Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ במרחשוון תשפ״ד | 16 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין סד

הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לכבוד הנישואין של אריאל וניתאי.

הדף היום מוקדש ע"י רחל סאבין לכבוד בנה, איתי. "היום הוא נוחת בארץ לאחר שהחליט לעשות עליה. גאים בך ומאחלים לך הצלחה רבה."

אב נאמן להעיד על בתו שמקודשת או מקודשת ומגורשת אבל רק אם היא עדיין קטנה. אב לא נאמן להעיד על בתו שפסולה לכהונה (שנשבית ונפדתה). מה ההבדל בין המקרים? בעל נאמן להעיד שאשתו פטורה מייבום (שיש לו בנים או אין לו אחים) אבל לא נאמן לאוסרה (אין לו בנים/יש לו אחים). האם דברים אלו שנאמרו במשנה הם לא לפי ר' נתן שאמר בברייתא שאדם כן נאמן לאסור אשתו (לחייבה בייבום)? גם רבא ואביי נותנים הסברים איך המקרה בברייתא שונה מהמקרה במשנה כדי להוכיח שר' נתן יסכים גם עם הדין במשנתינו שהבעל לא נאמן לאוסרה. מי שקידש בתו סתם ולא אמר לאיזה בת, ברור שלא התכוון לבת בוגרת. מה החידוש בדין זה? אם היו לו שתי נשים ושתי קבוצות של בנות ואמר שקידש את הגדולה (או את הקטנה), יש מחלוקת בין ר' מאיר ור' יוסי האם כל הבנות חוץ מהקטנה (גדולה) במשמע או רק התכוון לבת הכי גדולה?

נאמן לנדרים ולחרמים ולהקדשות ולערכים אבל לא למכות ולעונשין

מתני׳ קדשתי את בתי קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא קטנה נאמן קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא גדולה אינו נאמן נשבית ופדיתיה בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה אינו נאמן

גמ׳ מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא רישא בידיה סיפא לאו בידיה

ולא והרי בידו להשיאה לחלל דקא פסלה מכהונה

הא לא קשיא כרבי דוסתאי בן יהודה דאמר בנות ישראל מקוה טהרה לחללין

והרי בידו להשיאה לממזר כרבי עקיבא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין

הרי בידו להשיאה אלמנה לכהן גדול וכרבי סימאי דתניא רבי סימאי אומר מן הכל עושה רבי עקיבא ממזר חוץ מאלמנה לכהן גדול שהרי אמרה תורה לא יקח ולא יחלל חלולים עושה ואין עושה ממזרים

כרבי ישבב דאמר בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר

הניחא לרבי ישבב אי לטעמיה דנפשיה שפיר אלא אי לאפוקי מטעמא דרבי סימאי קאתי הרי בידו להשיאה לחייבי עשה

אמר רב אשי ותסברא רישא משום דבידו הוא נהי דבידו לקדשה בידו לגרשה ועוד אילו אמר האי דלא ניחא בגוה מי מצי מקדש ניהליה בעל כרחיה

אלא אמר רב אשי רישא רחמנא הימניה כרב הונא דאמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאיש אסרה הזה התירה

בנישואין הימניה רחמנא לאב בשבוייה לא הימניה

מתני׳ מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן

גמ׳ אלמא נאמן להתיר ואין נאמן לאסור נימא מתניתין דלא כרבי נתן

דתניא בשעת קידושין אמר יש לו בנים בשעת מיתה אמר אין לו בנים בשעת קידושין אמר אין לו אחים בשעת מיתה אמר יש לו אחים נאמן להתיר ואין נאמן לאסור דברי רבי רבי נתן אומר אף נאמן לאסור

אמר רבא שאני התם כיון דבשעת מיתה קא הדר ביה אימא קושטא קאמר אמר ליה אביי ולאו כל דכן הוא השתא ומה התם דקא מרע ליה לדבוריה אמרת קושטא קאמר מתניתין דלא קא מרע ליה לדבוריה לא כל שכן

אלא אמר אביי מתניתין דלא מוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרינן כיון דלא מוחזק לן בבני ולא באחי אמר יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן לאו כל כמיניה דאסר לה אכולי עלמא ברייתא


דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרינן מה לי לשקר מאי קאמר למיפטרה מיבם מצי אמר פטרנא לך בגיטא

רבי סבר מה לי לשקר כי עדים דמי ואתו עדים עקרי חזקה ורבי נתן סבר מה לי לשקר כי חזקה דמי לא אתי חזקה ועקרה חזקה לגמרי

מתני׳ המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולות שבקטנות כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות

קדשתי את בתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולות או גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולות כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות

גמ׳ הא קטנות בכלל

שמעת מינה קידושין שאין מסורים לביאה הוו קידושין הכא במאי עסקינן כשאין שם אלא גדולה וקטנה

והא בוגרות קתני מאי בוגרות בוגרות דעלמא

פשיטא בוגרות מאי עבידתייהו הכא במאי עסקינן דשויתיה שליח מהו דתימא כי מקבל קידושי אדעתא דידה קא מקבל קא משמע לן לא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה ועביד מידי דלית ליה הנאה מיניה

מי לא עסקינן דאמרה ליה קדושיי לך אפילו הכי לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא רמיא עליה

מי שיש לו שתי כיתי בנות וצריכא דאי אשמעינן קמייתא בהך קאמר רבי מאיר דכיון דאיכא זוטרא מינה להך גדולה קרי לה

