Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ במרחשוון תשפ״ד | 24 אוקטובר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין עב

הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן לע"נ רס"ל יוסף גדליה. "איך נפלו גיבורים. אנו משתתפים בצערה של חברתינו ג'רי גולדשטיין גדליה על רציחתו של נכדה החורג שהיה בין הראשונים שנפלו ומסר את נפשו על קדושת השם, העם, והארץ. שהקב"ה יביא נחמה למשפחת גדליה ולכל עם ישראל. ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים."

האם הגבולות של בבל לעניין יוחסין הם זהים לאלו של גיטין, שכן גט שבא מבבל אינו צריך שהשליח יעיד שנכתב ונחתם בפניו? הרבנים מזכירים את שמות של ערים שונות ודנים בשאלה האם הן נחשבות כמו בבל או לא לעניין יוחסים, שתושביהם בחזקת כשרות. לטענת רבי יוחנן, חלק מערים אלו נרמזו בפסוק בדניאל ז:ה באחד מחזיונותיו על הדוב (משל לפרס) משעבד את יהודים בערים הללו. בשעת מיתתו, רבי ניבא על דברים שונים – על ערים שונות שיש לתושביהם ייחוס פגום וגם על הולדתו של רב יהודה ביום פטירתו. אמירה אחרת התומכת בהולדת רב יהודה ביום פטירת רבי מסביר שאותו דבר קרא במיתתם של עוד רבנים – בפטירתו של רבי עקיבא נולד רבי ובפטירת רב יהודה נולד רבא וכשרבא מת נולד רב אשי – כל זה מלמד שכאשר צדיק עוזב את העולם, צדיק אחר נולד להחליף אותו. יש מחלוקת האם הדעה שהובאה שלכל שאר הארצות (חוץ מבבל) יש לחשוש לאנשים שהם פסולי חיתון היא רק דעתו של רבי מאיר וחכמים חולקים וחושבים שכל האנשים בחזקת כשרות או שחכמים מסכימים עם רבי מאיר? ישנו גם מחלוקת אם ממזרים יטוהרו בעתיד או לא. רבי יוסי ורבי יהודה חולקים השאלה האם גר יכול להתחתן עם ממזרת.

והאידנא הוא דליוה פרסאי אמר ליה אביי לרב יוסף להא גיסא דפרת עד היכא אמר ליה מאי דעתיך משום בירם מייחסי דפומבדיתא מבירם נסבי

אמר רב פפא כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לענין גיטין ורב יוסף אמר מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין דברי הכל עד ארבא תניינא דגישרא

אמר רמי בר אבא חביל ימא תכילתא דבבל שוניא וגוביא תכילתא דחביל ימא רבינא אמר אף ציצורא תניא נמי הכי חנן בן פנחס אומר חביל ימא תכילתא דבבל שוניא וגוביא וציצורא תכילתא דחביל ימא אמר רב פפא והאידנא איערבי בהו כותאי ולא היא איתתא הוא דבעא מינייהו ולא יהבו ליה מאי חביל ימא אמר רב פפא זו פרת דבורסי

ההוא גברא דאמר להו אנא מן שוט מישוט עמד רבי יצחק נפחא על רגליו ואמר שוט מישוט בין הנהרות עומדת וכי בין הנהרות עומדת מאי הוי אמר אביי אמר רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא בין הנהרות הרי היא כגולה ליוחסין והיכא קיימא אמר רבי יוחנן מאיהי דקירא ולעיל והא אמר רבי יוחנן עד מעברתא דגיזמא אמר אביי רצועה נפקא

אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב חלזון ניהוונד הרי היא כגולה ליוחסין אמר להו אביי לא תציתו ליה יבמה היא דנפלה ליה התם אמר ליה אטו דידי היא דרב חננאל היא אזיל שיילוה לרב חננאל אמר להו הכי אמר רב חלזון ניהוונד הרי היא כגולה ליוחסין

