Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בתשרי תשפ״ד | 13 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין סא

הדף היום מוקדש למשפחות ההרוגים, הפצועים, הנעדרים והשבויים. לבנו איתכם.

אם גבר מקדש אישה בתנאי שבבעלותו חלקת אדמה בגודל מסוים או במקום מסוים, כיצד נקבע את המידה הזו – האם היא כוללת סלעים וחריצים או לא? המשנה מעלה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי חנינא בן גמליאל לגבי תנאי – האם צריך לכפול תנאי (לבטא את שני הצדיים – אם כך, אז כך ואם לא כך, אז…) או האם מכלל לאו אתה שומע הן?

המקדיש שדהו בשעת היובל נותן בזרע חומר שעורים חמשים שקל כסף היו נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מכאן נמדדין עמה

והוינן בה נהי דבהדי ארעא לא קדשו נקדשו באפי נפשייהו וכי תימא כמה דלא הוי בית כור לא חשיב ורמינהו

שדה מה תלמוד לומר לפי שנאמר זרע חמר שערים בחמשים אין לי אלא שהקדיש בענין הזה מנין לרבות לתך וחצי לתך סאה תרקב וחצי תרקב ואפילו רובע מנין תלמוד לומר שדה מכל מקום

אמר מר עוקבא בר חמא הכא בנקעים מלאים מים עסקינן משום דלאו בני זריעה נינהו דיקא נמי דקתני דומיא דסלעים גבוהים שמע מינה

אי הכי אפילו פחות מיכן נמי הנהו נאגני דארעא מיקרו שדרא דארעא מקרו

גבי מכר תנן האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדים עמה פחות מכאן נמדדים עמה ואמר מר עוקבא בר חמא אף על פי שאין מלאים מים

מאי טעמא אמר רב פפא לפי שאין אדם רוצה שיתן את מעותיו בשדה אחת ויראה לו כשנים וכשלשה מקומות

הכא מאי להקדש מדמינן לה או למכר מדמינן לה מסתברא להקדש מדמינן לה דאמר לה אנא טרחנא וזרענא ומייתינא

מתני׳ רבי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמר ויאמר אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן וכתיב ואם לא יעברו חלוצים

רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הדבר לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו

גמ׳ שפיר קאמר ליה רבי חנינא בן גמליאל לרבי מאיר אמר לך רבי מאיר אי סלקא דעתך לאו לתנאי כפול הוא דאתא לכתוב ואם לא יעברו ונאחזו בתככם בארץ כנען


למה לי שמע מינה לתנאי כפול הוא דאתא

ורבי חנינא בן גמליאל אמר אי לא כתב רחמנא בארץ כנען הוה אמינא ונאחזו בתככם בארץ גלעד אבל ארץ כנען כלל לא ורבי מאיר בתככם כל היכא דאית לכו משמע

תניא אמר רבי חנינא בן גמליאל משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו אמר פלוני בני יירש שדה פלונית ופלוני בני יירש שדה פלונית ופלוני בני יתן מאתים זוז ויירש שדה פלונית ואם לא יתן יירש עם אחיו בשאר נכסים

מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו

והא לא דמיא משל למתניתין התם קתני יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו אלמא כפילה לארץ גלעד נמי מהני

והכא קתני מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו אלמא כפילה לשאר נכסים הוא דקמהני

לא קשיא הא מקמי דנימא ליה רבי מאיר ונאחזו

הא לבתר דנימא ליה רבי מאיר ונאחזו

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ אלא לרבי חנינא למה לי סלקא דעתך אמינא אם תיטיב אגרא אם לא תיטיב לא אגרא ולא דינא קא משמע לן

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אז תנקה מאלתי אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי

אצטריך סלקא דעתך אמינא היכא דניחא לה לדידה ולא ניחא ליה לדידהו מייתי בעל כרחייהו קא משמע לן

אם לא תאבה האשה למה לי אצטריך סלקא דעתך אמינא היכא דניחא להו לדידהו ולא ניחא לה לדידה נייתי בעל כרחה קא משמע לן

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אם בחקתי תלכו ואם בחקתי תמאסו אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי אצטריך סלקא דעתך אמינא אם בחקתי תלכו ברכה אם בחקתי תמאסו לא ברכה ולא קללה קא משמע לן

