Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ו׳ בטבת תשפ״ג | 30 דצמבר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים סו

הדף היום מוקדש ע"י חנה פסטרנק שיימס לכבוד יום הולדתה של אחותה שרה.

הדף היום מוקדש לזרע של קיימא של נעמי ויצחק.

אם נדר נגד מאכל או משקה, אפשר לעשות פתח לגבי שבת ויום טוב, כגון, אילו הבנתי שאצטרך לקיים את הנדר גם באותם ימים, לעולם לא הייתי עושה את הנדר. אבל בהתחלה חשבו שהנדר הותר רק בעבור ימים אלו. אולם רבי עקיבא פסק שברגע שהוא מתיר בחלקו, מתבטל הנדר כולו. מובאות מספר דוגמאות להמחשת מקרים בהם עיקרון זה חל. המשנה הבדילה בין מקרה שבו נדר במונח נדר נפרד (קרבן) כנגד קבוצת אנשים (צריך להתיר כל נדר בנפרד) לבין כאשר נדר כנגד קבוצת אנשים כקבוצה (אם התירו את הנדר באופן חלקי, הותר כולו). מי התנא שסובר כחילוק זה? אפשרות נוספת של פתח היא אם אחד נדר הנאה מאשתו ולכן יצטרך להתגרש ממנה, אם הוא טוען שהוא לא הבין שזה ישפיע על האופן שבו אנשים הסתכלו עליו או בילדיו, הוא יכול לבטל את הנדר בפתח כזה. נדר שהיה טעות, כגון נדר שלא לשאת אישה בגלל שהיא מכוערת, אבל התברר שהיא יפה, אין צורך אפילו להתיר את הנדר כיון שאין זה נדר. מסופר על רבי ישמעאל שלקח אישה במצב כזה ועשה אותה יפה כדי שהגבר ישא אותה. הוא האמין שכל הנשים יפות ושהעוני גורם להן להיראות מכוערות. כשמת, שרה לו בנות ישראל קינה. האם סיפורו של רבי ישמעאל חולק על ההלכה במשנה? מובאים מספר סיפורים שונים על גברים שנדרוו נגד נשותיהם אם לא יעשו משהו שישפיל אותן בפני רבנים או משפיל את הרבנים. בכל אחד מהמקרים פעלו הרבנים בענווה על מנת לתקן מצב של שלום בית.

לומר שאין מקרעין שטר כתובה

מתני׳ פותחין בימים טובים ובשבתות בראשונה היו אומרים אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא רבי עקיבא ולימד שהנדר שהותר מכללו הותר כולו

כיצד אמר קונם שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולן

שאיני נהנה לזה ולזה הותר הראשון הותרו כולן הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין הותר האמצעי הימנו ולמטה מותר הימנו ולמעלה אסור

שאני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן צריכין פתח לכל אחד ואחד

קונם יין שאני טועם שהיין רע למעיים אמרו לו והלא המיושן יפה למעיים הותר במיושן ולא במיושן בלבד הותר אלא בכל היין קונם בצל שאיני טועם שהבצל רע ללב אמרו לו הלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה והתירו רבי מאיר בכל הבצלים

גמ׳ הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין מאן תנא

אמר רבא רבי שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד

קונם יין שאני טועם וכו׳ ותיפוק ליה דאין רע אמר רבי אבא ועוד יפה קתני

קונם בצל שאני טועם שהבצל וכו׳ ותיפוק ליה דאין רע אמר רבי אבא ועוד יפה קתני

מתני׳ פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו אומרים לו אילו היית יודע שלמחר אומרין עליך כך היא ווסתו של פלוני מגרש את נשיו ועל בנותיך יהו אומרין בנות גרושות הן מה ראתה אמן של אלו להתגרש ואמר אילו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר הרי זה מותר

קונם שאני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאה שחורה והרי היא לבנה קצרה והרי היא ארוכה מותר בה לא מפני שהיא כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה אלא שהנדר טעות

ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה אמר לו רבי ישמעאל בני מזו נדרת אמר לו לאו והתירה רבי ישמעאל

באותה שעה בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן וכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינה וכן הוא אומר בשאול בנות ישראל על שאול בכינה

גמ׳ מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני רבי ישמעאל אומר אפילו כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה וכו׳


תנא שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי ישמעאל שן של זהב משלו כי שכיב רבי ישמעאל פתח עליה ההוא ספדנא הכי בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינה המלבישכן וכו׳

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולרבי שמעון רבי יהודה טעים אמר קל וחומר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק ואני על אחת כמה וכמה

רבי שמעון לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו ועוד כי היכי דלא לתרגלי למינדר

