Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ בניסן תשפ״ד | 8 מאי 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא ע

הדף היום מוקדש ע"י רחל חפץ לע"נ אמה, חנה בת משה וציפורה.

רב פפא פסק שאפשר לשלם שכירות וגם לשלם עבור פחת (במידה ונשבר), כפי שנהגו בני כופרא, וכפי שנתמך בברייתא הנזכרה בבבא מציעא סט עמוד ב. רב ענן ציטט בשם שמואל שיתומים יכולים לגבות ריבית. רב נחמן הקשה עליו כי איך אפשר להתיר ליתומים לעבוד על איסור מהתורה! ולאחר שעיינו בנושא, התברר שרב ענן ראה את שמואל משכיר דוד של היתומים וגבה גם שכירות וגם פחת, בניגוד להלכה, והוא חשב ששמואל התיר לגבות ריבית ליתומים. אולם, זה לא נחשב לגביית ריבית, אפילו לאנשים שאינם ליתומים, כיוון שהפחת בדוד בעבור כל שימוש הוא כל כך גדול ונראית לעין ולכן היה ראוי לפצות על הפסד גדול זה. אך מותר ליתומים להשקיע בדרך שבה הם מקבלים את כל הרווחים אך אינם נושאים באחריות על ההפסדים. רב יוסף, רבה ורב אשי מציעים אפשרויות שונות על הדרך הטובה ביותר לטפל בכסף של יתומים. אסור להשקיע בהשקעה אצל יהודי אם המקבל נושא את כל האחריות (צאן ברזל), אך מותר אצל אינו יהודי. האם זה אומר שההשקעת צאן ברזל נחשבת לרשותו של המקבל לחלוטין? אם כן, זה סותר ברייתא העוסקת בדיני בכור בהמה. אביי ורבא מציעים כל אחד תשובה אפשרית, אך התשובה של אביי נדחית. בעוד שמותר לגבות ריבית על הלוואה עם אינו יהודי, האם זה נחשב לדבר מגונה?

ונהגו בני כופרא אגרא בשעת משיכה פגרא בשעת שבירה אטו במנהגא תליא מילתא משום דמתניתא תניא מנהגא

אמר רב ענן אמר שמואל מעות של יתומים מותר להלוותן ברבית אמר ליה רב נחמן משום דיתמי נינהו ספינא להו איסורא יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו אמר ליה אימא לי איזו גופא דעובדא היכי הוה

אמר ליה ההוא דודא דבני מר עוקבא דהוה בי מר שמואל תקיל ויהיב ליה תקיל ושקיל ליה שקיל אגרא ושקיל פחתא אי אגרא לא פחתא ואי פחתא לא אגרא

אמר ליה כי הא אפילו בדקנני נמי שרי למיעבד דהא מקבלי עלייהו חוסכא דנחשא דכמה דמקלי נחשא בציר דמיה

אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא ואמרי לה אמר רבה בר יוסף בר חמא אמר רב ששת מעות של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר ורחוק להפסד

תנו רבנן קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד קרוב לזה ולזה רחוק מזה ומזה זו היא מדת כל אדם

אמר ליה רבה לרב יוסף הני זוזי דיתמי היכי עבדינן להו אמר ליה מותבינן להו בי דינא ויהבינן להו זוזא זוזא אמר ליה והא קא כליא קרנא

אמר ליה מר היכי עביד אמר ליה בדקינן גברא דאית ליה דהבא פריכא ונקטינן דהבא מיניה ויהבינן להו ניהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד אבל דבר מסוים לא דלמא פקדון נינהו ואתי מריה יהיב סימנין ושקיל ליה

אמר רב אשי תינח אי משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא אי לא משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא ניכלו זוזי דיתמי אלא אמר רב אשי חזינן גברא דמשפו נכסיה ומהימן ושמע דינא דאורייתא ולא מקבל שמתא דרבנן ויהבינן להו ניהליה בבי דינא


מתני׳ אין מקבלין צאן ברזל מישראל מפני שהוא רבית אבל מקבלין צאן ברזל מן הנכרים

ולוין מהן ומלוין אותן ברבית וכן בגר תושב מלוה ישראל מעותיו של נכרי מדעת הנכרי אבל לא מדעת ישראל

גמ׳ למימרא דברשותא דמקבל קיימא ורמינהו המקבל צאן ברזל מן הנכרים ולדות פטורין מן הבכורה

אמר אביי לא קשיא הא דמקבל עליה אונסא וזולא הא דלא קביל עליה אונסא וזולא

אמר ליה רבא אי דקביל עליה מרה אונסא וזולא צאן ברזל קרית ליה

ועוד אדתני סיפא אבל מקבלין צאן ברזל מן הנכרים ליפלוג בדידיה במה דברים אמורים דלא קביל עליה אונסא וזולא אבל קביל מרה אונסא וזולא שפיר דמי

