Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג באב תשפ״ג | 10 אוגוסט 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין פו

 הדף היום מוקדש ע"י נטלי ויסמן לכבוד ציפי וולקנפלד ולע"נ קיקי.

לאפוקי מדבעא מיניה רבא מרב נחמן דאמר היום אי את אשתי ולמחר את אשתי

גופו של גט שחרור הרי את בת חורין הרי את לעצמך אתקין רב יהודה בשטר זביני דעבדי עבדא דנן מוצדק לעבדו ופטיר ועטיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי מלכא ומלכתא ורשום דאיניש לא אית עלוהי ומנוקה מכל מום ומן שחין דנפיק עד טצהר חדת ועתיק

מאי אסותיה אמר אביי גינברא ומרתכא וכבריתא וחלא דחמרא ומשחא דזיתא ונטפיק חיורא ושייפי ליה בגדפא דאווזא

מתני׳ שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הוולד כשר

כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר

רבי אליעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם

גמ׳ ותו ליכא והא איכא גט ישן התם לא תצא הכא תצא

הניחא למאן דאמר הכא תצא אלא למאן דאמר הכא לא תצא מאי איכא למימר

התם תינשא לכתחלה הכא דיעבד

והא איכא גט קרח התם הוולד ממזר הכא הולד כשר

הניחא לרבי מאיר דאמר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר אלא לרבנן מאי איכא למימר

התם תצא הכא לא תצא

הניחא למאן דאמר הכא לא תצא אלא למאן דאמר הכא תצא מאי איכא למימר במקושר לא קא מיירי

והא איכא שלום מלכות התם תצא הכא לא תצא

הניחא למאן דאמר הכא לא תצא אלא למאן דאמר תצא מאי איכא למימר (התם הולד ממזר הכא הולד כשר)

(הניחא לרבי מאיר אלא לרבנן מאי איכא למימר) מוקים לה כדרבי מאיר והתם הולד ממזר הכא הולד כשר

מנינא דרישא למעוטי מאי ומנינא דסיפא למעוטי מאי

מנינא דרישא למעוטי הני דאמרן

מנינא דסיפא למעוטי הא דתניא המביא גט ממדינת הים נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם

כתב בכתב ידו ואין עליו עדים אמר רב כתב ידו שנינו

אהייא אילימא ארישא פשיטא כתב ידו קתני

ואלא אמצעיתא הרי יש עליו עדים אלא אסיפא יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד


ודוקא כתב ידו ועד אבל כתב סופר ועד לא

ושמואל אמר אפילו כתב סופר ועד שהרי שנינו כתב סופר ועד כשר

ורב מי דמי התם תינשא לכתחילה הכא דיעבד

ושמואל לא קשיא הא בספרא דמובהק והא בספרא דלא מובהק

וכן אמר רבי יוחנן כתב ידו שנינו אמר ליה רבי אלעזר הרי יש עליו עדים אמר ליה אסיפא

זימנין אמר רב תצא זימנין אמר רב לא תצא

הא כיצד יש לה בנים לא תצא אין לה בנים תצא

מתיב מר זוטרא בר טוביה וכולן שהיו בהן ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו חולצות ולא מתיבמות

כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק קידושין

ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי זה ספק גירושין

ואי אמרת לא תצא צרתה אתיא ליבומי

תתיבם ואין בכך כלום חששא דרבנן היא

לוי אמר לעולם לא תצא וכן אמר רבי יוחנן לעולם לא תצא

וכן אמר להו רבי יוחנן לבני רבי חלפתא דמן הונא הכי אמר אבוכון לעולם לא תצא וקרצית שבעמיר אינה פוסלת במי חטאת

מאי קרצית אמר אביי דידבתא דביני כיפי

מתיב רב דניאל בר רב קטינא כל העופות פוסלין במי חטאת חוץ מן היונה מפני שמוצצת ואם איתא ניתני חוץ מיונה וקרצית

לא פסיקא ליה דגדולה לא פסלה וקטנה פסלה ועד כמה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי אמי עד כזית

רבי אלעזר אומר אף על פי וכו׳ אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין כי אמריתה קמיה דשמואל אמר אף בשטרות

ורב סבר בשטרות לא הא קתני וגובה מנכסים משועבדים

רבי אלעזר תרתי אמר ורב סבר כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא

