Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בטבת תשפ״ג | 20 ינואר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים פז

הדף היום מוקדש ע"י גורדון מרקס לכבוד יום הולדתה של שרה מרקס. "יום הולדת שמח!"

אם המשנה מלמדת אותנו שצריך לדעת בדיוק את הנדר של מי הוא מפר מהפסוק בתורה שאומר "אותה", מדוע כשמדובר בקריעה לאבל, הברייתא פוסקת שאם הקריעה נעשית לאדם הלא נכון, זה תקף בדיעבד, אף על פי שהוא נלמד מפסוק "על שאול ועל יהונתן" שכנראה מעיד גם על הצורך לדעת למי הם קורעים. שתי תשובות שונות מובאות ליישוב הסתירה בין המשנה לברייתא. התשובה הראשונה היא להבחין בין מקרה (הברייתא) שבו עשה זאת בסתם בלי לכוון לאף אחד ספציפי או אמרו לו בסתם על קרוב משפחה שמת וכשקרע, התכוון לבנאדם הלא נכון, לבין מקרה (משנתנו) שבו נאמר או עשה את הפעולה ספציפית עבור אדם מסוים ומסתבר שזה היה האדם הלא נכון. התשובה השניה היא שבברייתא הבין את הטעות תוך שניות ספורות (תוך כדי דיבור) ולכן הקריעה מועילה והמשנה הייתה במקרה בו הבין את טעותו מעבר לאותה טווח זמן קצר. הגמרא מביאה ברייתות לתמוך בשתי תשובות אלו. אם אסרה שני דברים בנדר אחד, אם הבעל/אב מקיים חלק, כל הנדר מקויים. אבל אם הפר רק חלק, הנדר כולו קיים. הגמרא מסבירה שהמשנה הולכת לפי שיטת רבי ישמעאל ואחר כך מביאה את רבי עקיבא ואת עמדת חכמים בעניין שכל אחד חולק על רבי ישמעאל וחולקים זה על זה. מאיפה ר' ישמאעל ור' עקיבא למדו את דעותיהם מהפסוקים? אם לא ידע שהוא יכול להפר נדרים של אשתו/בתו, גם אם שמע את הנדר מוקדם יותר, יכול להפרו ביום שנודע לו שהוא יכול להפר. אבל אם ידע שהוא יכול להפר אבל לא שזה נדר שצריך/אפשר להפרו, רבי מאיר וחכמים חלוקים אם הוא יכול/אינו יכול להפרו אחר כך ביום שיגלה זאת. דעתו של רבי מאיר כאן סותרת את דעתו לגבי רוצח בשוגג שהיה עיוור שנענש בכך שהוא צריך ללכת לעיר מקלט למרות שידיעתו היה חלקי בלבד, ואילו במשנתנו, ידיעה חלקית אינה נחשבת ידיעה שלימה כי ברישא של המשנה הודה ר' מאיר שאם רק ידע חלק, זה לא נחשב יום שמעו עד שיודע כולו.

והא גבי קרעים דכתיב על על דכתיב על שאול ועל יהונתן בנו

ותניא אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה

אמרי לא קשיא הא בסתם והא במפרש

והתניא אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו לא יצא ידי קריעה אמרו לו מת לו מת וכסבור אביו הוא וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה

רב אשי אמר כאן בתוך כדי דבור כאן לאחר כדי דבור

הא דקאמרת יצא ידי קריעה שנמצא בנו בתוך כדי דבור הא דאמרת לא יצא ידי קריעה לאחר כדי דבור

והתניא מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף וכמדומה שמת וקרע ואחר כך מת לא יצא ידי קריעה אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו אלא שמת לאחר כדי דיבור אבל בתוך כדי דיבור כדבור דמי

והילכתא תוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודה זרה ומקדש ומגרש

מתני׳ אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאנה שאני טועמת וענבה שאני טועמת הרי אלו שני נדרים

גמ׳ מני מתניתין רבי ישמעאל דתניא אישה יקימנו ואישה יפרנו אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים


הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו מה יקימנו ממנו אף יפרנו ממנו ורבי ישמעאל מי כתיב יפר ממנו ורבי עקיבא מקיש הפרה להקמה מה הקמה ממנו אף הפרה ממנו

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אבל חכמים אומרים מקיש הקמה להפרה מה הפרה מה שהפר הפר אף הקמה מה שקיים קיים

אמרה קונם תאנה אמר רבא מתניתין רבי שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד

מתני׳ יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

גמ׳ ורמינהו בלא ראות פרט לסומא דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר לרבות את הסומא


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים פז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים פז

והא גבי קרעים דכתיב על על דכתיב על שאול ועל יהונתן בנו

ותניא אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה

אמרי לא קשיא הא בסתם והא במפרש

והתניא אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו לא יצא ידי קריעה אמרו לו מת לו מת וכסבור אביו הוא וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה

רב אשי אמר כאן בתוך כדי דבור כאן לאחר כדי דבור

הא דקאמרת יצא ידי קריעה שנמצא בנו בתוך כדי דבור הא דאמרת לא יצא ידי קריעה לאחר כדי דבור

והתניא מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף וכמדומה שמת וקרע ואחר כך מת לא יצא ידי קריעה אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו אלא שמת לאחר כדי דיבור אבל בתוך כדי דיבור כדבור דמי

והילכתא תוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודה זרה ומקדש ומגרש

מתני׳ אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאנה שאני טועמת וענבה שאני טועמת הרי אלו שני נדרים

גמ׳ מני מתניתין רבי ישמעאל דתניא אישה יקימנו ואישה יפרנו אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים


הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו מה יקימנו ממנו אף יפרנו ממנו ורבי ישמעאל מי כתיב יפר ממנו ורבי עקיבא מקיש הפרה להקמה מה הקמה ממנו אף הפרה ממנו

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אבל חכמים אומרים מקיש הקמה להפרה מה הפרה מה שהפר הפר אף הקמה מה שקיים קיים

אמרה קונם תאנה אמר רבא מתניתין רבי שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד

מתני׳ יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

גמ׳ ורמינהו בלא ראות פרט לסומא דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר לרבות את הסומא


גלול כלפי מעלה