Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בשבט תשפ״ד | 19 ינואר 2024
  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

בבא קמא עח

רבא אמר שהמילה "שה" בתורה באה להוציא בהמת כלאים. לאיזו הלכה התייחסה אמירה זו? אם קיבל על עצמו להביא קרבן עולה ("הרי עלי עולה"), והפריש שור ואז מישהו גנב אותו, האם הגנב צריך לשלם בשור או האם הגנב יכול בכבש או עוף כי אדם באומר הרי עלי עולה, יכול להביא כבש או לר' אלעזר בן עזריה, יכול להביא עוף? אם גנב לא מכר את הבהמה לגמרי או לא עשה שחיטה כמו שצריך, אין תשלום ארבעה/חמישה. ישנן ארבע דעות שונות לגבי איזה חלק מהבהמה הגנב ישאיר לעצמו שייחשב מכירתה ללא שלמה ויפטור את הגנב מתשלום הארבעה/חמישה. יש ברייתות סותרות לגבי שותפים שגנבו ביחד ואחד מהם מכר/טבח – אחד אומר שחייב והשני פטור. כיצד פותר רב נחמן את הסתירה הזו? רבי ירמיה ורב פפא שואלים שאלות נוספות בנוגע למקרים של מכירה חלקית של הבהמה שנגנבה. שאלותיהם נותרות ללא תשובה.

הא גבי קדשים נמי נאמר שור או כשב שאין אתה יכול להוציא כלאים מביניהם ונרבי מדסיפא למעט רישא נמי למעט אדרבה מדרישא לרבות סיפא נמי לרבות

האי מאי אי אמרת בשלמא למעט הוא דאיצטריך תרי מיעוטי דאף על גב דאימעט כלאים איצטריך למעוטי נדמה אלא אי אמרת לרבות תרי ריבויי למה השתא כלאים אירבי ליה נדמה מבעיא

אלא הא דאמר רבא זה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים למאי הלכתא אי לקדשים בהדיא כתיב בהו שור או כשב פרט לכלאים

אי למעשר תחת תחת יליף מקדשים

אי לבכור העברה העברה יליף ממעשר

אי נמי נדמה אמרת לא דכתיב אך בכור שור עד שיהא הוא שור ובכורו שור כלאים מבעיא

אלא כי איתמר דרבא לענין פטר חמור כדתנן אין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי

ולרבי אלעזר דמתיר בכלאים דתנן רבי אלעזר מתיר בכלאים מפני שהוא שה למאי הלכתא

אמר לך רבי אלעזר כי איתמר דרבא לטמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא ודלא כרבי יהושע דאי רבי יהושע משה כשבים ושה עזים נפקא ליה עד שיהא אביו כבש ואמו כבשה

וטהורה מטמאה מי מיעברא אין דקיימא לן


דאיעבר מקלוט כרבי שמעון

בעי רבא הרי עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנב מי פטר גנב נפשיה בכבש לרבנן בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה דתנן הרי עלי עולה יביא כבש רבי אלעזר בן עזריה אומר יביא תור או בן יונה

מאי מי אמרינן שם עולה קביל עילויה או דלמא מצי אמר ליה אנא מצוה מן המובחר בעינא למיעבד

בתר דאיבעיא הדר פשט גנב פטר עצמו בכבש לרבנן בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה

רב אחא בריה דרב איקא מתני לה בהדיא אמר רבא הרי עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנבו פטר עצמו בכבש לרבנן ובעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה

מתני׳ מכרו חוץ מאחד ממאה שבו או שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

גמ׳ מאי חוץ מאחד ממאה שבו אמר רב חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה ולוי אמר חוץ מגיזותיה וכן תניא במתניתא חוץ מגיזותיה

מיתיבי מכרה חוץ מידה חוץ מרגלה חוץ מקרנה חוץ מגיזותיה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה רבי אומר דבר המעכב בשחיטה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

ושאינו מעכב בשחיטה משלם תשלומי ארבעה וחמשה

רבי שמעון בן אלעזר אומר חוץ מקרנה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה חוץ מגיזותיה משלם תשלומי ארבעה וחמשה

