Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בטבת תשפ״ג | 13 ינואר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים פ

הדף היום מוקדש לביתנו, חני, לכבוד סיום שירותה בצה"ל. אנו גאים במסירותך ובעבודתך הקשה בשירתייך בשלוש וחצי שנים אלו למען ארצנו. 

הדף היום מוקדש ע"י הטר שטון לע"נ אביה, יהודה לייב בן נפטלי הלוי בציון סיום 11 חודשים מאז שנפטר.

הדף היום מוקדש ע"י וונדי פרוסקין לרגל שמחת בת המצווה של ביתה, אורלי זוקר, השבת, פרשת שמות. מזל טוב!

הגמרא ממשיכה לברר מה המקרים במשנה שעליה דנים תנא קמא ור' יוסי "אם ארחץ, אם לא ארחץ, אם אתקשט, אם לא אתקשט." עד שמסבירים בסוף שהמקרים של "אם…" זה קודם הנאת רחיצה/קישוט עלי, אם ארחץ/אתקשט היום" והמקרים של "אם לא…" זה שבועה – שבועה שלא ארחץ/אתקשט. איך חכמים יכולים לטעון שרחיצה היא עינוי נפש כשביום הכיפורים לא מקבלים כרת אם רוחצים? אם ר' יוסי כאן אומר שרחיצה אינה עינוי נפש כשבתופסתא בבא מציעא בעניין אחר הוא טוען שלא לכבס בגדים זה נחשב כמו חיי נפש?

ואלא דאמרה קונם הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ משום הכי מיפר לה דהיכי תעביד תרחץ מתסרא הנאת רחיצה עלה לא תרחץ אית לה ניוולא ורבי יוסי סבר אפשר דלא רחצה ולניוול לא חיישינן

אי הכי ליתני הכי רבי יוסי אומר תנאי זה אין בו ענוי נפש

אלא דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ היום ורבי יוסי סבר ניוול דחד יומא לא שמיה ניוול


שנית אם ארחץ אם לא ארחץ היכי דמי אלימא דאמרה תיתסר הנאת רחיצה לעולם עלי אם לא ארחץ היום למה לה הפרה תתסחי אמר רב יהודה דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם לא ארחץ במי משרה

דכוותיה דקתני אם לא אתקשט אם לא אתקשט בנפט לכלוך הוא

אמר [ רב יהודה] דאמרה הנאת רחיצה לעולם עלי אם ארחץ היום ושבועה שלא ארחץ הנאת קישוט עלי לעולם אם אתקשט היום ושבועה שלא אתקשט

אמר ליה רבינא לרב אשי האי אלו נדרים ושבועות מיבעי ליה למיתני אמר ליה תני אלו נדרים ושבועות ואיבעית אימא שבועות נמי היינו נדרים דתנן כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה

ואמרו רבנן רחיצה אית בה ענוי נפש כי לא רחצה ורמינהי אף על פי שאסור בכולן אין ענוש כרת אלא באוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד ואי אמרת כי לא רחצה איכא ענוי ביום הכיפורים כי רחץ ליחייב כרת

אמר רבא מענינא דקרא גבי יום הכיפורים דכתיב תענו את נפשותיכם מילתא דידע עינויא השתא רחיצה לא ידע עינויא השתא גבי נדרים דכתיב כל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש מילתא דאתיא ליה לידי ענוי וכי לא רחצה אתיא לידי ענוי

ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי מעיין של בני העיר חייהן וחיי אחרים חייהן קודמין לחיי אחרים בהמתם [ובהמת אחרים בהמתם] קודמת לבהמת אחרים כביסתן וכביסת אחרים כביסתן קודמת לכביסת אחרים חיי אחרים וכביסתן חיי אחרים קודמין לכביסתן

רבי יוסי אומר כביסתן קודמת לחיי אחרים השתא כביסה אמר רבי יוסי יש בה צער


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים פ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים פ

ואלא דאמרה קונם הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ משום הכי מיפר לה דהיכי תעביד תרחץ מתסרא הנאת רחיצה עלה לא תרחץ אית לה ניוולא ורבי יוסי סבר אפשר דלא רחצה ולניוול לא חיישינן

אי הכי ליתני הכי רבי יוסי אומר תנאי זה אין בו ענוי נפש

אלא דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ היום ורבי יוסי סבר ניוול דחד יומא לא שמיה ניוול


שנית אם ארחץ אם לא ארחץ היכי דמי אלימא דאמרה תיתסר הנאת רחיצה לעולם עלי אם לא ארחץ היום למה לה הפרה תתסחי אמר רב יהודה דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם לא ארחץ במי משרה

דכוותיה דקתני אם לא אתקשט אם לא אתקשט בנפט לכלוך הוא

אמר [ רב יהודה] דאמרה הנאת רחיצה לעולם עלי אם ארחץ היום ושבועה שלא ארחץ הנאת קישוט עלי לעולם אם אתקשט היום ושבועה שלא אתקשט

אמר ליה רבינא לרב אשי האי אלו נדרים ושבועות מיבעי ליה למיתני אמר ליה תני אלו נדרים ושבועות ואיבעית אימא שבועות נמי היינו נדרים דתנן כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה

ואמרו רבנן רחיצה אית בה ענוי נפש כי לא רחצה ורמינהי אף על פי שאסור בכולן אין ענוש כרת אלא באוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד ואי אמרת כי לא רחצה איכא ענוי ביום הכיפורים כי רחץ ליחייב כרת

אמר רבא מענינא דקרא גבי יום הכיפורים דכתיב תענו את נפשותיכם מילתא דידע עינויא השתא רחיצה לא ידע עינויא השתא גבי נדרים דכתיב כל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש מילתא דאתיא ליה לידי ענוי וכי לא רחצה אתיא לידי ענוי

ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי מעיין של בני העיר חייהן וחיי אחרים חייהן קודמין לחיי אחרים בהמתם [ובהמת אחרים בהמתם] קודמת לבהמת אחרים כביסתן וכביסת אחרים כביסתן קודמת לכביסת אחרים חיי אחרים וכביסתן חיי אחרים קודמין לכביסתן

רבי יוסי אומר כביסתן קודמת לחיי אחרים השתא כביסה אמר רבי יוסי יש בה צער


גלול כלפי מעלה