ופליגא דרבי אבא בר כהנא דאמר רבי אבא בר כהנא מאי דכתיב וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי חלח זו חלזון חבור זו הדייב נהר גוזן זו גינזק ערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי לה זו נהוונד וחברותיה

מאי חברותיה אמר שמואל כרך מושכי חוסקי ורומקי אמר רבי יוחנן וכולם לפסול קסלקא דעתא מושכי היינו מושכני והאמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסין אלא מושכי לחוד ומושכני לחוד

ותלת עלעין בפמה בין שנה אמר רבי יוחנן זו חלזון הדייב ונציבין שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן

וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב תני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב רבי אמי כי הוה חזי פרסא דרכיב אמר היינו דובא ניידא

אמר ליה רבי ללוי הראני פרסיים אמר ליה דומים לחיילות של בית דוד הראני חברין דומין למלאכי חבלה הראני ישמעאלים דומין לשעירים של בית הכסא הראני תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת

כי הוה ניחא נפשיה דרבי אמר הומניא איכא בבבל כולה עמונאי היא מסגריא איכא בבבל כולה דממזירא היא בירקא איכא בבבל שני אחים יש שמחליפים נשותיהם זה לזה בירתא דסטיא איכא בבבל היום סרו מאחרי המקום דאקפי פירא בכוורי בשבתא ואזיל וצדו בהו בשבתא ושמתינהו רבי אחי ברבי יאשיה ואישתמוד אקרא דאגמא איכא בבבל אדא בר אהבה יש בה


היום יושב בחיקו של אברהם היום נולד רב יהודה בבבל

דאמר מר כשמת רבי עקיבא נולד רבי כשמת רבי נולד רב יהודה כשמת רב יהודה נולד רבא כשמת רבא נולד רב אשי ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר וזרח השמש ובא השמש עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי שנאמר ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגו׳

צוה ה׳ ליעקב סביביו צריו רב יהודה אמר כגון הומניא לפום נהרא

ויהי כהנבאי ופלטיהו בן בניה מת ואפל על פני ואזעק קול גדול ואמר אהה אדני ה׳ רב ושמואל חד אמר לטובה וחד אמר לרעה מאן דאמר לטובה כי הא דאיסתנדרא דמישן חתניה דנבוכדנצר הוה שלח ליה מכולי האי שבייה דאייתית לך לא שדרת לן דקאי לקמן

בעי לשדורי ליה מישראל אמר ליה פלטיהו בן בניהו אנן דחשבינן ניקו מקמך הכא ועבדין ניזלו להתם ואמר נביא מי שעשה טובה בישראל ימות בחצי ימיו

מאן דאמר לרעה דכתיב ותבא אתי אל שער בית ה׳ הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את יאזניה בן עזר ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם וכתיב ויבא אתי אל חצר בית ה׳ הפנימית והנה פתח היכל ה׳ בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל ה׳ ופניהם קדמה

ממשמע שנאמר ופניהם קדמה איני יודע שאחוריהם כלפי מערב מה תלמוד לומר [אחריהם] אל היכל ה׳ מלמד שהיו מפריעין עצמם ומתריזין עצמם כלפי מעלה וקאמר נביא מי שעשה הרעה הזאת בישראל ימות על מיטתו

תסתיים דשמואל דאמר לרעה דאמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסים מישון לא חשו לה לא משום עבדות ולא משום ממזרות אלא כהנים שהיו בה לא הקפידו על הגרושות

לעולם אימא לך שמואל אמר לטובה ושמואל לטעמיה דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור שנאמר כל עבד איש מקנת כסף עבד איש ולא עבד אשה אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד עבד שאין לרבו רשות עליו אין קרוי עבד

אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הם עומדות

אמימר שרא ליה לרב הונא בר נתן למינסב איתתא מחוזייתא אמר ליה רב אשי מאי דעתיך דאמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות והא בי רב כהנא לא מתני הכי ובי רב פפא לא מתני הכי ובי רב זביד לא מתני הכי אפילו הכי לא קיבלה מיניה משום דשמיע ליה מרב זביד דנהרדעא

