Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ באב תשפ״ג | 27 יולי 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין עב – תשעה באב

 זה הדף של תשעה באב. לצפייה בדף של רביעי, לחצו כאן.

רבי יוסי היא דאמר מילי לא מימסרן לשליח

ואי סלקא דעתך מודה רבי יוסי באומר אמרו נפיק מינה חורבא דזימנין דאמר להו לשנים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו ומשום כיסופא דסופר חיישי ומחתמי ליה ובעל לא אמר הכי

אלא מחוורתא רישא רבי מאיר וסיפא רבי יוסי

רב אשי אמר כולה רבי יוסי היא ולא מיבעיא קאמר לא מבעיא היכא דלא אמר תנו אלא אפילו אמר תנו לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלתא אלא אפילו אמר לבי תלתא לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר אמרו אלא אפילו אמר אמרו נמי לא

תניא כוותיה דרב אשי כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה אף על פי שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו

ישמעו לאפוקי ממאן דאמר מודה רבי יוסי באומר אמרו קולו לאפוקי מדרב כהנא אמר רב

מתני׳ זה גיטיך אם מתי זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתה לא אמר כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט

מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת

זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט

גמ׳ אלמא אם מתי כלאחר מיתה דמי והדר תני מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי אלמא אם מתי לאו כלאחר מיתה דמי

אמר אביי אם מתי שתי לשונות משמע משמע כמעכשיו ומשמע כלאחר מיתה

אמר לה מהיום כמאן דאמר לה מעכשיו דמי לא אמר לה מהיום כמאן דאמר לה לאחר מיתה דמי

זה גיטך אם מתי לא אמר כלום אמר רב הונא וחולצת

והא לא אמר כלום קתני לא אמר כלום דאסירא לעלמא וליבם נמי אסירא

והא מדסיפא חולצת מכלל דרישא יבומי נמי מיבמה מתניתין כרבנן

ורב הונא דאמר כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו

אי רבי יוסי חליצה נמי לא תיבעי וכי תימא מספקא ליה לרב הונא אי הלכתא כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי ומי מספקא ליה

והא רבה בר אבוה חלש עול לגביה רב הונא ורב נחמן אמר ליה רב הונא לרב נחמן בעי מיניה מרבה בר אבוה הלכה כרבי יוסי או אין הלכה אמר ליה טעמא דרבי יוסי לא ידענא הלכה איבעי מיניה אמר ליה את בעי מיניה הלכה וטעמיה דרבי יוסי אנא אמינא לך

בעי מיניה אמר ליה הכי אמר רב הלכה כרבי יוסי לבתר דנפק אמר ליה היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר זמנו של שטר מוכיח עליו אלא מספקא ליה


אי אמר רבי יוסי בעל פה אי לא אמר

ומי מספקא ליה והתנן הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש אינו גט ותני עלה רבותינו התירוה להינשא

ואמרינן מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינא דשרו מישחא וסברי לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו

אלא מספקא ליה אי הלכה כרבי יוסי בעל פה או אין הלכה

ומי מספקא ליה והאמר רבא הרי זה גיטיך אם מתי ושאני מת הרי זה גט כשאמות ולאחר מיתה אין זה גט

היכי דמי אילימא דאמר לה מהיום ורבנן צריכא למימר והתנן מהיום אם מתי הרי זה גט ואלא לאו דלא אמר לה מהיום ורבי יוסי שמע מינה הלכה כרבי יוסי

לרבא פשיטא ליה לרב הונא מספקא ליה

ואיבעית אימא לעולם דאמר לה מהיום ורבנן והני לישני איצטריכי ליה שאני מת כאם מתי דמי כשאמות כלאחר מיתה דמי

ואיכא דמתני לה אסיפא זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום אמר רב הונא ולדברי רבי יוסי חולצת

פשיטא מדסיפא לרבנן חולצת רישא נמי לרבי יוסי חולצת

מהו דתימא רבי יוסי בהא כרבי סבירא ליה דאמר גיטא מעליא הוי וחליצה נמי לא תיבעי קא משמע לן דלא רבי סבר לה כרבי יוסי ולא רבי יוסי סבר לה כרבי

רבי לא סבר לה כרבי יוסי דקתני כזה גט למעוטי דרבי יוסי ורבי יוסי לא סבר לה כרבי דקתני כזה גט למעוטי דרבי

רבי מאי היא דתניא מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים רבי אומר כזה גט

רבי יוסי מאי היא דתנן כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מיכן ועד שנים עשר חדש כתבוהו בתוך שנים עשר חדש ונתנו לאחר שנים עשר חדש אינו גט רבי יוסי אומר כזה גט

זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק כו׳

אמר רב הונא גיטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר

ומה גיטו אף על גב דלא פריש כיון דאמר כתובו אף על גב דלא אמר תנו אף מתנתו כיון דאמר תנו אף על גב דלא קנו מיניה

תנן זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדים אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט אם לאו אינו גט ואי אמרת אם עמד חוזר למה לי אומדנא הרי עמד

אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא שניתק מחולי לחולי

והא עמד קתני עמד מחולי זה ונפל לחולי אחר והא הלך בשוק קתני הלך על משענתו


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

גיטין עב – תשעה באב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין עב – תשעה באב

