Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב בתשרי תשפ״ד | 7 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין נה

בהקשר למחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, מביאה הגמרא משנה בשקלים ז:ד במה ניתן לעשות אם מוצאים בהמה מחוץ אבל קרוב לירושלים שכן יש חשד שהוקדשה להקרבה. המשנה מציעה הצעה מה ניתן לעשות אם המוצא רוצה לקחת את הבהמה לעצמו. אולם, רבי אושעיא מתקשה להבין פתרון זה. הוא ורבי יוחנן מציעים כל אחד הצעות שונות כיצד ניתן להבין את המקרה במשנה. ההסבר של רבי אושעיא מתאים לדבריו של רבי מאיר, שאם השתמש בהקדש המזיד, הוא יכול להפוך אותו לחולין. אך גם על זה מולעת קושי אך נפתרה. שאלות נוספות נשאלות על המשנה עד שמביאים הבנה מעודכנת של המשנה.

תנן התם בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכמדתה לכל רוח זכרים עולות נקבות זבחי שלמים

אלא זכרים עולות הוא דהוו זבחי שלמים לא הוו אמר רבי אושעיא הכא בבא לחוב בדמיהן עסקינן והכי קאמר חיישינן שמא עולות ורבי מאיר היא דאמר הקדש במזיד מתחלל

וקדושת הגוף מי מתחלל והתנן אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד

כיצד היה רוכב על גבי בהמה בא חבירו ורכב בא חבירו ורכב כולם מעלו היה שותה בכוס של זהב בא חבירו ושתה בא חבירו ושתה כולם מעלו ההיא רבי יהודה היא הא רבי מאיר

מדרבי יהודה נשמע לרבי מאיר לאו אמר רבי יהודה הקדש בשוגג מתחלל וקדושת הגוף לא מתחלא לרבי מאיר נמי אף על גב דהקדש במזיד מתחלל קדושת הגוף לא מתחלא התם לא קא מכוין לאפוקינהו לחולין הכא קא מכוין לאפוקינהו לחולין

אימר דשמעת ליה לרבי מאיר בקדשי קדשים בקדשים קלים מי שמעת ליה אמר ליה ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה קל וחומר קדשי קדשים מתחללים קדשים קלים לא כל שכן

איתמר נמי אמר רבי חמא ברבי עקיבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא אומר היה רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים קל וחומר קדשי קדשים מתחללים קדשים קלים לא כל שכן


תהי בה רבי יוחנן וכי אומרים לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה אלא אמר רבי יוחנן ממתין לה עד שתומם ומייתי שתי בהמות ומתנה

אמר מר זכרים עולות דילמא תודה היא דמייתי נמי תודה והא בעיא לחם דמייתי נמי לחם

ודילמא אשם הוא אשם בן שתי שנים ואישתכח בן שנה ודילמא אשם מצורע הוא אשם נזיר הוא לא שכיחי

ודילמא פסח הוא פסח בזמנו מזהר זהירי ביה ושלא בזמנו שלמים הוא

ודילמא בכור ומעשר נינהו למאי הילכתא למיכלינהו במומן הכי נמי במומן מתאכלי

אמר מר נקבות זבחי שלמים דילמא תודה היא דמייתי תודה והא בעיא לחם דמייתי נמי לחם

ודילמא חטאת היא חטאת בת שנתה ואישתכח בת שתי שנים ודילמא חטאת שעברה שנתה לא שכיח

אשתכח בת שנתה מאי תניא חנניא בן חכינאי אומר עז בת שנתה לחטאת לחטאת סלקא דעתך אלא אמר אביי כחטאת כונסה לכיפה והיא מתה מאליה

תנו רבנן אין לוקחים בהמה במעות מעשר שני


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין נה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין נה

תנן התם בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכמדתה לכל רוח זכרים עולות נקבות זבחי שלמים

אלא זכרים עולות הוא דהוו זבחי שלמים לא הוו אמר רבי אושעיא הכא בבא לחוב בדמיהן עסקינן והכי קאמר חיישינן שמא עולות ורבי מאיר היא דאמר הקדש במזיד מתחלל

וקדושת הגוף מי מתחלל והתנן אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד

כיצד היה רוכב על גבי בהמה בא חבירו ורכב בא חבירו ורכב כולם מעלו היה שותה בכוס של זהב בא חבירו ושתה בא חבירו ושתה כולם מעלו ההיא רבי יהודה היא הא רבי מאיר

מדרבי יהודה נשמע לרבי מאיר לאו אמר רבי יהודה הקדש בשוגג מתחלל וקדושת הגוף לא מתחלא לרבי מאיר נמי אף על גב דהקדש במזיד מתחלל קדושת הגוף לא מתחלא התם לא קא מכוין לאפוקינהו לחולין הכא קא מכוין לאפוקינהו לחולין

אימר דשמעת ליה לרבי מאיר בקדשי קדשים בקדשים קלים מי שמעת ליה אמר ליה ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה קל וחומר קדשי קדשים מתחללים קדשים קלים לא כל שכן

איתמר נמי אמר רבי חמא ברבי עקיבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא אומר היה רבי מאיר הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים קל וחומר קדשי קדשים מתחללים קדשים קלים לא כל שכן


תהי בה רבי יוחנן וכי אומרים לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה אלא אמר רבי יוחנן ממתין לה עד שתומם ומייתי שתי בהמות ומתנה

אמר מר זכרים עולות דילמא תודה היא דמייתי נמי תודה והא בעיא לחם דמייתי נמי לחם

ודילמא אשם הוא אשם בן שתי שנים ואישתכח בן שנה ודילמא אשם מצורע הוא אשם נזיר הוא לא שכיחי

ודילמא פסח הוא פסח בזמנו מזהר זהירי ביה ושלא בזמנו שלמים הוא

ודילמא בכור ומעשר נינהו למאי הילכתא למיכלינהו במומן הכי נמי במומן מתאכלי

אמר מר נקבות זבחי שלמים דילמא תודה היא דמייתי תודה והא בעיא לחם דמייתי נמי לחם

ודילמא חטאת היא חטאת בת שנתה ואישתכח בת שתי שנים ודילמא חטאת שעברה שנתה לא שכיח

אשתכח בת שנתה מאי תניא חנניא בן חכינאי אומר עז בת שנתה לחטאת לחטאת סלקא דעתך אלא אמר אביי כחטאת כונסה לכיפה והיא מתה מאליה

תנו רבנן אין לוקחים בהמה במעות מעשר שני


גלול כלפי מעלה