Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בטבת תשפ״ג | 6 ינואר 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עג

הדף היום מוקדש ע"י קטריאלה פרידמן לע"נ אמה, פרידה בת פרומה בציון 5 שנים לפטירתה.

אם אפשר להפר אפילו נדרים שלא שמעו, האם חרש יכול להפר נדרים – האם הוא צריך להיות מסוגל לשמוע גם אם לא שמע בפועל או ששמיעה לא חשובה בכלל? האם בעל יכול להפר את נדריהם של שתי נשים בו זמנית – או אב שתי בנות? התשובות לשתי השאלות הללו נלמדות מלשון התורה. רבי אליעזר סובר שאשה שהגיעה לשלב של בוגרת או שהמתינה את הזמן שלאחר האירוסין כשהבעל כבר לוקח על עצמו אחריות כלכלית, הוא יכול להפר את נדריה בעצמו (בלי האב). חכמים חולקים ומתירים הפרה רק לאחר הנישואין. רבה אומר שרבי אליעזר תואם את דעת ה'משנה ראשונה' בכתובות נז שקובע שאחרי שנים עשר חודשי אירוסין, אשה מאורסת מקבלת מבעלה מזונות ואם היא ארוסה לכהן יכולה לאכול תרומה. אביי לא מסכים ומסביר מדוע שני הנושאים אינם קשורים בהכרח.

הכא נמי דאמר ליה לכי שמענא מיפר לה לכי שמע ליפר לה הוא סבר דלמא מטרידנא

בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשתו אם תמצא לומר בעל מיפר בלא שמיעה משום דבר מישמע הוא אבל חרש דלאו בר מישמע הוא היינו דרבי זירא

דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו

או דלמא ושמע אישה לא מעכב אמר רבא תא שמע ושמע אישה פרט לאשת חרש שמע מינה

איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת אותה דוקא או לאו דוקא

אמר רבינא תא שמע אין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלבה גס בחבירתה

רבי יהודה אומר לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר והשקה אותה לבדה:


מתני׳ בוגרת ששהתה שנים עשר חדש ואלמנה שלשים יום רבי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר וחכמים אומרים אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו

גמ׳ אמר רבה רבי אליעזר ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד דתנן נותנין לבתולה שנים עשר חדש לפרנס עצמה הגיע שנים עשר חדש אוכלת משלו ואוכלת בתרומה אבל היבם אינו מאכיל בתרומה

עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום אחד או כולן בפני היבם חסר יום אחד אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה בית דין של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה

אמר ליה אביי דלמא לא היא עד כאן לא קא אשמעינן משנה ראשונה אלא למיכל בתרומה דרבנן אבל נדרים דאורייתא אימא לא

ועד כאן לא שמעת ליה לרבי אליעזר אלא גבי נדרים כדרב פנחס משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת אבל תרומה אפילו מדרבנן נמי לא אכלה


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

קיום מצוות על ידי שליח – גפת 119

 

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים עג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עג

הכא נמי דאמר ליה לכי שמענא מיפר לה לכי שמע ליפר לה הוא סבר דלמא מטרידנא

בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשתו אם תמצא לומר בעל מיפר בלא שמיעה משום דבר מישמע הוא אבל חרש דלאו בר מישמע הוא היינו דרבי זירא

דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו

או דלמא ושמע אישה לא מעכב אמר רבא תא שמע ושמע אישה פרט לאשת חרש שמע מינה

איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת אותה דוקא או לאו דוקא

אמר רבינא תא שמע אין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלבה גס בחבירתה

רבי יהודה אומר לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר והשקה אותה לבדה:


מתני׳ בוגרת ששהתה שנים עשר חדש ואלמנה שלשים יום רבי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר וחכמים אומרים אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו

גמ׳ אמר רבה רבי אליעזר ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד דתנן נותנין לבתולה שנים עשר חדש לפרנס עצמה הגיע שנים עשר חדש אוכלת משלו ואוכלת בתרומה אבל היבם אינו מאכיל בתרומה

עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום אחד או כולן בפני היבם חסר יום אחד אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה בית דין של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה

אמר ליה אביי דלמא לא היא עד כאן לא קא אשמעינן משנה ראשונה אלא למיכל בתרומה דרבנן אבל נדרים דאורייתא אימא לא

ועד כאן לא שמעת ליה לרבי אליעזר אלא גבי נדרים כדרב פנחס משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת אבל תרומה אפילו מדרבנן נמי לא אכלה


גלול כלפי מעלה