Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בכסלו תשפ״ג | 9 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים מה

ף היום מוקדש ע"י אליסה הרטסטין לע"נ אמה, בתשבע רות בת שלום ופייגי ז"ל.

הדף היום מוקדש ע"י ד'ר ביל ומלכה אברהם לרגל אירוסי ביתם, אליסון לאביב.

לאחר שהביאו ברייתא אחרת להקשות על הסבר ריש לקיש בברייתא על הפקר, שסבר שכל הברייתא לשיטת ר' יוסי, הגמרא מביאה תירוץ שני שבו מחלקים בין הפקר שנעשה בפני שניים להפקר שנעשה בפני שלוש. לחיזוק התירוץ, מצוטטים דברי ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק האומר שהפקר שנעשה בפני שניים אינו הפקר. ר' יהושע בן לוי חולק וסובר שהפקר אפילו באחד זה הפקר מדאורייתא ורק מדרבנן תיקנו שיהא בפני שלושה כדי שאחד יזכה ושניים יכולים להעיד על קניינו. אם שניים מודרים הנאה זה מזה והם גרים בחצר המשותף, האם מותר להם להיכנס לחצר? בעניין זה חולקים תנא קמא ר' אליעזר בן יעקב.

איבעית אימא הא דאפקריה באנפי תרין והא דאפקריה באפי תלתא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים לא הוי הפקר

ורבי יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין:

הדרן עלך אין בין המודר


השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים מה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים מה

איבעית אימא הא דאפקריה באנפי תרין והא דאפקריה באפי תלתא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים לא הוי הפקר

ורבי יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין:

הדרן עלך אין בין המודר


השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו


גלול כלפי מעלה