Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באדר א׳ תשפ״ד | 8 מרץ 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא ט

הדף היום מוקדש ע"י ריקי ואלן זיביט לע"נ הלן זיביט.

הדף היום מוקדש ע"י נשית הדרן מלונג איילנד לכבוד הולדת הנכד של שריל סויטסקי.

רב יהודה סבור כי רכיבה אחת על בהמה אינו דרך קניין. ברייתא מובאת כדי לתמוך בדעתו – הראשנוה מתוך הנחה מדברי הברייתא ואחר כך על ידי הבנה מסויימת במילים בברייתא. אבל שני הניסיונות נדחים. שתי ברייתות מובאות להעלות קושי נגד רב יהודה, אבל הם נפתרים. דברי הברייתא הראשונה עצמה קשים וכדי לפתור אותה משנים את נוסח הברייתא. רבי אבהו מסביר את הקושי מבלי לשנות את הנוסח, אך הסברו נדחה על ידי הגמרא. הברייתא השנייה מסבירה שפעולות יכולות ליצור קניין על בעל חיים כאשר הפעולה היא פעולה רגילה שעושים עם בעל חיים זה במיקום הזה, כמו רכיבה על בעל חיים בשדה או הנהגת בעל חיים בעיר. רבי אלעזר שואל אם אפשר לקנות כלים שנמצאים על בעל חיים על ידי משיכת בעל החיים אם לא מתכוונת לקניין על הבהמה? שאלתו מניחה שכשקונים בהמה נכללים בקניין גם כלים שע"ג הבהמה. רבא מטיל ספק בהנחה זו שכן בעל החיים הוא כמו "חצר מהלכת" שאינה יכולה לרכוש בו חפצים. כדי לפתור זאת, הם מניחים ששאלת רבי אלעזר הייתה רלוונטית רק במקרה שבו הבהמה הייתה קשורה. שני קשיים מועלים נגד פסיקתה של רבא לפיה "חצר מהלכת" לא קונה, ופותרים אותם. המשנה אומרת שאם אדם רואה מציאה ומבקש ממישהו להרים אותה עבורו, כל עוד מי שהרים אותו טרם מסר את המציאה למי שביקש אותה, הוא יכול להגיד שהרים לעצמו. הגמרא מביאה משנה בפאה ד:ט המתארת ​​מחלוקת במי שלוקח פאה בעבור עני. עולא ורב נחמן חלוקים בשאלה האם המחלוקת משנה היא רק כאשר אדם עשיר לוקח לעני או אפילו עני לעני. רב נחמן מעלה קושי עם פסיקתו של עולא ממשנתנו.

במדה זאת קנו רבי יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור

קתני מיהת או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא

הוא הדין דאפילו רכוב והא דקתני מושך ומנהיג לאפוקי מדרבי יהודה דאמר עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור קמשמע לן דאפילו איפכא נמי קני

אי הכי ליערבינהו ולתנינהו שנים שהיו מושכין ומנהיגין בין בגמל בין בחמור

איכא חד צד דלא קני איכא דאמרי משיכה בחמור ואיכא דאמרי הנהגה בגמל

ואית דמותיב מסיפא במדה זו קנה במדה זו למעוטי מאי לאו למעוטי רכוב לא למעוטי איפכא

אי הכי היינו רבי יהודה איכא בינייהו צד אחד דלא קנה אית דאמרי משיכה בחמור ואיכא דאמרי הנהגה בגמל

תא שמע אחד רכוב חמור ואחד תפוס במוסירה זה קנה חמור וזה קנה מוסירה שמע מינה רכוב קני

הכא נמי במנהיג ברגליו אי הכי נקני נמי רכוב במוסירה אימא זה קנה חמור וחצי מוסירה וזה קנה חצי מוסירה

בשלמא רכוב קני דקמגבה ליה בן דעת אלא תפוס במוסירה במאי קני

אימא זה קנה חמור וכוליה מוסירה וזה קני מה שתפוס בידו

האי מאי אם תימצי לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו הני מילי היכא דקא מגבה ליה אדעתא דחבריה האי אדעתא דידיה קא מגבה ליה איהו לא קני לאחריני מקני

