Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז במרחשוון תשפ״ד | 1 נובמבר 2023
  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין פ

הלימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס.

הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לע"נ ישראל מרמורק.

הדף היום מוקדש לע"נ החיילים שנפלו בקרב בעזה אתמול, ביניהם סמ"ר רועי וולף, סמ"ר לביא ליפשיץ, וחבר טוב של בני, סגן אריאל רייך. 

אם בעל יוצא לחו"ל עם אישה או בלי אישה וחוזר עם או בלי אישה ועם ילדים – בהתאם למצב, ייתכן שיהיה עליו להוכיח שהייחוס של האישה טובה ו/או שהילדים שייכים לאישה. אם הילדים צעירים ומתייחסים אליהם כאמא שלהם (כורכים אחריה), אנחנו יכולים לסמוך על זה. אולם, ריש לקיש ורבי יוחנן חלוקים בשאלה האם ניתן לסמוך על זה רק לגבי קודשי הגבול, אבל לא ליוחסין או על שניהם. הם מביאים הוכחה לכך שרבי יוחנן עקבי בעמדתו למאמרים אחרים שלו בקשר לכוח של חזקה. המשנה עוסקת בהלכות ייחוד – כמה גברים מותרים להתבודד עם כמה נשים? האם קרובים האסורים זה מזה יכולים להיתיחד? אבא שאול מתיר לצאת לבית הקברות (מקום מבודד מחוץ לעיר) לקבורת תינוקות עם גבר ושתי נשים. האם אין משנתנו סוברת כמותו כי ההלכה במשנה היא שאיש אחד ושתי נשים אסורים להתייחד, או שמא מקרה קבורה שונה?

לא שנו אלא בקדשי הגבול אבל ביוחסין לא ורבי יוחנן אמר אפילו ביוחסין

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מלקין על החזקות סוקלין ושורפין על החזקות ואין שורפין תרומה על החזקות

מלקין על החזקות כרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה משום נדה

סוקלין ושורפין על החזקות כדרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא איש ואשה תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא מעשה באשה שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו ובא עליה והביאום לבית דין וסקלום לא מפני שבנה ודאי אלא מפני שכרוך אחריה

ואין שורפין תרומה על החזקות דאמר רבי שמעון בן לקיש שורפין על החזקות ורבי יוחנן אומר אין שורפין ואזדו לטעמייהו דתנן תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו רבי מאיר מטהר וחכמים מטמאין מפני שדרכו של תינוק לטפח

והוינן בה מאי טעמיה דרבי מאיר קסבר רוב תינוקות מטפחין ומיעוט אין מטפחין ועיסה בחזקת טהרה עומדת וסמוך מיעוטא לחזקה איתרע ליה רובא ורבנן מיעוטא כמאן דליתא דמי רובא וחזקה רובא עדיף

אמר ריש לקיש משום רבי אושעיא זו היא ששורפין עליה את התרומה רבי יוחנן אמר אין זו חזקה ששורפין עליה תרומה

אלא איזו חזקה לרבי יוחנן ששורפין עליה את התרומה כדתנן עיסה בתוך הבית ושרצים וצפרדעים מטפלין שם ונמצאו חתיכות בעיסה אם רוב שרצים טמאה אם רוב צפרדעים טהורה

תניא כותיה דרבי יוחנן שני דברים אין בהם דעת לישאל ועשאום חכמים כמה שיש בהם דעת לישאל תינוק ועוד אחרת

תינוק הא דאמרן ועוד אחרת מאי היא עיסה בתוך הבית ותרנגולים ומשקים טמאים שם ונמצאו


נקורים נקורים בעיסה תולין לא אוכלין ולא שורפין

אמר רבי יהושע בן לוי לא שנו אלא במשקים לבנים אבל במשקים אדומים אם איתא דנקיר מידע ידיע ודילמא בלעתינהו עיסה

אמר רבי יוחנן דבר זה שמע בריבי ופירושו לא שמע לא שנו אלא במשקים צלולים שבבואה של תינוק ניכר בה אבל משקים עכורים לא

מתני׳ לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים רבי שמעון אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפונדקי מפני שאשתו משמרתו מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהם בקירוב בשר ואם הגדילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו

גמ׳ מאי טעמא תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלות עליהן

מנא הני מילי אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל רמז ליחוד מן התורה מנין שנאמר כי יסיתך אחיך בן אמך

וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה

פשטיה דקרא במאי כתיב אמר אביי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא בן אב דסני ליה ועייץ ליה עצות רעות אלא אפילו בן אם דלא סני ליה אימא צייתי ליה קא משמע לן

נימא מתניתין דלא כאבא שאול דתניא כל שלשים יום יוצא בחיק ונקבר באשה אחת ושני אנשים אבל לא באיש אחד ושתי נשים אבא שאול אומר אף באיש אחד ושתי נשים

