Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באייר תשפ״ד | 5 יוני 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא צח

הדף היום מוקדש ע"י עזרא ורבקה דרשן לע"נ חנה בת אברהם דוד ואסתר רחל.

כדי לפתור את הקושי שהועלה נגד רב נחמן ורבי יוחנן, יש להסביר את המקרים במשנה כמצב שבו השואל הודה בחלק מטענת המשאיל. הגמרא מסבירה שיש להוסיף פרה נוספת לכל מקרה ומתארת את טענותיהם של הצדדים כדי להסביר מקרה של מודה במקצת. לפי רמי בר חמא, יש להוסיף שתי פרות לכל מקרה, כיוון שרמי דורש שבכל מקרה של שומרים אין לחייבם עד שתהא גם כפירה חלקית וגם הודאה חלקית של השומר. המשנה פסקה שאם שניהם ודאים בטענתם, השואל/שוכר צריך להישבע – שבועה זו יכולה להיות מוסברת רק ע"י גלגול שבועה. במקרה שבו כל אחד מהצדדים אינו בטוח בטענתו, הכסף מתחלק – זה תואם את עמדתו של סומכוס, אך החכמים חולקים עליו. נשאלות שאלות לגבי מקרים שבהם מישהו שואל חפץ "עם הבעלים" ואז לפני שזמן השאלה הסתיים, הוא/היא שוכרים אותו ללא הבעלים, או להפך. האם הפטור של "שמירה בבעלים" חל כיוון שההסכם נחשב כהמשך להסכם הראשון או לא? מה לגבי מעבר משכירות להשאלה או מהשאלה לשכירות ואז להשאלה או להפך. אם חפץ נשלח באמצעות שליח לשואל, מתי השואל לוקח אחריות על הפריט ומתחייב באונסים?

דאמר רבא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע משלם

משכחת לה רישא בשתים וסיפא בשלש

רישא בשתים דאמר ליה שתי פרות מסרתי לך פלגיה דיומא בשאילה ופלגיה דיומא בשכירות אי נמי חד יומא בשאילה וחד יומא בשכירות ומתו תרוייהו בעידן שאילה

ואמר ליה שואל חדא אין בעידן שאילה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה דמתוך שאינו יכול לישבע משלם

וסיפא בשלש דאמר ליה שלש פרות נתתי לך שתים בשאילה ואחת בשכירות ומתו הני תרתי דשאילה ואמר ליה שואל אין חדא דשאילה מתה אידך לא ידענא אי דשאילה מתה ודקיימא דשכירות היא אי דשכירות מתה והא דקיימא דשאילה היא ומתוך שאינו יכול לישבע משלם

ולרמי בר חמא דאמר ארבעה שומרים צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת משכחת לה רישא בשלש וסיפא בארבע

רישא בשלש דאמר ליה שלש פרות נתתי לך פלגיה דיומא בשאלה ופלגיה דיומא בשכירות אי נמי חד יומא בשאלה וחד יומא בשכירות ומתו שלש כולהו בעידן שאילה

ואמר ליה שואל חדא לא היו דברים מעולם וחדא אין בעידן שאילה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה דמתוך שאינו יכול לישבע משלם

סיפא בארבע דאמר ליה ארבע פרות נתתי לך שלש בשאלה חדא בשכירות ומתו הנך שלש דשאלה ואמר ליה


שואל חדא לא היו דברים מעולם וחדא אין דשאלה מתה ואידך לא ידענא אי דשכירות מתה ודקיימא דשאלה או דשאלה מתה ודקיימא דשכירות דמתוך שאינו יכול לישבע משלם

זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע השוכר ששכורה מתה

ואמאי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אמר עולא על ידי גלגול

דאמר ליה אישתבע לי איזו מיהת דכדרכה מתה ומיגו דמישתבע דכדרכה מתה מישתבע נמי דשכורה מתה

זה אומר איני יודע וזה אומר כו׳ הא מני סומכוס היא דאמר ממון המוטל בספק חולקין

בעי רבי אבא בר ממל שאלה בבעלים שכרה שלא בבעלים מהו

מי אמרינן שאילה לחודה קיימא ושכירות לחודה קיימא או דלמא שכירות בשאלה מישך שייכי דהא מיחייב בגניבה ואבידה