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אם תאבו ושמעתם וגו׳ ואם תמאנו ומריתם וגו׳ אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי אצטריך סלקא דעתך אמינא אם תאבו טובה ואם תמאנו לא טובה ולא רעה קא משמע לן

מאי


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין סא

המקדיש שדהו בשעת היובל נותן בזרע חומר שעורים חמשים שקל כסף היו נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מכאן נמדדין עמה

והוינן בה נהי דבהדי ארעא לא קדשו נקדשו באפי נפשייהו וכי תימא כמה דלא הוי בית כור לא חשיב ורמינהו

שדה מה תלמוד לומר לפי שנאמר זרע חמר שערים בחמשים אין לי אלא שהקדיש בענין הזה מנין לרבות לתך וחצי לתך סאה תרקב וחצי תרקב ואפילו רובע מנין תלמוד לומר שדה מכל מקום

אמר מר עוקבא בר חמא הכא בנקעים מלאים מים עסקינן משום דלאו בני זריעה נינהו דיקא נמי דקתני דומיא דסלעים גבוהים שמע מינה

אי הכי אפילו פחות מיכן נמי הנהו נאגני דארעא מיקרו שדרא דארעא מקרו

גבי מכר תנן האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדים עמה פחות מכאן נמדדים עמה ואמר מר עוקבא בר חמא אף על פי שאין מלאים מים

מאי טעמא אמר רב פפא לפי שאין אדם רוצה שיתן את מעותיו בשדה אחת ויראה לו כשנים וכשלשה מקומות

הכא מאי להקדש מדמינן לה או למכר מדמינן לה מסתברא להקדש מדמינן לה דאמר לה אנא טרחנא וזרענא ומייתינא

מתני׳ רבי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמר ויאמר אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן וכתיב ואם לא יעברו חלוצים

רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הדבר לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו

גמ׳ שפיר קאמר ליה רבי חנינא בן גמליאל לרבי מאיר אמר לך רבי מאיר אי סלקא דעתך לאו לתנאי כפול הוא דאתא לכתוב ואם לא יעברו ונאחזו בתככם בארץ כנען


למה לי שמע מינה לתנאי כפול הוא דאתא

ורבי חנינא בן גמליאל אמר אי לא כתב רחמנא בארץ כנען הוה אמינא ונאחזו בתככם בארץ גלעד אבל ארץ כנען כלל לא ורבי מאיר בתככם כל היכא דאית לכו משמע

תניא אמר רבי חנינא בן גמליאל משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו אמר פלוני בני יירש שדה פלונית ופלוני בני יירש שדה פלונית ופלוני בני יתן מאתים זוז ויירש שדה פלונית ואם לא יתן יירש עם אחיו בשאר נכסים

מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו

והא לא דמיא משל למתניתין התם קתני יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו אלמא כפילה לארץ גלעד נמי מהני

והכא קתני מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו אלמא כפילה לשאר נכסים הוא דקמהני

לא קשיא הא מקמי דנימא ליה רבי מאיר ונאחזו

הא לבתר דנימא ליה רבי מאיר ונאחזו

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ אלא לרבי חנינא למה לי סלקא דעתך אמינא אם תיטיב אגרא אם לא תיטיב לא אגרא ולא דינא קא משמע לן

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אז תנקה מאלתי אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי

אצטריך סלקא דעתך אמינא היכא דניחא לה לדידה ולא ניחא ליה לדידהו מייתי בעל כרחייהו קא משמע לן

אם לא תאבה האשה למה לי אצטריך סלקא דעתך אמינא היכא דניחא להו לדידהו ולא ניחא לה לדידה נייתי בעל כרחה קא משמע לן

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אם בחקתי תלכו ואם בחקתי תמאסו אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי אצטריך סלקא דעתך אמינא אם בחקתי תלכו ברכה אם בחקתי תמאסו לא ברכה ולא קללה קא משמע לן

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב אם תאבו ושמעתם וגו׳ ואם תמאנו ומריתם וגו׳ אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי אצטריך סלקא דעתך אמינא אם תאבו טובה ואם תמאנו לא טובה ולא רעה קא משמע לן

מאי


גלול כלפי מעלה