תנו רבנן ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבא דברי רבי יוסי רבי מאיר אומר אין טהורים אמר לו רבי יוסי והלא כבר נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם אמר לו רבי מאיר כשהוא אומר מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם ולא מן הממזרות אמר לו רבי יוסי כשהוא אומר אטהר אתכם הוי אומר אף מן הממזרות

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב וישב ממזר באשדוד אלא לרבי יוסי מאי וישב ממזר באשדוד כדמתרגם רב יוסף יתבון בית ישראל לרוחצן בארעהון דהוו דמו בה לנוכראין

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב יוסף אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הוה אתי אליהו מפיק מינן צוורני צוורני קולרין

תנו רבנן גר נושא ממזרת דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר גר לא ישא ממזרת אחד גר אחד עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת מאי טעמא דרבי יוסי חמשה קהלי כתיבי


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין עב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין עב

והאידנא הוא דליוה פרסאי אמר ליה אביי לרב יוסף להא גיסא דפרת עד היכא אמר ליה מאי דעתיך משום בירם מייחסי דפומבדיתא מבירם נסבי

אמר רב פפא כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לענין גיטין ורב יוסף אמר מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין דברי הכל עד ארבא תניינא דגישרא

אמר רמי בר אבא חביל ימא תכילתא דבבל שוניא וגוביא תכילתא דחביל ימא רבינא אמר אף ציצורא תניא נמי הכי חנן בן פנחס אומר חביל ימא תכילתא דבבל שוניא וגוביא וציצורא תכילתא דחביל ימא אמר רב פפא והאידנא איערבי בהו כותאי ולא היא איתתא הוא דבעא מינייהו ולא יהבו ליה מאי חביל ימא אמר רב פפא זו פרת דבורסי

ההוא גברא דאמר להו אנא מן שוט מישוט עמד רבי יצחק נפחא על רגליו ואמר שוט מישוט בין הנהרות עומדת וכי בין הנהרות עומדת מאי הוי אמר אביי אמר רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא בין הנהרות הרי היא כגולה ליוחסין והיכא קיימא אמר רבי יוחנן מאיהי דקירא ולעיל והא אמר רבי יוחנן עד מעברתא דגיזמא אמר אביי רצועה נפקא

אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב חלזון ניהוונד הרי היא כגולה ליוחסין אמר להו אביי לא תציתו ליה יבמה היא דנפלה ליה התם אמר ליה אטו דידי היא דרב חננאל היא אזיל שיילוה לרב חננאל אמר להו הכי אמר רב חלזון ניהוונד הרי היא כגולה ליוחסין

ופליגא דרבי אבא בר כהנא דאמר רבי אבא בר כהנא מאי דכתיב וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי חלח זו חלזון חבור זו הדייב נהר גוזן זו גינזק ערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי לה זו נהוונד וחברותיה

מאי חברותיה אמר שמואל כרך מושכי חוסקי ורומקי אמר רבי יוחנן וכולם לפסול קסלקא דעתא מושכי היינו מושכני והאמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסין אלא מושכי לחוד ומושכני לחוד

ותלת עלעין בפמה בין שנה אמר רבי יוחנן זו חלזון הדייב ונציבין שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן

וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב תני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב רבי אמי כי הוה חזי פרסא דרכיב אמר היינו דובא ניידא

אמר ליה רבי ללוי הראני פרסיים אמר ליה דומים לחיילות של בית דוד הראני חברין דומין למלאכי חבלה הראני ישמעאלים דומין לשעירים של בית הכסא הראני תלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת

כי הוה ניחא נפשיה דרבי אמר הומניא איכא בבבל כולה עמונאי היא מסגריא איכא בבבל כולה דממזירא היא בירקא איכא בבבל שני אחים יש שמחליפים נשותיהם זה לזה בירתא דסטיא איכא בבבל היום סרו מאחרי המקום דאקפי פירא בכוורי בשבתא ואזיל וצדו בהו בשבתא ושמתינהו רבי אחי ברבי יאשיה ואישתמוד אקרא דאגמא איכא בבבל אדא בר אהבה יש בה


היום יושב בחיקו של אברהם היום נולד רב יהודה בבבל

דאמר מר כשמת רבי עקיבא נולד רבי כשמת רבי נולד רב יהודה כשמת רב יהודה נולד רבא כשמת רבא נולד רב אשי ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר וזרח השמש ובא השמש עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי שנאמר ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגו׳

צוה ה׳ ליעקב סביביו צריו רב יהודה אמר כגון הומניא לפום נהרא

ויהי כהנבאי ופלטיהו בן בניה מת ואפל על פני ואזעק קול גדול ואמר אהה אדני ה׳ רב ושמואל חד אמר לטובה וחד אמר לרעה מאן דאמר לטובה כי הא דאיסתנדרא דמישן חתניה דנבוכדנצר הוה שלח ליה מכולי האי שבייה דאייתית לך לא שדרת לן דקאי לקמן

בעי לשדורי ליה מישראל אמר ליה פלטיהו בן בניהו אנן דחשבינן ניקו מקמך הכא ועבדין ניזלו להתם ואמר נביא מי שעשה טובה בישראל ימות בחצי ימיו

מאן דאמר לרעה דכתיב ותבא אתי אל שער בית ה׳ הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את יאזניה בן עזר ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם וכתיב ויבא אתי אל חצר בית ה׳ הפנימית והנה פתח היכל ה׳ בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל ה׳ ופניהם קדמה

ממשמע שנאמר ופניהם קדמה איני יודע שאחוריהם כלפי מערב מה תלמוד לומר [אחריהם] אל היכל ה׳ מלמד שהיו מפריעין עצמם ומתריזין עצמם כלפי מעלה וקאמר נביא מי שעשה הרעה הזאת בישראל ימות על מיטתו

תסתיים דשמואל דאמר לרעה דאמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסים מישון לא חשו לה לא משום עבדות ולא משום ממזרות אלא כהנים שהיו בה לא הקפידו על הגרושות

לעולם אימא לך שמואל אמר לטובה ושמואל לטעמיה דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור שנאמר כל עבד איש מקנת כסף עבד איש ולא עבד אשה אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד עבד שאין לרבו רשות עליו אין קרוי עבד

אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הם עומדות

אמימר שרא ליה לרב הונא בר נתן למינסב איתתא מחוזייתא אמר ליה רב אשי מאי דעתיך דאמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות והא בי רב כהנא לא מתני הכי ובי רב פפא לא מתני הכי ובי רב זביד לא מתני הכי אפילו הכי לא קיבלה מיניה משום דשמיע ליה מרב זביד דנהרדעא

תנו רבנן ממזירי ונתיני טהורים לעתיד לבא דברי רבי יוסי רבי מאיר אומר אין טהורים אמר לו רבי יוסי והלא כבר נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם אמר לו רבי מאיר כשהוא אומר מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם ולא מן הממזרות אמר לו רבי יוסי כשהוא אומר אטהר אתכם הוי אומר אף מן הממזרות

בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב וישב ממזר באשדוד אלא לרבי יוסי מאי וישב ממזר באשדוד כדמתרגם רב יוסף יתבון בית ישראל לרוחצן בארעהון דהוו דמו בה לנוכראין

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב יוסף אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הוה אתי אליהו מפיק מינן צוורני צוורני קולרין

תנו רבנן גר נושא ממזרת דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר גר לא ישא ממזרת אחד גר אחד עבד משוחרר וחלל מותרים בכהנת מאי טעמא דרבי יוסי חמשה קהלי כתיבי


גלול כלפי מעלה