Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בתשרי תשפ״ד | 6 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין נד

הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לע"נ אחותה, רבקה בת טינה ויצחק צבי. 

הדף היום מוקדש ע"י גיטה ודוד ניופלד לע"נ איידל בת נתן ושרה.

הדף היום מוקדש ע"י סלביה קליין לע"נ לאה בת יוסף ופרשה.

ישנם שני הסברים שונים לדעתו של רבי מאיר לגבי מכירה/קידושין שנעשו עם כספי הקדש בשגגה – האם זה נחשב למעילה או לא ואם כן, האם קידושין לאשה תקפים או לא? דעותיהם מנותחות ומתעוררות נגדם קושיות. לאחר מכן קובעת הגמרא את ההלכה לקודושין שנעשו באמצעות מעשר שני וקידושין הנעשו עם הקדש – במעשר שני, כר' מאיר ובהקדש ר' יהודה. מועלות קושיות נגד הפסיקה כר' יהודה במעשר שני על פי מקורות תנאיים.

חזרנו על כל צדדים של רבי מאיר ולא מצינו הקדש בשוגג אין מתחלל במזיד מתחלל

ומשנתינו בכתנות כהונה שלא בלו הואיל וניתנו ליהנות בהן לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת

תא שמע כתנות כהונה שבלו מועלין בהם דברי רבי מאיר מאי לאו אפילו לא בלו לא בלו דוקא

תא שמע מועלים בחדתין ואין מועלים בעתיקים דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר מועלין אף בעתיקים שהיה רבי מאיר אומר מועלין בשירי הלשכה

ואמאי נימא הואיל וניתנו ליהנות לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת דהא חומת העיר ומגדלותיה משירי הלשכה אתו דתנן חומת העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר באין משירי הלשכה לא תימא רבי מאיר אלא אימא רבי יהודה

תא שמע דתניא אמר רבי ישמעאל בר רבי יצחק אבני ירושלים שנשרו מועלים בהם דברי רבי מאיר לא תימא רבי מאיר אלא אימא רבי יהודה

אי רבי יהודה ירושלים מי מיקדשא והתנן כאימרא כדירים כעצים כאישים כהיכל כמזבח כירושלים רבי יהודה אומר כל האומר ירושלים לא אמר כלום

וכי תימא משום דלא אמר כירושלים והתניא רבי יהודה אומר כל האומר כירושלים לא אמר כלום עד שידור בדבר הקרב בירושלים


תרי תנאי נינהו ואליבא דרבי יהודה

אמר עולא משמיה דבר פדא אומר היה רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לענין קרבן בלבד וכי מאחר דאין מתחלל קרבן במאי מחייב

אלא כי אתא רבין פריש משמיה דבר פדא אומר היה רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לענין אכילה בלבד

אמר רב נחמן אמר רב אדא בר אהבה הלכה כרבי מאיר במעשר הואיל וסתם לן תנא כותיה והלכה כרבי יהודה בהקדש הואיל וסתם לן תנא כותיה

כרבי מאיר במעשר מאי היא דתנן כרם רבעי בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור ובית הלל אומרים יש לו

בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות ובית הלל אומרים כולו לגת

מאי טעמא דבית הלל גמרי קדש קדש ממעשר מה מעשר יש לו חומש ויש לו ביעור אף כרם רבעי יש לו חומש ויש לו ביעור ובית שמאי לא גמרי קדש קדש ממעשר

ובית הלל אומרים כמעשר כמאן סבירא להו אי כרבי יהודה אמאי כולו לגת האמר מעשר ממון הדיוט הוא אלא לאו כרבי מאיר

כרבי יהודה בהקדש מאי היא דתנן שילח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חנווני חנווני מעל לכשיוציא

וכרבי יהודה במעשר מי לא תנן והתנן הפודה מעשר שני שלו מוסיף עליו חמישיתו בין משלו בין שניתן לו במתנה מני אילימא רבי מאיר היא מי מצי יהיב ליה במתנה והאמר מעשר ממון גבוה הוא אלא לאו רבי יהודה

לא לעולם רבי מאיר והכא במאי עסקינן כגון דיהיב ניהליה בטיבליה וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין

תא שמע הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו חמישיתו בין משלו בין שניתן לו במתנה מני אילימא רבי מאיר מי מצי יהיב ליה והא גמרי קדש קדש ממעשר אלא לאו רבי יהודה

לעולם רבי מאיר והכא במאי עסקינן כגון דיהיב כשהוא סמדר ודלא כרבי יוסי דאמר סמדר אסור מפני שהוא פרי