וכן אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי אלעזר בגיטין ורבי ינאי אמר אפילו ריח הגט אין בו

ורבי ינאי לית ליה דרבי אלעזר הכי קאמר לרבנן אפילו ריח הגט אין בו

וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר ריש לקיש הלכה כרבי אלעזר בגיטין ורבי יוחנן אמר אפילו ריח הגט אין בו

לימא רבי יוחנן לית ליה דרבי אלעזר הכי קאמר לרבנן אפילו ריח הגט אין בו

שלח ליה רבי אבא בר זבדא למרי בר מר בעי מיניה מרב הונא הלכה כרבי אלעזר בגיטין או אין הלכה

אדהכי נח נפשיה דרב הונא אמר ליה רבה בריה הכי אמר אבא משמיה דרבא הלכה כרבי אלעזר בגיטין ורבותינו הבקיאין בדבר הלכה משום רבינו אמרו הלכה כרבי אלעזר בגיטין דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין

איכא דאמרי וחברינו הבקיאין בדבר הלכה ותלמידי רבינו משום רבינו אמרו הלכה כרבי אלעזר בגיטין דאמר רב חסדא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין

וכן כי אתא רבין אמר רבי אלעזר אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין

מתני׳ שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו לפיכך אבד אחד מהן הרי השני בטל

חמשה שכתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית והעדים מלמטה כולן כשרין וינתן לכל אחת ואחת

היה כותב טופס לכל אחד ואחד והעדים מלמטה את שהעדים ניקרין עמו כשר

גמ׳ מאן תנא אמר רבי ירמיה דלא כרבי אלעזר דאי רבי אלעזר כיון דאמר עדי מסירה כרתי הא לא ידעי בהי מינייהו קא מגרשה

אביי אמר אפילו תימא רבי אלעזר אימא דבעי רבי אלעזר כתיבה לשמה נתינה לשמה מי בעי

חמשה שכתבו כלל כו׳ היכי דמי כלל היכי דמי טופס

אמר רבי יוחנן זמן אחד לכולן זהו כלל זמן לכל אחד ואחד זהו טופס

וריש לקיש אמר


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

גיטין פו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין פו

לאפוקי מדבעא מיניה רבא מרב נחמן דאמר היום אי את אשתי ולמחר את אשתי

גופו של גט שחרור הרי את בת חורין הרי את לעצמך אתקין רב יהודה בשטר זביני דעבדי עבדא דנן מוצדק לעבדו ופטיר ועטיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי מלכא ומלכתא ורשום דאיניש לא אית עלוהי ומנוקה מכל מום ומן שחין דנפיק עד טצהר חדת ועתיק

מאי אסותיה אמר אביי גינברא ומרתכא וכבריתא וחלא דחמרא ומשחא דזיתא ונטפיק חיורא ושייפי ליה בגדפא דאווזא

מתני׳ שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הוולד כשר

כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר

רבי אליעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם

גמ׳ ותו ליכא והא איכא גט ישן התם לא תצא הכא תצא

הניחא למאן דאמר הכא תצא אלא למאן דאמר הכא לא תצא מאי איכא למימר

התם תינשא לכתחלה הכא דיעבד

והא איכא גט קרח התם הוולד ממזר הכא הולד כשר

הניחא לרבי מאיר דאמר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר אלא לרבנן מאי איכא למימר

התם תצא הכא לא תצא

הניחא למאן דאמר הכא לא תצא אלא למאן דאמר הכא תצא מאי איכא למימר במקושר לא קא מיירי

והא איכא שלום מלכות התם תצא הכא לא תצא

הניחא למאן דאמר הכא לא תצא אלא למאן דאמר תצא מאי איכא למימר (התם הולד ממזר הכא הולד כשר)

(הניחא לרבי מאיר אלא לרבנן מאי איכא למימר) מוקים לה כדרבי מאיר והתם הולד ממזר הכא הולד כשר

מנינא דרישא למעוטי מאי ומנינא דסיפא למעוטי מאי

מנינא דרישא למעוטי הני דאמרן

מנינא דסיפא למעוטי הא דתניא המביא גט ממדינת הים נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם

