אמר מה לי הן ומה לי דמיהן

מיתיבי כולם אם יש לו מותר אמר רב הונא אמר רב בשמשך אי בשמשך צריכא למימר אלא כגון שיחד לו קרן זוית

ושמואל אמר הא מני רבי יהודה היא דאמר צד אחד ברבית מותר

דתניא הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר בזמן שהמוכר אוכל פירות מותר לוקח אוכל פירות אסור רבי יהודה אומר אף בזמן שהלוקח אוכל פירות מותר

אמר להם רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדהו מכר על פי רבי אלעזר בן עזריה ולוקח אוכל פירות היה אמרו לו משם ראיה מוכר אוכל פרות היה ולא לוקח

מאי בינייהו אמר אביי צד אחד ברבית איכא בינייהו רבא אמר רבית על מנת להחזיר איכא בינייהו

אמר רבא השתא דאמר רבי ינאי


מה לי הן ומה לי דמיהן אמרינן מה לי דמיהן ומה לי הן נמי אמרינן ופוסקין על שער שבשוק ואף על פי שאין לו

איתיביה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרבא כולם אם יש לו מותר אם אין לו אסור אמר להו התם הלואה הכא זביני

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מאי טעמא אמרו רבנן פוסקין על שער שבשוק ואף על פי שאין לו דאמר ליה שקילא טיבותיך ושדייא אחיזרי מאי אהנית לי אי הוו לי זוזי בידי הוה מזבנינא בהיני ובשילי בזולא

אמר ליה אביי לרב יוסף אלא מעתה מותר ללות סאה בסאה משום דמצי אמר ליה שקילא טיבותיך ושדייא אחיזרי דאמר ליה חטי דקדחי באכלבאי אמר ליה התם הלואה הכא זביני

אמר ליה אדא בר אבא לרבא והא בעי למיתב זוזי לספסירא אמר ליה דקא יהיב ליה נמי רב אשי אמר זוזי דאינשי אינהו עבדי ליה ספסירותיה

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי מאן דיהיב זוזי אתרעא חריפא צריך לאיתחזויי לבי דרי

למאי אי למקנא הא לא קני אי לקבולי עליה מי שפרע כי לא מיתחזי נמי מקבל עליה מי שפרע

לעולם לקבולי עליה מי שפרע ומאן דיהיב זוזי אתרעא [חריפא] לבי תרי תלתא יהיב אי מיתחזי ליה סמכא דעתיה ואי לא אמר ליה אמינא דאשכחת פירי דשפירי מדידי ושקלת

אמר רב אשי השתא דאמרת משום מסמך דעתא אפילו אשכחיה בשוקא ואמר ליה סמכא דעתיה

אמר רב נחמן כללא דריביתא כל אגר נטר ליה אסור ואמר רב נחמן האי מאן דיהיב זוזי לקיראה וקא אזלי ארבע ארבע ואמר ליה יהיבנא לך חמש חמש איתנהו גביה שרי ליתנהו גביה אסור

פשיטא לא צריכא דאית ליה אשראי במתא מהו דתימא כיון דאית ליה אשראי במתא כעד שיבא בני או עד שאמצא מפתח דמי קא משמע לן כיון דמחסרי גוביינא כמאן דליתנהו דמי

ואמר רב נחמן האי מאן דאוזיף פשיטי מחבריה ואשכח ביה טופיינא אי בכדי שהדעת טועה מיחייב לאהדוריה ליה ואי לאו מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה

היכי דמי בכדי שהדעת טועה אמר רב אחא בריה דרב יוסף  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא סג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא סג

דמתרצנא מתניתין כוותיה

דתני רבי אושעיא הרי שהיה נושה בחבירו מנה והלך ועמד על גורנו ואמר תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהן חטין ואמר לו חטין יש לי שאני נותן לך צא ועשאן עלי כשער של עכשיו הגיע זמן חטין למכור אמר לו תן לי חטין שאני רוצה למוכרן וליקח בהן יין אמר לו יש לי יין שאני נותן לך צא ועשאן עלי כשער של עכשיו

