Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באלול תשפ״ג | 14 ספטמבר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין לב

הדף היום מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לע"נ אלווין גורדון. "הוא החזיר את נשמתו לקב"ה בכ"ה אלול. אלווין התברך בחכמה רבה, שמחת החיים, אהבת האדם והיהדות. ההומור ונדיבותו הרבה יחסרו לכל מוקיריו ואוהביו. יהי זכרו ברוך."

מה ההבדל בין כבוד ויראת הורים? אחת מחובות הכבוד היא להאכיל את ההורים. האם האחריות הכלכלית היא על הילד או שמא יש להשתמש בכספי ההורה? רב יהודה אומר שזה על הילד ורב נתן בר אושעיא אומר שזה על ההורים. מובאים שלושה מקורות המעלות קושי על אחת מדעות אלו. אם כיבוד הורים מתנגש עם קיום מצווה אחרת, איזה מהם עושים? אם הורה או רב או נשיא או מלך מוכנים לוותר על כבודם, האם הם יכולים – האם כבודם מחול? האם החובה לכבד זקנים היא לזקנים בשנים, לתלמידי חכמים או לאנשים שהם גם זקנים בשנים וגם תלמידי חכמים? מהם פרטי הדין הזה?

משל מי רב יהודה אמר משל בן רב נתן בר אושעיא אמר משל אב אורו ליה רבנן לרב ירמיה ואמרי לה לבריה דרב ירמיה כמאן דאמר משל אב

מיתיבי נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה׳ מהונך מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה לביטול מלאכה

תא שמע שני אחים שני שותפין האב ובנו הרב ותלמידו פודין זה לזה מעשר שני ומאכילין זה לזה מעשר עני

ואי אמרת משל בן נמצא זה פורע חובו משל עניים לא צריכא להעדפה

אי הכי היינו דקתני עלה אמר רבי יהודה תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני ואי להעדפה מאי נפקא מינה אפילו הכי זילא ביה מילתא

תא שמע שאלו את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה בראוי ליורשו

וכי הא דרבה בר רב הונא דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשל דמחיל ליה ליקריה

והא קעבר משום בל תשחית דעבד ליה בפומבייני ודילמא משום הכי לא רתח דעבד ליה בשעת ריתחיה

מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה הנשרפים בנסקלים רבי שמעון אומר ידונו בסקילה שהשריפה חמורה

אמר ליה רב יהודה בריה אבא לא תיתנייא הכי מאי איריא שריפה חמורה תיפוק לי דרובא נסקלים נינהו אלא הכי איתנייא הנסקלים בנשרפים

אמר ליה אי הכי אימא סיפא וחכמים אומרים ידונו בשריפה שהסקילה חמורה מאי איריא דסקילה חמורה תיפוק לי דרובא נשרפים נינהו

אמר ליה התם רבנן הוא דקאמרו ליה לרבי שמעון דקאמרת שריפה חמורה לא סקילה חמורה

אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא לא תימא ליה לאבוך הכי דתניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה אל יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא כך כתוב בתורה כך כתוב בתורה צעורי קא מצער ליה אלא אומר לו אבא מקרא כתוב בתורה כך

אלעזר בן מתיא אומר אבא אומר השקיני מים ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה את המצוה שאני ואבא חייבים במצוה איסי בן יהודה אומר אם אפשר למצוה ליעשות על ידי אחרים תיעשה על ידי אחרים וילך הוא בכבוד אביו אמר רב מתנה הלכה כאיסי בן יהודה

אמר רב יצחק בר שילא אמר רב מתנה אמר רב חסדא האב שמחל על כבודו כבודו מחול הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול

ורב יוסף אמר אפילו הרב שמחל על כבודו כבודו מחול שנאמר וה׳ הלך לפניהם יומם אמר רבא הכי השתא התם הקדוש ברוך הוא עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא מחיל ליה ליקרי