תא שמע משך הימנו מעשר בסלע ולא הספיק לפדותו עד שעמד בשתים נותן סלע ומשתכר בסלע ומעשר שני שלו מני אילימא רבי מאיר אמאי משתכר בסלע ונתן את הכסף וקם לו אמר רחמנא אלא לאו רבי יהודה

לעולם רבי יהודה והכא חד סתמא והכא תרי סתמי

ואי סתמא דוקא מה לי חד סתמא מה לי תרי סתמי אמר רב נחמן בר יצחק הלכה כרבי מאיר הואיל ותנן בבחירתא כוותיה


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין נד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין נד

חזרנו על כל צדדים של רבי מאיר ולא מצינו הקדש בשוגג אין מתחלל במזיד מתחלל

ומשנתינו בכתנות כהונה שלא בלו הואיל וניתנו ליהנות בהן לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת

תא שמע כתנות כהונה שבלו מועלין בהם דברי רבי מאיר מאי לאו אפילו לא בלו לא בלו דוקא

תא שמע מועלים בחדתין ואין מועלים בעתיקים דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר מועלין אף בעתיקים שהיה רבי מאיר אומר מועלין בשירי הלשכה

ואמאי נימא הואיל וניתנו ליהנות לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת דהא חומת העיר ומגדלותיה משירי הלשכה אתו דתנן חומת העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר באין משירי הלשכה לא תימא רבי מאיר אלא אימא רבי יהודה

תא שמע דתניא אמר רבי ישמעאל בר רבי יצחק אבני ירושלים שנשרו מועלים בהם דברי רבי מאיר לא תימא רבי מאיר אלא אימא רבי יהודה

אי רבי יהודה ירושלים מי מיקדשא והתנן כאימרא כדירים כעצים כאישים כהיכל כמזבח כירושלים רבי יהודה אומר כל האומר ירושלים לא אמר כלום

וכי תימא משום דלא אמר כירושלים והתניא רבי יהודה אומר כל האומר כירושלים לא אמר כלום עד שידור בדבר הקרב בירושלים


תרי תנאי נינהו ואליבא דרבי יהודה

אמר עולא משמיה דבר פדא אומר היה רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לענין קרבן בלבד וכי מאחר דאין מתחלל קרבן במאי מחייב

אלא כי אתא רבין פריש משמיה דבר פדא אומר היה רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לענין אכילה בלבד

אמר רב נחמן אמר רב אדא בר אהבה הלכה כרבי מאיר במעשר הואיל וסתם לן תנא כותיה והלכה כרבי יהודה בהקדש הואיל וסתם לן תנא כותיה

כרבי מאיר במעשר מאי היא דתנן כרם רבעי בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור ובית הלל אומרים יש לו

בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות ובית הלל אומרים כולו לגת

מאי טעמא דבית הלל גמרי קדש קדש ממעשר מה מעשר יש לו חומש ויש לו ביעור אף כרם רבעי יש לו חומש ויש לו ביעור ובית שמאי לא גמרי קדש קדש ממעשר

ובית הלל אומרים כמעשר כמאן סבירא להו אי כרבי יהודה אמאי כולו לגת האמר מעשר ממון הדיוט הוא אלא לאו כרבי מאיר

כרבי יהודה בהקדש מאי היא דתנן שילח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חנווני חנווני מעל לכשיוציא

וכרבי יהודה במעשר מי לא תנן והתנן הפודה מעשר שני שלו מוסיף עליו חמישיתו בין משלו בין שניתן לו במתנה מני אילימא רבי מאיר היא מי מצי יהיב ליה במתנה והאמר מעשר ממון גבוה הוא אלא לאו רבי יהודה

לא לעולם רבי מאיר והכא במאי עסקינן כגון דיהיב ניהליה בטיבליה וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין

תא שמע הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו חמישיתו בין משלו בין שניתן לו במתנה מני אילימא רבי מאיר מי מצי יהיב ליה והא גמרי קדש קדש ממעשר אלא לאו רבי יהודה

לעולם רבי מאיר והכא במאי עסקינן כגון דיהיב כשהוא סמדר ודלא כרבי יוסי דאמר סמדר אסור מפני שהוא פרי

תא שמע משך הימנו מעשר בסלע ולא הספיק לפדותו עד שעמד בשתים נותן סלע ומשתכר בסלע ומעשר שני שלו מני אילימא רבי מאיר אמאי משתכר בסלע ונתן את הכסף וקם לו אמר רחמנא אלא לאו רבי יהודה

לעולם רבי יהודה והכא חד סתמא והכא תרי סתמי

ואי סתמא דוקא מה לי חד סתמא מה לי תרי סתמי אמר רב נחמן בר יצחק הלכה כרבי מאיר הואיל ותנן בבחירתא כוותיה


גלול כלפי מעלה