אמר רב אשי זה קנה חמור ובית פגיה וזה קנה מה שתפוס בידו והשאר לא קנה לא זה ולא זה

רבי אבהו אמר לעולם כדקתני הואיל ויכול לנתקה ולהביאה אצלו

והא דרבי אבהו ברותא היא דאי לא תימא הכי טלית שהיא מונחת חציה על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד ובא אחד והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר והגביה חציה מעל גבי עמוד הכי נמי דקמא קני ובתרא לא קני הואיל ויכול לנתק ולהביא אצלו אלא הא דרבי אבהו ברותא היא

תא שמע רבי אליעזר אומר רכוב בשדה ומנהיג בעיר קנה הכא נמי מנהיג ברגליו אי הכי היינו מנהיג תרי גווני מנהיג

אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני אמר רב כהנא לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר

אמר ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה הגביה ארנקי בשבת שאין דרכן של בני אדם להגביה ארנקי בשבת הכי נמי דלא קני אלא מאי דעבד עבד וקני הכא נמי מאי דעבד עבד וקני

אלא במקח וממכר עסקינן דאמר ליה קני כדרך שבני אדם קונין


ואי רשות הרבים הוא קני ואי אדם חשוב הוא קני ואי אשה היא קניא ואי איניש זילא הוא קני

בעי רבי אלעזר האומר לחבירו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה מהו

לקנות מי אמר ליה קני אלא משוך בהמה זו וקני כלים שעליה מהו מי מהניא משיכה דבהמה לאקנויי כלים או לא

אמר רבא אי אמר ליה קני בהמה וקני כלים מי קני כלים חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה

וכי תימא כשעמדה והא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה

והלכתא בכפותה

אמרו ליה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרבא אלא מעתה היה מהלך בספינה וקפצו דגים ונפלו לתוך הספינה הכי נמי דחצר מהלכת היא ולא קני אמר ליה ספינה מינח נייחא ומיא הוא דקא ממטו לה

אמר ליה רבינא לרב אשי אלא מעתה היתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לה גט לתוך חיקה או לתוך קלתה הכא נמי דלא מגרשה אמר ליה קלתה מינח נייחא ואיהי דקא מסגיא מתותה

מתני׳ היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה לא אמר כלום

גמ׳ תנן התם מי שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני רבי אליעזר אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני הנמצא ראשון

אמר עולא אמר רבי יהושע בן לוי מחלוקת מעשיר לעני

דרבי אליעזר סבר מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני וחזי ליה השתא נמי חזי ליה ומגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ורבנן סברי חד מגו אמרינן תרי מגו לא אמרינן

אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו דמגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

אמר ליה רב נחמן לעולא ולימא מר מעני לעני מחלוקת דהא מציאה הכל עניים אצלה ותנן היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה

אי אמרת בשלמא מעני לעני מחלוקת  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

דיני מציאה ואבידה בין דין התורה לדיני חמורבי – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר מקורות בבא מציעא ט להאזנה: לצפייה: מקורות: הָיָה רוֹכֵב עַל גַּבֵּי בְהֵמָה וְרָאָה אֶת הַמְּצִיאָה, וְאָמַר לַחֲבֵרוֹ תְּנֶהָ לִי, נְטָלָהּ וְאָמַר אֲנִי זָכִיתִי בָהּ, זָכָה בָהּ.  אִם מִשֶּׁנְּתָנָהּ לוֹ אָמַר אֲנִי זָכִיתִי בָהּ תְּחִלָּה, לֹא אָמַר כְּלוּם:   שמות פרק…

בבא מציעא ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא ט

במדה זאת קנו רבי יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור

קתני מיהת או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג מושך ומנהיג אין אבל רכוב לא

הוא הדין דאפילו רכוב והא דקתני מושך ומנהיג לאפוקי מדרבי יהודה דאמר עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור קמשמע לן דאפילו איפכא נמי קני

