Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בתשרי תשפ״ד | 9 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין נז

הדף היום מוקדש ע"י גייל ליכט לע"נ הרב אברהם שאול הלוי ליכט.

הלימוד שלנו היום מוקדש לע"נ כל החיילים והאזרחים שנהרגו ושיעמוד לזכות לרפואה שלמה לכל הפצועים. אנו ממשיכים להתפלל לשלומם של חיילינו, תושבי הדרום, השבויים וכל אזרחי ישראל.

מה המקור לאיסור הנאה בעגלה ערופה? מאיזה רגע זה הופך לאסור? המקור לאיסור הנאה בציפורי מצורע נלמד מעגלה ערופה. יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש האם הם אסורים מרגע רכישת הציפורים או מרגע השחיטה של השחוטה. רבי יוחנן מעלה שלוש קושיות נגד דעת ריש לקיש. לאחר השאלה האחרונה שלא נפתרה, ריש לקיש עונה שזה נושא לוויכוח בין התנאים. מובאים שלושה טעמים שונים כדי להסביר מדוע הציפור השחוטה הוא זו שאסור בהנאה אבל הציפור המשולח מותר. מנין נדרש ששערו של הנזיר אסור בהנאה? האם פטר חמור אסור לכל הדעות? מהיכן נדרש האיסור להנות מחלב ובשר? האם זה אסור בהנאה הוא נושא לוויכוח בין תנאים. שני הסברים שונים מובאים למקור לחולין שנשחטו בעזרה.

את לא דריש כדתניא שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה׳ אלהיך תירא פירש

אמרו לו תלמידיו רבי כל אתין שדרשת מה תהא עליהם אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי על הפרישה עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה׳ אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים

בעגלה ערופה מנלן אמרי דבי רבי ינאי כפרה כתיב בה כקדשים

ציפורי מצורע מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל נאמר מכשיר ומכפר מבפנים ונאמר מכשיר ומכפר מבחוץ

מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר

איתמר ציפורי מצורע מאימתי אסורים רבי יוחנן אמר משעת שחיטה וריש לקיש אמר משעת לקיחה רבי יוחנן אמר משעת שחיטה שחיטה הוא דאסרה לה ריש לקיש אמר משעת לקיחה מעגלה ערופה נפקא מה עגלה ערופה מחיים אף ציפורי מצורע מחיים

ועגלה ערופה גופה מאימתי אמר רבי ינאי גבול שמעתי בה ושכחתי ונסבין חבריא לומר ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה אי מה עגלה ערופה משעת לקיחה לא מיתסרא אף ציפורי מצורע נמי משעת לקיחה לא מיתסרי הכי השתא התם אית ליה גבול אחרינא הכא מי אית ליה גבול אחרינא

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש כל צפור טהרה תאכלו לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה ואי סלקא דעתך מחיים אסורה לאחר שחיטה מיבעיא מהו דתימא מידי דהוה אקדשים דמחיים אסירי ואתיא שחיטה ומכשרה להו קא משמע לן

איתיביה שחטה ונמצאת טריפה יקח זוג לשניה והראשונה מותרת בהנאה ואי סלקא דעתך מחיים אסורה הראשונה אמאי מותרת בהנאה אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שנמצאת טריפה בבני מעיה דלא חל עלה קדושה כלל

איתיביה שחטה שלא באזוב ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת רבי יעקב אומר הואיל והוקצה למצותה אסורה רבי שמעון אומר הואיל ונשחטה שלא כמצותה מותרת

עד כאן לא פליגי אלא מר סבר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ומר סבר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה דכולי עלמא מיהא מחיים לא מיתסרא

תנאי היא דתנא דבי רבי ישמעאל נאמר מכשיר ומכפר מבפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ

מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר

גופא כל צפור טהרה תאכלו לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה

ואיפוך אנא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי לא מצינו בעלי חיים שאסורים מתקיף לה רב שמואל בר רב יצחק ולא הרי