הגיע זמן יין למכור ואמר לו תן לי ייני שאני רוצה למוכרו וליקח בו שמן אמר לו שמן יש לי שאני נותן לך צא ועשהו עלי כשער של עכשיו כולם אם יש לו מותר אין לו אסור ומאי לקח לקח בהלואתו

אמר רבא שמע מינה מדרבי אושעיא תלת שמע מינה דמעמידין מלוה על גבי פירות ולא אמרינן דלא כאיסרו הבא לידו הוא ושמע מינה הוא דיש לו ושמע מינה איתא לדרבי ינאי

דאמר רבי ינאי מה לי הן מה לי דמיהן

דאתמר רב אמר עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה בדמים ורבי ינאי אמר מה לי הן ומה לי דמיהן

מיתיבי כולם אם יש לו מותר אמר רב הונא אמר רב בשמשך אי בשמשך צריכא למימר אלא כגון שיחד לו קרן זוית

ושמואל אמר הא מני רבי יהודה היא דאמר צד אחד ברבית מותר

דתניא הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר בזמן שהמוכר אוכל פירות מותר לוקח אוכל פירות אסור רבי יהודה אומר אף בזמן שהלוקח אוכל פירות מותר

אמר להם רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדהו מכר על פי רבי אלעזר בן עזריה ולוקח אוכל פירות היה אמרו לו משם ראיה מוכר אוכל פרות היה ולא לוקח

מאי בינייהו אמר אביי צד אחד ברבית איכא בינייהו רבא אמר רבית על מנת להחזיר איכא בינייהו

אמר רבא השתא דאמר רבי ינאי


מה לי הן ומה לי דמיהן אמרינן מה לי דמיהן ומה לי הן נמי אמרינן ופוסקין על שער שבשוק ואף על פי שאין לו

איתיביה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרבא כולם אם יש לו מותר אם אין לו אסור אמר להו התם הלואה הכא זביני

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מאי טעמא אמרו רבנן פוסקין על שער שבשוק ואף על פי שאין לו דאמר ליה שקילא טיבותיך ושדייא אחיזרי מאי אהנית לי אי הוו לי זוזי בידי הוה מזבנינא בהיני ובשילי בזולא

אמר ליה אביי לרב יוסף אלא מעתה מותר ללות סאה בסאה משום דמצי אמר ליה שקילא טיבותיך ושדייא אחיזרי דאמר ליה חטי דקדחי באכלבאי אמר ליה התם הלואה הכא זביני

אמר ליה אדא בר אבא לרבא והא בעי למיתב זוזי לספסירא אמר ליה דקא יהיב ליה נמי רב אשי אמר זוזי דאינשי אינהו עבדי ליה ספסירותיה

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי מאן דיהיב זוזי אתרעא חריפא צריך לאיתחזויי לבי דרי

למאי אי למקנא הא לא קני אי לקבולי עליה מי שפרע כי לא מיתחזי נמי מקבל עליה מי שפרע

לעולם לקבולי עליה מי שפרע ומאן דיהיב זוזי אתרעא [חריפא] לבי תרי תלתא יהיב אי מיתחזי ליה סמכא דעתיה ואי לא אמר ליה אמינא דאשכחת פירי דשפירי מדידי ושקלת

אמר רב אשי השתא דאמרת משום מסמך דעתא אפילו אשכחיה בשוקא ואמר ליה סמכא דעתיה

אמר רב נחמן כללא דריביתא כל אגר נטר ליה אסור ואמר רב נחמן האי מאן דיהיב זוזי לקיראה וקא אזלי ארבע ארבע ואמר ליה יהיבנא לך חמש חמש איתנהו גביה שרי ליתנהו גביה אסור

פשיטא לא צריכא דאית ליה אשראי במתא מהו דתימא כיון דאית ליה אשראי במתא כעד שיבא בני או עד שאמצא מפתח דמי קא משמע לן כיון דמחסרי גוביינא כמאן דליתנהו דמי

ואמר רב נחמן האי מאן דאוזיף פשיטי מחבריה ואשכח ביה טופיינא אי בכדי שהדעת טועה מיחייב לאהדוריה ליה ואי לאו מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה

היכי דמי בכדי שהדעת טועה אמר רב אחא בריה דרב יוסף


גלול כלפי מעלה