Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בכסלו תשפ״ג | 23 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים נט

הדף היום מוקדש ע"י ולרי פרבר לע"נ אביה, ד'ר לורנס קאופמן בציון 9 שנים לפטירתו.

רמי בר חמא מעלה קושי ממשנתנו נגד הסוברים שהגידולים מבטלים את העיקר. אולם מתרצים שמשנתינו מדברת על מקרה ייחודי שכן ניתן לשאול על נדר ולבטלו ולכן הוא כדבר שיש לו מתירין שאינו בטל. אבל מקשים על כך מתרומה שזה בטל וגם תרומה ניתן לשאול עליו ואם כן, גם נחשב כדבר שיש לו מתירין ולמה יש דיני ביטול. לאחר שני ניסיונות לא מוצלחים להקים את המשנה בתרומות (שמשם למדו שתרומה בטל) במקרה שאין אפשרות לשאול עליה, הגמרא מבחינה בין תרומה לנדרים שכן מצווה לבטל נדרים אך לא כך בתרומה. רבה מצטט גם את רבי יוחנן שקובע שהגידולים מבטלים את המקור. רב חסדא מקשה עליו אבל רבא מוכיח את דעתו של רבי יוחנן ממשנה. אולם, רב חסדא הסביר את המשנה אחרת באופן שיוכיח את דבריו. אך בכל זאת הצליח רבה לתמוך בטענתו בהבחנה בין המקרה במשנה לבין המקרה שעלוי דיבר ר' יוחנן.

אמרי מעשר דיגון הוא דקא גרים ליה

מתיב רמי בר חמא קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל ושאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין

אמר רבי אבא שאני קונמות הואיל ואי בעי מתשיל עלייהו הוו להו כדבר שיש לו מתירין ואין בטיל ברוב

והרי תרומה דאי בעי מיתשיל עלה ובטלי ברוב דתנן סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין תרקב הא למאה תעלה אמרי בתרומה ביד כהן עסקינן דלא מצי מיתשיל עלה

אי הכי אימא סיפא אם היתה טהורה תמכר לכהן אלא בישראל שנפלו לו מבית אבי אמו כהן עסקינן

[והא] קתני סיפא תימכר לכהן חוץ מדמי אותה סאה

אלא אימא בשלמא קונמות מצוה לאיתשולי עליהן משום דרבי נתן דאמר רבי נתן כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה תרומה מאי מצוה לאיתשולי עלה

גופא אמר רבי יוחנן ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה מתעשרת לפי כולה יתיב רבה וקאמר להא שמעתא אמר ליה רב חסדא מאן צאית לך ולרבי יוחנן רבך היתר שבהן להיכן הלך אמר ליה מי לא תנן דכוותה בצלים שירדו עליהם גשמים וצימחו


אם היו עלין שלהן שחורין אסורין הוריקו מותרין וכי שחורין אמאי אסורין לימא היתר שבהן להיכן הלך אמר ליה מי סברת על עיקר קתני אתוספת קתני אסורין אי הכי מאי אתא רבן שמעון בן גמליאל למימר דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר הגדל בחיוב חייב הגדל בפטור פטור תנא קמא נמי הכי אמר

כולה מתניתין רבן שמעון בן גמליאל קתני לה ועד כאן לא שמעת ליה לרבן שמעון בן גמליאל דלא קא טרח אבל היכא דקא טרח בטיל ברובא

וכל היכא דקא טרח בטיל ברובא והרי ליטרא מעשר טבל דקטרח וקתני ואותה ליטרא מעשר עליו ממקום אחר לפי חשבון שאני גבי מעשר דאמר קרא עשר תעשר וגו׳ והיתירא זרעי אינשי איסורא לא זרעי אינשי

גופא אמר רבי חנינא תירתאה אמר רבי ינאי בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר למימרא דגידולי


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים נט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים נט

אמרי מעשר דיגון הוא דקא גרים ליה

מתיב רמי בר חמא קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל ושאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין

אמר רבי אבא שאני קונמות הואיל ואי בעי מתשיל עלייהו הוו להו כדבר שיש לו מתירין ואין בטיל ברוב

והרי תרומה דאי בעי מיתשיל עלה ובטלי ברוב דתנן סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין תרקב הא למאה תעלה אמרי בתרומה ביד כהן עסקינן דלא מצי מיתשיל עלה

אי הכי אימא סיפא אם היתה טהורה תמכר לכהן אלא בישראל שנפלו לו מבית אבי אמו כהן עסקינן

[והא] קתני סיפא תימכר לכהן חוץ מדמי אותה סאה

אלא אימא בשלמא קונמות מצוה לאיתשולי עליהן משום דרבי נתן דאמר רבי נתן כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה תרומה מאי מצוה לאיתשולי עלה

גופא אמר רבי יוחנן ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה מתעשרת לפי כולה יתיב רבה וקאמר להא שמעתא אמר ליה רב חסדא מאן צאית לך ולרבי יוחנן רבך היתר שבהן להיכן הלך אמר ליה מי לא תנן דכוותה בצלים שירדו עליהם גשמים וצימחו


אם היו עלין שלהן שחורין אסורין הוריקו מותרין וכי שחורין אמאי אסורין לימא היתר שבהן להיכן הלך אמר ליה מי סברת על עיקר קתני אתוספת קתני אסורין אי הכי מאי אתא רבן שמעון בן גמליאל למימר דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר הגדל בחיוב חייב הגדל בפטור פטור תנא קמא נמי הכי אמר

כולה מתניתין רבן שמעון בן גמליאל קתני לה ועד כאן לא שמעת ליה לרבן שמעון בן גמליאל דלא קא טרח אבל היכא דקא טרח בטיל ברובא

וכל היכא דקא טרח בטיל ברובא והרי ליטרא מעשר טבל דקטרח וקתני ואותה ליטרא מעשר עליו ממקום אחר לפי חשבון שאני גבי מעשר דאמר קרא עשר תעשר וגו׳ והיתירא זרעי אינשי איסורא לא זרעי אינשי

גופא אמר רבי חנינא תירתאה אמר רבי ינאי בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר למימרא דגידולי


גלול כלפי מעלה