Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד בניסן תשפ״א | 27 מרץ 2021
  • הלימוד החודש מוקדש על ידי ג’ון ויעל כהן לע”נ ד”ר רוברט ואן אמרונגן.

שקלים ו

אם אחד אוסף כסף לאורך זמן לתת למחצית השקל אבל אסף יותר מדי, מה הסטטוס של הכסף הנוסף? באיזה מקרה בית שמאי ובית הלל חולקים? איך זה בהשוואה לכסף שנשאר מכסף שאסף בכדי לקנות בהמה לקרבן חטאת? איזה סכום ניתן לאורך הדורות עבור מחצית השקל? מדוע התורה נתנה סכום של מחצית השקל? המשנה דנה בכסף שנותר עבור קרבנות שונים ודברים שונים כמו מחצית השקל ועשירית האיפה ומה יש לעשות איתם. הגמרא מביאה כמה דיונים בנוגע לכמה מהנושאים במשנה, כולל מה שקורה עם בהמה המיועדת לקרבן פסח שהובאה כקרבן ​​עולה לפני פסח – האם היא נחשבת קרבן שלמים או קרבן פסול? אם זה נחשב מקרבן שלמים, האם זה יכול להיחשב כפיגול אם מישהו חושב לזרוק את הדם או לעשות פעולה אחרת בזמן הלא נכון או האם זה פשוט נפסל ואין חיוב כרת באכילתו?

ב׳:ד׳
  • הלימוד החודש מוקדש על ידי ג’ון ויעל כהן לע”נ ד”ר רוברט ואן אמרונגן.

להעמיק בדף

פדיון שבויים דף משלהן 59 עם שירה וחמוטל

איך גלעד שליט נכנס לירושלמי? פדיון שבויים – דף משלהן 59

מתי משלמים שבויים ובאיזה מחיר? האם יש גבול למחיר שאנחנו מוכנים לשלם? גלעד שליט/פדיון שבויים/מהר״ם מרוטנברג פדיון שבויים עם שירה וחמוטל דף משלהן פרק 59 לסרטונים נוספים של שירה וחמוטל

שקלים ו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים ו
ב׳:ד׳
גלול כלפי מעלה