Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בניסן תשפ״ב | 21 אפריל 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

יבמות מה

הדף היום מוקדש על ידי דבורה הופמן-וויד “בהוקרת תודה לאמי בת ה-90, ג’רלדין הופמן, שילדה אותי היום לפני 69 שנים.”

מה מעמדו של ילד שנולד לאב לא יהודי או לעבד כנעני ולאם יהודייה? האם הילד ממזר? האם הילד אינו ממזר, אלא פסול מלהתחתן עם כהן? יש דעות שונות לגבי הנושא הזה. ר’ יוחנן אמר שכולם מודים שהולד ממזר – למי הוא התכוון בדבריו “הכל מודים”? בהתחלה חושבים שזה ר’ שמעון התמיני אבל מעלים קושי נגד דעה זו, ורב יוסף מסביר שמדובר ברבי יהודה הנשיא. הובא מקרה עם שבויה שהייתה בהריון. רבי אמי רצה להכריז על הילד כממזר על פי דעתם של רבי יוחנן, רבי אלעזר ורבי חנינא, אך רב יוסף השיב נגדו שאם אתה פוסק כך בגלל שיש הרבה רבנים שפוסקים ככה, אני אביא לך רשימה ארוכה יותר של רבנים שלא סוברים ככה – רב ושמואל בבבל ורבי יהושע בן לוי ובר קפרא בישראל. רב יוסף מסביר שיש לפסוק להחמיר משום שר’ יהודה הנשיא סובר ככה. ר’ יהושע בן לוי שהתיר את הולד מדין ממזר, פסל אותה לכהונה – למד מקל וחומר מאלמנה. אביי מקשה על רב יוסף ומביא מסורת אחרת בדברי ר’ יהודה הנשיא שבה הוא התיר את הולד. למרות שרב התיר גם, אדם מסוים (שנולד מאב שאינו יהודי בא לפני רב ולאחר ששמע את פסק דינו המתיר, ביקש לשאת את בתו של רב, ורב לא הסכים לכך. על כך נמתחה ביקורת על רב שכן לא היה מוכן לפעול על פי דבריו, אולם רב עמד חזק והסביר מדוע אינו מוכן. רב התעצבן על מי ששאל אותו את השאלה וגרם למותו. חצי עבד/חצי בן חורין שיש לו ילד עם אישה יהודייה, מה מעמדו של הילד? שאלה זו נשאלה לרבא והוא ענה שהילד אינו ממזר. רב יוסף הטיל ספק בכך שקבע שזה חייב להתבסס על רב יהודה שפוסק שילד של עבד ואישה יהודיה לא ממזר, אבל רב יהודה אמר במקום אחר שלילד של חצי עבד/חצי בן חורין אין תקנה (כלומר הילד הוא ממזר). איך אפשר לפתור את הסתירה? עבד/אינו יהודי מקיים יחסים עם אישה נשואה, האם מתייחסים אליה כאשת איש (כלומר, האם הולד ממזר) או שאין עניין של אשת איש ביחסים עם אינו יהודה/עבד? זה נושא לוויכוח בין רבנים שונים. רבא התיר לרב מרי בן רחל שאביו היה אינו יהודי (שאחר כך התגייר) להיות פקיד בבבל כיוון שהוא ראה בו יהודי לחלוטין בעקבות האם. אשה לא יהודיה הוטבלה במקווה על ידי עבדו של רבי חייא בר אמי לצורך נידה, אבל רב יוסף אמר שזה יכול לחשב גם לגיורה. מובאים עוד כמה מקרים דומים.

מחייבי לאוין דתפסי בהו קדושין אבל הכא גוי ועבד כיון דלא תפסי בהו קדושין כחייבי כריתות דמי

מיתיבי גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר רבי שמעון בן יהודה אומר אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת

אלא אמר רב יוסף מאן הכל מודים רבי אף על גב דרבי אומר אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי רבי עקיבא שהיה עושה חלוצה כערוה וליה לא סבירא ליה בגוי ועבד מודה דכי אתא רב דימי אמר רב יצחק בר אבודימי משום רבינו גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

רבי אחא שר הבירה ורבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו פרוק הנהו שבוייתא דאתו מארמון לטבריא הוה חדא דאעברא מגוי ואתו לקמיה דרבי אמי אמר להו רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

אמר רב יוסף רבותא למחשב גברי הא רב ושמואל בבבל ורבי יהושע בן לוי ובר קפרא בארץ ישראל ואמרי לה חלופי בר קפרא ועיילי זקני דרום דאמרי גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר

אלא אמר רב יוסף רבי היא דכי אתא רב דימי אמר רבי יצחק בר אבודימי משום רבינו אמרו גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

רבי יהושע בן לוי אומר הולד מקולקל למאן אילימא לקהל הא אמר רבי יהושע הולד כשר אלא לכהונה דכולהו אמוראי דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה

מקל וחומר מאלמנה מה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום

מה לאלמנה לכהן גדול שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון שנבעלה פסלה

דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון מנין לגוי ועבד הבא על הכהנת ועל הלויה ועל הישראלית שפסלוה שנאמר ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו גוי ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה

אמר ליה אביי מאי חזית דסמכת אדרב דימי סמוך אדרבין דכי אתא רבין אמר רבי נתן ורבי יהודה הנשיא מורים בה להיתירא ומאן רבי יהודה הנשיא רבי

ואף רב מורה בה היתירא דההוא דאתא לקמיה דרב אמר ליה גוי ועבד הבא על בת ישראל מהו

אמר לו הולד כשר אמר ליה הב לי ברתך לא יהיבנא לך

אמר שימי בר חייא לרב אמרי אינשי גמלא במדי אקבא רקדא הא קבא והא גמלא והא מדי ולא רקדא

אמר ליה אי ניהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא ליה ברתי אמר ליה אי הוה כיהושע בן נון אי מר לא יהיב ליה אחריני יהבי ליה האי אי מר לא יהיב ליה אחריני לא יהבי ליה

לא הוה קאזיל מקמיה יהיב ביה עיניה ושכיב

ואף רב מתנה מורה בה להיתירא ואף רב יהודה מורה בה להיתירא דכי אתא לקמיה דרב יהודה אמר ליה זיל איטמר או נסיב בת מינך וכי אתא לקמיה דרבא אמר ליה או גלי או נסיב בת מינך

שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל מהו אמר להו השתא עבד כולו אמרינן כשר חציו מיבעיא

אמר רב יוסף מרא דשמעתא

מנו רב יהודה והא אמר רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל אותו ולד אין לו תקנה

כי איתמר דרב יהודה כגון דקדיש בת ישראל דנמצא צד עבדות שבו משתמש באשת איש

והאמרי נהרדעי משמיה דרבי יעקב לדברי הפוסל פוסל אפילו בפנויה לדברי המכשיר מכשיר אפילו באשת איש

ושניהם לא למדוה אלא מאשת אב מאן דפסיל סבר מה אשת אב דלא תפסי בה קדושין [הולד ממזר] אף כל דלא תפסי בה קדושין הולד ממזר

ומאן דמכשר סבר מה אשת אב דלדידיה לא תפסי בה קדושין לאחריני תפסי בה קדושין לאפוקי גוי ועבד דלא תפסי בהו קדושין כלל

אלא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש

אמר רבינא אמר לי רב גזא איקלע רבי יוסי בר אבין לאתרין והוה עובדא בפנויה ואכשר באשת איש ופסיל אמר רב ששת לדידי אמר לי רב גזא לא רבי יוסי בר אבין הוה אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה ואכשר בין בפנויה בין באשת איש אמר ליה רב אחא בריה דרבה לרבינא איקלע אמימר לאתרין ואכשר בין בפנויה בין באשת איש

והלכתא גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש

רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואף על גב דאמר מר שום תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה

עבדיה דרבי חייא בר אמי אטבלה לההיא גויה לשם אנתתא אמר רב יוסף יכילנא לאכשורי בה ובברתה

בה כדרב אסי דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה

בברתה גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר

ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה אמר רבי יהושע בן לוי מי לא טבל לקריו

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלוקח עבד מן הגוי וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין מאי טעמא

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת יבמות מוקדשת ע"י אהבה לייבטג לזכר נשמת סבה וסבתה, ליאו ואסתר אהרן ז"ל

להעמיק בדף

“והאשה מַטבֶּלת את האשה” טבילת אישה לגֵרות בפני בית־דין ע”י ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי

לינק למאמר בקובץ PDF  

יבמות מה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

יבמות מה

מחייבי לאוין דתפסי בהו קדושין אבל הכא גוי ועבד כיון דלא תפסי בהו קדושין כחייבי כריתות דמי

מיתיבי גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר רבי שמעון בן יהודה אומר אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת

אלא אמר רב יוסף מאן הכל מודים רבי אף על גב דרבי אומר אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי רבי עקיבא שהיה עושה חלוצה כערוה וליה לא סבירא ליה בגוי ועבד מודה דכי אתא רב דימי אמר רב יצחק בר אבודימי משום רבינו גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

רבי אחא שר הבירה ורבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו פרוק הנהו שבוייתא דאתו מארמון לטבריא הוה חדא דאעברא מגוי ואתו לקמיה דרבי אמי אמר להו רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

אמר רב יוסף רבותא למחשב גברי הא רב ושמואל בבבל ורבי יהושע בן לוי ובר קפרא בארץ ישראל ואמרי לה חלופי בר קפרא ועיילי זקני דרום דאמרי גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר

אלא אמר רב יוסף רבי היא דכי אתא רב דימי אמר רבי יצחק בר אבודימי משום רבינו אמרו גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

רבי יהושע בן לוי אומר הולד מקולקל למאן אילימא לקהל הא אמר רבי יהושע הולד כשר אלא לכהונה דכולהו אמוראי דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה

מקל וחומר מאלמנה מה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום

מה לאלמנה לכהן גדול שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון שנבעלה פסלה

דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון מנין לגוי ועבד הבא על הכהנת ועל הלויה ועל הישראלית שפסלוה שנאמר ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו גוי ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה

אמר ליה אביי מאי חזית דסמכת אדרב דימי סמוך אדרבין דכי אתא רבין אמר רבי נתן ורבי יהודה הנשיא מורים בה להיתירא ומאן רבי יהודה הנשיא רבי

ואף רב מורה בה היתירא דההוא דאתא לקמיה דרב אמר ליה גוי ועבד הבא על בת ישראל מהו

אמר לו הולד כשר אמר ליה הב לי ברתך לא יהיבנא לך

אמר שימי בר חייא לרב אמרי אינשי גמלא במדי אקבא רקדא הא קבא והא גמלא והא מדי ולא רקדא

אמר ליה אי ניהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא ליה ברתי אמר ליה אי הוה כיהושע בן נון אי מר לא יהיב ליה אחריני יהבי ליה האי אי מר לא יהיב ליה אחריני לא יהבי ליה

לא הוה קאזיל מקמיה יהיב ביה עיניה ושכיב

ואף רב מתנה מורה בה להיתירא ואף רב יהודה מורה בה להיתירא דכי אתא לקמיה דרב יהודה אמר ליה זיל איטמר או נסיב בת מינך וכי אתא לקמיה דרבא אמר ליה או גלי או נסיב בת מינך

שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל מהו אמר להו השתא עבד כולו אמרינן כשר חציו מיבעיא

אמר רב יוסף מרא דשמעתא

מנו רב יהודה והא אמר רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל אותו ולד אין לו תקנה

כי איתמר דרב יהודה כגון דקדיש בת ישראל דנמצא צד עבדות שבו משתמש באשת איש

והאמרי נהרדעי משמיה דרבי יעקב לדברי הפוסל פוסל אפילו בפנויה לדברי המכשיר מכשיר אפילו באשת איש

ושניהם לא למדוה אלא מאשת אב מאן דפסיל סבר מה אשת אב דלא תפסי בה קדושין [הולד ממזר] אף כל דלא תפסי בה קדושין הולד ממזר

ומאן דמכשר סבר מה אשת אב דלדידיה לא תפסי בה קדושין לאחריני תפסי בה קדושין לאפוקי גוי ועבד דלא תפסי בהו קדושין כלל

אלא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש

אמר רבינא אמר לי רב גזא איקלע רבי יוסי בר אבין לאתרין והוה עובדא בפנויה ואכשר באשת איש ופסיל אמר רב ששת לדידי אמר לי רב גזא לא רבי יוסי בר אבין הוה אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה ואכשר בין בפנויה בין באשת איש אמר ליה רב אחא בריה דרבה לרבינא איקלע אמימר לאתרין ואכשר בין בפנויה בין באשת איש

והלכתא גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש

רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואף על גב דאמר מר שום תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה

עבדיה דרבי חייא בר אמי אטבלה לההיא גויה לשם אנתתא אמר רב יוסף יכילנא לאכשורי בה ובברתה

בה כדרב אסי דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה

בברתה גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר

ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה אמר רבי יהושע בן לוי מי לא טבל לקריו

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלוקח עבד מן הגוי וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין מאי טעמא

גלול כלפי מעלה