מוקצה ונעבד דבעלי חיים נינהו ואסירי כי אסירי לגבוה להדיוט מישרא שרי

מתקיף לה רבי ירמיה הרי רובע ונרבע בעדים דבעלי חיים נינהו ואסירי אלא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי לא מצינו רוב בעלי חיים שאסורים

דבי רבי ישמעאל תנא דאמר קרא ושלח על פני השדה כשדה מה שדה מותרת אף האי נמי מותרת האי שדה להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא שדה שלא יעמוד ביפו ויזרקנה לים בגבת ויזרקנה למדבר ושלא יעמוד חוץ לעיר ויזרקנה בתוך העיר אלא כל שעומד בעיר ויזרקנה חוץ לחומה

ואידך אם כן ניכתוב קרא שדה מאי השדה שמע מינה תרתי

רבא אמר לא אמרה תורה שלח לתקלה

בשער נזיר מנלן דאמר קרא קדש יהיה גדל פרע שער ראשו גידולו יהיה קדוש

אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא לחולין אף שער נזיר תופס את דמיו ויוצא לחולין מי קרינן קודש קדוש קרינן

בפטר חמור נימא מתניתין דלא כרבי שמעון דתניא פטר חמור אסור בהנאה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לאחר עריפה ודברי הכל

בשר בחלב מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה ואחד איסור בישול

מתניתין דלא כי האי תנא דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה שנאמר כי עם קדוש אתה לה׳ אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו ולהלן הוא אומר ואנשי קדש תהיון לי מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה אף כאן אסור באכילה ומותר בהנאה

וחולין שנשחטו בעזרה מנא הני מילי אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר אמרה תורה שחוט לי בשלי ושלך בשלך מה שלי בשלך אסור אף שלך בשלי אסור

אי מה שלי בשלך ענוש כרת אף שלך בשלי ענוש כרת אמר קרא ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה׳ ונכרת על קרבן ענוש כרת על חולין שנשחטו בעזרה אין ענוש כרת

איכא למיפרך מה לשלי בשלך שכן ענוש כרת

אלא אמר אביי מהכא ושחטו ושחט אתו ושחט אתו תלתא קראי יתירי מה תלמוד לומר

לפי שנאמר כי ירחק ממך המקום וזבחת ברחוק מקום אתה זובח ואי אתה זובח במקום קרוב פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה

ואין לי אלא תמימים הראוים ליקרב מנין לרבות בעלי מומין מרבה אני את בעלי מומים שכן מין המכשיר מנין לרבות את החיה מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה מנין לרבות את העופות תלמוד לומר ושחטו ושחט אותו ושחט אותו

יכול לא ישחוט ואם שחט יהא מותר תלמוד לומר כי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת מה שאתה זובח ברחוק מקום אתה אוכל ואי אתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב פרט לחולין שנשחטו בעזרה

ואין לי אלא תמימים


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין נז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין נז

את לא דריש כדתניא שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה׳ אלהיך תירא פירש

אמרו לו תלמידיו רבי כל אתין שדרשת מה תהא עליהם אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי על הפרישה עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה׳ אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים

בעגלה ערופה מנלן אמרי דבי רבי ינאי כפרה כתיב בה כקדשים

ציפורי מצורע מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל נאמר מכשיר ומכפר מבפנים ונאמר מכשיר ומכפר מבחוץ

מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר

איתמר ציפורי מצורע מאימתי אסורים רבי יוחנן אמר משעת שחיטה וריש לקיש אמר משעת לקיחה רבי יוחנן אמר משעת שחיטה שחיטה הוא דאסרה לה ריש לקיש אמר משעת לקיחה מעגלה ערופה נפקא מה עגלה ערופה מחיים אף ציפורי מצורע מחיים

ועגלה ערופה גופה מאימתי אמר רבי ינאי גבול שמעתי בה ושכחתי ונסבין חבריא לומר ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה אי מה עגלה ערופה משעת לקיחה לא מיתסרא אף ציפורי מצורע נמי משעת לקיחה לא מיתסרי הכי השתא התם אית ליה גבול אחרינא הכא מי אית ליה גבול אחרינא