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי בו ברבן שמעון בן גמליאל אתת ורקק אלבושיה אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא והא האי לזילותא קא מיכוין אמר ליה מירק על מני דרבן שמעון בן גמליאל זילותא רבתא היא

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך לרבי ישמעאל ברבי יוסי

אמר להם שמא ראשה נאה אמרו לו סגלגל שמא שערה נאה דומה לאניצי פשתן שמא עיניה נאות טרוטות הן שמא אזניה נאות כפולות הן שמא חוטמה נאה בלום הוא שמא שפתותיה נאות עבות הן שמא צוארה נאה שקוט הוא שמא כריסה נאה צבה הוא שמא רגליה נאות רחבות כשל אווזא שמא שמה נאה לכלוכית שמה אמר להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין ושרייה

ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא אמר לה בשילי לי תרי טלפי בשילה ליה תרי טלפי רתח עלה למחר אמר לה בשילי לי גריוא בשילה ליה גריוא אמר לה זילי אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי

אמר לה זילי תברי יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא אזלת ותברת יתהון על רישיה אמר לה מה הדין דעבדת אמרה ליה כך ציוני בעלי אמר את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים סו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים סו

לומר שאין מקרעין שטר כתובה

מתני׳ פותחין בימים טובים ובשבתות בראשונה היו אומרים אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא רבי עקיבא ולימד שהנדר שהותר מכללו הותר כולו

כיצד אמר קונם שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולן

שאיני נהנה לזה ולזה הותר הראשון הותרו כולן הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין הותר האמצעי הימנו ולמטה מותר הימנו ולמעלה אסור

שאני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן צריכין פתח לכל אחד ואחד

קונם יין שאני טועם שהיין רע למעיים אמרו לו והלא המיושן יפה למעיים הותר במיושן ולא במיושן בלבד הותר אלא בכל היין קונם בצל שאיני טועם שהבצל רע ללב אמרו לו הלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה והתירו רבי מאיר בכל הבצלים

גמ׳ הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין מאן תנא

אמר רבא רבי שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד

קונם יין שאני טועם וכו׳ ותיפוק ליה דאין רע אמר רבי אבא ועוד יפה קתני

קונם בצל שאני טועם שהבצל וכו׳ ותיפוק ליה דאין רע אמר רבי אבא ועוד יפה קתני

מתני׳ פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו אומרים לו אילו היית יודע שלמחר אומרין עליך כך היא ווסתו של פלוני מגרש את נשיו ועל בנותיך יהו אומרין בנות גרושות הן מה ראתה אמן של אלו להתגרש ואמר אילו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר הרי זה מותר

קונם שאני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאה שחורה והרי היא לבנה קצרה והרי היא ארוכה מותר בה לא מפני שהיא כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה אלא שהנדר טעות

ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה אמר לו רבי ישמעאל בני מזו נדרת אמר לו לאו והתירה רבי ישמעאל

באותה שעה בכה רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן וכשמת רבי ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינה וכן הוא אומר בשאול בנות ישראל על שאול בכינה

גמ׳ מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני רבי ישמעאל אומר אפילו כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסוה לבית רבי ישמעאל וייפוה וכו׳


תנא שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי ישמעאל שן של זהב משלו כי שכיב רבי ישמעאל פתח עליה ההוא ספדנא הכי בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינה המלבישכן וכו׳

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולרבי שמעון רבי יהודה טעים אמר קל וחומר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק ואני על אחת כמה וכמה

רבי שמעון לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו ועוד כי היכי דלא לתרגלי למינדר

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי בו ברבן שמעון בן גמליאל אתת ורקק אלבושיה אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא והא האי לזילותא קא מיכוין אמר ליה מירק על מני דרבן שמעון בן גמליאל זילותא רבתא היא

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך לרבי ישמעאל ברבי יוסי

אמר להם שמא ראשה נאה אמרו לו סגלגל שמא שערה נאה דומה לאניצי פשתן שמא עיניה נאות טרוטות הן שמא אזניה נאות כפולות הן שמא חוטמה נאה בלום הוא שמא שפתותיה נאות עבות הן שמא צוארה נאה שקוט הוא שמא כריסה נאה צבה הוא שמא רגליה נאות רחבות כשל אווזא שמא שמה נאה לכלוכית שמה אמר להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין ושרייה

ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא אמר לה בשילי לי תרי טלפי בשילה ליה תרי טלפי רתח עלה למחר אמר לה בשילי לי גריוא בשילה ליה גריוא אמר לה זילי אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי

אמר לה זילי תברי יתהון על רישא דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא אזלת ותברת יתהון על רישיה אמר לה מה הדין דעבדת אמרה ליה כך ציוני בעלי אמר את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה


גלול כלפי מעלה