אי הכי ליערבינהו ולתנינהו שנים שהיו מושכין ומנהיגין בין בגמל בין בחמור

איכא חד צד דלא קני איכא דאמרי משיכה בחמור ואיכא דאמרי הנהגה בגמל

ואית דמותיב מסיפא במדה זו קנה במדה זו למעוטי מאי לאו למעוטי רכוב לא למעוטי איפכא

אי הכי היינו רבי יהודה איכא בינייהו צד אחד דלא קנה אית דאמרי משיכה בחמור ואיכא דאמרי הנהגה בגמל

תא שמע אחד רכוב חמור ואחד תפוס במוסירה זה קנה חמור וזה קנה מוסירה שמע מינה רכוב קני

הכא נמי במנהיג ברגליו אי הכי נקני נמי רכוב במוסירה אימא זה קנה חמור וחצי מוסירה וזה קנה חצי מוסירה

בשלמא רכוב קני דקמגבה ליה בן דעת אלא תפוס במוסירה במאי קני

אימא זה קנה חמור וכוליה מוסירה וזה קני מה שתפוס בידו

האי מאי אם תימצי לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו הני מילי היכא דקא מגבה ליה אדעתא דחבריה האי אדעתא דידיה קא מגבה ליה איהו לא קני לאחריני מקני

אמר רב אשי זה קנה חמור ובית פגיה וזה קנה מה שתפוס בידו והשאר לא קנה לא זה ולא זה

רבי אבהו אמר לעולם כדקתני הואיל ויכול לנתקה ולהביאה אצלו

והא דרבי אבהו ברותא היא דאי לא תימא הכי טלית שהיא מונחת חציה על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד ובא אחד והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר והגביה חציה מעל גבי עמוד הכי נמי דקמא קני ובתרא לא קני הואיל ויכול לנתק ולהביא אצלו אלא הא דרבי אבהו ברותא היא

תא שמע רבי אליעזר אומר רכוב בשדה ומנהיג בעיר קנה הכא נמי מנהיג ברגליו אי הכי היינו מנהיג תרי גווני מנהיג

אי הכי רכוב בעיר מאי טעמא לא קני אמר רב כהנא לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר

אמר ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה הגביה ארנקי בשבת שאין דרכן של בני אדם להגביה ארנקי בשבת הכי נמי דלא קני אלא מאי דעבד עבד וקני הכא נמי מאי דעבד עבד וקני

אלא במקח וממכר עסקינן דאמר ליה קני כדרך שבני אדם קונין


ואי רשות הרבים הוא קני ואי אדם חשוב הוא קני ואי אשה היא קניא ואי איניש זילא הוא קני

בעי רבי אלעזר האומר לחבירו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה מהו

לקנות מי אמר ליה קני אלא משוך בהמה זו וקני כלים שעליה מהו מי מהניא משיכה דבהמה לאקנויי כלים או לא

אמר רבא אי אמר ליה קני בהמה וקני כלים מי קני כלים חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה

וכי תימא כשעמדה והא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה

והלכתא בכפותה

אמרו ליה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרבא אלא מעתה היה מהלך בספינה וקפצו דגים ונפלו לתוך הספינה הכי נמי דחצר מהלכת היא ולא קני אמר ליה ספינה מינח נייחא ומיא הוא דקא ממטו לה

אמר ליה רבינא לרב אשי אלא מעתה היתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לה גט לתוך חיקה או לתוך קלתה הכא נמי דלא מגרשה אמר ליה קלתה מינח נייחא ואיהי דקא מסגיא מתותה

מתני׳ היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה לא אמר כלום

גמ׳ תנן התם מי שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני רבי אליעזר אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני הנמצא ראשון

אמר עולא אמר רבי יהושע בן לוי מחלוקת מעשיר לעני

דרבי אליעזר סבר מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני וחזי ליה השתא נמי חזי ליה ומגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ורבנן סברי חד מגו אמרינן תרי מגו לא אמרינן

אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו דמגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה

אמר ליה רב נחמן לעולא ולימא מר מעני לעני מחלוקת דהא מציאה הכל עניים אצלה ותנן היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה

אי אמרת בשלמא מעני לעני מחלוקת


גלול כלפי מעלה