Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו בשבט תשפ״ג | 17 פברואר 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר כה

הדף היום מוקדש ע"י אסתר חזון לע"נ אמה, דבורה סובל גליקלר, שנפטרה לפני 12 שנה בירושלים. "אמא למדה תורה ועסקה בחסד, וזכתה לעלות לירושלים בערוב חייה. יהי זכרה ברוך".

הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי לע"נ גידי נחשון, יואל מלך בן משה ושרה בציון 8 שנים לפטירתו.

למה מעות סתומין יפלו לנדבה, הרי מועברים בהם כסף לחטאת – ואמורים ללכת לים המלח! ר' יוחנן אומר שזה הלכה למשה מסיני במיוחד בנזיר. ריש לקיש אומר שזה נלמד מדרשה בפסוק. אם נלמד מדרשה בפסוק, מאיפה בא ההבחנה בין מעות מפורשים למעות סתומים? כי מעות מפורשים כבר נלמד מפסוק אחר שממנו דרש ר' ישמעאל שחטאת שלא השתמשו בו אינה יכולה להיקרב על המזבח. הגמרא עוברת על חלקים מהברייתא ומקשה עליהם ומביאה הסברים.

 

והלא דמי חטאת מעורבין בהן אמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר ריש לקיש אמר לכל נדריהם ולכל נדבותם התורה אמרה מותר נדר יהא לנדבה

בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר אמטו להכי סתומין אין מפורשין לא אלא לריש לקיש לכל נדריהם ולכל נדבותם מאי איריא סתומין אפילו מפורשין

אמר רבא מפורשין לא מצית אמרת כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך בולדי קדשים ובתמורתם הכתוב מדבר

מה תקנתן תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ה׳ יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו תלמוד לומר ועשית עלתיך הבשר והדם

לומר לך כדרך שאתה נוהג בעולה נהוג בתמורתה כדרך שאתה נוהג בשלמים נהוג בולדיהם יכול אף ולד חטאת ותמורת אשם כן תלמוד לומר רק דברי רבי ישמעאל

רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו יהא

קתני יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו תלמוד לומר ועשית עלתיך אמאי הא ולד חטאת הוא דגמירין בה מיתה אי לאו קרא הוה אמינא ולד חטאת בכל מקום


וולדי קדשים בבית הבחירה קא משמע לן דלא

קתני יכול אף ולד חטאת ותמורת אשם כן תלמוד לומר רק למה לי קרא הילכתא גמירי לה ולד חטאת למיתה אזיל הכי נמי וקרא לאשם הוא דאתא

אשם נמי הילכתא גמירי לה כל שאילו בחטאת מתה באשם רועה

אלא אי מהילכתא הוה אמינא הילכתא ואי אקריביה לא ליחייב עליה ולא כלום קא משמע לן קרא דאי מקריב ליה קאים עליה בעשה:

רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו יהא: למה לי קרא גמרא גמירין לה כל שבחטאת מתה באשם רועה

הכי נמי וכי אתא קרא לדרב דאמר רב הונא אמר רב אשם שניתק לרעייה ושחטו לשם עולה כשר

טעמא דניתק הא לא ניתק לא דאמר קרא הוא בהוייתו יהא

אמר מר הלכה היא בנזיר ותו ליכא והתניא ושאר חייבי קינין שבתורה


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נזיר כה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר כה

והלא דמי חטאת מעורבין בהן אמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר ריש לקיש אמר לכל נדריהם ולכל נדבותם התורה אמרה מותר נדר יהא לנדבה

בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר אמטו להכי סתומין אין מפורשין לא אלא לריש לקיש לכל נדריהם ולכל נדבותם מאי איריא סתומין אפילו מפורשין

אמר רבא מפורשין לא מצית אמרת כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך בולדי קדשים ובתמורתם הכתוב מדבר

מה תקנתן תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ה׳ יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו תלמוד לומר ועשית עלתיך הבשר והדם

לומר לך כדרך שאתה נוהג בעולה נהוג בתמורתה כדרך שאתה נוהג בשלמים נהוג בולדיהם יכול אף ולד חטאת ותמורת אשם כן תלמוד לומר רק דברי רבי ישמעאל

רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו יהא

קתני יכול יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו תלמוד לומר ועשית עלתיך אמאי הא ולד חטאת הוא דגמירין בה מיתה אי לאו קרא הוה אמינא ולד חטאת בכל מקום


וולדי קדשים בבית הבחירה קא משמע לן דלא

קתני יכול אף ולד חטאת ותמורת אשם כן תלמוד לומר רק למה לי קרא הילכתא גמירי לה ולד חטאת למיתה אזיל הכי נמי וקרא לאשם הוא דאתא

אשם נמי הילכתא גמירי לה כל שאילו בחטאת מתה באשם רועה

אלא אי מהילכתא הוה אמינא הילכתא ואי אקריביה לא ליחייב עליה ולא כלום קא משמע לן קרא דאי מקריב ליה קאים עליה בעשה:

רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו יהא: למה לי קרא גמרא גמירין לה כל שבחטאת מתה באשם רועה

הכי נמי וכי אתא קרא לדרב דאמר רב הונא אמר רב אשם שניתק לרעייה ושחטו לשם עולה כשר

טעמא דניתק הא לא ניתק לא דאמר קרא הוא בהוייתו יהא

אמר מר הלכה היא בנזיר ותו ליכא והתניא ושאר חייבי קינין שבתורה


גלול כלפי מעלה