Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בתשרי תשפ״ד | 16 ספטמבר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין לד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רחל גבלה ואלן ורלין לע"נ יעקב אלי בן אברהם ומרים.

הדף היום מוקדש ע"י נשות הדרן מלונג' איינלד לכבוד הרבנית מישל בהכרת הטוב ביום זה כשלימוד הדף היומי נכנס למאה השנייה שלו. לא משנה כמה הסוגיה מסובכת, את עוזרת לנו להבינה. הידע הרחב שלך, אהבתך ללמוד ולהוראה הפכו אותך למודל לחיקוי עבור כולנו. יהי רצון שאת ומשפחתך תתברכו בכתיבה וחתימה טובה ושתמשיכי להפיק נחת מכולנו!"

נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן וחייבות במצוות שאין הזמן גרמן. מביאים ברייתא עם דוגמאות לכל קטיגוריה. יש הרבה יוצאים מן הכלל לכללים אלו. מניין דורשים את הכללים האלו? ומניין לומדים שיש יוצאים מן הכלל ומהם?

ותפילין

ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא מזוזה מעקה אבידה ושילוח הקן

וכללא הוא הרי מצה שמחה הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות ותו והרי תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן דלאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות

אמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ

דתנן בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומלח ותו ליכא והאיכא כמהין ופטריות אלא אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ:

ומצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות: מנלן גמר מתפילין מה תפילין נשים פטורות אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ותפילין גמר לה מתלמוד תורה מה תלמוד תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות

ונקיש תפילין למזוזה תפילין לתלמוד תורה איתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה תפילין למזוזה בפרשה שניה לא איתקיש

ונקיש מזוזה לתלמוד תורה לא סלקא דעתך דכתיב למען ירבו ימיכם גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי

והרי סוכה דמצות עשה שהזמן גרמא דכתיב בסכת תשבו שבעת ימים טעמא דכתב רחמנא האזרח להוציא את הנשים הא לאו הכי נשים חייבות

אמר אביי איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל דכתיב בסכת תשבו תשבו כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו

ורבא אמר


איצטריך סלקא דעתך אמינא נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות מה להלן נשים חייבות אף כאן נשים חייבות צריכא

והרי ראיה דמצות עשה שהזמן גרמא וטעמא דכתב רחמנא זכורך להוציא הנשים הא לאו הכי נשים חייבות

איצטריך סלקא דעתך אמינא נילף ראיה ראיה מהקהל

ואדילפינן מתפילין לפטורא נילף משמחה לחיובא אמר אביי אשה בעלה משמחה

אלמנה מאי איכא למימר בשרויה אצלו

ונילף מהקהל משום דהוה מצה והקהל שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדים

אי הכי תפילין וראיה נמי שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים צריכי דאי כתב רחמנא תפילין ולא כתב ראיה הוה אמינא נילף ראיה ראיה מהקהל

ואי כתב רחמנא ראיה ולא כתב תפילין הוה אמינא אקיש תפילין למזוזה צריכא

אי הכי מצה והקהל נמי צריכי למאי צריכי בשלמא אי כתב רחמנא הקהל ולא כתב מצה הוה אמינא נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג הסוכות

אלא ניכתוב רחמנא מצה ולא בעי הקהל ואנא אמינא טפלים חייבים נשים לא כל שכן הילכך הוה להו שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים

הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר

ותו מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות מנלן דיליף ממורא מה מורא נשים חייבות אף כל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות

ונילף מתלמוד תורה משום דהוה ליה תלמוד תורה ופריה ורביה שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (1)

כיבוד הורים וכבוד שמיים – במחשבה שניה

קידושין ל-לט   במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר   במחשבה שניה קידושין ל-לט    

introduction featured image web

נשים ומצוות עשה שהזמן גרמן

מעובד מתוך אתר דרכיה מהם הקווים המנחים בחיוב נשים במצוות? הגמרא מביאה שלוש קטגוריות משפטיות שבהן השווה הכתוב בין אישה לאיש: עונשים, דינים, ומיתות. 'עונשים' זוהי מערכת הענישה של התורה, 'דינים' זהו משפט אזרחי ו'מיתות' אלו הדינים השייכים לרצח והריגה. בשלושת התחומים הללו דינם של האיש והאישה שווה. ישנן חובות של האב כלפי בנו שאינן…

קידושין לד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין לד

ותפילין

ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא מזוזה מעקה אבידה ושילוח הקן

וכללא הוא הרי מצה שמחה הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות ותו והרי תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן דלאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות

אמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ

דתנן בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומלח ותו ליכא והאיכא כמהין ופטריות אלא אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ:

ומצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות: מנלן גמר מתפילין מה תפילין נשים פטורות אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ותפילין גמר לה מתלמוד תורה מה תלמוד תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות

ונקיש תפילין למזוזה תפילין לתלמוד תורה איתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה תפילין למזוזה בפרשה שניה לא איתקיש

ונקיש מזוזה לתלמוד תורה לא סלקא דעתך דכתיב למען ירבו ימיכם גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי

והרי סוכה דמצות עשה שהזמן גרמא דכתיב בסכת תשבו שבעת ימים טעמא דכתב רחמנא האזרח להוציא את הנשים הא לאו הכי נשים חייבות

אמר אביי איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל דכתיב בסכת תשבו תשבו כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו

ורבא אמר


איצטריך סלקא דעתך אמינא נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות מה להלן נשים חייבות אף כאן נשים חייבות צריכא

והרי ראיה דמצות עשה שהזמן גרמא וטעמא דכתב רחמנא זכורך להוציא הנשים הא לאו הכי נשים חייבות

איצטריך סלקא דעתך אמינא נילף ראיה ראיה מהקהל

ואדילפינן מתפילין לפטורא נילף משמחה לחיובא אמר אביי אשה בעלה משמחה

אלמנה מאי איכא למימר בשרויה אצלו

ונילף מהקהל משום דהוה מצה והקהל שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדים

אי הכי תפילין וראיה נמי שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים צריכי דאי כתב רחמנא תפילין ולא כתב ראיה הוה אמינא נילף ראיה ראיה מהקהל

ואי כתב רחמנא ראיה ולא כתב תפילין הוה אמינא אקיש תפילין למזוזה צריכא

אי הכי מצה והקהל נמי צריכי למאי צריכי בשלמא אי כתב רחמנא הקהל ולא כתב מצה הוה אמינא נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג הסוכות

אלא ניכתוב רחמנא מצה ולא בעי הקהל ואנא אמינא טפלים חייבים נשים לא כל שכן הילכך הוה להו שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים

הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר

ותו מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות מנלן דיליף ממורא מה מורא נשים חייבות אף כל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות

ונילף מתלמוד תורה משום דהוה ליה תלמוד תורה ופריה ורביה שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים


גלול כלפי מעלה