הכא תורה דיליה היא הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה

איני והא רבא משקי בי הלולא דבריה ודל ליה כסא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ולרב פנחס בריה דרב חסדא ולא קמו מקמיה איקפד ואמר הנו רבנן רבנן והנו רבנן לאו רבנן

ותו רב פפא הוה משקי בי הלולא דאבא מר בריה ודלי ליה כסא לרבי יצחק בריה דרב יהודה ולא קם מקמיה ואיקפד אפילו הכי הידור מיעבד ליה בעו

אמר רב אשי אפילו למאן דאמר הרב שמחל על כבודו כבודו מחול נשיא שמחל על כבודו אין כבודו מחול מיתיבי מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה בנו של רבן גמליאל והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם נתן הכוס לרבי אליעזר ולא נטלו נתנו לרבי יהושע וקיבלו אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע אנו יושבין ורבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו

אמר ליה מצינו גדול ממנו ששמש אברהם גדול ממנו ושמש אברהם גדול הדור היה וכתוב בו והוא עמד עליהם ושמא תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו לא נדמו לו אלא לערביים ואנו לא יהא רבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו

אמר להם רבי צדוק עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות הקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד ואנו לא יהא רבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו

אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב אשי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך

תנו רבנן מפני שיבה תקום יכול אפילו מפני זקן אשמאי תלמוד לומר זקן ואין זקן אלא חכם שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה שנאמר ה׳ קנני ראשית דרכו

יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק תלמוד לומר תקום והדרת לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור

יכול יהדרנו בממון תלמוד לומר תקום והדרת מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ תלמוד לומר תקום והדרת לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור

יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו תלמוד לומר תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך

רבי שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תלמוד לומר זקן ויראת איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום אפילו כל שיבה במשמע

רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא איכא בינייהו יניק וחכים תנא קמא סבר יניק וחכים לא רבי יוסי הגלילי סבר אפילו יניק וחכים

מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי אמר לך אי סלקא דעתך כדקאמר תנא קמא אם כן נכתוב רחמנא מפני שיבה זקן תקום והדרת מאי שנא דפלגינהו רחמנא למימר דהאי לאו האי והאי לאו האי שמע מינה אפילו יניק וחכים

ותנא קמא משום דבעי למיסמך זקן ויראת ותנא קמא מאי טעמא אי סלקא דעתך כדקאמר רבי יוסי הגלילי אם כן נכתוב רחמנא


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (1)

כיבוד הורים וכבוד שמיים – במחשבה שניה

קידושין ל-לט   במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר   במחשבה שניה קידושין ל-לט    

קידושין לב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין לב

משל מי רב יהודה אמר משל בן רב נתן בר אושעיא אמר משל אב אורו ליה רבנן לרב ירמיה ואמרי לה לבריה דרב ירמיה כמאן דאמר משל אב

מיתיבי נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה׳ מהונך מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה לביטול מלאכה

תא שמע שני אחים שני שותפין האב ובנו הרב ותלמידו פודין זה לזה מעשר שני ומאכילין זה לזה מעשר עני

ואי אמרת משל בן נמצא זה פורע חובו משל עניים לא צריכא להעדפה

אי הכי היינו דקתני עלה אמר רבי יהודה תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני ואי להעדפה מאי נפקא מינה אפילו הכי זילא ביה מילתא

תא שמע שאלו את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה בראוי ליורשו

וכי הא דרבה בר רב הונא דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח ודלמא רתח וקעבר אלפני עור לא תתן מכשל דמחיל ליה ליקריה

והא קעבר משום בל תשחית דעבד ליה בפומבייני ודילמא משום הכי לא רתח דעבד ליה בשעת ריתחיה

מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה הנשרפים בנסקלים רבי שמעון אומר ידונו בסקילה שהשריפה חמורה

אמר ליה רב יהודה בריה אבא לא תיתנייא הכי מאי איריא שריפה חמורה תיפוק לי דרובא נסקלים נינהו אלא הכי איתנייא הנסקלים בנשרפים