אם תמצא לומר שכירה בשאלה מישך שייכי שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים מהו

שאלה בשכירות ודאי לא שייכא או דלמא כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי

אם תמצא לומר לא אמרינן כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים וחזר ושאלה מהו

הדר אתיא לה שאלה לדוכתה או דלמא אפסיקא לה שכירות ביני וביני

שכרה בבעלים ושאלה וחזר ושכרה מהו מי אמרינן אתיא לה שכירות לדוכתה או דלמא אפסיקא לה שאלה ביני וביני

תיקו

מתני׳ השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו או ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו של שואל ומתה פטור

אמר לו השואל שלחה לי ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך או שאמר לו המשאיל הריני משלחה לך ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך ואמר לו השואל שלח ושלחה ומתה חייב

וכן בשעה שמחזירה  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא צח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא צח

דאמר רבא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע משלם

משכחת לה רישא בשתים וסיפא בשלש

רישא בשתים דאמר ליה שתי פרות מסרתי לך פלגיה דיומא בשאילה ופלגיה דיומא בשכירות אי נמי חד יומא בשאילה וחד יומא בשכירות ומתו תרוייהו בעידן שאילה

ואמר ליה שואל חדא אין בעידן שאילה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה דמתוך שאינו יכול לישבע משלם

וסיפא בשלש דאמר ליה שלש פרות נתתי לך שתים בשאילה ואחת בשכירות ומתו הני תרתי דשאילה ואמר ליה שואל אין חדא דשאילה מתה אידך לא ידענא אי דשאילה מתה ודקיימא דשכירות היא אי דשכירות מתה והא דקיימא דשאילה היא ומתוך שאינו יכול לישבע משלם

ולרמי בר חמא דאמר ארבעה שומרים צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת משכחת לה רישא בשלש וסיפא בארבע

רישא בשלש דאמר ליה שלש פרות נתתי לך פלגיה דיומא בשאלה ופלגיה דיומא בשכירות אי נמי חד יומא בשאלה וחד יומא בשכירות ומתו שלש כולהו בעידן שאילה

ואמר ליה שואל חדא לא היו דברים מעולם וחדא אין בעידן שאילה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה דמתוך שאינו יכול לישבע משלם

סיפא בארבע דאמר ליה ארבע פרות נתתי לך שלש בשאלה חדא בשכירות ומתו הנך שלש דשאלה ואמר ליה


שואל חדא לא היו דברים מעולם וחדא אין דשאלה מתה ואידך לא ידענא אי דשכירות מתה ודקיימא דשאלה או דשאלה מתה ודקיימא דשכירות דמתוך שאינו יכול לישבע משלם

זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע השוכר ששכורה מתה

ואמאי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אמר עולא על ידי גלגול

דאמר ליה אישתבע לי איזו מיהת דכדרכה מתה ומיגו דמישתבע דכדרכה מתה מישתבע נמי דשכורה מתה

זה אומר איני יודע וזה אומר כו׳ הא מני סומכוס היא דאמר ממון המוטל בספק חולקין

בעי רבי אבא בר ממל שאלה בבעלים שכרה שלא בבעלים מהו

מי אמרינן שאילה לחודה קיימא ושכירות לחודה קיימא או דלמא שכירות בשאלה מישך שייכי דהא מיחייב בגניבה ואבידה

אם תמצא לומר שכירה בשאלה מישך שייכי שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים מהו

שאלה בשכירות ודאי לא שייכא או דלמא כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי

אם תמצא לומר לא אמרינן כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים וחזר ושאלה מהו

הדר אתיא לה שאלה לדוכתה או דלמא אפסיקא לה שכירות ביני וביני

שכרה בבעלים ושאלה וחזר ושכרה מהו מי אמרינן אתיא לה שכירות לדוכתה או דלמא אפסיקא לה שאלה ביני וביני

תיקו

מתני׳ השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו או ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו של שואל ומתה פטור

אמר לו השואל שלחה לי ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך או שאמר לו המשאיל הריני משלחה לך ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך ואמר לו השואל שלח ושלחה ומתה חייב

וכן בשעה שמחזירה


גלול כלפי מעלה