Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז באייר תשפ״ד | 4 יוני 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא צז

שואל אינו אחראי לבהמה/כלי שמתה תוך כדי שימוש רגיל בה ('מתה מחמת מלאכה'). עם זאת, אם השתמשו בו באופן חריג, השואל אחראי לנזקים. מוצגים מקרים שונים להסביר מהו נחשב לנזק או מוות מחמת מלאכה. רבא דן בתרחישים נוספים שבהם תחול פטור משום 'שמירה בבעלים', כגון אם השואל מבקש מהמשאיל להביא להם כוס מים בזמן שהוא שואל את הפריט, או אם המשאיל עובד בתפקיד ציבורי. החכמים אמרו לרבא שאם הוא משאיל להם חפצים, הם לא יהיו אחראים כיוון שהוא עובד עבורם. רבא השיב שהם נתונים לשליטתו, כיוון שהוא יכול לבחור מה ללמד ואין להם ברירה אלא ללמוד זאת. המשנה מתארת מקרים שבהם פרה מושכרת למשך זמן מסוים ומושאלת לזמן מסוים, או שיש שתי פרות – אחת שכורה ואחת שאולה. אם הפרה מתה ויש ספק אם זה היה בזמן שהיא היתה שכורה או שאולה, או יש ספק איזו פרה מתה – זאת שהיתה היתה שכורה או שאולה, ההלכה משתנה בהתאם לטענות של כל צד (אם הם בטוחים בטענתם או לא – ברי ושמא). זאת על בסיס העיקרון שאם לצד אחד יש טענה ודאית והצד השני אינו בטוח, אנו מחזיקים בדבריו של מי שיש לו טענה ודאית (ברי ושמא ברי עדיף). המשנה מציבה קושי לדעתם של רב נחמן, הסבורים שפטורים מלשלם במקרה אחר גם אם הטיעון שלא שמא לעומת טיעון ודאי של הצד השני, משום הכלל המוציא מחבירו עליו הראיה. הם פותרים את הקושי בטענה שהמשנה מתייחסת למקרה שבו חלה על השואל חובת שבועה, ומכיוון שמי שאינו בטוח בטענתו אינו יכול להישבע, השואל חייב לשלם. אבל אם היה מקרה שלא דרש שבועה, השואל היה פטור, כדברי רב נחמן.

דינא הכי ושתיק רב

והלכתא כרב כהנא ורב אסי דמהדר ליה תבריה וממליא ליה דמי מנא

ההוא גברא דשאיל דוולא מחבריה איתבר אתא לקמיה דרב פפא אמר ליה אייתי סהדי דלא שנית ביה ואיפטר

ההוא גברא דשאיל שונרא מחבריה חבור עליה עכברי וקטלוהו יתיב רב אשי וקמיבעיא ליה כי האי גוונא מאי כי מתה מחמת מלאכה דמי או לא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא

איכא דאמרי אכיל עכברי טובא וחביל ומית יתיב רב אשי וקא מעיין בה כהאי גוונא מאי אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא

אמר רבא האי מאן דבעי למישאל מידי מחבריה וליפטר נימא ליה אשקיין מיא דהוי שאילה בבעלים

ואי פקח הוא נימא ליה שאיל ברישא והדר אשקייך

אמר רבא מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא ספר מתא כולהון בעידן עבידתייהו כשאילה בבעלים דמו

אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר אקפיד אמר להו לאפקועי ממונאי קא בעיתו אדרבה אתון שאילתון לי דאילו אנא מצי אישתמוטי לכו ממסכתא למסכתא אתון לא מציתו לאישתמוטי

ולא היא איהו שאיל להו ביומא דכלה אינהו שאילו ליה בשאר יומי

מרימר בר חנינא אוגר כודנייתא בי חוזאי נפק לדלויי טעונה בהדייהו פשעו בה ומית אתו לקמיה דרבא חייבינהו אמרו ליה רבנן לרבא פשיעה בבעלים היא איכסיף לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק