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש כל צפור טהרה תאכלו לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה ואי סלקא דעתך מחיים אסורה לאחר שחיטה מיבעיא מהו דתימא מידי דהוה אקדשים דמחיים אסירי ואתיא שחיטה ומכשרה להו קא משמע לן

איתיביה שחטה ונמצאת טריפה יקח זוג לשניה והראשונה מותרת בהנאה ואי סלקא דעתך מחיים אסורה הראשונה אמאי מותרת בהנאה אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שנמצאת טריפה בבני מעיה דלא חל עלה קדושה כלל

איתיביה שחטה שלא באזוב ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת רבי יעקב אומר הואיל והוקצה למצותה אסורה רבי שמעון אומר הואיל ונשחטה שלא כמצותה מותרת

עד כאן לא פליגי אלא מר סבר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ומר סבר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה דכולי עלמא מיהא מחיים לא מיתסרא

תנאי היא דתנא דבי רבי ישמעאל נאמר מכשיר ומכפר מבפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ

מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר

גופא כל צפור טהרה תאכלו לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה

ואיפוך אנא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי לא מצינו בעלי חיים שאסורים מתקיף לה רב שמואל בר רב יצחק ולא הרי


מוקצה ונעבד דבעלי חיים נינהו ואסירי כי אסירי לגבוה להדיוט מישרא שרי

מתקיף לה רבי ירמיה הרי רובע ונרבע בעדים דבעלי חיים נינהו ואסירי אלא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי לא מצינו רוב בעלי חיים שאסורים

דבי רבי ישמעאל תנא דאמר קרא ושלח על פני השדה כשדה מה שדה מותרת אף האי נמי מותרת האי שדה להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא שדה שלא יעמוד ביפו ויזרקנה לים בגבת ויזרקנה למדבר ושלא יעמוד חוץ לעיר ויזרקנה בתוך העיר אלא כל שעומד בעיר ויזרקנה חוץ לחומה

ואידך אם כן ניכתוב קרא שדה מאי השדה שמע מינה תרתי

רבא אמר לא אמרה תורה שלח לתקלה

בשער נזיר מנלן דאמר קרא קדש יהיה גדל פרע שער ראשו גידולו יהיה קדוש

אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא לחולין אף שער נזיר תופס את דמיו ויוצא לחולין מי קרינן קודש קדוש קרינן

בפטר חמור נימא מתניתין דלא כרבי שמעון דתניא פטר חמור אסור בהנאה דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לאחר עריפה ודברי הכל

בשר בחלב מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה ואחד איסור בישול

מתניתין דלא כי האי תנא דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה שנאמר כי עם קדוש אתה לה׳ אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו ולהלן הוא אומר ואנשי קדש תהיון לי מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה אף כאן אסור באכילה ומותר בהנאה

וחולין שנשחטו בעזרה מנא הני מילי אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר אמרה תורה שחוט לי בשלי ושלך בשלך מה שלי בשלך אסור אף שלך בשלי אסור

אי מה שלי בשלך ענוש כרת אף שלך בשלי ענוש כרת אמר קרא ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה׳ ונכרת על קרבן ענוש כרת על חולין שנשחטו בעזרה אין ענוש כרת

איכא למיפרך מה לשלי בשלך שכן ענוש כרת

אלא אמר אביי מהכא ושחטו ושחט אתו ושחט אתו תלתא קראי יתירי מה תלמוד לומר

לפי שנאמר כי ירחק ממך המקום וזבחת ברחוק מקום אתה זובח ואי אתה זובח במקום קרוב פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה

ואין לי אלא תמימים הראוים ליקרב מנין לרבות בעלי מומין מרבה אני את בעלי מומים שכן מין המכשיר מנין לרבות את החיה מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה מנין לרבות את העופות תלמוד לומר ושחטו ושחט אותו ושחט אותו

יכול לא ישחוט ואם שחט יהא מותר תלמוד לומר כי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת מה שאתה זובח ברחוק מקום אתה אוכל ואי אתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב פרט לחולין שנשחטו בעזרה

ואין לי אלא תמימים


גלול כלפי מעלה