אלא אמר רבא אידי ואידי דלא קביל עליה מרה אונסא וזולא וגבי בכורות היינו טעם דולדות פטורין מן הבכורה כיון דאי לא יהיב זוזי אתי נכרי תפיס לה לבהמה ואי לא משכח לה לבהמה תפיס להו לולדות והוי ליה יד נכרי באמצע

וכל יד נכרי באמצע פטור מן הבכורה

מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו מאי לחונן דלים אמר רב כגון שבור מלכא

אמר רב נחמן אמר לי הונא לא נצרכא אלא דאפילו רבית דנכרי איתיביה רבא לרב נחמן לנכרי תשּׁיך מאי תשּׁיך לאו תשּׁוך לא תשּׁיך

לא סגי דלאו הכי לאפוקי אחיך דלא

אחיך בהדיא כתב ביה ולאחיך לא תשּׁיך לעבור עליו בעשה ולא תעשה

איתיביה לוין מהן ומלוין אותם ברבית וכן בגר תושב אמר רב חייא בריה דרב הונא לא נצרכא אלא  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

מה בין ריבית ליראת ה'? – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר מקורות בבא מציעא להאזנה: לצפייה:  

בבא מציעא ע

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא ע

ונהגו בני כופרא אגרא בשעת משיכה פגרא בשעת שבירה אטו במנהגא תליא מילתא משום דמתניתא תניא מנהגא

אמר רב ענן אמר שמואל מעות של יתומים מותר להלוותן ברבית אמר ליה רב נחמן משום דיתמי נינהו ספינא להו איסורא יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו אמר ליה אימא לי איזו גופא דעובדא היכי הוה

אמר ליה ההוא דודא דבני מר עוקבא דהוה בי מר שמואל תקיל ויהיב ליה תקיל ושקיל ליה שקיל אגרא ושקיל פחתא אי אגרא לא פחתא ואי פחתא לא אגרא

אמר ליה כי הא אפילו בדקנני נמי שרי למיעבד דהא מקבלי עלייהו חוסכא דנחשא דכמה דמקלי נחשא בציר דמיה

אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא ואמרי לה אמר רבה בר יוסף בר חמא אמר רב ששת מעות של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר ורחוק להפסד

תנו רבנן קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד קרוב לזה ולזה רחוק מזה ומזה זו היא מדת כל אדם

אמר ליה רבה לרב יוסף הני זוזי דיתמי היכי עבדינן להו אמר ליה מותבינן להו בי דינא ויהבינן להו זוזא זוזא אמר ליה והא קא כליא קרנא

אמר ליה מר היכי עביד אמר ליה בדקינן גברא דאית ליה דהבא פריכא ונקטינן דהבא מיניה ויהבינן להו ניהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד אבל דבר מסוים לא דלמא פקדון נינהו ואתי מריה יהיב סימנין ושקיל ליה

אמר רב אשי תינח אי משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא אי לא משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא ניכלו זוזי דיתמי אלא אמר רב אשי חזינן גברא דמשפו נכסיה ומהימן ושמע דינא דאורייתא ולא מקבל שמתא דרבנן ויהבינן להו ניהליה בבי דינא


מתני׳ אין מקבלין צאן ברזל מישראל מפני שהוא רבית אבל מקבלין צאן ברזל מן הנכרים

ולוין מהן ומלוין אותן ברבית וכן בגר תושב מלוה ישראל מעותיו של נכרי מדעת הנכרי אבל לא מדעת ישראל

גמ׳ למימרא דברשותא דמקבל קיימא ורמינהו המקבל צאן ברזל מן הנכרים ולדות פטורין מן הבכורה

אמר אביי לא קשיא הא דמקבל עליה אונסא וזולא הא דלא קביל עליה אונסא וזולא

אמר ליה רבא אי דקביל עליה מרה אונסא וזולא צאן ברזל קרית ליה

ועוד אדתני סיפא אבל מקבלין צאן ברזל מן הנכרים ליפלוג בדידיה במה דברים אמורים דלא קביל עליה אונסא וזולא אבל קביל מרה אונסא וזולא שפיר דמי

אלא אמר רבא אידי ואידי דלא קביל עליה מרה אונסא וזולא וגבי בכורות היינו טעם דולדות פטורין מן הבכורה כיון דאי לא יהיב זוזי אתי נכרי תפיס לה לבהמה ואי לא משכח לה לבהמה תפיס להו לולדות והוי ליה יד נכרי באמצע

וכל יד נכרי באמצע פטור מן הבכורה

מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו מאי לחונן דלים אמר רב כגון שבור מלכא

אמר רב נחמן אמר לי הונא לא נצרכא אלא דאפילו רבית דנכרי איתיביה רבא לרב נחמן לנכרי תשּׁיך מאי תשּׁיך לאו תשּׁוך לא תשּׁיך

לא סגי דלאו הכי לאפוקי אחיך דלא

אחיך בהדיא כתב ביה ולאחיך לא תשּׁיך לעבור עליו בעשה ולא תעשה

איתיביה לוין מהן ומלוין אותם ברבית וכן בגר תושב אמר רב חייא בריה דרב הונא לא נצרכא אלא


גלול כלפי מעלה