אבל בהא אימא מודי ליה לרבי יוסי דקטנה להך קטנה דכולהו קרי לה ואי איתמר בהא בהא קאמר רבי יוסי אבל בהך אימא מודי ליה לרבי מאיר צריכא

למימרא דרבי מאיר סבר מחית איניש נפשיה לספיקא ורבי יוסי סבר לא מחית איניש לספיקא והאיפכא שמעינן להו דתנן הנודר עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא פסח אסור עד שיצא

עד פני פסח רבי מאיר אומר אסור עד שיגיע רבי יוסי אומר עד שיצא

אמר רבי חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד פני רבי מאיר אומר עד שיצא רבי יוסי אומר עד שיגיע

אמר אביי מחלוקת בשתי כיתי בנות אבל בכת אחת דברי הכל גדולה ממש קטנה ממש אמצעית בשמה קרי לה

אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי אלא מעתה


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין סד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין סד

נאמן לנדרים ולחרמים ולהקדשות ולערכים אבל לא למכות ולעונשין

מתני׳ קדשתי את בתי קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא קטנה נאמן קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא גדולה אינו נאמן נשבית ופדיתיה בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה אינו נאמן

גמ׳ מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא רישא בידיה סיפא לאו בידיה

ולא והרי בידו להשיאה לחלל דקא פסלה מכהונה

הא לא קשיא כרבי דוסתאי בן יהודה דאמר בנות ישראל מקוה טהרה לחללין

והרי בידו להשיאה לממזר כרבי עקיבא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין

הרי בידו להשיאה אלמנה לכהן גדול וכרבי סימאי דתניא רבי סימאי אומר מן הכל עושה רבי עקיבא ממזר חוץ מאלמנה לכהן גדול שהרי אמרה תורה לא יקח ולא יחלל חלולים עושה ואין עושה ממזרים

כרבי ישבב דאמר בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר

הניחא לרבי ישבב אי לטעמיה דנפשיה שפיר אלא אי לאפוקי מטעמא דרבי סימאי קאתי הרי בידו להשיאה לחייבי עשה

אמר רב אשי ותסברא רישא משום דבידו הוא נהי דבידו לקדשה בידו לגרשה ועוד אילו אמר האי דלא ניחא בגוה מי מצי מקדש ניהליה בעל כרחיה

אלא אמר רב אשי רישא רחמנא הימניה כרב הונא דאמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאיש אסרה הזה התירה

בנישואין הימניה רחמנא לאב בשבוייה לא הימניה

מתני׳ מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן

גמ׳ אלמא נאמן להתיר ואין נאמן לאסור נימא מתניתין דלא כרבי נתן

דתניא בשעת קידושין אמר יש לו בנים בשעת מיתה אמר אין לו בנים בשעת קידושין אמר אין לו אחים בשעת מיתה אמר יש לו אחים נאמן להתיר ואין נאמן לאסור דברי רבי רבי נתן אומר אף נאמן לאסור

אמר רבא שאני התם כיון דבשעת מיתה קא הדר ביה אימא קושטא קאמר אמר ליה אביי ולאו כל דכן הוא השתא ומה התם דקא מרע ליה לדבוריה אמרת קושטא קאמר מתניתין דלא קא מרע ליה לדבוריה לא כל שכן

אלא אמר אביי מתניתין דלא מוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרינן כיון דלא מוחזק לן בבני ולא באחי אמר יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן לאו כל כמיניה דאסר לה אכולי עלמא ברייתא


דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרינן מה לי לשקר מאי קאמר למיפטרה מיבם מצי אמר פטרנא לך בגיטא

רבי סבר מה לי לשקר כי עדים דמי ואתו עדים עקרי חזקה ורבי נתן סבר מה לי לשקר כי חזקה דמי לא אתי חזקה ועקרה חזקה לגמרי

מתני׳ המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולות שבקטנות כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות

קדשתי את בתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולות או גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולות כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות

גמ׳ הא קטנות בכלל

שמעת מינה קידושין שאין מסורים לביאה הוו קידושין הכא במאי עסקינן כשאין שם אלא גדולה וקטנה

והא בוגרות קתני מאי בוגרות בוגרות דעלמא

פשיטא בוגרות מאי עבידתייהו הכא במאי עסקינן דשויתיה שליח מהו דתימא כי מקבל קידושי אדעתא דידה קא מקבל קא משמע לן לא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה ועביד מידי דלית ליה הנאה מיניה

מי לא עסקינן דאמרה ליה קדושיי לך אפילו הכי לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא רמיא עליה

מי שיש לו שתי כיתי בנות וצריכא דאי אשמעינן קמייתא בהך קאמר רבי מאיר דכיון דאיכא זוטרא מינה להך גדולה קרי לה

אבל בהא אימא מודי ליה לרבי יוסי דקטנה להך קטנה דכולהו קרי לה ואי איתמר בהא בהא קאמר רבי יוסי אבל בהך אימא מודי ליה לרבי מאיר צריכא

למימרא דרבי מאיר סבר מחית איניש נפשיה לספיקא ורבי יוסי סבר לא מחית איניש לספיקא והאיפכא שמעינן להו דתנן הנודר עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא פסח אסור עד שיצא

עד פני פסח רבי מאיר אומר אסור עד שיגיע רבי יוסי אומר עד שיצא

אמר רבי חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד פני רבי מאיר אומר עד שיצא רבי יוסי אומר עד שיגיע

אמר אביי מחלוקת בשתי כיתי בנות אבל בכת אחת דברי הכל גדולה ממש קטנה ממש אמצעית בשמה קרי לה

אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי אלא מעתה


גלול כלפי מעלה