Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בכסלו תשפ״ד | 14 נובמבר 2023
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא יב

יש מחלוקת בין רב נחמן לאמוראים אחרים האם עבדים נחשבים כקרקע או כמטלטלין. הגמרא מציעה שאולי זה גם מחלקות בין תנאים אבל ההצעה נדחתה. אפילו אם נגיד שעבדים כמטלטלין או כקרקעות, איך עבדים שונים מהם? במשנה כתוב שנכסים שאין בהם מעילה חייבים על נזקיהם. מניסוח זה משמע שכלול בתוך חיוב נזיקין קדשים קלים – ז"א שהמשנה כשיטת ר' יוסי הגלילי הסובר שקדשי קדשים ממון בעלים. הגמרא מביאה סתירה בין דבריו לבין משנה ופותרת בשתי דרכים שונות. הגמרא מביאה קושי על הפתרון השני.

לבתר דנפק אמר להו עולא הכי אמר רבי אלעזר אפילו מיתמי אמר רב נחמן אשתמטין עולא

הוה עובדא בנהרדעא ואגבו דייני דנהרדעא הוה עובדא בפומבדיתא ואגביה רב חנא בר ביזנא אמר להו רב נחמן זילו אהדורו ואי לא מגבינן לכו לאפדנייכו

אמר ליה רבא לרב נחמן הא עולא הא רבי אלעזר הא דייני דנהרדעא והא רב חנא בר ביזנא מר כמאן סבירא ליה

אמר ליה אנא מתניתא ידענא דתני אבימי פרוזבול חל על הקרקע ואינו חל על העבדים מטלטלין נקנין עם הקרקע ואינן נקנין עם העבדים

לימא כתנאי

מכר לו עבדים וקרקעות החזיק בעבדים לא קנה קרקעות בקרקעות לא קנה עבדים קרקעות ומטלטלין החזיק בקרקע קנה מטלטלין במטלטלין לא קנה קרקע עבדים ומטלטלין החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין במטלטלין לא קנה עבדים

והתניא החזיק בעבדים קנה מטלטלין

מאי לאו בהא קמפלגי דמר סבר עבדים כמקרקעי דמי ומר סבר עבדים כמטלטלין דמי

אמר רב איקא בריה דרב אמי דכולי עלמא עבדים כמקרקעי דמי והדתניא קנה שפיר והדתניא לא קנה בעינן קרקע דומיא דערים מצורות ביהודה דלא ניידי

דתנן נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנהני מילי אמר חזקיה דאמר קרא ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצרות ביהודה

איכא דאמרי אמר רב איקא בריה דרב אמי דכולי עלמא עבדי כמטלטלין דמי והדתניא לא קנה שפיר הא דתניא קנה בעודן עליו

וכי עודן עליו מאי הוי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא בעומד והא אמר רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה

והלכתא בכפות

והתניא החזיק בקרקע קנה עבדים

התם בעומדין בתוכה

מכלל דהאי לא קנה כשאין עומדין בתוכה

הניחא להך לישנא דאמר רב איקא בריה דרב אמי עבדי כמטלטלי דמי היינו דאי עומדין בתוכה אין אי לא לא

אלא להך לישנא דאמר עבדי כמקרקעי דמי למה לי עומדין בתוכה הא אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן

וליטעמיך להך לישנא דאמר עבדי כמטלטלין דמי למה לי עומד בתוכה


הא קיימא לן דלא בעינן צבורין

אלא מאי אית לך למימר שאני מטלטלי דניידי ממטלטלי דלא ניידי

הכא נמי שאני מקרקעי דניידי ממקרקעי דלא ניידי עבדא מקרקעי דניידי הוא התם סדנא דארעא חד הוא

נכסים שאין בהן מעילה וכו׳

מעילה הוא דלית בהו הא מקדש קדשי

מאן תנא אמר רבי יוחנן בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר ממון בעלים הוא

דתניא ומעלה מעל בה׳ לרבות קדשים קלים שהן ממונו דברי רבי יוסי הגלילי

והתנן המקדש בחלקו בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת לימא דלא כרבי יוסי הגלילי

אפילו תימא רבי יוסי הגלילי כי אמר רבי יוסי הגלילי מחיים אבל לאחר שחיטה אפילו רבי יוסי הגלילי מודה דכי קא זכו משלחן גבוה קא זכו

ומחיים מי אמר והתנן בכור מוכרין אותו תם חי (ולא שחוט) ובעל מום חי ושחוט ומקדשין בו את האשה

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא בכור בזמן הזה דכיון דלא חזי להקרבה אית להו לכהנים זכייה בגוייהו אבל בזמן שבית המקדש קיים דחזי להקרבה לא