בשלמא ללוי כתנא קמא אלא לרב כמאן

אמרי רב דאמר כי האי תנא דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מכרה חוץ מידה וחוץ מרגלה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה חוץ מקרנה חוץ מגיזותיה משלם תשלומי ארבעה וחמשה

במאי קמיפלגי תנא קמא סבר וטבחו כולו בעינן ומכרו כולו בעינן

ורבי סבר וטבחו מידי דהוי בטביחה לאפוקי מידי דלא הויא בטביחה ומכרו דומיא דטביחה

ורבי שמעון בן אלעזר סבר קרנא דלא למגזא קיימא הוי שיור ואינו משלם תשלום ארבעה וחמשה גיזותיה דלמיגז קיימי לא הוי שיור ומשלם תשלום ארבעה וחמשה

ואידך תנא דבי רבי שמעון בן אלעזר סבר ידיו ורגליו דצריכי טביחה הוי שיור ולא משלם תשלומי ארבעה וחמשה קרניה וגיזותיה דלא צריכי טביחה לא הוי שיור

קשיא דרבי שמעון בן אלעזר אדרבי שמעון בן אלעזר תרי תנאי ואליבא דרבי שמעון בן אלעזר

תנו רבנן הגונב הקיטעת ואת החיגרת ואת הסומא וכן הגונב בהמת השותפין חייב ושותפים שגנבו פטורים והתניא שותפין שגנבו חייבין

אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשותף שגנב מחבירו כאן בשותף שגנב מעלמא

איתיביה רבא לרב נחמן יכול שותף שגנב מחבירו ושותפים שגנבו יהו חייבין תלמוד לומר וטבחו כולו בעינן וליכא

אלא אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשותף שטבח לדעת חבירו כאן בשותף שטבח שלא לדעת חבירו

בעי רבי ירמיה מכרה חוץ משלשים יום חוץ ממלאכתה חוץ מעוברה מהו

אליבא דמאן דאמר עובר ירך אמו הוא לא תבעי לך דהא שייר בה כי תבעי לך אליבא דמאן דאמר דעובר לאו ירך אמו מאי מימר אמרינן כיון דמחובר בה הוי שיור או דלמא כיון דלמפרש מינה קאי לא הוי שיור

איכא דאמרי כיון דלאו ירך אמו הוא לא הוי שיור או דלמא כיון דצריך לאישתרויי בהדה בשחיטה כמאן דשייר בגופה דמי תיקו

בעי רב פפא גנבה קטעה ומכרה מהו מי אמרינן מאי דגנב הא לא זבין או דלמא מה דזבין הא לא שייר תיקו

תנו רבנן גנב ונתן לאחר וטבח גנב ונתן לאחר ומכר


  • מסכת בבא קמא מוקדשת ע"י משפחת פטורניק לע"נ פיליפ קואפמן ודויד פטורניק

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא קמא עח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא קמא עח

הא גבי קדשים נמי נאמר שור או כשב שאין אתה יכול להוציא כלאים מביניהם ונרבי מדסיפא למעט רישא נמי למעט אדרבה מדרישא לרבות סיפא נמי לרבות

האי מאי אי אמרת בשלמא למעט הוא דאיצטריך תרי מיעוטי דאף על גב דאימעט כלאים איצטריך למעוטי נדמה אלא אי אמרת לרבות תרי ריבויי למה השתא כלאים אירבי ליה נדמה מבעיא

אלא הא דאמר רבא זה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים למאי הלכתא אי לקדשים בהדיא כתיב בהו שור או כשב פרט לכלאים

אי למעשר תחת תחת יליף מקדשים

אי לבכור העברה העברה יליף ממעשר

אי נמי נדמה אמרת לא דכתיב אך בכור שור עד שיהא הוא שור ובכורו שור כלאים מבעיא

אלא כי איתמר דרבא לענין פטר חמור כדתנן אין פודין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בכלאים ולא בכוי

ולרבי אלעזר דמתיר בכלאים דתנן רבי אלעזר מתיר בכלאים מפני שהוא שה למאי הלכתא

אמר לך רבי אלעזר כי איתמר דרבא לטמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא ודלא כרבי יהושע דאי רבי יהושע משה כשבים ושה עזים נפקא ליה עד שיהא אביו כבש ואמו כבשה