הניחא למאן דאמר פשיעה בבעלים פטור משום הכי איכסיף אלא למאן דאמר חייב אמאי איכסיף

לא מיפשע פשעו בה אלא איגנובי איגנוב ומתה כדרכה בי גנב הוי ואתו לקמיה דרבא וחייבינהו אמרו ליה רבנן לרבא גניבה בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק

מתני׳ השואל את הפרה שאלה חצי יום ושכרה חצי יום שאלה היום ושכרה למחר שכר אחת ושאל אחת ומתה המשאיל אומר שאולה מתה ביום שהיתה שאולה מתה


בשעה שהיתה שאולה מתה והלה אומר איני יודע חייב

השוכר אומר שכורה מתה ביום שהיתה שכורה מתה בשעה שהיתה שכורה מתה והלה אומר איני יודע פטור

זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע השוכר ששכורה מתה

זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו

גמ׳ שמעת מיניה מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב

לימא תהוי תיובתא דרב נחמן דאיתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא ורב יהודה אמרי חייב רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור

כדאמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהן הכא נמי כגון שיש עסק שבועה ביניהן

היכי דמי עסק שבועה כדרבא  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בבא מציעא צז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא צז

דינא הכי ושתיק רב

והלכתא כרב כהנא ורב אסי דמהדר ליה תבריה וממליא ליה דמי מנא

ההוא גברא דשאיל דוולא מחבריה איתבר אתא לקמיה דרב פפא אמר ליה אייתי סהדי דלא שנית ביה ואיפטר

ההוא גברא דשאיל שונרא מחבריה חבור עליה עכברי וקטלוהו יתיב רב אשי וקמיבעיא ליה כי האי גוונא מאי כי מתה מחמת מלאכה דמי או לא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא

איכא דאמרי אכיל עכברי טובא וחביל ומית יתיב רב אשי וקא מעיין בה כהאי גוונא מאי אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא גברא דנשי קטלוהו לא דינא ולא דיינא

אמר רבא האי מאן דבעי למישאל מידי מחבריה וליפטר נימא ליה אשקיין מיא דהוי שאילה בבעלים

ואי פקח הוא נימא ליה שאיל ברישא והדר אשקייך

אמר רבא מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא ספר מתא כולהון בעידן עבידתייהו כשאילה בבעלים דמו

אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר אקפיד אמר להו לאפקועי ממונאי קא בעיתו אדרבה אתון שאילתון לי דאילו אנא מצי אישתמוטי לכו ממסכתא למסכתא אתון לא מציתו לאישתמוטי

ולא היא איהו שאיל להו ביומא דכלה אינהו שאילו ליה בשאר יומי

מרימר בר חנינא אוגר כודנייתא בי חוזאי נפק לדלויי טעונה בהדייהו פשעו בה ומית אתו לקמיה דרבא חייבינהו אמרו ליה רבנן לרבא פשיעה בבעלים היא איכסיף לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק

הניחא למאן דאמר פשיעה בבעלים פטור משום הכי איכסיף אלא למאן דאמר חייב אמאי איכסיף

לא מיפשע פשעו בה אלא איגנובי איגנוב ומתה כדרכה בי גנב הוי ואתו לקמיה דרבא וחייבינהו אמרו ליה רבנן לרבא גניבה בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק

מתני׳ השואל את הפרה שאלה חצי יום ושכרה חצי יום שאלה היום ושכרה למחר שכר אחת ושאל אחת ומתה המשאיל אומר שאולה מתה ביום שהיתה שאולה מתה


בשעה שהיתה שאולה מתה והלה אומר איני יודע חייב

השוכר אומר שכורה מתה ביום שהיתה שכורה מתה בשעה שהיתה שכורה מתה והלה אומר איני יודע פטור

זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע השוכר ששכורה מתה

זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו

גמ׳ שמעת מיניה מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב

לימא תהוי תיובתא דרב נחמן דאיתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב הונא ורב יהודה אמרי חייב רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור

כדאמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהן הכא נמי כגון שיש עסק שבועה ביניהן

היכי דמי עסק שבועה כדרבא


גלול כלפי מעלה