ואיתיביה רבא לרב נחמן ומעלה מעל בה׳ לרבות קדשים קלים שהן ממונו דברי רבי יוסי הגלילי

ומשני רבינא בבכור בחוצה לארץ ואליבא דרבי שמעון דאמר אם באו תמימים יקרבו אם באו אין לכתחלה לא

ואם איתא דכי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו הוא מחיים


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon (YouTube Thumbnail)

על כלבים ואנשים – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

בבא קמא יב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא יב

לבתר דנפק אמר להו עולא הכי אמר רבי אלעזר אפילו מיתמי אמר רב נחמן אשתמטין עולא

הוה עובדא בנהרדעא ואגבו דייני דנהרדעא הוה עובדא בפומבדיתא ואגביה רב חנא בר ביזנא אמר להו רב נחמן זילו אהדורו ואי לא מגבינן לכו לאפדנייכו

אמר ליה רבא לרב נחמן הא עולא הא רבי אלעזר הא דייני דנהרדעא והא רב חנא בר ביזנא מר כמאן סבירא ליה

אמר ליה אנא מתניתא ידענא דתני אבימי פרוזבול חל על הקרקע ואינו חל על העבדים מטלטלין נקנין עם הקרקע ואינן נקנין עם העבדים

לימא כתנאי

מכר לו עבדים וקרקעות החזיק בעבדים לא קנה קרקעות בקרקעות לא קנה עבדים קרקעות ומטלטלין החזיק בקרקע קנה מטלטלין במטלטלין לא קנה קרקע עבדים ומטלטלין החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין במטלטלין לא קנה עבדים

והתניא החזיק בעבדים קנה מטלטלין

מאי לאו בהא קמפלגי דמר סבר עבדים כמקרקעי דמי ומר סבר עבדים כמטלטלין דמי

אמר רב איקא בריה דרב אמי דכולי עלמא עבדים כמקרקעי דמי והדתניא קנה שפיר והדתניא לא קנה בעינן קרקע דומיא דערים מצורות ביהודה דלא ניידי

דתנן נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנהני מילי אמר חזקיה דאמר קרא ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצרות ביהודה

איכא דאמרי אמר רב איקא בריה דרב אמי דכולי עלמא עבדי כמטלטלין דמי והדתניא לא קנה שפיר הא דתניא קנה בעודן עליו

וכי עודן עליו מאי הוי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא בעומד והא אמר רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה

והלכתא בכפות

והתניא החזיק בקרקע קנה עבדים

התם בעומדין בתוכה

מכלל דהאי לא קנה כשאין עומדין בתוכה

הניחא להך לישנא דאמר רב איקא בריה דרב אמי עבדי כמטלטלי דמי היינו דאי עומדין בתוכה אין אי לא לא

אלא להך לישנא דאמר עבדי כמקרקעי דמי למה לי עומדין בתוכה הא אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן

וליטעמיך להך לישנא דאמר עבדי כמטלטלין דמי למה לי עומד בתוכה


הא קיימא לן דלא בעינן צבורין

אלא מאי אית לך למימר שאני מטלטלי דניידי ממטלטלי דלא ניידי

הכא נמי שאני מקרקעי דניידי ממקרקעי דלא ניידי עבדא מקרקעי דניידי הוא התם סדנא דארעא חד הוא

נכסים שאין בהן מעילה וכו׳

מעילה הוא דלית בהו הא מקדש קדשי

מאן תנא אמר רבי יוחנן בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר ממון בעלים הוא

דתניא ומעלה מעל בה׳ לרבות קדשים קלים שהן ממונו דברי רבי יוסי הגלילי

והתנן המקדש בחלקו בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת לימא דלא כרבי יוסי הגלילי

אפילו תימא רבי יוסי הגלילי כי אמר רבי יוסי הגלילי מחיים אבל לאחר שחיטה אפילו רבי יוסי הגלילי מודה דכי קא זכו משלחן גבוה קא זכו

ומחיים מי אמר והתנן בכור מוכרין אותו תם חי (ולא שחוט) ובעל מום חי ושחוט ומקדשין בו את האשה

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא בכור בזמן הזה דכיון דלא חזי להקרבה אית להו לכהנים זכייה בגוייהו אבל בזמן שבית המקדש קיים דחזי להקרבה לא

ואיתיביה רבא לרב נחמן ומעלה מעל בה׳ לרבות קדשים קלים שהן ממונו דברי רבי יוסי הגלילי

ומשני רבינא בבכור בחוצה לארץ ואליבא דרבי שמעון דאמר אם באו תמימים יקרבו אם באו אין לכתחלה לא

ואם איתא דכי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו הוא מחיים


גלול כלפי מעלה