Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בכסלו תשפ״ג | 11 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים מז

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רוברט ופאולה כהן לזכרו של אביו (וסבי), יוסף בן משה הכהן ז"ל.

הדף היום מוקדש ע"י רחלי מנדלסון לע"נ "אמי מורתי, שושנה בת שרגא פייבל ורבקה, ביום פטירתה החמישי. לימוד בכלל ולימוד נשים הסב לה נחת גדולה."

מישהו יכול לאסור על עצמו חפץ של מישהו אחר גם לאחר שהחפץ כבר לא שייך לאחר (הוא מת או מוכר אותו). אבל אם מישהו אוסר חפץ שלו על מישהו אחר, האם זה ימשיך להיות אסור גם לאחר שהוא ימות או ימכור את החפץ למישהו אחר? רבא מוכיח מברייתא שימשיך להיות אסור. אם משתמשים בלשון "קונם הפירות האלה על פי" או לשון דומה, לא רק הפירות אסורים אלא גם חילופיהם או גידוליהם אסורים. אם מישהו אומר "קונם הפירות האלה לפיך" (אוסר על מישהו אחר), האם גם חילופיהם אסורים? האם אנו אומרים שמאחר שאפשר לאסור רכוש של אחר על עצמו, אפשר גם לאסור על עצמו חפץ שלא בא לעולם (חילופיהם), אבל לא על מישהו אחר? או שמא נאמר שמאחר שנאסר גידוליהם, אז גם חילופיהם יאסרו? הם מנסים לענות על השאלה משני מקורות שונים שמראים שאפשר ליהנות מחילופיהם. אבל שתי התשובות נדחות שכן אולי לכתחילה חילופיהם אסורים בהנאה, אך המקורות שציטטו דיברו במקרים שהיה בדיעבד (כבר נעשה).

 

האומר לחבירו וכו׳: בעי אבימי קונם לבית זה שאתה נכנס מת או שמכרו לאחר מהו אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו או לא

אמר רבא תא שמע האומר לבנו קונם שאי אתה נהנה לי ומת יירשנו בחייו ובמותו ומת לא יירשנו שמע מינה אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו שמע מינה:

תנן התם קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן

בעי רמי בר חמא אמר קונם פירות האלו על פלוני מהו בחילופיהן מי אמרינן גבי דיליה הואיל ואדם אוסר פירות חבירו על עצמו אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על עצמו גבי חבירו הואיל ואין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חבירו


או דילמא משום דחילופין כגידולין דמי לא שנא הוא ולא שנא חברו

אמר רב אחא בר מניומי תא שמע האומר לאשתו קונם שאני נהנה ליך לווה ובעלי חובין באין ונפרעין מאי טעמא בעלי חובין נפרעין לאו משום דחילופין לאו כגידולין דמי

אמר רבא דילמא לכתחילה הוא דלא ואי עבד עבד

אלא תא שמע המקדש בערלה אינה מקודשת מכרן וקידש בדמיהן הרי זו מקודשת הכא נמי לכתחילה הוא דלא ואי עבד עבד:

מתני׳ הריני עליך חרם המודר אסור הרי את עלי חרם הנודר אסור הריני עליך ואת עלי שניהם אסורין ושניהם מותרין בדבר של עולי בבל


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים מז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים מז

האומר לחבירו וכו׳: בעי אבימי קונם לבית זה שאתה נכנס מת או שמכרו לאחר מהו אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו או לא

אמר רבא תא שמע האומר לבנו קונם שאי אתה נהנה לי ומת יירשנו בחייו ובמותו ומת לא יירשנו שמע מינה אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו שמע מינה:

תנן התם קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן

בעי רמי בר חמא אמר קונם פירות האלו על פלוני מהו בחילופיהן מי אמרינן גבי דיליה הואיל ואדם אוסר פירות חבירו על עצמו אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על עצמו גבי חבירו הואיל ואין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חבירו


או דילמא משום דחילופין כגידולין דמי לא שנא הוא ולא שנא חברו

אמר רב אחא בר מניומי תא שמע האומר לאשתו קונם שאני נהנה ליך לווה ובעלי חובין באין ונפרעין מאי טעמא בעלי חובין נפרעין לאו משום דחילופין לאו כגידולין דמי

אמר רבא דילמא לכתחילה הוא דלא ואי עבד עבד

אלא תא שמע המקדש בערלה אינה מקודשת מכרן וקידש בדמיהן הרי זו מקודשת הכא נמי לכתחילה הוא דלא ואי עבד עבד:

מתני׳ הריני עליך חרם המודר אסור הרי את עלי חרם הנודר אסור הריני עליך ואת עלי שניהם אסורין ושניהם מותרין בדבר של עולי בבל


גלול כלפי מעלה