וטהורה מטמאה מי מיעברא אין דקיימא לן


דאיעבר מקלוט כרבי שמעון

בעי רבא הרי עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנב מי פטר גנב נפשיה בכבש לרבנן בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה דתנן הרי עלי עולה יביא כבש רבי אלעזר בן עזריה אומר יביא תור או בן יונה

מאי מי אמרינן שם עולה קביל עילויה או דלמא מצי אמר ליה אנא מצוה מן המובחר בעינא למיעבד

בתר דאיבעיא הדר פשט גנב פטר עצמו בכבש לרבנן בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה

רב אחא בריה דרב איקא מתני לה בהדיא אמר רבא הרי עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנבו פטר עצמו בכבש לרבנן ובעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה

מתני׳ מכרו חוץ מאחד ממאה שבו או שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

גמ׳ מאי חוץ מאחד ממאה שבו אמר רב חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה ולוי אמר חוץ מגיזותיה וכן תניא במתניתא חוץ מגיזותיה

מיתיבי מכרה חוץ מידה חוץ מרגלה חוץ מקרנה חוץ מגיזותיה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה רבי אומר דבר המעכב בשחיטה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה

ושאינו מעכב בשחיטה משלם תשלומי ארבעה וחמשה

רבי שמעון בן אלעזר אומר חוץ מקרנה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה חוץ מגיזותיה משלם תשלומי ארבעה וחמשה

בשלמא ללוי כתנא קמא אלא לרב כמאן

אמרי רב דאמר כי האי תנא דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מכרה חוץ מידה וחוץ מרגלה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה חוץ מקרנה חוץ מגיזותיה משלם תשלומי ארבעה וחמשה

במאי קמיפלגי תנא קמא סבר וטבחו כולו בעינן ומכרו כולו בעינן

ורבי סבר וטבחו מידי דהוי בטביחה לאפוקי מידי דלא הויא בטביחה ומכרו דומיא דטביחה

ורבי שמעון בן אלעזר סבר קרנא דלא למגזא קיימא הוי שיור ואינו משלם תשלום ארבעה וחמשה גיזותיה דלמיגז קיימי לא הוי שיור ומשלם תשלום ארבעה וחמשה

ואידך תנא דבי רבי שמעון בן אלעזר סבר ידיו ורגליו דצריכי טביחה הוי שיור ולא משלם תשלומי ארבעה וחמשה קרניה וגיזותיה דלא צריכי טביחה לא הוי שיור

קשיא דרבי שמעון בן אלעזר אדרבי שמעון בן אלעזר תרי תנאי ואליבא דרבי שמעון בן אלעזר

תנו רבנן הגונב הקיטעת ואת החיגרת ואת הסומא וכן הגונב בהמת השותפין חייב ושותפים שגנבו פטורים והתניא שותפין שגנבו חייבין

אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשותף שגנב מחבירו כאן בשותף שגנב מעלמא

איתיביה רבא לרב נחמן יכול שותף שגנב מחבירו ושותפים שגנבו יהו חייבין תלמוד לומר וטבחו כולו בעינן וליכא

אלא אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשותף שטבח לדעת חבירו כאן בשותף שטבח שלא לדעת חבירו

בעי רבי ירמיה מכרה חוץ משלשים יום חוץ ממלאכתה חוץ מעוברה מהו

אליבא דמאן דאמר עובר ירך אמו הוא לא תבעי לך דהא שייר בה כי תבעי לך אליבא דמאן דאמר דעובר לאו ירך אמו מאי מימר אמרינן כיון דמחובר בה הוי שיור או דלמא כיון דלמפרש מינה קאי לא הוי שיור

איכא דאמרי כיון דלאו ירך אמו הוא לא הוי שיור או דלמא כיון דצריך לאישתרויי בהדה בשחיטה כמאן דשייר בגופה דמי תיקו

בעי רב פפא גנבה קטעה ומכרה מהו מי אמרינן מאי דגנב הא לא זבין או דלמא מה דזבין הא לא שייר תיקו

תנו רבנן גנב ונתן לאחר וטבח גנב ונתן לאחר ומכר


גלול כלפי מעלה