אמר ליה אי הכי אימא סיפא וחכמים אומרים ידונו בשריפה שהסקילה חמורה מאי איריא דסקילה חמורה תיפוק לי דרובא נשרפים נינהו

אמר ליה התם רבנן הוא דקאמרו ליה לרבי שמעון דקאמרת שריפה חמורה לא סקילה חמורה

אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא לא תימא ליה לאבוך הכי דתניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה אל יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא כך כתוב בתורה כך כתוב בתורה צעורי קא מצער ליה אלא אומר לו אבא מקרא כתוב בתורה כך

אלעזר בן מתיא אומר אבא אומר השקיני מים ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה את המצוה שאני ואבא חייבים במצוה איסי בן יהודה אומר אם אפשר למצוה ליעשות על ידי אחרים תיעשה על ידי אחרים וילך הוא בכבוד אביו אמר רב מתנה הלכה כאיסי בן יהודה

אמר רב יצחק בר שילא אמר רב מתנה אמר רב חסדא האב שמחל על כבודו כבודו מחול הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול

ורב יוסף אמר אפילו הרב שמחל על כבודו כבודו מחול שנאמר וה׳ הלך לפניהם יומם אמר רבא הכי השתא התם הקדוש ברוך הוא עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא מחיל ליה ליקרי


הכא תורה דיליה היא הדר אמר רבא אין תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה

איני והא רבא משקי בי הלולא דבריה ודל ליה כסא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ולרב פנחס בריה דרב חסדא ולא קמו מקמיה איקפד ואמר הנו רבנן רבנן והנו רבנן לאו רבנן

ותו רב פפא הוה משקי בי הלולא דאבא מר בריה ודלי ליה כסא לרבי יצחק בריה דרב יהודה ולא קם מקמיה ואיקפד אפילו הכי הידור מיעבד ליה בעו

אמר רב אשי אפילו למאן דאמר הרב שמחל על כבודו כבודו מחול נשיא שמחל על כבודו אין כבודו מחול מיתיבי מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה בנו של רבן גמליאל והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם נתן הכוס לרבי אליעזר ולא נטלו נתנו לרבי יהושע וקיבלו אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע אנו יושבין ורבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו

אמר ליה מצינו גדול ממנו ששמש אברהם גדול ממנו ושמש אברהם גדול הדור היה וכתוב בו והוא עמד עליהם ושמא תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו לא נדמו לו אלא לערביים ואנו לא יהא רבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו

אמר להם רבי צדוק עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות הקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד ואנו לא יהא רבן גמליאל בריבי עומד ומשקה עלינו

אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב אשי אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך

תנו רבנן מפני שיבה תקום יכול אפילו מפני זקן אשמאי תלמוד לומר זקן ואין זקן אלא חכם שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה שנאמר ה׳ קנני ראשית דרכו

יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק תלמוד לומר תקום והדרת לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור

יכול יהדרנו בממון תלמוד לומר תקום והדרת מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ תלמוד לומר תקום והדרת לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור

יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו תלמוד לומר תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך

רבי שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תלמוד לומר זקן ויראת איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום אפילו כל שיבה במשמע

רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא איכא בינייהו יניק וחכים תנא קמא סבר יניק וחכים לא רבי יוסי הגלילי סבר אפילו יניק וחכים

מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי אמר לך אי סלקא דעתך כדקאמר תנא קמא אם כן נכתוב רחמנא מפני שיבה זקן תקום והדרת מאי שנא דפלגינהו רחמנא למימר דהאי לאו האי והאי לאו האי שמע מינה אפילו יניק וחכים

ותנא קמא משום דבעי למיסמך זקן ויראת ותנא קמא מאי טעמא אי סלקא דעתך כדקאמר רבי יוסי הגלילי אם כן נכתוב רחמנא


גלול כלפי מעלה