אפילו תימא אבא שאול בשעת אנינות תביר יצריה

ורבנן סברי לה כרבי יצחק דאמר רבי יצחק מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו אפילו בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו ואבא שאול כי כתיב ההוא במתרעם על מדותיו כתיב והכי קאמר מה יתרעם על מדותיו וכי גבר על חטאיו דיו חיים שנתתי לו

ורבנן כי ההוא מעשה דההיא איתתא דהוה עובדא ואפיקתיה

אבל אשה אחת אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו בי עשרה נמי לא הוה מעשה והוציאוה עשרה במטה אמר רב יוסף תדע דמיחברי בי עשרה וגנבי כשורא ולא מיכספי מהדדי

נימא מסייע ליה מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך תלמידי חכמים אין אינשי דעלמא לא שאני תלמידי חכמים דידעי


  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

קידושין פ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין פ

לא שנו אלא בקדשי הגבול אבל ביוחסין לא ורבי יוחנן אמר אפילו ביוחסין

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מלקין על החזקות סוקלין ושורפין על החזקות ואין שורפין תרומה על החזקות

מלקין על החזקות כרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה משום נדה

סוקלין ושורפין על החזקות כדרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא איש ואשה תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא מעשה באשה שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו ובא עליה והביאום לבית דין וסקלום לא מפני שבנה ודאי אלא מפני שכרוך אחריה

ואין שורפין תרומה על החזקות דאמר רבי שמעון בן לקיש שורפין על החזקות ורבי יוחנן אומר אין שורפין ואזדו לטעמייהו דתנן תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו רבי מאיר מטהר וחכמים מטמאין מפני שדרכו של תינוק לטפח

והוינן בה מאי טעמיה דרבי מאיר קסבר רוב תינוקות מטפחין ומיעוט אין מטפחין ועיסה בחזקת טהרה עומדת וסמוך מיעוטא לחזקה איתרע ליה רובא ורבנן מיעוטא כמאן דליתא דמי רובא וחזקה רובא עדיף

אמר ריש לקיש משום רבי אושעיא זו היא ששורפין עליה את התרומה רבי יוחנן אמר אין זו חזקה ששורפין עליה תרומה

אלא איזו חזקה לרבי יוחנן ששורפין עליה את התרומה כדתנן עיסה בתוך הבית ושרצים וצפרדעים מטפלין שם ונמצאו חתיכות בעיסה אם רוב שרצים טמאה אם רוב צפרדעים טהורה

תניא כותיה דרבי יוחנן שני דברים אין בהם דעת לישאל ועשאום חכמים כמה שיש בהם דעת לישאל תינוק ועוד אחרת

תינוק הא דאמרן ועוד אחרת מאי היא עיסה בתוך הבית ותרנגולים ומשקים טמאים שם ונמצאו


נקורים נקורים בעיסה תולין לא אוכלין ולא שורפין

אמר רבי יהושע בן לוי לא שנו אלא במשקים לבנים אבל במשקים אדומים אם איתא דנקיר מידע ידיע ודילמא בלעתינהו עיסה

אמר רבי יוחנן דבר זה שמע בריבי ופירושו לא שמע לא שנו אלא במשקים צלולים שבבואה של תינוק ניכר בה אבל משקים עכורים לא

מתני׳ לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים רבי שמעון אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם בפונדקי מפני שאשתו משמרתו מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהם בקירוב בשר ואם הגדילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו

גמ׳ מאי טעמא תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלות עליהן

מנא הני מילי אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל רמז ליחוד מן התורה מנין שנאמר כי יסיתך אחיך בן אמך

וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה

פשטיה דקרא במאי כתיב אמר אביי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא בן אב דסני ליה ועייץ ליה עצות רעות אלא אפילו בן אם דלא סני ליה אימא צייתי ליה קא משמע לן

נימא מתניתין דלא כאבא שאול דתניא כל שלשים יום יוצא בחיק ונקבר באשה אחת ושני אנשים אבל לא באיש אחד ושתי נשים אבא שאול אומר אף באיש אחד ושתי נשים

אפילו תימא אבא שאול בשעת אנינות תביר יצריה

ורבנן סברי לה כרבי יצחק דאמר רבי יצחק מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו אפילו בשעת אנינותו של אדם יצרו מתגבר עליו ואבא שאול כי כתיב ההוא במתרעם על מדותיו כתיב והכי קאמר מה יתרעם על מדותיו וכי גבר על חטאיו דיו חיים שנתתי לו

ורבנן כי ההוא מעשה דההיא איתתא דהוה עובדא ואפיקתיה

אבל אשה אחת אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו בי עשרה נמי לא הוה מעשה והוציאוה עשרה במטה אמר רב יוסף תדע דמיחברי בי עשרה וגנבי כשורא ולא מיכספי מהדדי

נימא מסייע ליה מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך תלמידי חכמים אין אינשי דעלמא לא שאני תלמידי חכמים דידעי


גלול כלפי מעלה