כתב בכתב ידו ואין עליו עדים אמר רב כתב ידו שנינו

אהייא אילימא ארישא פשיטא כתב ידו קתני

ואלא אמצעיתא הרי יש עליו עדים אלא אסיפא יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד


ודוקא כתב ידו ועד אבל כתב סופר ועד לא

ושמואל אמר אפילו כתב סופר ועד שהרי שנינו כתב סופר ועד כשר

ורב מי דמי התם תינשא לכתחילה הכא דיעבד

ושמואל לא קשיא הא בספרא דמובהק והא בספרא דלא מובהק

וכן אמר רבי יוחנן כתב ידו שנינו אמר ליה רבי אלעזר הרי יש עליו עדים אמר ליה אסיפא

זימנין אמר רב תצא זימנין אמר רב לא תצא

הא כיצד יש לה בנים לא תצא אין לה בנים תצא

מתיב מר זוטרא בר טוביה וכולן שהיו בהן ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו חולצות ולא מתיבמות

כיצד ספק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק קידושין

ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי זה ספק גירושין

ואי אמרת לא תצא צרתה אתיא ליבומי

תתיבם ואין בכך כלום חששא דרבנן היא

לוי אמר לעולם לא תצא וכן אמר רבי יוחנן לעולם לא תצא

וכן אמר להו רבי יוחנן לבני רבי חלפתא דמן הונא הכי אמר אבוכון לעולם לא תצא וקרצית שבעמיר אינה פוסלת במי חטאת

מאי קרצית אמר אביי דידבתא דביני כיפי

מתיב רב דניאל בר רב קטינא כל העופות פוסלין במי חטאת חוץ מן היונה מפני שמוצצת ואם איתא ניתני חוץ מיונה וקרצית

לא פסיקא ליה דגדולה לא פסלה וקטנה פסלה ועד כמה אמר רבי ירמיה ואיתימא רבי אמי עד כזית

רבי אלעזר אומר אף על פי וכו׳ אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין כי אמריתה קמיה דשמואל אמר אף בשטרות

ורב סבר בשטרות לא הא קתני וגובה מנכסים משועבדים

רבי אלעזר תרתי אמר ורב סבר כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא

וכן אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי אלעזר בגיטין ורבי ינאי אמר אפילו ריח הגט אין בו

ורבי ינאי לית ליה דרבי אלעזר הכי קאמר לרבנן אפילו ריח הגט אין בו

וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר ריש לקיש הלכה כרבי אלעזר בגיטין ורבי יוחנן אמר אפילו ריח הגט אין בו

לימא רבי יוחנן לית ליה דרבי אלעזר הכי קאמר לרבנן אפילו ריח הגט אין בו

שלח ליה רבי אבא בר זבדא למרי בר מר בעי מיניה מרב הונא הלכה כרבי אלעזר בגיטין או אין הלכה

אדהכי נח נפשיה דרב הונא אמר ליה רבה בריה הכי אמר אבא משמיה דרבא הלכה כרבי אלעזר בגיטין ורבותינו הבקיאין בדבר הלכה משום רבינו אמרו הלכה כרבי אלעזר בגיטין דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין

איכא דאמרי וחברינו הבקיאין בדבר הלכה ותלמידי רבינו משום רבינו אמרו הלכה כרבי אלעזר בגיטין דאמר רב חסדא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין

וכן כי אתא רבין אמר רבי אלעזר אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין

מתני׳ שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו לפיכך אבד אחד מהן הרי השני בטל

חמשה שכתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית והעדים מלמטה כולן כשרין וינתן לכל אחת ואחת

היה כותב טופס לכל אחד ואחד והעדים מלמטה את שהעדים ניקרין עמו כשר

גמ׳ מאן תנא אמר רבי ירמיה דלא כרבי אלעזר דאי רבי אלעזר כיון דאמר עדי מסירה כרתי הא לא ידעי בהי מינייהו קא מגרשה

אביי אמר אפילו תימא רבי אלעזר אימא דבעי רבי אלעזר כתיבה לשמה נתינה לשמה מי בעי

חמשה שכתבו כלל כו׳ היכי דמי כלל היכי דמי טופס

אמר רבי יוחנן זמן אחד לכולן זהו כלל זמן לכל אחד ואחד זהו טופס

וריש לקיש אמר


גלול כלפי מעלה