רבי יוסי היא דאמר מילי לא מימסרן לשליח

ואי סלקא דעתך מודה רבי יוסי באומר אמרו נפיק מינה חורבא דזימנין דאמר להו לשנים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו ומשום כיסופא דסופר חיישי ומחתמי ליה ובעל לא אמר הכי

אלא מחוורתא רישא רבי מאיר וסיפא רבי יוסי

רב אשי אמר כולה רבי יוסי היא ולא מיבעיא קאמר לא מבעיא היכא דלא אמר תנו אלא אפילו אמר תנו לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלתא אלא אפילו אמר לבי תלתא לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר אמרו אלא אפילו אמר אמרו נמי לא

תניא כוותיה דרב אשי כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה אף על פי שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו

ישמעו לאפוקי ממאן דאמר מודה רבי יוסי באומר אמרו קולו לאפוקי מדרב כהנא אמר רב

מתני׳ זה גיטיך אם מתי זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתה לא אמר כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט

מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת

זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט

גמ׳ אלמא אם מתי כלאחר מיתה דמי והדר תני מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי אלמא אם מתי לאו כלאחר מיתה דמי

אמר אביי אם מתי שתי לשונות משמע משמע כמעכשיו ומשמע כלאחר מיתה

אמר לה מהיום כמאן דאמר לה מעכשיו דמי לא אמר לה מהיום כמאן דאמר לה לאחר מיתה דמי

זה גיטך אם מתי לא אמר כלום אמר רב הונא וחולצת

והא לא אמר כלום קתני לא אמר כלום דאסירא לעלמא וליבם נמי אסירא

והא מדסיפא חולצת מכלל דרישא יבומי נמי מיבמה מתניתין כרבנן

ורב הונא דאמר כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו

אי רבי יוסי חליצה נמי לא תיבעי וכי תימא מספקא ליה לרב הונא אי הלכתא כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי ומי מספקא ליה

והא רבה בר אבוה חלש עול לגביה רב הונא ורב נחמן אמר ליה רב הונא לרב נחמן בעי מיניה מרבה בר אבוה הלכה כרבי יוסי או אין הלכה אמר ליה טעמא דרבי יוסי לא ידענא הלכה איבעי מיניה אמר ליה את בעי מיניה הלכה וטעמיה דרבי יוסי אנא אמינא לך

בעי מיניה אמר ליה הכי אמר רב הלכה כרבי יוסי לבתר דנפק אמר ליה היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר זמנו של שטר מוכיח עליו אלא מספקא ליה


אי אמר רבי יוסי בעל פה אי לא אמר

ומי מספקא ליה והתנן הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש אינו גט ותני עלה רבותינו התירוה להינשא

ואמרינן מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינא דשרו מישחא וסברי לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו

אלא מספקא ליה אי הלכה כרבי יוסי בעל פה או אין הלכה

ומי מספקא ליה והאמר רבא הרי זה גיטיך אם מתי ושאני מת הרי זה גט כשאמות ולאחר מיתה אין זה גט

היכי דמי אילימא דאמר לה מהיום ורבנן צריכא למימר והתנן מהיום אם מתי הרי זה גט ואלא לאו דלא אמר לה מהיום ורבי יוסי שמע מינה הלכה כרבי יוסי

לרבא פשיטא ליה לרב הונא מספקא ליה

ואיבעית אימא לעולם דאמר לה מהיום ורבנן והני לישני איצטריכי ליה שאני מת כאם מתי דמי כשאמות כלאחר מיתה דמי

ואיכא דמתני לה אסיפא זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום אמר רב הונא ולדברי רבי יוסי חולצת

פשיטא מדסיפא לרבנן חולצת רישא נמי לרבי יוסי חולצת

מהו דתימא רבי יוסי בהא כרבי סבירא ליה דאמר גיטא מעליא הוי וחליצה נמי לא תיבעי קא משמע לן דלא רבי סבר לה כרבי יוסי ולא רבי יוסי סבר לה כרבי

רבי לא סבר לה כרבי יוסי דקתני כזה גט למעוטי דרבי יוסי ורבי יוסי לא סבר לה כרבי דקתני כזה גט למעוטי דרבי

רבי מאי היא דתניא מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים רבי אומר כזה גט

רבי יוסי מאי היא דתנן כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מיכן ועד שנים עשר חדש כתבוהו בתוך שנים עשר חדש ונתנו לאחר שנים עשר חדש אינו גט רבי יוסי אומר כזה גט

זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק כו׳

אמר רב הונא גיטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר

ומה גיטו אף על גב דלא פריש כיון דאמר כתובו אף על גב דלא אמר תנו אף מתנתו כיון דאמר תנו אף על גב דלא קנו מיניה

תנן זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדים אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט אם לאו אינו גט ואי אמרת אם עמד חוזר למה לי אומדנא הרי עמד

אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא שניתק מחולי לחולי

והא עמד קתני עמד מחולי זה ונפל לחולי אחר והא הלך בשוק קתני הלך על משענתו


גלול כלפי מעלה